TAURON POLSKA ENERGIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R - Powiadomienia giełdowe

TAURON POLSKA ENERGIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R – Powiadomienia giełdowe

Jednostkowy raport roczny
Polska Energia S.A.
za 2017 rok TAURON
13 marca 2018 r.


List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A.
Szanowni Pañstwo,
W imieniu Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. mam przyjemnoœæ przekazaæ Pañstwu Raport Roczny
TAURON Polska Energia S.A., w którym prezentujemy wyniki finansowe oraz najwa¿niejsze wydarzenia
ubieg³ego roku.
W 2017 r. TAURON realizowa³ strategiê korporacyjn¹w sprzyjaj¹cym otoczeniu gospodarczym. Minione
12 miesiêcy przynios³y poprawê kluczowych wskaŸników makroekonomicznych. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje wyraŸne przyspieszenie wzrostu PKB, który przekroczy³ 4,5 proc. Z optymizmem patrzê na opinie
ekspertów, zgodnie z którymi tak wysoki wzrostgospodarczy mo¿e siê utrzymaæ równie¿ w 2018 r.
Rosn¹ca gospodarka spowodowa³a, ¿e w 2017 r. odnotowano 2 proc. przyrost krajowego zu¿ycia i produkcji
energii elektrycznej. Warto podkreœliæ, ¿e wysoka dynamika wzrostu wytworzonej energii zosta³a osi¹gniêta
w elektrowniach wykorzystuj¹cych Ÿród³a odnawialne oraz w elektrowniach gazowych.
Z satysfakcj¹ oceniam, ¿e TAURON wykorzysta³ szanse wynikaj¹ce z szybkiego rozwoju polskiej gospodarki.
W 2017 r. osi¹gnêliœmy przychody ze sprzeda¿y na poziomie 7,8 mld z³. Dziêki naszym skutecznym
dzia³aniom wynik EBITDA i zysk netto wynios³y odpowiednio: 268 mln z³ i 854 mln z³, wobec straty
zanotowanej w 2016 r.
TAURON, bêd¹c podmiotem dominuj¹cym w swojej Grupie Kapita³owej, stymulowa³ dzia³ania skutkuj¹ce
popraw¹ niemal wszystkich wskaŸników operacyjnych i finansowych w poszczególnych segmentach
dzia³alnoœci. Na uwagê zas³uguje wy¿sza produkcja i sprzeda¿ wêgla kamiennego, a tak¿e rosn¹ce
wolumeny produkcji, dystrybucji i sprzeda¿y energii elektrycznej.
W ca³ej Grupie TAURON konsekwentnie realizowaliœmy program poprawy efektywnoœci, którego efekty,
od pocz¹tku jego wdro¿enia w 2016 r., przekroczy³y miliard z³otych. Wszystkie podejmowane dzia³ania
proefektywnoœciowe przynios³y ³¹cznie dwa miliardy z³otych pozytywnego rezultatu finansowego.
W 2017 r. TAURON koncentrowa³ siê równie¿ na realizacji programu inwestycyjnego, którego wartoœæ
w tym okresie wynios³a 3,5 mld z³. Najwiêksza czêœæ nak³adów inwestycyjnych zosta³a przeznaczona
na budowê bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Budowa tej jednostki postêpowa³a zgodnie
z harmonogramem i za³o¿onym bud¿etem, który przekracza 6 mld z³.
Warto podkreœliæ, ¿e TAURON, jako najwiêkszy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce, systematycznie
inwestuje w rozwój i modernizacjê infrastruktury sieciowej. G³ównym celem tych dzia³añ jest zapewnienie
bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej oraz takiedostosowanie infrastruktury, aby sta³a siê platform¹
do kreowania nowych us³ug dla klientów Grupy TAURON.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, i¿ w 2017 r. Zarz¹d TAURON Polska Energia S.A. wdro¿y³ szereg
inicjatyw, dziêki którym zagwarantowane zosta³y œrodki finansowe niezbêdne dla dalszego, stabilnego
rozwoju Grupy. W lipcu przeprowadziliœmy emisjê10-letnich euroobligacji o wartoœci 500 mln euro,
a we wrzeœniu podpisaliœmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowê, która umo¿liwia emisjê obligacji
hybrydowych o wartoœci 400 mln z³. Zdywersyfikowany mechanizm finansowania dzia³alnoœci przyczyni³
siê do utrzymania wskaŸnika d³ugu netto do EBITDA Grupy na bezpiecznym poziomie, który na koniec
2017 r. wyniós³ 2,3.


W ubieg³ym roku skutecznie rozwijaliœmy inicjatywy ukierunkowane na wzrost innowacyjnoœci TAURON.
Jestem dumny z wdro¿enia Strategicznej Agendy Badawczej, która jest pierwszym tego typu dokumentem
w polskim sektorze energetycznym. W precyzyjny sposób opisuje ona kierunki rozwoju innowacji
w koncernie energetycznym. Inne istotne przedsiêwziêcie jest realizowane wspólnie z 26 startupami
i ma przynieœæ rozwi¹zania w obszarze usprawnienia funkcjonowania istniej¹cej infrastruktury oraz budowy
nowych biznesów. Ponadto, w trosce o jakoœæ powietrza, rozpoczêliœmy realizacjê kompleksowego
programu antysmogowego, którego g³ównym celem jest zachêcenie posiadaczy przestarza³ych urz¹dzeñ
grzewczych do ich wymiany na ekologiczne Ÿród³a ciep³a.
Warto nadmieniæ, ¿e w 2017 r. akcje TAURON, ju¿ po raz pi¹ty, zosta³y w³¹czone do sk³adu presti¿owego
RESPECT Index skupiaj¹cego podmioty notowane na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie,
które stosuj¹ kryteria zrównowa¿onego rozwoju i dzia³aj¹ zgodnie z najwy¿szymi standardami zarz¹dzania
w zakresie ³adu korporacyjnego i relacji z inwestorami.
Po raz kolejny doceniono równie¿ jakoœæ naszej komunikacji z rynkiem kapita³owym – w ubieg³orocznej
edycji konkursu „The Best Annual Report” TAURON zosta³ zaliczony do elitarnego gronaBest of the Best,
a nasz raport zintegrowany zdoby³ pierwsz¹ nagrodê.
Do spó³ki trafi³a ponadto nagroda specjalna w konkursienanajlepszerelacjeinwestorskiespó³ekzindeksu
WIG30 organizowanym przez Gazetê Gie³dy i Inwestorów „Parkiet” oraz Izbê Domów Maklerskich,
jak równie¿ tytu³Heros rynku kapita³owego 2017w konkursie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
Ubieg³y rok potwierdzi³ siln¹ pozycjê TAURON na rynku energetycznym, co stanowi solidn¹ podstawê
do dalszego rozwoju. Mimo wielu wyzwañ, jakie stoj¹ przed nami wierzê, ¿e w 2018 r. osi¹gniemy
wyznaczone cele operacyjne i finansowe, a tak¿e ¿e bêdziemy skutecznie realizowaæ przyjêt¹ strategiê
rozwoju, tak aby TAURON by³ liderem wyznaczaj¹cym kierunki rozwoju dla ca³ej bran¿y.
Jestem przekonany, ¿e wdro¿one w 2017 r. projektybiznesowe oraz inicjatywy w obszarze dialogu
spo³ecznego bêd¹ siê przyczyniaæ do budowania d³ugofalowych relacji TAURON z wszystkimi grupami
interesariuszy. W imieniu Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. serdecznie dziêkujê naszym
interesariuszom, a zw³aszcza pracownikom i cz³onkom Rady Nadzorczej, za zaanga¿owanie w proces
rozwoju i budowy wartoœci Grupy TAURON.
Z wyrazami szacunku,
Filip Grzegorczyk
Prezes Zarz¹du
TAURON Polska Energia S.A.
Katowice, marzec 2018 r.


WYBRANE DANE FINANSOWE
wtys.z³ wtys.EUR
2017 okres od 01.01.2017
do 31.12.2017 2016 okres od 01.01.2016
do 31.12.2016 2017 okres od 01.01.2017
do 31.12.2017 2016 okres od 01.01.2016
do 31.12.2016
WybranejednostkowedanefinansoweTAURONPolskaEnergiaS.A.
Przychody ze sprzeda¿y 7 792 025 7 995 328 1 835 707 1 827 211
Zysk (strata) operacyjna 262 788(34 603)61 910(7 908)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 919 565(149 134)216 638(34 082)
Zysk (strata) netto 854 351(166 253)201 275(37 995)
Pozosta³e ca³kowite dochody(6 713)104 024(1 582)23 773
£¹czne ca³kowite dochody 847 638(62 229)199 693(14 222)
Zysk (strata) na jedn¹ akcjê (w z³otych/EUR)
(podstawowy i rozwodniony) 0,49(0,09)0,12(0,02)
Œredniawa¿onaliczbaakcji(wsztukach)
(podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci
operacyjnej 246 027(232 887)57 961(53 223)
Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci
inwestycyjnej(1 353 288) (619 543) (318 818) (141 587)
Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci
finansowej 593 470 486 164 139 814 111 105
Zwiêkszenie/(zmniejszenie) netto stanu
œrodków pieniê¿nych i ich ekwiwalentów(513 791) (366 266) (121 043) (83 705)
Stan na
31.12.2017Stan na
31.12.2016Stan na
31.12.2017Stan na
31.12.2016
Aktywa trwa³e 27 371 425 25 855 329 6 562 475 5 844 333
Aktywa obrotowe 2 901 667 1 817 047 695 693 410 725
Aktywa razem 30 273 092 27 672 376 7 258 168 6 255 058
Kapita³ podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 100 925 1 980 729
Kapita³ w³asny 17 377 906 16 530 268 4 166 464 3 736 498
Zobowi¹zania d³ugoterminowe 9 530 528 8 969 976 2 285 005 2 027 572
Zobowi¹zania krótkoterminowe 3 364 658 2 172 132 806 698 490 988
Zobowi¹zania razem 12 895 186 11 142 108 3 091 703 2 518 560
Powy¿sze dane finansowe narastaj¹co za IV kwarta³y 2017 i2016 roku zosta³y przeliczone na EUR wed³ug nastêpuj¹cych
zasad:

poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – wed³ug œredniego kursu NBP og³oszonego na dzieñ
29 grudnia 2017 roku – 4,1709 PLN/EUR (na dzieñ 30 grudnia 2016 roku – 4,4240 PLN/EUR)

poszczególne pozycje sprawozdania z ca³kowitych dochodów oraz sprawozdania z przep³ywów pieniê¿nych
– wed³ug kursu stanowi¹cego œredni¹ arytmetyczn¹ œrednich kursów NBP og³oszonych na ostatni dzieñ ka¿dego
miesi¹ca okresu obrotowego od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku – 4,2447 PLN/EUR (dla okresu
od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku – 4,3757 PLN/EUR).
1


TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
OPINIA NIEZALE¯NEGO BIEG£EGO REWIDENTA
I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA 2017 ROK
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZGODNE Z MIÊDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŒCI FINANSOWEJ
ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIÊ EUROPEJSK¥
ZA ROK ZAKOÑCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU


SPIS TREŒCI
SPRAWOZDANIEZCA£KOWITYCHDOCHODÓW ………………………………5
SPRAWOZDANIEZSYTUACJIFINANSOWEJ…………………………………6
SPRAWOZDANIEZSYTUACJIFINANSOWEJ–CI¥GDALSZY…………………………7
SPRAWOZDANIEZEZMIANWKAPITALEW£ASNYM …………………………….8
SPRAWOZDANIEZPRZEP£YWÓWPIENIʯNYCH………………………………9
INFORMACJE O TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ORAZ PODSTAWA SPORZ¥DZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO…………………………………….10
1. InformacjeogólneoTAURONPolskaEnergiaS.A. ………………………….10
2. Udzia³yiakcjewjednostkachpowi¹zanych ……………………………..10
3. Oœwiadczenieozgodnoœci ……………………………………..12
4. Kontynuacjadzia³alnoœci ………………………………………12
5. Walutafunkcjonalnaiwalutaprezentacji ……………………………….12
6. Istotne wartoœci oparte na profesjonalnym os¹dzie i szacunkach……………………12
7. Nowestandardyiinterpretacje,którezosta³yopublikowane,aniewesz³yjeszczew¿ycie ……….13
8. Zmiany stosowanych zasad rachunkowoœci……………………………..19
9. Istotne zasady (polityka) rachunkowoœci……………………………….20
9.1. Rzeczoweaktywatrwa³e …………………………………..20
9.2. Nieruchomoœciinwestycyjne …………………………………20
9.3. Aktywaniematerialne …………………………………….20
9.4. Udzia³yiakcjewjednostkachzale¿nych……………………………21
9.5. Udzia³ywjednostkachwspó³zale¿nych ……………………………21
9.6. Obligacje…………………………………………..21
9.7. Po¿yczkiudzielone ……………………………………..21
9.8. Utratawartoœciaktywówfinansowych …………………………….21
9.9. Pochodneinstrumentyfinansowe ………………………………22
9.10. Rachunkowoœæ zabezpieczeñ………………………………..22
9.11. Pozosta³e aktywa niefinansowe………………………………..22
9.12. Zapasy……………………………………………23
9.13. Nale¿noœciododbiorców…………………………………..23
9.14. Pozosta³e aktywa finansowe…………………………………23
9.15. Œrodkipieniê¿neiichekwiwalenty ………………………………23
9.16. Kapita³podstawowy……………………………………..23
9.17. Zobowi¹zaniaztytu³uzad³u¿enia……………………………….24
9.18. Rezerwynaœwiadczeniapracownicze …………………………….24
9.19. Pozosta³e rezerwy………………………………………24
9.20. Zobowi¹zania wobec dostawców oraz pozosta³e zobowi¹zania finansowe…………..24
9.21. Nale¿noœci/Zobowi¹zaniaztytu³upodatkówiop³at ……………………..25
9.22. Podatekdochodowybie¿¹cyorazodroczony …………………………25
9.23. Przychodyzesprzeda¿y …………………………………..26
9.24. Kosztydzia³alnoœcioperacyjnej………………………………..26
9.25. Przychodyikosztyfinansowe…………………………………27
9.26. Przeliczaniepozycjiwyra¿onychwwalutachobcych ……………………..27
9.27. Po³¹czeniajednostekgospodarczych …………………………….28
9.28. Sprawozdaniezprzep³ywówpieniê¿nych …………………………..28
9.29. Zysk(strata)nettonaakcjê………………………………….28
SEGMENTY DZIA£ALNOŒCI………………………………………..29
10. Informacjedotycz¹cesegmentówdzia³alnoœci…………………………….29
10.1. Segmentyoperacyjne…………………………………….29
10.2. Geograficzneobszarydzia³alnoœci ………………………………31
UTRATA WARTOŒCI AKTYWÓW FINANSOWYCH……………………………..32
11. Utratawartoœciaktywówfinansowych ………………………………..32
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
2


NOTY OBJAŒNIAJ¥CE DO SPRAWOZDANIA Z CA£KOWITYCH DOCHODÓW………………35
12. Przychodyzesprzeda¿y……………………………………….35
13. Kosztywed³ugrodzaju………………………………………..35
14. Kosztyœwiadczeñpracowniczych…………………………………..36
15. Przychodyikosztyfinansowe…………………………………….36
16. Podatekdochodowy…………………………………………37
16.1. Obci¹¿eniapodatkowewsprawozdaniuzca³kowitychdochodów ……………….37
16.2. Uzgodnienieefektywnejstawkipodatkowej ………………………….37
16.3. Odroczonypodatekdochodowy ……………………………….38
16.4. PodatkowaGrupaKapita³owa ………………………………..38
17. Zysk(strata)przypadaj¹canajedn¹akcjê ………………………………39
NOTY OBJAŒNIAJ¥CE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ…………………40
18. Rzeczoweaktywatrwa³e……………………………………….40
19. Nieruchomoœciinwestycyjne …………………………………….40
20. D³ugoterminoweaktywaniematerialne ………………………………..41
21. Udzia³yiakcje ……………………………………………41
22. Obligacje………………………………………………43
23. Instrumentypochodne………………………………………..44
24. Pozosta³e aktywa finansowe……………………………………..45
25. Po¿yczkiudzielone …………………………………………45
26. Zapasy ……………………………………………….48
27. Nale¿noœciododbiorców ………………………………………48
28. Nale¿noœciztytu³upodatkówiop³at …………………………………49
29. Pozosta³e aktywa niefinansowe……………………………………49
30. Œrodkipieniê¿neiichekwiwalenty ………………………………….49
31. Kapita³w³asny ……………………………………………50
31.1. Kapita³podstawowy……………………………………..50
31.2. Akcjonariuszeoznacz¹cymudziale ……………………………..50
31.3. Kapita³zapasowy ………………………………………50
31.4. Kapita³zaktualizacjiwycenyinstrumentówzabezpieczaj¹cych…………………50
31.5. Zyskizatrzymaneorazograniczeniawwyp³aciedywidendy ………………….51
32. Dywidendywyp³acone………………………………………..51
33. Zobowi¹zaniaztytu³uzad³u¿enia…………………………………..52
33.1. Wyemitowaneobligacje……………………………………52
33.2. KredytyzEuropejskiegoBankuInwestycyjnego………………………..55
33.3. Po¿yczkiodspó³kizale¿nej………………………………….55
33.4. Us³ugacashpool ………………………………………55
33.5. Kredyty w rachunku bie¿¹cym………………………………..56
33.6. Zobowi¹zaniaztytu³uleasingufinansowego………………………….56
33.7. Zobowi¹zaniaztytu³uleasinguoperacyjnego …………………………56
34. Rezerwynaœwiadczeniapracownicze ………………………………..57
35. Pozosta³e rezerwy………………………………………….58
36. Rozliczeniamiêdzyokresoweidotacjerz¹dowe ……………………………60
37. Zobowi¹zaniawobecdostawców…………………………………..60
38. Pozosta³e zobowi¹zania finansowe………………………………….60
39. Zobowi¹zaniaztytu³upodatkówiop³at………………………………..61
NOTY OBJAŒNIAJ¥CE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEP£YWÓW PIENIʯNYCH………………62
40. Istotne pozycje sprawozdania z przep³ywów pieniê¿nych……………………….62
40.1. Przep³ywyœrodkówpieniê¿nychzdzia³alnoœcioperacyjnej…………………..62
40.2. Przep³ywyœrodkówpieniê¿nychzdzia³alnoœciinwestycyjnej………………….62
40.3. Przep³ywyœrodkówpieniê¿nychzdzia³alnoœcifinansowej …………………..63
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
3


INSTRUMENTY FINANSOWE I ZARZ¥DZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM…………………64
41. Instrumentyfinansowe………………………………………..64
41.1. Wartoœæbilansowaiwartoœægodziwakategoriiiklasinstrumentówfinansowych ………..64
41.2. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujête w sprawozdaniu z ca³kowitych dochodów
wpodzialenakategorieinstrumentówfinansowych………………………65
42. Zarz¹dzaniefinansamiiryzykiemfinansowym…………………………….66
42.1. Ryzykokredytowe………………………………………67
42.1.1. Ryzykokredytowezwi¹zaneznale¿noœciamiododbiorców ……………..67
42.1.2. Ryzyko kredytowe zwi¹zane z pozosta³ymi aktywami finansowymi………….67
42.2. Ryzykozwi¹zanezp³ynnoœci¹ ………………………………..68
42.3. Ryzykorynkowe……………………………………….69
42.3.1. Ryzykostopyprocentowej ……………………………..69
42.3.2. Ryzykowalutowe ………………………………….70
42.3.3. Ryzyko zmian cen surowców i towarów w odniesieniu do towarowych instrumentów
pochodnychorazzmiancenjednostekuczestnictwa…………………71
42.3.4. Ryzykorynkowe–analizawra¿liwoœci………………………..71
43. Ryzykooperacyjne………………………………………….75
INNE INFORMACJE……………………………………………76
44. Zobowi¹zaniawarunkowe………………………………………76
45. Zabezpieczeniesp³atyzobowi¹zañ………………………………….81
46. Zobowi¹zaniainwestycyjne ……………………………………..81
47. Informacjaopodmiotachpowi¹zanych………………………………..82
47.1. Transakcjezudzia³emspó³ekpowi¹zanychorazspó³ekSkarbuPañstwa……………82
47.2. Wynagrodzeniekadrykierowniczej………………………………83
48. Zarz¹dzaniekapita³emifinansami ………………………………….83
49. Strukturazatrudnienia ………………………………………..84
50. Wynagrodzeniebieg³egorewidentalubpodmiotuuprawnionego……………………84
51. Podzia³sprawozdaniafinansowegonarodzajedzia³alnoœcizgodniezArt.44Prawaenergetycznego ….84
52. Zdarzenianastêpuj¹cepodniubilansowym ……………………………..87
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
4


Zasady (polityka) rachunkowoœci oraz dodatkowe noty objaœniaj¹ce do sprawozdania finansowego stanowi¹ jego integraln¹ czêœæ.
SPRAWOZDANIE Z CA£KOWITYCH DOCHODÓW
NotaRok zakoñczony
31 grudnia 2017Rok zakoñczony
31 grudnia 2016
Przychody ze sprzeda¿y12
7 792 025 7 995 328
Koszt sprzedanych towarów, materia³ów i us³ug13
(7 414 707) (7 837 567)
Zysk brutto ze sprzeda¿y 377 318 157 761
Koszty sprzeda¿y13
(23 309) (19 326)
Koszty ogólnego zarz¹du13
(88 751) (81 368)
Pozosta³e przychody i koszty operacyjne (2 470) (91 670)
Zysk (strata) operacyjna 262 788 (34 603)
Przychody z tytu³u dywidendy15
560 832 1 485 152
Przychody odsetkowe od obligacji i po¿yczek15
456 426 503 897
Koszty odsetkowe od zad³u¿enia15
(334 638) (356 947)
Aktualizacja wartoœci udzia³ów, akcji i po¿yczek15
(134 372) (1 610 396)
Pozosta³e przychody i koszty finansowe15
108 529 (136 237)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 919 565 (149 134)
Podatek dochodowy16.1
(65 214) (17 119)
Zysk (strata) netto854 351 (166 253)
Wycena instrumentów zabezpieczaj¹cych31.4
(8 159) 127 252
Podatek dochodowy16.1
1 550 (24 178)
Pozosta³e ca³kowite dochody podlegaj¹ce przeklasyfikowaniu
w wynik finansowy(6 609) 103 074
Zyski/(straty) aktuarialne (128) 1 173
Podatek dochodowy16.1
24 (223)
Pozosta³e ca³kowite dochody nie podlegaj¹ce
przeklasyfikowaniu w wynik finansowy (104) 950
Pozosta³e ca³kowite dochody netto (6 713) 104 024
£¹czne ca³kowite dochody 847 638 (62 229)
Zysk (strata) na jedn¹ akcjê (w z³otych):
– podstawowy i rozwodniony z zysku netto17
0,49 (0,09)
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
5


SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
NotaStan na
31 grudnia 2017Stan na
31 grudnia 2016
AKTYWA
Aktywa trwa³e
Rzeczowe aktywa trwa³e18
449 1 276
Nieruchomoœci inwestycyjne19
21 701 25 318
Aktywa niematerialne20
1 263 2 191
Udzia³y i akcje21
20 912 679 14 874 418
Obligacje22
6 009 920 9 615 917
Po¿yczki udzielone25
382 989 1 292 800
Instrumenty pochodne23
26 445 35 814
Pozosta³e aktywa finansowe24
2 724 1 524
Pozosta³e aktywa niefinansowe
2913 255 6 071
27 371 425 25 855 329
Aktywa obrotowe
Zapasy26
198 428 284 799
Nale¿noœci od odbiorców27
719 133 840 656
Nale¿noœci z tytu³u podatków i op³at28
36 094 120 586
Obligacje22
562 776 242 465
Po¿yczki udzielone25
520 191 30 966
Instrumenty pochodne23
6 971 20 603
Pozosta³e aktywa finansowe24
131 640 55 354
Pozosta³e aktywa niefinansowe29
4 857 23 528
Œrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty
30721 577 198 090
2 901 667 1 817 047
SUMA AKTYWÓW30 273 092 27 672 376
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
6
Zasady (polityka) rachunkowoœci oraz dodatkowe noty objaœniaj¹ce do sprawozdania finansowego stanowi¹ jego integraln¹ czêœæ.


Zasady (polityka) rachunkowoœci oraz dodatkowe noty objaœniaj¹ce do sprawozdania finansowego stanowi¹ jego integraln¹ czêœæ.
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – CI¥G DALSZY
NotaStan na
31 grudnia 2017Stan na
31 grudnia 2016
PASYWA
Kapita³ w³asny
Kapita³ podstawowy31.1
8 762 747 8 762 747
Kapita³ zapasowy31.3
7 657 086 7 823 339
Kapita³ z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczaj¹cych31.4
23 051 29 660
Zyski zatrzymane/ (Niepokryte straty)
31.5935 022 (85 478)
17 377 906 16 530 268
Zobowi¹zania d³ugoterminowe
Zobowi¹zania z tytu³u zad³u¿enia33
9 472 454 8 754 047
Pozosta³e zobowi¹zania finansowe38
20 126 27 918
Instrumenty pochodne23
4 958 –
Zobowi¹zania z tytu³u odroczonego podatku dochodowego16.3
29 843 32 364
Rezerwy na œwiadczenia pracownicze34
3 147 2 534
Pozosta³e rezerwy35
– 152 943
Rozliczenia miêdzyokresowe i dotacje rz¹dowe
36–170
9 530 528 8 969 976
Zobowi¹zania krótkoterminowe
Zobowi¹zania z tytu³u zad³u¿enia33
2 725 763 1 433 929
Zobowi¹zania wobec dostawców37
413 265 473 637
Pozosta³e zobowi¹zania finansowe38
62 590 111 759
Instrumenty pochodne23
9 226 560
Zobowi¹zania z tytu³u podatków i op³at39
70 119 20 209
Rezerwy na œwiadczenia pracownicze34
330 299
Pozosta³e rezerwy35
68 771 110 406
Rozliczenia miêdzyokresowe i dotacje rz¹dowe
3614 594 21 333
3 364 658 2 172 132
Zobowi¹zania razem12 895 186 11 142 108
SUMA PASYWÓW30 273 092 27 672 376
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
7


SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE W£ASNYM
NotaKapita³
podstawowyKapita³
zapasowyKapita³
zaktualizacji
wyceny
instrumentów
zabezpieczaj¹cychZyski
zatrzymane/
(Niepokryte
straty)Razem kapita³
w³asny
Stan na 1 stycznia 2016 roku 8 762 747 11 277 247 (73 414) (3 374 083) 16 592 497
Pokrycie straty z lat ubieg³ych – (3 453 908) – 3 453 908–
Transakcje z w³aœcicielami– (3 453 908) – 3 453 908 –
Zysk (strata) netto – – – (166 253)(166 253)
Pozosta³e ca³kowite dochody – – 103 074 950104 024
£¹czne ca³kowite dochody– – 103 074 (165 303) (62 229)
Stan na 31 grudnia 2016 roku8 762 747 7 823 339 29 660 (85 478) 16 530 268
Pokrycie straty z lat ubieg³ych31.3
– (166 253) – 166 253–
Transakcje z w³aœcicielami– (166 253) – 166 253 –
Zysk (strata) netto – – – 854 351854 351
Pozosta³e ca³kowite dochody – – (6 609) (104)(6 713)
£¹czne ca³kowite dochody– – (6 609) 854 247 847 638
Stan na 31 grudnia 2017 roku 8 762 747 7 657 086 23 051 935 022 17 377 906
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
8
Zasady (polityka) rachunkowoœci oraz dodatkowe noty objaœniaj¹ce do sprawozdania finansowego stanowi¹ jego integraln¹ czêœæ.


Zasady (polityka) rachunkowoœci oraz dodatkowe noty objaœniaj¹ce do sprawozdania finansowego stanowi¹ jego integraln¹ czêœæ.
SPRAWOZDANIE Z PRZEP£YWÓW PIENIʯNYCH
NotaRok zakoñczony
31 grudnia 2017Rok zakoñczony
31 grudnia 2016
Przep³ywy œrodków pieniê¿nych z dzia³alnoœci operacyjnej
Zysk (strata) brutto919 565 (149 134)
Amortyzacja5 532 7 722
Odsetki i dywidendy, netto (685 709) (1 625 894)
Odpisy aktualizuj¹ce wartoœæ udzia³ów, akcji i po¿yczek 134 372 1 610 396
Ró¿nice kursowe(130 351) 23 367
Pozosta³e korekty zysku przed opodatkowaniem 31 218 61 988
Zmiana stanu kapita³u obrotowego40.1
(57218) (130749)
Podatek dochodowy zap³acony 28 618 (30 583)
Œrodki pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci operacyjnej 246 027 (232 887)
Przep³ywy œrodków pieniê¿nych z dzia³alnoœci inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwa³ych i aktywów niematerialnych (524) (1 344)
Nabycie obligacji40.2
(350 000) (2 770 000)
Nabycie udzia³ów i akcji40.2
(6 169 590) (543 603)
Udzielenie po¿yczek40.2
(307 132) (23 575)
Nabycie jednostek uczestnictwa (75 000) (25 000)
Razem p³atnoœci(6 902 246) (3 363 522)
Wykup obligacji40.2
3 547 110 540 000
Sp³ata udzielonych po¿yczek40.2
1 000 000 142 024
Dywidendy otrzymane359 787 1 485 152
Odsetki otrzymane40.2
642 017 474 126
Pozosta³e wp³ywy44 102 677
Razem wp³ywy5 548 958 2 743 979
Œrodki pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci inwestycyjnej (1 353 288) (619 543)
Przep³ywy œrodków pieniê¿nych z dzia³alnoœci finansowej
Sp³ata zobowi¹zañ z tytu³u leasingu finansowego (3 442) (3 208)
Sp³ata kredytów/ po¿yczek40.3
(175 695) (132 818)
Wykup d³u¿nych papierów wartoœciowych40.3
(1 650 000) (3 300 000)
Odsetki zap³acone40.3
(265 223) (351 147)
Prowizje zap³acone(19 632) (11 411)
Razem p³atnoœci(2 113 992) (3 798 584)
Emisja d³u¿nych papierów wartoœciowych40.3
2 707 462 4 284 607
Pozosta³e wp³ywy–141
Razem wp³ywy2 707 462 4 284 748
Œrodki pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci finansowej 593 470 486 164
Zwiêkszenie/ (zmniejszenie) netto stanu œrodków pieniê¿nych
i ich ekwiwalentów(513 791) (366 266)
Ró¿nice kursowe netto2 038 1 179
Œrodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu30
(1 045 441) (679 175)
Œrodki pieniê¿ne na koniec okresu, w tym:30
(1 559 232) (1 045 441)
o ograniczonej mo¿liwoœci dysponowania30
49 792 56 787
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
9


INFORMACJE O TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ORAZ PODSTAWA SPORZ¥DZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Informacje ogólne o TAURON Polska Energia S.A.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zosta³o sporz¹dzone przez TAURON Polska Energia Spó³ka Akcyjna („Spó³ka”)
z siedzib¹ w Katowicach przy ul. ks. Piotra Œciegiennego 3, której akcje znajduj¹ siê w publicznym obrocie.
Spó³ka zosta³a utworzona Aktem Notarialnym w dniu 6 grudnia 2006 roku pod nazw¹ Energetyka Po³udnie S.A.
S¹d Rejonowy Katowice-Wschód Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego w dniu 8 stycznia 2007 roku
zarejestrowa³ Spó³kê pod numerem KRS 0000271562. Zmiana nazwy na TAURON Polska Energia S.A. zosta³a
zarejestrowana przez S¹d Rejonowy w dniu 16 listopada 2007 roku.
Jednostka posiada statystyczny numer identyfikacji REGON 240524697 oraz numer identyfikacji podatkowej
NIP 9542583988.
Czas trwania dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. jest nieoznaczony.
Podstawowymi przedmiotami dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. s¹:
• Dzia³alnoœæ firm centralnych (head offices) i holdingów, z wy³¹czeniem holdingów finansowych — PKD 70.10 Z,
Handel energi¹ elektryczn¹ — PKD 35.14 Z,
Handel wêglem — PKD 46.71.Z,
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym — PKD 35.23.Z.
TAURON Polska Energia S.A. jest jednostk¹ dominuj¹c¹ Grupy Kapita³owej TAURON Polska Energia S.A. („Grupa,
Grupa TAURON”).
Spó³ka sporz¹dzi³a sprawozdanie finansowe obejmuj¹ce rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz zawieraj¹ce
dane porównawcze za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2016 roku. Niniejsze sprawozdanie finansowe zosta³o
zatwierdzone do publikacji przez Zarz¹d w dniu 12 marca 2018 roku.
Spó³ka sporz¹dzi³a równie¿ skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku,
które zosta³o zatwierdzone do publikacji przez Zarz¹d w dniu 12 marca 2018 roku.
Sk³ad Zarz¹du
W sk³ad Zarz¹du na dzieñ 31 grudnia 2017 roku wchodzili:
Filip Grzegorczyk – Prezes Zarz¹du,
Jaros³aw Broda – Wiceprezes Zarz¹du,
Kamil Kamiñski – Wiceprezes Zarz¹du,
Marek Wadowski – Wiceprezes Zarz¹du.
Zmiany sk³adu Zarz¹du w roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku zosta³y opisane w Sprawozdaniu Zarz¹du
z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku w punkcie 6.11.1.
Na dzieñ zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sk³ad Zarz¹du nie uleg³ zmianie.
W sk³ad Zarz¹du na dzieñ 31 grudnia 2016 roku wchodzili:
Filip Grzegorczyk – Prezes Zarz¹du,
Jaros³aw Broda – Wiceprezes Zarz¹du,
Kamil Kamiñski – Wiceprezes Zarz¹du,
Marek Wadowski – Wiceprezes Zarz¹du,
Piotr Zawistowski – Wiceprezes Zarz¹du.
2. Udzia³y i akcje w jednostkach powi¹zanych
Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku TAURON Polska Energia S.A. posiada³a bezpoœrednio i poœrednio udzia³y i akcje
w nastêpuj¹cych istotnych spó³kach zale¿nych:
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
10


Lp. Nazwa spó³ki SiedzibaPodstawowy przedmiot
dzia³alnoœciUdzia³
TAURON
Polska
Energia S.A.
w kapitale
spó³kiUdzia³
TAURON
Polska
Energia S.A.
worganie
stanowi¹cym
spó³ki
1 TAURON Wydobycie S.A. Jaworzno Wydobywanie wêgla kamiennego 100,00% 100,00%
2 TAURON Wytwarzanie S.A.
1 JaworznoWytwarzanie, przesy³anie
i dystrybucja energii elektrycznej
iciep³a100,00% 100,00%
3Nowe Jaworzno Grupa TAURON
Sp. z o.o.
1 JaworznoWytwarzanie, przesy³anie
i dystrybucja energii elektrycznej
i ciep³a oraz obrót
energi¹ elektryczn¹100,00% 100,00%
4 TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. Jelenia Góra Wytwarzanie energii elektrycznej 100,00% 100,00%
5 Marselwind Sp. z o.o. KatowiceWytwarzanie, przesy³anie
i obrót energi¹ elektryczn¹100,00% 100,00%
6 TAURON Ciep³o Sp. z o.o. Katowice Produkcja i dystrybucja ciep³a 100,00% 100,00%
7 TAURON Serwis Sp. z o. o. Katowice Dzia³alnoœæ us³ugowa 95,61% 95,61%
8 TAURON Dystrybucja S.A. Kraków Dystrybucja energii elektrycznej 99,74% 99,75%
9 TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Wroc³aw Dzia³alnoœæ us³ugowa 100,00% 100,00%
10TAURON Dystrybucja Pomiary
Sp. z o.o.
2 Tarnów Dzia³alnoœæ us³ugowa 99,74% 99,75%
11 TAURON Sprzeda¿ Sp. z o.o. Kraków Obrót energi¹ elektryczn¹ 100,00% 100,00%
12 TAURON Sprzeda¿ GZE Sp. z o.o. Gliwice Obrót energi¹ elektryczn¹ 100,00% 100,00%
13 TAURON Czech Energy s.r.o.Ostrawa,
Republika CzeskaObrót energi¹ elektryczn¹ 100,00% 100,00%
14 TAURON Obs³uga Klienta Sp. z o.o. Wroc³aw Dzia³alnoœæ us³ugowa 100,00% 100,00%
15Kopalnia Wapienia Czatkowice
Sp. z o.o.KrzeszowiceWydobywanie ska³ wapiennych
oraz wydobywanie kamienia100,00% 100,00%
16Polska Energia Pierwsza Kompania
Handlowa Sp. z o.o.
3 Warszawa Obrót energi¹ elektryczn¹ 100,00% 100,00%
17 TAURON Sweden Energy AB (publ)Sztokholm,
SzwecjaDzia³alnoœæ us³ugowa 100,00% 100,00%
18 Biomasa Grupa TAURON Sp. z o.o. Stalowa Wola
Sprzeda¿ hurtowa odpadów i z³omu100,00% 100,00%
19 Wsparcie Grupa TAURON Sp. z o.o.
2, 4 Tarnów Dzia³alnoœæ us³ugowa 99,74% 99,75%
1Wdniu 3 kwietnia 2017 roku nast¹pi³ podzia³ spó³ki TAURON Wytwarzanie S.A. i wydzielenie zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa do spó³ki Nowe
Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.
2Udzia³ w TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o. oraz Wsparcie Grupa TAURON Sp. z o.o. (dawniej KOMFORT-ZET Sp. z o.o.) posiadany jest przez
TAURON Polska Energia S.A. w sposób poœredni poprzez spó³kê zale¿n¹ TAURON Dystrybucja S.A. TAURON Polska Energia S.A. jest u¿ytkownikiem
udzia³ów spó³ki TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o.
3W dniu 8 marca 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spó³ki Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. w likwidacji podjê³o
uchwa³ê o uchyleniu likwidacji spó³ki.
4W dniu 6 wrzeœnia 2017 roku Spó³ka Komfort-Zet Sp. z o.o. zmieni³a nazwê na Wsparcie Grupa TAURON Sp. z o.o.
Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku TAURON Polska Energia S.A. posiada³a udzia³ bezpoœrednio i poœrednio w nastêpuj¹cych
istotnych spó³kach wspó³zale¿nych:
Lp. Nazwa spó³ki SiedzibaPodstawowy przedmiot
dzia³alnoœciUdzia³ TAURON
Polska Energia S.A.
w kapitale i organie
stanowi¹cym spó³ki
1 Elektrociep³ownia Stalowa Wola S.A.
1 Stalowa Wola Wytwarzanie energii elektrycznej 50,00%
2 TAMEH HOLDING Sp. z o.o.
2 D¹browa GórniczaDzia³alnoœæ firm centralnych
i holdingów50,00%
3 TAMEH POLSKA Sp. z o.o.
2 D¹browa GórniczaWytwarzanie, przesy³anie,
dystrybucja i obrót energii
elektrycznej i ciep³a50,00%
4 TAMEH Czech s.r.o.
2 Ostrawa,
Republika CzeskaProdukcja, handel i us³ugi 50,00%
1Udzia³ w Elektrociep³owni Stalowa Wola S.A. posiadany jest przez TAURON Polska Energia S.A. w sposób poœredni poprzez spó³kê zale¿n¹ TAURON
Wytwarzanie S.A.
2Spó³ki tworz¹ grupê kapita³ow¹. TAURON Polska Energia S.A. posiada bezpoœredni udzia³ w kapitale i organie stanowi¹cym spó³ki TAMEH HOLDING Sp. z o.o.,
która posiada 100% udzia³ w kapitale i organie stanowi¹cym TAMEH POLSKA Sp. z o.o. oraz TAMEH Czech s.r.o.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
11


3. Oœwiadczenie o zgodnoœci
Niniejsze sprawozdanie finansowe zosta³o sporz¹dzone zgodnie z Miêdzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoœci
Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Uniê Europejsk¹ („UE”).
MSSF obejmuj¹ standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radê Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci
(„RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Miêdzynarodowych Standardów Sprawozdawczoœci Finansowej.
4. Kontynuacja dzia³alnoœci
Niniejsze sprawozdanie finansowe zosta³o sporz¹dzone przy za³o¿eniu kontynuowania dzia³alnoœci gospodarczej przez
Spó³kê w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oœci. Na dzieñ zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania finansowego
nie stwierdza siê istnienia okolicznoœci wskazuj¹cychna zagro¿enie kontynuowania dzia³alnoœci przez Spó³kê.
5. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Walut¹ funkcjonaln¹ jednostki dominuj¹cej oraz walut¹ prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest z³oty
polski. Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przedstawione w z³otych („PLN”), a wszystkie wartoœci, o ile nie wskazano
inaczej, podane s¹ w tysi¹cach PLN.
6. Istotne wartoœci oparte na profesjonalnym os¹dzie i szacunkach
W procesie stosowania polityki rachunkowoœci wobec zagadnieñ podanych poni¿ej, najwiêksze znaczenie, oprócz
szacunków ksiêgowych, mia³ profesjonalny os¹d kierownictwa, który wp³ywa na wielkoœci wykazywane w niniejszym
sprawozdaniu finansowym, w tym w dodatkowych notach objaœniaj¹cych. Za³o¿enia tych szacunków opieraj¹ siê
na najlepszej wiedzy Zarz¹du odnoœnie bie¿¹cych i przysz³ych dzia³añ i zdarzeñ w poszczególnych obszarach.
W okresie objêtym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie mia³y miejsca istotne zmiany wielkoœci szacunkowych
oraz metodologii dokonywania szacunków, które mia³yby wp³yw na okres bie¿¹cy lub na okresy przysz³e, inne ni¿ te
przedstawione poni¿ej oraz w dalszej czêœci niniejszego sprawozdania finansowego.
Poni¿ej przedstawiono pozycje sprawozdania finansowego, z którymi zwi¹zane jest istotne ryzyko znacz¹cej korekty
wartoœci bilansowych aktywów i zobowi¹zañ. Szczegó³owe informacje na temat przyjêtych za³o¿eñ zosta³y
przedstawione w odpowiednich notach niniejszego sprawozdania finansowego, jak wskazano w tabeli poni¿ej.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
12


PozycjaIstotne zasady
(polityka)
rachunkowoœciNota
objaœniaj¹caSzacunki i za³o¿enia
Udzia³y i akcjeNota 9.4
Nota 9.8Nota 21Spó³ka ocenia na ka¿dy dzieñ bilansowy czy istniej¹ obiektywne
przes³anki mog¹ce wskazywaæ na utratê wartoœci pozycji Udzia³y i akcje.
W przypadku wyst¹pienia istotnych przes³anek Spó³ka jest zobowi¹zana
do przeprowadzenia testów na utratê wartoœci udzia³ów i akcji oraz
do ujêcia lub odwrócenia wczeœniej ujêtego odpisu aktualizuj¹cego.
Po¿yczka udzielona
spó³ce zale¿nejNota 9.7
Nota 9.8Nota 25Spó³ka ocenia na ka¿dy dzieñ bilansowy czy istniej¹ obiektywne
przes³anki mog¹ce wskazywaæ na utratê wartoœci pozycji Po¿yczki
udzielone spó³ce zale¿nej. W przypadku wyst¹pienia istotnych
przes³anek Spó³ka jest zobowi¹zana do przeprowadzenia testów
na utratê wartoœci po¿yczek oraz do ujêcia lub odwrócenia wczeœniej
ujêtego odpisu aktualizuj¹cego.
Spó³ka ocenia na ka¿dy dzieñ bilansowy klasyfikacjê po¿yczki udzielonej
spó³ce zale¿nej jako aktywa krótko lub d³ugoterminowe. W przypadku
planowanego utrzymania zaanga¿owania w spó³ce zale¿nej powy¿ej
jednego roku od dnia bilansowego Spó³ka klasyfikuje po¿yczkê jako
aktywa d³ugoterminowe.
RezerwyNota 9.18
Nota 9.19Nota 34
Nota 35Spó³ka szacuje wysokoœæ tworzonych rezerw w oparciu o przyjête
za³o¿enia, metodologiê i sposób kalkulacji w³aœciwy dla danego tytu³u
rezerwy, oceniaj¹c prawdopodobieñstwo wydatkowania œrodków
zawieraj¹cych w sobie korzyœci ekonomiczne oraz okreœlaj¹c wiarygodny
poziom kwoty niezbêdnej do spe³nienia obowi¹zku. Spó³ka tworzy
rezerwy gdy prawdopodobieñstwo wydatkowania œrodków zawieraj¹cych
w sobie korzyœci ekonomiczne jest wiêksze ni¿ 50%.
Aktywa z tytu³u
podatku odroczonegoNota 9.22 Nota 16Spó³ka ocenia na ka¿dy dzieñ bilansowy realizowalnoœæ oraz weryfikuje
nieujête aktywa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego.
Pochodne instrumenty
finansoweNota 9.9 Nota 23Spó³ka wycenia na ka¿dy dzieñ bilansowy pochodne instrumenty
finansowe do wartoœci godziwej. Instrumenty pochodne nabywane
i utrzymywane w celu zabezpieczenia w³asnych potrzeb nie podlegaj¹
wycenie na dzieñ bilansowy.
Obligacje
wewn¹trzgrupoweNota 9.6 Nota 22Spó³ka ocenia na ka¿dy dzieñ bilansowy klasyfikacjê obligacji
wewn¹trzgrupowych jako aktywa krótko lub d³ugoterminowe.
W przypadku planowanego rolowania obligacje wewnêtrzne o terminie
wykupu poni¿ej jednego roku od dnia bilansowego Spó³ka klasyfikuje
jako instrumenty d³ugoterminowe.
Poza powy¿szym, Spó³ka dokonuje istotnych szacunków w zakresie ujmowanych przez Spó³kê zobowi¹zañ
warunkowych w szczególnoœci w zakresie spraw s¹dowych,w których Spó³ka jest stron¹. Zobowi¹zania warunkowe
zosta³y szerzej opisane w nocie 44 niniejszego sprawozdania finansowego.
7. Nowe standardy i interpretacje, które zosta³y opublikowane, a nie wesz³y jeszcze w ¿ycie
Spó³ka nie zdecydowa³a siê na wczeœniejsze zastosowanie ¿adnego standardu, zmiany do standardu lub interpretacji,
która zosta³a opublikowana, lecz nie wesz³a dotychczas w ¿ycie.
Standardy wydane przez Radê Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci („RMSR”) zatwierdzone
przez Uniê Europejsk¹ („UE”), które nie wesz³y jeszcze w ¿ycie
W ocenie Zarz¹du nastêpuj¹ce nowe standardy mog¹ mieæ istotny wp³yw na stosowan¹ dotychczas politykê rachunkowoœci:
MSSF 9Instrumenty finansowe
Data wejœcia w ¿ycie w UE – okresy roczne rozpoczynaj¹ce siê 1 stycznia 2018 lub po tej dacie.
G³ówne zmiany wprowadzane przez MSSF 9Instrumenty finansowe:
Zmiana zasad klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych
W miejsce dotychczasowych czterech kategorii aktywów finansowych wskazywanych przez MSR 39Instrumenty
finansowe: ujmowanie i wycena, MSSF 9Instrumenty finansowedefiniuje trzy kategorie aktywów finansowych:

aktywa finansowe wyceniane wed³ug zamortyzowanego kosztu,

aktywa finansowe wyceniane do wartoœci godziwej przez inne ca³kowite dochody,

aktywa finansowe wyceniane do wartoœci godziwej przez wynik finansowy.
Aktywa finansowe zgodnie z MSSF 9Instrumenty finansoweklasyfikowane s¹ na moment pocz¹tkowego ujêcia w oparciu o:

charakterystykê przep³ywów pieniê¿nych (test SPPI; ang. Solely Payments of Principal and Interest),

model biznesowy, w oparciu o który dane aktywo finansowe jest zarz¹dzane.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
13


Wprowadzenie nowego modelu utraty wartoœci opartego o oczekiwane straty kredytowe
W miejsce dotychczasowych zasad rozpoznawania strat kredytowych w oparciu o stratê poniesion¹, MSSF 9
Instrumenty finansowewprowadza koncepcjê straty oczekiwanej skutkuj¹cej rozpoznaniem odpisu z tytu³u utraty
wartoœci aktywów ju¿ od momentu ich pocz¹tkowego ujêcia. Wymogi w zakresie utraty wartoœci aktywów finansowych,
odnosz¹ siê w szczególnoœci do aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie oraz wycenianych
do wartoœci godziwej przez inne ca³kowite dochody.
Wp³yw na sprawozdanie finansowe na dzieñ 1 stycznia 2018 roku
Szacowany wp³yw na zyski zatrzymane zastosowania MSSF 9Instrumenty finansowena dzieñ 1 stycznia 2018 roku:
Kategorie i klasy instrumentów finansowych
zgodnie z MSR 39
MSR 39 MSSF 9 Szacowany
wp³yw zmiany
Wycena wg
zamortyzowa

nego kosztu/
kosztu
historycznegoWycena
wwartoœci
godziwejWycena wg
zamortyzowa

nego kosztu WartoϾ godziwa
rozliczana przez:
Zwiêkszenie/
(zmniejszenie)
Wynik
finansowyPozosta³e
ca³kowite
dochody
1 Aktywa finansowe wyceniane w wartoœci
godziwej przez wynik finansowy
– przeznaczone do obrotu – 106 292 – 106 292 – –
Instrumenty pochodne – 4 934 – 4 934 – –
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych – 101 358 – 101 358 – –
2 Aktywa finansowe dostêpne do sprzeda¿y 39 244 – – 39 244 – –
Udzia³y i akcje d³ugoterminowe* 39 244 – – 39 244 – –
3 Po¿yczki i nale¿noœci 8 228 015 – 7 550 923 177 274 – (499 818)
Nale¿noœci od odbiorców 719 133 – 716 526 – – (2 607)
Wartoœæ brutto 720 057 – 720 057 – – –
Odpis aktualizuj¹cy (924) – (3 531) – – (2 607)
Obligacje 6 572 696 – 6 176 103 – – (396 593)
Wartoœæ brutto 6 572 696 – 6 572 696 – – –
Odpis aktualizuj¹cy – – (396 593) – – (396 593)
Po¿yczki udzielone Cash Pool 190 526 – 190 526 – – –
Inne po¿yczki udzielone 712 654 – 461 077 150 959 – (100 618)
WartoϾ brutto 712 654 Р471 887 150 959 Р(89 808)
Odpis aktualizuj¹cy – – (10 810) – – (10 810)
Inne aktywa finansowe 33 006 – 6 691 26 315 – –
4 Instrumenty pochodne zabezpieczaj¹ce – 28 482 – 28 482 – –
5 Œrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty – 721 577 – 721 577 – –
Razem szacowany wp³yw zastosowania MSSF 9 na aktywa finansowe (499 818)
1 Zobowi¹zania finansowe wyceniane
wg zamortyzowanego kosztu 470 239 – 437 128 – – 33 111
Kredyt udzielony przez Europejski Bank Inwestycyjny 470 239 – 437 128 – – 33 111
Razem szacowany wp³yw zastosowania MSSF 9 na zobowi¹zania finansowe 33 111
Szacowany wp³yw na zyski zatrzymane(466 707)
Podatek odroczony88 674
Szacowany wp³yw na zyski zatrzymane po uwzglêdnieniu podatku odroczonego (378 033)
* Wycena wg kosztu historycznego.
Zmiana zasad klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych
Uznaj¹c, ¿e nie jest mo¿liwe bezpoœrednie prze³o¿enie kategorii aktywów finansowych okreœlonych w MSR 39Instrumenty
finansowe: ujmowanie i wycenana kategorie zdefiniowane w MSSF 9Instrumenty finansoweSpó³ka sporz¹dzi³a metodykê
klasyfikacji aktywów finansowych, w ramach której stworzone zosta³y zasady przeprowadzania testu SPPI oraz zasady
przeprowadzania testu modelu biznesowego. Na ich podstawie Spó³ka przeprowadzi³a testy modelu biznesowego
oraz testy SPPI dla wszystkich istotnych na dzieñ 31grudnia 2017 roku pozycji aktywów finansowych.
Przeprowadzona analiza wykaza³a, ¿e znaczna czêœæ aktywów finansowych przedstawionych w tabeli powy¿ej
charakteryzuje siê przep³ywami pieniê¿nymi odpowiadaj¹cymi wy³¹cznie sp³acie kapita³u i odsetek oraz utrzymywane
s¹ w ramach modelu biznesowego opartego wy³¹cznie o pozyskiwanie przep³ywów pieniê¿nych, co przek³ada siê
na ich klasyfikacjê jako aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie.
Po¿yczka podporz¹dkowana jak i po¿yczki na sp³atê zad³u¿enia udzielone na rzecz wspólnego przedsiêwziêcia
Elektrociep³owni Stalowa Wola S.A. wyceniane w zamortyzowanym koszcie zgodnie z MSR 39Instrumenty finansowe:
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
14


ujmowanie i wycena, których wartoœæ bilansowa na dzieñ 31 grudnia 2017 roku wynosi 240 767 tysiêcy z³otych,
zaklasyfikowane zosta³y do aktywów finansowych wycenianych w wartoœci godziwej przez wynik finansowy w kwocie
150 959 tysiêcy z³otych, ze wzglêdu na to, ¿e ich przep³ywy pieniê¿ne nie odpowiadaj¹ wy³¹cznie sp³acie kapita³u
i odsetek. Zastosowanie MSSF 9Instrumenty finansowe wtym zakresie, zmniejszy zyski zatrzymane Spó³ki na dzieñ
1 stycznia 2018 roku o kwotê 89 808 tysiêcy z³otych.
W zwi¹zku z tym, ¿e MSSF 9Instrumenty finansowewskazuje na koniecznoœæ wyceny do wartoœci godziwej udzia³ów
kapita³owych w innych jednostkach, tak¿e w odniesieniu do tych udzia³ów i akcji, które ze wzglêdu na ograniczon¹
dostêpnoœæ danych, dotychczas wyceniane by³y w cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytu³u utraty
wartoœci, Spó³ka bior¹c pod uwagê fakt i¿ kluczowe czynniki, wp³ywaj¹ce na wartoœæ objêtych udzia³ów, nie zmieni³y siê
na dan¹ datê bilansow¹ w stosunku do momentu pocz¹tkowegoujêcia, przyjmuje koszt historyczny jako akceptowalne
przybli¿eniu wartoœci godziwej. Powy¿sze instrumenty kapita³owe bêd¹ zgodnie z MSSF 9Instrumenty finansowe
wyceniane do wartoœci godziwej przez wynik finansowy.
Wprowadzenie nowego modelu utraty wartoœci opartego o oczekiwane straty kredytowe
Spó³ka zidentyfikowa³a poni¿sze kategorie aktywów finansowych, w ramach których dokona³a weryfikacji wp³ywu
kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych zgodnie z MSSF 9Instrumenty finansowena sprawozdanie finansowe:
–nale¿noœci od odbiorców oraz
–nabyte obligacje spó³ek zale¿nych oraz udzielone po¿yczki.
W odniesieniu do nale¿noœci od odbiorców Spó³ka wydzieli³a portfel kontrahentów strategicznych, co do których
oczekuje siê, ¿e historyczne dane w zakresie sp³acalnoœci (brak istotnych przeterminowañ) nie stanowi¹ pe³nej
informacji w zakresie oczekiwanych strat kredytowych, na jakie nara¿ona mo¿e zostaæ Spó³ka. Ryzyko niewyp³acalnoœci
kontrahentów strategicznych zosta³o ocenione w oparciu o ratingi nadane kontrahentom z wykorzystaniem
wewnêtrznego modelu scoringowego, odpowiednio przekszta³cone na prawdopodobieñstwo niewykonania
zobowi¹zania. Oczekiwana strata kredytowa, zgodnie z MSSF 9Instrumenty finansowe, kalkulowana bêdzie
przy uwzglêdnieniu szacunków w zakresie potencjalnych odzysków z tytu³u wniesionych zabezpieczeñ. W przypadku
nale¿noœci od pozosta³ych kontrahentów oczekuje siê, ¿e dane w zakresie historycznej sp³acalnoœci mog¹
odzwierciedlaæ ryzyko kredytowe, jakie ponoszone bêdzie w okresach przysz³ych. Oczekiwane straty kredytowe dla
tej grupy kontrahentów oszacowane zosta³y z wykorzystaniem macierzy wiekowania nale¿noœci oraz przypisanych
do poszczególnych przedzia³ów i grup (miêdzy innymi nale¿noœci dochodzone na drodze s¹dowej, nale¿noœci
od kontrahentów w upad³oœci) wskaŸników procentowych pozwalaj¹cych na oszacowanie wartoœci nale¿noœci od
odbiorców, co do których oczekuje siê, ¿e nie zostan¹ sp³acone.
Spó³ka na podstawie dokonanych analiz oczekuje, ¿e ³¹czna wartoœæ odpisów na oczekiwane straty kredytowe
z tytu³u nale¿noœci od odbiorców, w zwi¹zku z zastosowaniem MSSF 9Instrumenty finansowewzroœnie w stosunku
do wartoœci odpisu oszacowanego na dotychczasowych zasadach, co w konsekwencji wp³ynie na zmniejszenie zysków
zatrzymanych na dzieñ 1 stycznia 2018 roku o kwotê 2 607 tysiêcy z³otych.
W odniesieniu do udzielonych po¿yczek i objêtych obligacji, Spó³ka szacuje ryzyko niewyp³acalnoœci po¿yczkobiorców
i emitentów obligacji w oparciu o ratingi nadane kontrahentom z wykorzystaniem wewnêtrznego modelu scoringowego,
odpowiednio przekszta³cone na prawdopodobieñstwo niewykonania zobowi¹zania. Oczekiwana strata kredytowa,
zgodnie z MSSF 9Instrumenty finansowe, kalkulowana bêdzie przy uwzglêdnieniu szacunków w zakresie potencjalnych
odzysków z tytu³u wniesionych zabezpieczeñ oraz wartoœci pieni¹dza w czasie.
Oczekuje siê, i¿ zastosowanie MSSF 9Instrumenty finansowe wzakresie ujêcia oczekiwanych strat kredytowych z tytu³u
udzielonych po¿yczek i nabytych obligacji wycenianych wzamortyzowanym koszcie zmniejszy zyski zatrzymane
Spó³ki na dzieñ 1 stycznia 2018 roku o kwotê 407 403 tysi¹ce z³otych.
Zmiana zasad wyceny zobowi¹zañ w przypadku modyfikacji przep³ywów wynikaj¹cych z umowy
MSSF 9Instrumenty finansowewprowadza równie¿ zmianê w zakresie zasad wyceny zobowi¹zañ w przypadku których
nastêpuje modyfikacja przep³ywów pieniê¿nych wynikaj¹cych z umowy. Spó³ka posiada zobowi¹zania z tytu³u kredytów
udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny, w przypadku których nastêpuje taka modyfikacja w formie zmiany
stopy oprocentowania w ustalonym terminie. Spó³ka szacuje, i¿ wdro¿enie MSSF 9Instrumenty finansowewtym
zakresie zwiêkszy zyski zatrzymane Spó³ki na 1 stycznia 2018 roku o kwotê 33 111 tysiêcy z³otych.
Rachunkowoœæ zabezpieczeñ
Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku Spó³ka posiada instrumentyzabezpieczaj¹ce zmiennoœæ przep³ywów pieniê¿nych
zwi¹zanych z wyemitowanymi obligacjami z tytu³u ryzyka stopy procentowej. Wspomniane instrumenty IRS objête s¹
rachunkowoœci¹ zabezpieczeñ.
Analiza ryzyk i korzyœci zwi¹zanych z przyjêciem rozwi¹zañ dotycz¹cych rachunkowoœci zabezpieczeñ wprowadzanych
przez MSSF 9Instrumenty finansowew kontekœcie charakterystyki portfela instrumentów finansowych w Spó³ce
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
15


wskaza³a na zasadnoœæ dalszego stosowania zasad okreœlonych w MSR 39Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena.
Nie oczekuje siê, aby zastosowanie MSSF 9Instrumenty finansowe wczêœci dotycz¹cej rachunkowoœci zabezpieczeñ
wp³ynê³o istotnie na sprawozdanie finansowe Spó³ki w odniesieniu do zawartych transakcji. Jednoczeœnie, Spó³ka
monitoruje prace prowadzone przez Radê Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci, w tym w odniesieniu
do daty obligatoryjnego zastosowania jego zapisów odnosz¹cych siê do obszaru rachunkowoœci zabezpieczeñ.
Wycena zobowi¹zañ z tytu³u udzielonych gwarancji finansowych
Spó³ka przeprowadzi³a analizê wyp³ywu MSSF 9Instrumenty finansowena wycenê zobowi¹zañ z tytu³u udzielonych
gwarancji finansowych. W wyniku przeprowadzonej analizy nie zidentyfikowano istotnego wp³ywu MSSF 9Instrumenty
finansowena wycenê zobowi¹zañ wed³ug kwoty odpisu na oczekiwane straty kredytowe.
MSSF 15Przychody z umów z klientami
Data wejœcia w ¿ycie w UE – okresy roczne rozpoczynaj¹ce siê 1 stycznia 2018 lub po tej dacie.
Standard ten okreœla, w jaki sposób i kiedy ujmuje siê przychody, jak i wymaga dostarczenia bardziej szczegó³owych
ujawnieñ. Standard zastêpuje MSR 18Przychody,MSR11Umowy o us³ugê budowlan¹,KIMSF18Przekazanie aktywów
przez klientóworaz wiele interpretacji zwi¹zanych z ujmowaniem przychodów.
Najistotniejsze zasady jakie wprowadza MSSF 15Przychody z umów z klientamiobejmuj¹:
wprowadzanie piêciostopniowego modelu ujmowania przychodów obejmuj¹cego kolejno: identyfikacjê umowy
z klientem, identyfikacjê poszczególnych zobowi¹zañ do wykonania œwiadczenia, okreœlenie ceny transakcyjnej,
alokacjê ceny transakcyjnej do poszczególnych zobowi¹zañ do wykonania œwiadczeñ oraz ujêcie przychodu
w momencie realizacji zobowi¹zania wynikaj¹cego z umowy;
rozpoznawanie przychodów w momencie spe³nienia (lub wtrakcie spe³niania) ci¹¿¹cego na niej zobowi¹zania
do przekazania sk³adnika aktywów. Sk³adnik aktywów jest przekazany gdy nast¹pi³ transfer kontroli nad nim;
okreœlenie ceny transakcji na poziomie kwoty wynagrodzenia do którego jednostka zgodnie ze swoimi
oczekiwaniami bêdzie uprawniona w zamian za przekazane sk³adniki aktywów lub us³ug z wy³¹czeniem kwot
pobranych w imieniu osób trzecich.
Nowy standard wymaga ujawniania w sprawozdaniach finansowych znacznie wiêkszej iloœci informacji o sprzeda¿y
i przychodach, co ma na celu pomóc u¿ytkownikom sprawozdañ w zrozumieniu natury, okresu rozpoznania, kwoty
oraz ryzyk i niepewnoœci zwi¹zanych z przychodami i przep³ywami wynikaj¹cymi z umów z klientami. Jednostka
zobowi¹zana jest w szczególnoœci do ujawnienia iloœcioweji jakoœciowej informacji dotycz¹cej: umów z klientami,
kluczowych przyjêtych przez jednostkê za³o¿eñ i szacunkóworaz skapitalizowanych kosztów pozyskania i spe³nienia
umów.
Wp³yw na sprawozdanie finansowe na dzieñ 1 stycznia 2018 roku
Spó³ka zdecydowa³a siê na zastosowanie zmodyfikowanego podejœcia retrospektywnego wraz z zastosowaniem
praktycznych rozwi¹zañ dopuszczonych do zastosowania przez MSSF 15Przychody z umów z klientamitj. z ³¹cznym
efektem pierwszego zastosowania standardu ujêtym w dniu jego pierwszego zastosowania.
Przeprowadzona zosta³a analiza umów z klientami w piêciu krokach, które s¹ niezbêdne z punktu widzenia
prawid³owego ustalenia przychodów zgodnie z MSSF 15Przychody z umów z klientami– od identyfikacji umowy
(lub ich grup), przez wskazanie pojedynczych zobowi¹zañ iustalenie cen, przyporz¹dkowanie ich do poszczególnych
zobowi¹zañ i rozpoznanie przychodu.
Zgodnie z MSSF 15Przychody z umów z klientami, jeœli wynagrodzenie okreœlone w umowie obejmuje kwotê zmienn¹
jednostka oszacowuje kwotê wynagrodzenia, do którego bêdzie uprawniona w zamian za przekazanie przyrzeczonych
dóbr lub us³ug ma rzecz klienta i zalicza do ceny transakcyjnej czêœæ lub ca³oœæ kwoty wynagrodzenia zmiennego
wy³¹cznie w takim zakresie, w jakim istnieje wysokie prawdopodobieñstwo, ¿e nie nast¹pi odwrócenie znacz¹cej czêœci
kwoty wczeœniej ujêtych skumulowanych przychodów w momencie, kiedy ustanie niepewnoœæ co do wysokoœci
wynagrodzenia zmiennego. Na podstawie przeprowadzonejanalizy Spó³ka nie zidentyfikowa³a umów zawieraj¹cych
kwoty zmiennego wynagrodzenia.
Na mocy zawartych umów z klientami Spó³ka nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.
Zgodnie z MSSF 15Przychody z umów z klientami, cenê transakcyjn¹ przypisuje siê do ka¿dego zobowi¹zania
do wykonania œwiadczenia na podstawie proporcjonalnejindywidualnej ceny sprzeda¿y. Spó³ka ocenia, i¿ obecne
umowy z klientami nie spe³niaj¹ warunków, jakie musz¹ byæ spe³nione, aby umowy zosta³y uznane za po³¹czone
i traktowane jako jedna umowa, w zwi¹zku z czym wejœcie w ¿ycie MSSF 15Przychody z umów z klientaminie wp³ynie
na przypisanie ceny transakcyjnej do poszczególnych zobowi¹zañ do wykonania œwiadczeñ.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
16


W zakresie œwiadczonych us³ug Spó³ka uwa¿a, ¿e klientjednoczeœnie otrzymuje i czerpie korzyœci p³yn¹ce
ze œwiadczonej us³ugi, w miarê wykonywania przez Spó³kê tej us³ugi. W konsekwencji Spó³ka przenosi kontrolê
i tym samym spe³nia zobowi¹zanie do wykonania œwiadczenia w miarê up³ywu czasu. A zatem zgodnie z MSSF 15
Przychody z umów z klientami, Spó³ka bêdzie kontynuowa³a ujmowanie przychodów ze sprzeda¿y us³ug w miarê
up³ywu czasu.
Zgodnie z MSSF 15Przychody z umów z klientami, Spó³ka ocenia czy umowa zawiera istotny element finansowania.
Spó³ka zdecydowa³a siê skorzystaæ z praktycznego rozwi¹zania, zgodnie z którym nie koryguje siê przyrzeczonej kwoty
wynagrodzenia o wp³yw istotnego elementu finansowania, jeœli w momencie zawarcia umowy oczekuje, ¿e okres
od momentu przekazania przyrzeczonego dobra lub us³ugi klientowi do momentu zap³aty za dobro lub us³ugê przez
klienta wyniesie nie wiêcej ni¿ jeden rok. W zwi¹zku z tym, dla krótkoterminowych zaliczek Spó³ka nie bêdzie wydziela³a
istotnego elementu finansowania.
Spó³ka nie identyfikuje umów z klientami, dla których okrespomiêdzy przekazaniem przyrzeczonego dobra lub us³ugi
klientowi a momentem zap³aty za dobro lub us³ugê przekracza jeden rok, a zatem Spó³ka ocenia, ¿e umowy
nie zawieraj¹ istotnego elementu finansowania.
MSSF 15Przychody z umów z klientamiwprowadza nowe wymogi w zakresie prezentacji i ujawnieñ. Spó³ka ocenia,
¿e wp³yw tych ujawnieñ nie bêdzie istotny.
Wymogi dotycz¹ce ujmowania i wyceny zgodnie z MSSF 15Przychody z umów z klientamimaj¹ równie¿ zastosowanie do
ujmowania i wyceny zysku/straty ze sprzeda¿y aktywów niefinansowych (takich jak rzeczowe aktywa trwa³e oraz aktywa
niematerialne), w sytuacji, gdy taka sprzeda¿ nie odbywa siê wnormalnym toku prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.
W ocenie Spó³ki wp³yw przyjêcia MSSF 15Przychody z umów z klientaminie powinien byæ jednak istotny.
Na podstawie przeprowadzonej analizy umów z klientami Spó³ka ocenia, i¿ wdro¿enie standardu MSSF 15Przychody
z umów z klientaminie wp³ywa na kapita³y w³asne Spó³ki na dzieñ 1 stycznia 2018 roku.
MSSF 16Leasing
Data wejœcia w ¿ycie w UE – okresy roczne rozpoczynaj¹ce siê 1 stycznia 2019 lub po tej dacie.
Zgodnie z MSSF 16Leasingleasingobiorca ujmuje prawo do u¿ytkowania sk³adnika aktywów oraz zobowi¹zanie
z tytu³u leasingu. Prawo do u¿ytkowania sk³adnika aktywów jest traktowane podobnie jak inne aktywa niefinansowe
i odpowiednio amortyzowane. Zobowi¹zania z tytu³u leasingu wycenia siê pocz¹tkowo w wartoœci bie¿¹cej op³at
leasingowych p³atnych w okresie leasingu, zdyskontowanej o stopê zawart¹ w leasingu, je¿eli jej ustalenie nie jest
trudne. Je¿eli nie mo¿na ³atwo okreœliæ tej stopy, leasingobiorca stosuje krañcow¹ stopê procentow¹. W odniesieniu
do klasyfikacji leasingu u leasingodawców, przeprowadza siê j¹ tak samo jak zgodnie z MSR 17Leasing– tj. jako leasing
operacyjny lub finansowy. U leasingodawcy leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, je¿eli nastêpuje
przeniesienie zasadniczo ca³ego ryzyka i po¿ytków z tytu³u posiadania odnoœnych aktywów. W przeciwnym przypadku
leasing jest klasyfikowany jako leasing operacyjny. W leasingu finansowym leasingodawca rozpoznaje przychody
finansowe przez okres leasingu, w oparciu o sta³¹ okresow¹ stopê zwrotu na inwestycji netto. Leasingodawca ujmuje
p³atnoœci leasingu operacyjnego w przychody liniowo lub winny systematyczny sposób, jeœli lepiej odzwierciedla
wzór otrzymywania korzyœci z wykorzystania odnoœnych aktywów.
Wp³yw na sprawozdanie finansowe
Wstêpna analiza wp³ywu MSSF 16Leasingna stosowane zasady rachunkowoœci wykaza³a, i¿ dla Spó³ki istotna bêdzie
zmiana polegaj¹ca na koniecznoœci ujêcia w sprawozdaniu finansowym sk³adników aktywów i zobowi¹zañ z tytu³u
leasingu w przypadku umów leasingu obecnie klasyfikowanych jako leasing operacyjny. Spó³ka przeprowadza analizê
wszystkich zawartych umów leasingu celem identyfikacji tych, które bêd¹ wymaga³y rozpoznania aktywów
i zobowi¹zañ w sprawozdaniu finansowym. Na dzieñ zatwierdzenia do publikacji sprawozdania finansowego Spó³ka
nie przeprowadzi³a jeszcze analiz pozwalaj¹cych okreœliæ wp³yw planowanych zmian na sprawozdanie finansowe.
Taka analiza zostanie przeprowadzona w terminie póŸniejszym.
Wyjaœnienia do MSSF 15Przychody z umów z klientami
Data wejœcia w ¿ycie w UE – okresy roczne rozpoczynaj¹ce siê dnia 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie.
Zmiana dostarcza dodatkowych wyjaœnieñ odnoœnie pewnych wymagañ oraz wprowadza dodatkowe zwolnienie dla
jednostek wprowadzaj¹cych MSSF 15Przychody z tytu³u umów z klientami.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
17


W ocenie Zarz¹du nastêpuj¹ce zmiany do standardów nie spowoduj¹ istotnego wp³ywu na stosowan¹ dotychczas
politykê rachunkowoœci:
StandardDatawejœciaw¿yciewUE
(okresy roczne rozpoczynaj¹ce siê
dnia lub po tej dacie)
Zmiany do MSSF 4Umowy ubezpieczeniowe1 stycznia 2018
Zmiany do MSSF 2P³atnoœci na bazie akcji: Klasyfikacja oraz wycena p³atnoœci na bazie
akcji1 stycznia 2018
Zmiany do ró¿nych standardówPoprawki do MSSF (cykl 2014–2016):
MSSF 1Zastosowanie Miêdzynarodowych Standardów Sprawozdawczoœci Finansowej
po raz pierwszy1 stycznia 2018
MSR 28Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsiêwziêciach1 stycznia 2018
Standardy wydane przez Radê Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci, zmiany do standardów
oraz interpretacje, które nie zosta³y jeszcze zatwierdzone przez Uniê Europejsk¹ i nie wesz³y jeszcze
w¿ycie
W ocenie Zarz¹du nastêpuj¹ce standardy, zmiany do standardów i interpretacje nie spowoduj¹ istotnego wp³ywu
na stosowan¹ dotychczas politykê rachunkowoœci:
StandardData wejœcia w ¿ycie
wed³ug standardu,
niezatwierdzone przez UE
(okresy roczne rozpoczynaj¹ce siê
dnia lub po tej dacie)
MSSF 14Odroczone salda z regulowanej dzia³alnoœci1 stycznia 2016*
MSSF 17Umowy ubezpieczeniowe1 stycznia 2021
Zmiany do MSSF 10Skonsolidowane sprawozdania finansoweoraz MSR 28Inwestycje
w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsiêwziêciach: Sprzeda¿ lub wniesienie
aktywów pomiêdzy inwestorem a jego jednostk¹ stowarzyszon¹ lub wspólnym
przedsiêwziêciemoraz póŸniejsze zmianydata wejœcia w ¿ycie zmian
zosta³a odroczona
Interpretacja KIMSF 22Transakcje w walutach obcych i p³atnoœci zaliczkowe1 stycznia 2018
Zmiany do MSR 40Nieruchomoœci inwestycyjne – Przeniesienia nieruchomoœci
inwestycyjnych1 stycznia 2018
Zmiany do ró¿nych standardówPoprawki do MSSF (cykl 2015–2017):
MSR 12Podatek dochodowy1 stycznia 2019
MSR 23Koszty finansowania zewnêtrznego1 stycznia 2019
MSSF 3Po³¹czenia jednostek1 stycznia 2019
MSSF 11Wspólne ustalenia umowne1 stycznia 2019
Interpretacja KIMSF 23Niepewnoœæ zwi¹zana z ujmowaniem podatku dochodowego1 stycznia 2019
Zmiany do MSSF 9Instrumenty finansowe1 stycznia 2019
Zmiany do MSR 19Œwiadczenia pracownicze1 stycznia 2019
Zmiany do MSR 28Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
przedsiêwziêciach1 stycznia 2019
*Komisja Europejska postanowi³a nie rozpoczynaæprocesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania
ostatecznej wersji MSSF 14.
Poza regulacjami przyjêtymi przez UE pozostaje równie¿ rachunkowoœæ zabezpieczeñ portfela aktywów i zobowi¹zañ
finansowych, których zasady nie zosta³y zatwierdzone do stosowania w UE.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
18


8. Zmiany stosowanych zasad rachunkowoœci
Zasady (polityka) rachunkowoœci zastosowane do sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania finansowego s¹ spójne
z tymi, które zastosowano przy sporz¹dzaniu rocznego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok
zakoñczony dnia 31 grudnia 2016 roku, z wyj¹tkiem zastosowania zmian do standardów wymienionych poni¿ej.
W ocenie Zarz¹du wprowadzenie nastêpuj¹cych zmiando standardów nie mia³o istotnego wp³ywu na stosowan¹
dotychczas politykê rachunkowoœci:
StandardDatawejœciaw¿yciewUE
(okresy roczne rozpoczynaj¹ce siê
dnia lub po tej dacie)
Zmiany do MSR 7Sprawozdanie z przep³ywów pieniê¿nych1 stycznia 2017
Zmiany do MSR 12Podatek dochodowy1 stycznia 2017
Zmiany do ró¿nych standardów Poprawki doMSSF (cykl 2014–2016):
MSSF 12Ujawnianie informacji na tematudzia³ówwinnychjednostkach1 stycznia 2017
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
19


9. Istotne zasady (polityka) rachunkowoœci
9.1. Rzeczowe aktywa trwa³e Nota 18
Rzeczowe aktywa trwa³e wyceniane s¹ wed³ug ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie
oraz odpisy aktualizuj¹ce z tytu³u utraty wartoœci. Wartoœæ pocz¹tkowa œrodków trwa³ych obejmuje ich cenê nabycia
lub koszt wytworzenia powiêkszone o wszystkie kosztybezpoœrednio zwi¹zane z zakupem i przystosowaniem
sk³adnika maj¹tku do stanu zdatnego do u¿ywania. Podstawê naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowi cena
nabycia lub koszt wytworzenia œrodka trwa³ego pomniejszony o jego wartoœæ rezydualn¹. Zastosowana metoda
amortyzacji odzwierciedla tryb konsumowania przez Spó³kê korzyœci ekonomicznych ze sk³adnika aktywów.
Œrednie pozosta³e okresy u¿ytkowania poszczególnych grup œrodków trwa³ych s¹ nastêpuj¹ce:
Grupa rodzajowa Œredni pozosta³y okres amortyzacji w latach
Urz¹dzenia techniczne i maszyny–
Œrodki transportuponi¿ej 1 roku
Inne œrodki trwa³e
2lata
Metoda amortyzacji, stawka amortyzacyjna oraz wartoœæ rezydualna œrodków trwa³ych podlegaj¹ weryfikacji co najmniej
na koniec ka¿dego roku finansowego, a zmiany ujmuje siê jako zmianê szacunków. Odpis amortyzacyjny ujmuje siê
w zysku lub stracie w ciê¿ar tej kategorii kosztów, która odpowiada funkcji danego sk³adnika aktywów trwa³ych.
9.2. Nieruchomoœci inwestycyjne Nota 19
Spó³ka posiada nieruchomoœæ inwestycyjn¹, z której uzyskuje przychody w postaci czynszów. Jest to nieruchomoœæ
wynajmowana spó³ce zale¿nej. Nieruchomoœci inwestycyjne w momencie pocz¹tkowego ujêcia wyceniane s¹ w cenie
nabycia lub koszcie wytworzenia uwzglêdniaj¹cych koszty przeprowadzonej transakcji. Po pocz¹tkowym ujêciu, Spó³ka
wycenia wszystkie posiadane nieruchomoœci inwestycyjne zgodnie z modelem opartym na cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia opisanym w MSR 16Rzeczowe aktywa trwa³e. Oznacza to, ¿e Spó³ka amortyzuje nieruchomoœæ w sposób
systematyczny przez okres jej u¿ytkowania.
9.3. Aktywa niematerialne Nota 20
Do aktywów niematerialnych Spó³ka zalicza przede wszystkim oprogramowanie i licencje oraz autorskie lub pokrewne
prawa maj¹tkowe.
Na dzieñ pocz¹tkowego ujêcia sk³adnik aktywów niematerialnych wycenia siê w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.
Po ujêciu pocz¹tkowym, aktywa niematerialne s¹ wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym
o umorzenie i odpisy aktualizuj¹ce z tytu³u utraty wartoœci.
Spó³ka ocenia, czy okres u¿ytkowania sk³adnika aktywów niematerialnych jest okreœlony czy nieokreœlony oraz, jeœli
jest okreœlony, oszacowuje d³ugoœæ tego okresu lub inn¹ miarê bêd¹c¹ podstaw¹ do okreœlenia okresu u¿ytkowania.
Aktywa niematerialne o ograniczonym okresie u¿ytkowania s¹ amortyzowane przez szacowany okres u¿ytkowania
oraz poddawane testom na utratê wartoœci ka¿dorazowo, gdy istniej¹ przes³anki wskazuj¹ce na utratê ich wartoœci.
Okres i metoda amortyzacji aktywów niematerialnycho ograniczonym okresie u¿ytkowania s¹ weryfikowane
przynajmniej na koniec ka¿dego roku bilansowego, a zmiany w oczekiwanym okresie u¿ytkowania lub oczekiwanym
sposobie konsumowania korzyœci ekonomicznych pochodz¹cych z danego sk³adnika aktywów traktowane s¹ jak
zmiany wartoœci szacunkowych. Odpis amortyzacyjny sk³adników aktywów niematerialnych o ograniczonym okresie
u¿ytkowania ujmuje siê w zysku lub stracie w ciê¿ar tej kategorii kosztów, która odpowiada funkcji danego sk³adnika
aktywów niematerialnych.
Spó³ka nie posiada aktywów niematerialnych o nieokreœlonym okresie u¿ytkowania.
Œrednie pozosta³e okresy u¿ytkowania poszczególnych grup aktywów niematerialnych s¹ nastêpuj¹ce:
Grupa rodzajowa Œredni pozosta³y okres amortyzacji w latach
Oprogramowanie i licencje2lata
Inne aktywa niematerialne6lat
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
20


9.4. Udzia³y i akcje w jednostkach zale¿nych Nota 21
Udzia³y i akcje w jednostkach zale¿nych wykazywane s¹ wed³ug ceny nabycia, pomniejszonej o ewentualne odpisy
z tytu³u utraty wartoœci. Koniecznoœæ dokonania odpisu z tytu³u utraty wartoœci ocenia siê zgodnie z MSR 36Utrata
wartoœci aktywów, poprzez porównanie wartoœci bilansowej z wy¿sz¹ z dwóch kwot: wartoœci¹ godziw¹ pomniejszon¹
o koszty zbycia i wartoœci¹ u¿ytkow¹.
9.5. Udzia³y w jednostkach wspó³zale¿nych Nota 21
Spó³ka ujmuje udzia³ we wspólnym przedsiêwziêciu w cenie nabycia, pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytu³u
utraty wartoœci.
9.6. ObligacjeNota 22
W ramach funkcjonowania centralnego modelu finansowaniaSpó³kanabywaobligacjeemitowaneprzezspó³kiGrupy
TAURON. Obligacje te klasyfikowane s¹ do kategorii po¿yczek i nale¿noœci, tzn. aktywów finansowych o ustalonych
lub mo¿liwych do ustalenia p³atnoœciach. Obligacje o terminie wymagalnoœci nie przekraczaj¹cym 12 miesiêcy od dnia
bilansowego zaliczane s¹ do aktywów obrotowych, a obligacje o terminie wymagalnoœci przekraczaj¹cym 12 miesiêcy
od dnia bilansowego do aktywów trwa³ych, przy czym o klasyfikacji decyduje nie tylko termin wykupu, ale równie¿
intencja Spó³ki odnoœnie rolowania.
Obligacje wewnêtrzne o terminie wykupu poni¿ej jednego roku, wobec których planowane jest rolowanie, klasyfikowane
s¹ jako instrumenty d³ugoterminowe. Taka klasyfikacja odzwierciedla charakter finansowania bêd¹cego czêœci¹
programu emisji obligacji wewnêtrznych, w ramach którego odbywa siê zarz¹dzanie œrodkami pieniê¿nymi o horyzoncie
œrednio i d³ugoterminowym.
9.7. Po¿yczki udzielone Nota 25
Po¿yczki udzielone przez Spó³kê to g³ównie po¿yczki udzielane na rzecz jednostek zale¿nych, w tym w ramach
cash poolingu oraz na rzecz wspólnego przedsiêwziêcia. Po¿yczki klasyfikowane s¹ do kategorii po¿yczek i nale¿noœci
i wyceniane wed³ug zamortyzowanego kosztu. Po¿yczki o terminie wymagalnoœci nie przekraczaj¹cym 12 miesiêcy od dnia
bilansowego zaliczane s¹ do aktywów obrotowych, a po¿yczkio terminie wymagalnoœci przekraczaj¹cym 12 miesiêcy
od dnia bilansowego do aktywów trwa³ych, z uwzglêdnieniemoczekiwania na dzieñ bilansowy odnoœnie sp³aty po¿yczki.
9.8. Utrata wartoœci aktywów finansowych Nota 11
Na ka¿dy dzieñ bilansowy Spó³ka ocenia, czy istniej¹ obiektywne przes³anki utraty wartoœci sk³adnika aktywów
finansowych lub grupy aktywów finansowych.
Udzia³y i akcje w jednostkach zale¿nych oraz po¿yczki i obligacje wewn¹trzgrupowe
G³ówn¹ pozycjê aktywów finansowych Spó³ki stanowi¹ udzia³y i akcje w jednostkach zale¿nych oraz po¿yczki
i obligacje wewn¹trzgrupowe. Test na utratê wartoœci jest przeprowadzany, je¿eli wystêpuj¹ obiektywne przes³anki,
¿e mog³a nast¹piæ utrata wartoœci. Kwotê odpisu z tytu³u utraty wartoœci ustala siê jako ró¿nicê pomiêdzy wartoœci¹
bilansow¹ sk³adnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych oraz wartoœci¹ odzyskiwaln¹, która stanowi
wy¿sz¹ z wartoœci godziwej pomniejszonej o koszty zbycialub wartoœci u¿ytkowej. Wartoœæ u¿ytkowa kalkulowana
jest jako wartoœæ bie¿¹ca oszacowanych przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych z dzia³alnoœci spó³ek zale¿nych oraz
oszacowana wartoœæ rezydualna zdyskontowana stop¹ dyskontow¹ stanowi¹c¹ œrednio wa¿ony koszt kapita³u.
Pozosta³e aktywa finansowe
Test na utratê wartoœci jest przeprowadzany, je¿eli istniej¹ obiektywne przes³anki na to, ¿e mog³a nast¹piæ utrata wartoœci
pozosta³ych aktywów finansowych wycenianych wed³ug zamortyzowanego kosztu. Kwota odpisu aktualizuj¹cego z tytu³u
utraty wartoœci równa siê ró¿nicy pomiêdzy wartoœci¹ bilansow¹ sk³adnika aktywów finansowych a wartoœci¹ bie¿¹c¹
oszacowanych przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych, zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej (tj. ustalonej
przy pocz¹tkowym ujêciu) efektywnej stopy procentowej.
Je¿eli w nastêpnym okresie odpis z tytu³u utraty wartoœci zmniejszy³ siê, a zmniejszenie to mo¿na w obiektywny sposób
powi¹zaæ ze zdarzeniem nastêpuj¹cym po ujêciu odpisu, to uprzednio ujêty odpis odwraca siê. PóŸniejsze odwrócenie
odpisu aktualizuj¹cego z tytu³u utraty wartoœci ujmuje siê wzysku lub stracie w zakresie, w jakim na dzieñ odwrócenia
wartoœæ bilansowa sk³adnika aktywów nie przewy¿sza jego zamortyzowanego kosztu.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
21


9.9. Pochodne instrumenty finansowe Nota 23
Pochodne instrumenty finansowe objête zakresem MSR 39Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycenazalicza siê
do aktywów/zobowi¹zañ finansowych wycenianych w wartoœci godziwej przez wynik finansowy, z wyj¹tkiem
instrumentów pochodnych stanowi¹cych instrumenty zabezpieczaj¹ce i objêtych rachunkowoœci¹ zabezpieczeñ.
Instrumentypochodnenabywaneiutrzymywanewceluzabezpieczenia w³asnych potrzeb jako wy³¹czone z zakresu
MSR 39Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycenanie podlegaj¹ wycenie na dzieñ bilansowy.
Instrumenty pochodne zaliczone do kategorii „aktywów/zobowi¹zañ finansowych wycenianych w wartoœci godziwej
przez wynik finansowy” s¹ wyceniane w wartoœci godziwej, uwzglêdniaj¹c ich wartoœæ rynkow¹ na dzieñ bilansowy.
Zmiany w wartoœci godziwej tych instrumentów s¹ ujmowane w wyniku okresu. Instrumenty pochodne wykazuje siê
jako aktywa, gdy ich wartoœæ jest dodatnia, i jako zobowi¹zania – gdy ich wartoœæ jest ujemna.
Na dzieñ bilansowy instrumenty pochodne Interest Rate Swaps (IRS) nabyte i utrzymywane w celu zabezpieczenia siê
przez ryzykiem zmian stóp procentowych zwi¹zanym z wyemitowanymi obligacjami objête s¹ rachunkowoœci¹
zabezpieczeñ (polityka rachunkowoœci opisana szczegó³owo w nocie 9.10). Pozosta³e posiadane przez Spó³kê na dzieñ
bilansowy instrumenty pochodne nie s¹ objête rachunkowoœci¹ zabezpieczeñ.
Na dzieñ bilansowy Spó³ka posiada nastêpuj¹ce instrumenty pochodne:
Instrument pochodny Metodologia ustalania wartoœci godziwej
IRSRó¿nica zdyskontowanych odsetkowych przep³ywów pieniê¿nych opartych o zmienn¹ stopê procentow¹
oraz o sta³¹ stopê procentow¹. Dane wejœciowe stanowi krzywa stóp procentowych z serwisu Reuters.
CCIRSRó¿nica zdyskontowanych odsetkowych przep³ywów pieniê¿nych strumienia p³aconego i strumienia
otrzymywanego, w dwóch ró¿nych walutach, wyra¿ona w walucie wyceny. Dane wejœciowe stanowi¹
krzywe stóp procentowych, basis spready oraz fixing NBP dla odpowiednich walut z serwisu Reuters.
Kontrakty walutowe
forwardRó¿nica zdyskontowanych przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych pomiêdzy cen¹ terminow¹ na dzieñ
wyceny a cen¹ transakcyjn¹, przemno¿ona przezwartoœæ nominaln¹ kontraktu w walucie obcej.
Dane wejœciowe stanowi¹ fixing NBP i krzywa stóp procentowych implikowana z transakcji fx swap
dla odpowiedniej waluty z serwisu Reuters.
Kontrakty towarowe
(forward, futures)Wartoœæ godziwa transakcji terminowych na zakupi sprzeda¿ uprawnieñ do emisji zanieczyszczeñ,
energii elektrycznej oraz innych towarów ustalana jest w oparciu o ceny notowane na aktywnym rynku
lub w oparciu o przep³ywy pieniê¿ne stanowi¹ceró¿nicê pomiêdzy indeksem referencji cenowej
(krzyw¹ forward) i cen¹ kontraktu.
9.10. Rachunkowoœæ zabezpieczeñ
W celu zabezpieczenia siê przed ryzykiem zwi¹zanym ze zmianami stóp procentowych Spó³ka korzysta z finansowych
instrumentów pochodnych typu swap procentowych (Interest Rate Swap). Instrumenty te zabezpieczaj¹ przep³ywy
œrodków pieniê¿nych zwi¹zane z wyemitowanymi obligacjami. Transakcje te s¹ objête rachunkowoœci¹ zabezpieczeñ.
W momencie ustanowienia zabezpieczenia Spó³ka formalnie wyznacza i dokumentuje powi¹zanie zabezpieczaj¹ce,
jak równie¿ cel zarz¹dzania ryzykiem oraz strategiê ustanowienia zabezpieczenia.
Zabezpieczenie przep³ywów pieniê¿nych ujmuje siê w nastêpuj¹cy sposób:
czêœæ zysków lub strat zwi¹zanych z instrumentem zabezpieczaj¹cym, które stanowi¹ efektywne zabezpieczenie
ujmuje siê bezpoœrednio w pozosta³ych ca³kowitych dochodach oraz
nieefektywn¹ czêœæ zysków lub strat zwi¹zanych z instrumentem zabezpieczaj¹cym ujmuje siê w wyniku
finansowym jako zysk lub stratê bie¿¹cego okresu.
Ujête w pozosta³ych ca³kowitych dochodach zyski/straty z przeszacowania instrumentu zabezpieczaj¹cego ujmuje siê
bezpoœrednio jako zysk lub stratê bie¿¹cego okresu w momencie, w którym pozycja zabezpieczana wp³ywa na zysk
lub stratê bie¿¹cego okresu.
9.11. Pozosta³e aktywa niefinansowe Nota 29
Spó³ka ujmuje jako pozosta³e aktywa niefinansowe g³ównie rozliczenia miêdzyokresowe oraz przekazane zaliczki
na dostawy.
Rozliczenia miêdzyokresowe ustalane s¹ w wysokoœci poniesionych wiarygodnie ustalonych wydatków, jakie dotycz¹
przysz³ych okresów i spowoduj¹ w przysz³oœci wp³yw do jednostki korzyœci ekonomicznych. Odpisy czynnych rozliczeñ
miêdzyokresowych kosztów mog¹ nastêpowaæ stosownie do up³ywu czasu lub wielkoœci œwiadczeñ.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
22


9.12. ZapasyNota 26
W ramach zapasów Spó³ka wykazuje przede wszystkim nabyte prawa do emisji zanieczyszczeñ oraz nabyte œwiadectwa
pochodzenia energii ze Ÿróde³ odnawialnych oraz kogeneracji, które s¹ przeznaczone do celów handlowych.
W momencie pocz¹tkowego ujêcia zapasy s¹ ujmowane wed³ug ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Na dzieñ
bilansowy zapasy wycenia siê wed³ug ni¿szej z dwóch wartoœci: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i mo¿liwej do
uzyskania ceny sprzeda¿y netto. Je¿eli cena nabycia lub koszt wytworzenia s¹ wy¿sze od mo¿liwych do uzyskania cen
sprzeda¿y netto, Spó³ka dokonuje odpowiedniego odpisu aktualizuj¹cego.
Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych ujmowanew zapasach, nabywane z przeznaczeniem do sprzeda¿y
i realizacji w krótkim terminie zysku wynikaj¹cego ze zmiennoœci cen rynkowych wycenia siê w momencie
pocz¹tkowego ujêcia oraz na ka¿dy dzieñ bilansowy w wartoœci godziwej.
Rozchód materia³ów i towarów wycenia siê metod¹ œredniej wa¿onej.
9.13. Nale¿noœci od odbiorców Nota 27
Nale¿noœci od odbiorców s¹ ujmowane i wykazywane wed³ug kwot pierwotnie zafakturowanych, z wyj¹tkiem sytuacji,
gdy wp³yw wartoœci pieni¹dza w czasie jest istotny, z uwzglêdnieniem odpisu na utratê wartoœci.
Je¿eli wartoœæ mo¿liwa do odzyskania sk³adnika aktywów jest ni¿sza od jego wartoœci bilansowej, dokonywany jest
odpis aktualizuj¹cy do poziomu bie¿¹cej wartoœci planowanych przep³ywów pieniê¿nych. W przypadku nale¿noœci
od d³u¿ników postawionych w stan likwidacji i upad³oœci, skierowanych na drogê postêpowania s¹dowego oraz
skierowanych na drogê egzekucji administracyjnej lub s¹dowej odpis tworzony jest w wysokoœci 100%. W pozosta³ych
przypadkach odpis tworzony jest grupowo w oparciu o opóŸnienie w sp³acie – nale¿noœci niezap³acone od 6 do
9 miesiêcy – 50%, nale¿noœci niezap³acone powy¿ej 9 miesiêcy – 100%.
Odpisy aktualizuj¹ce wartoœæ nale¿noœci zalicza siê odpowiednio do kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych
– zale¿nie od rodzaju nale¿noœci, której dotyczy odpis.
9.14. Pozosta³e aktywa finansowe Nota 24
Do pozosta³ych aktywów finansowych zalicza siê m.in. jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nale¿noœci
z tytu³u Podatkowej Grupy Kapita³owej, wadia, kaucje, zabezpieczenia przekazane oraz nale¿noœci z tytu³u zbycia
rzeczowych aktywów trwa³ych i aktywów niematerialnych.
9.15. Œrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty Nota 30
Œrodki pieniê¿ne i lokaty krótkoterminowe wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej obejmuj¹ w szczególnoœci
œrodki pieniê¿ne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalnoœci nieprzekraczaj¹cym
trzech miesiêcy.
Saldo œrodków pieniê¿nych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przep³ywów pieniê¿nych sk³ada siê z okreœlonych
powy¿ej œrodków pieniê¿nych i ich ekwiwalentów. W przypadku wystêpowania kredytów w rachunkach bie¿¹cych
stanowi¹cych element zarz¹dzania gotówk¹, z uwzglêdnieniem zapisów MSR 7Rachunek przep³ywów pieniê¿nych,
saldo œrodków pieniê¿nych prezentuje siê w rachunku przep³ywów pieniê¿nych po pomniejszeniu o niesp³acone
kredyty w rachunkach bie¿¹cych. Ponadto korektê œrodków pieniê¿nych stanowi¹ salda po¿yczek udzielonych
i zaci¹gniêtych realizowanych w ramach transakcji cash pool, ze wzglêdu na fakt, i¿ s³u¿¹ g³ównie zarz¹dzaniu bie¿¹c¹
p³ynnoœci¹ finansow¹.
9.16. Kapita³ podstawowy Nota 31.1
Kapita³ podstawowy w sprawozdaniu finansowym wykazujesiê w wysokoœci okreœlonej w statucie Spó³ki i wpisanej
w rejestrze s¹dowym.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
23


9.17. Zobowi¹zania z tytu³u zad³u¿enia Nota 33
W ramach zobowi¹zañ z tytu³u zad³u¿enia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spó³ka prezentuje kredyty, po¿yczki,
wyemitowane obligacje oraz zobowi¹zanie z tytu³u leasingu finansowego.
W momencie pocz¹tkowego ujêcia, wszystkie kredyty, po¿yczki i papiery d³u¿ne s¹ ujmowane wed³ug wartoœci
godziwej pomniejszonej o koszty zwi¹zane z uzyskaniem kredytu lub po¿yczki. Po pocz¹tkowym ujêciu oprocentowane
kredyty i papiery d³u¿ne s¹ wyceniane wed³ug zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy
procentowej.
Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzglêdnia siê koszty zwi¹zane z uzyskaniem kredytów, po¿yczek i d³u¿nych
papierów wartoœciowych oraz dyskonta lub premie uzyskane w zwi¹zku ze zobowi¹zaniem.
Umowy leasingu finansowego, które przenosz¹ na Spó³kê zasadniczo ca³e ryzyko i korzyœci wynikaj¹ce z posiadania
przedmiotu leasingu, s¹ ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzieñ rozpoczêcia leasingu wed³ug ni¿szej
z nastêpuj¹cych dwóch wartoœci: wartoœci godziwej œrodkatrwa³ego stanowi¹cego przedmiot leasingu lub wartoœci
bie¿¹cej minimalnych op³at leasingowych.
Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo ca³e ryzyko i wszystkie po¿ytki
wynikaj¹ce z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane s¹do umów leasingu operacyjnego. Op³aty leasingowe z tytu³u
leasingu operacyjnego oraz póŸniejsze raty leasingowe ujmowane s¹ jako koszty metod¹ liniow¹ przez okres trwania
leasingu.
9.18. Rezerwy na œwiadczenia pracownicze Nota 34
Zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracownicy Spó³kimaj¹prawodonastêpuj¹cychœwiadczeñpookresie
zatrudnienia:
odpraw emerytalno-rentowych – wyp³acanych jednorazowo, w momencie przejœcia na emeryturê lub rentê;
odpraw poœmiertnych;
ekwiwalentu pieniê¿nego wynikaj¹cego z taryfy pracowniczej dla pracowników przemys³u energetycznego;
œwiadczeñ z Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych.
Wartoœæ bie¿¹ca tych zobowi¹zañ na ka¿dy dzieñ bilansowy jest obliczana przez niezale¿nego aktuariusza. Naliczone
zobowi¹zania s¹ równe zdyskontowanym p³atnoœciom, które wprzysz³oœci zostan¹ dokonane, z uwzglêdnieniem rotacji
zatrudnienia i dotycz¹ okresu do dnia bilansowego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia
oparte s¹ o dane historyczne.
Zyski i straty aktuarialne na œwiadczenia pracownicze pookresie zatrudnienia ujmowane s¹ w ca³oœci w pozosta³ych
ca³kowitych dochodach.
9.19. Pozosta³e rezerwy Nota 35
Spó³ka tworzy rezerwy wówczas, gdy na Spó³ce ci¹¿y istniej¹cy obowi¹zek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany)
wynikaj¹cy ze zdarzeñ przesz³ych i gdy prawdopodobne jest, ¿e wype³nienie tego obowi¹zku spowoduje koniecznoœæ
wyp³ywu korzyœci ekonomicznych oraz mo¿na dokonaæwiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowi¹zania.
Na dzieñ bilansowy Spó³ka ujmuje rezerwê na ryzyko niekorzystnego zakoñczenia trwaj¹cego postêpowania kontrolnego.
W okresie sprawozdawczym Spó³ka tworzy³a równie¿ rezerwê z tytu³u obowi¹zku przedstawienia œwiadectw
pochodzenia energii.
9.20. Zobowi¹zania wobec dostawców oraz pozosta³e zobowi¹zania finansowe Nota 37, 38
Zobowi¹zania krótkoterminowe wobec dostawców wykazywane s¹ w kwocie wymagaj¹cej zap³aty. Do pozosta³ych
zobowi¹zañ finansowych zalicza siê m.in. zobowi¹zania wobec spó³ek z tytu³u rozliczeñ Podatkowej Grupy Kapita³owej,
zobowi¹zania z tytu³u wynagrodzeñ, wadia, kaucje, zabezpieczenia otrzymane oraz zobowi¹zania z tytu³u zakupu
œrodków trwa³ych i aktywów niematerialnych, które wyceniane s¹ w kwocie wymagaj¹cej zap³aty, ze wzglêdu
na nieistotny wp³yw dyskonta.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
24


9.21. Nale¿noœci / Zobowi¹zania z tytu³u podatków i op³at Nota 28, 39
Rozrachunki z tytu³u podatków i op³at prezentowane wsprawozdaniu z sytuacji finansowej obejmuj¹:
Rozrachunki z tytu³u podatku dochodowego od osób prawnych;
Rozrachunki z tytu³u VAT i akcyzy;
Rozrachunki z tytu³u podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeñ spo³ecznych;
Op³aty œrodowiskowe i inne rozliczenia publiczno-prawne.
9.22. Podatek dochodowy bie¿¹cy oraz odroczony Nota 16
Podatek bie¿¹cy
Podatek dochodowy wykazany w wyniku finansowym okresu obejmuje rzeczywiste obci¹¿enie podatkowe za dany
okres sprawozdawczy, ustalone przez Spó³kê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz z uwzglêdnieniem wspólnego rozliczenia Podatkowej Grupy Kapita³owej, do której nale¿y
Spó³ka, oraz ewentualne korekty rozliczeñ podatkowych za lata ubieg³e.
Podatek odroczony
W zwi¹zku z przejœciowymi ró¿nicami miêdzy wykazywan¹ w ksiêgach rachunkowych wartoœci¹ aktywów i zobowi¹zañ
a ich wartoœci¹ podatkow¹ oraz strat¹ podatkow¹ mo¿liw¹ do odliczenia w przysz³oœci, Spó³ka ujmuje zobowi¹zanie
i ustala aktywa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego.
Wartoœæ bilansow¹ sk³adnika aktywów z tytu³u odroczonego podatku dochodowego weryfikuje siê na ka¿dy dzieñ
bilansowy. Spó³ka obni¿a wartoœæ bilansow¹ sk³adnika aktywów z tytu³u odroczonego podatku dochodowego
w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osi¹gniêcie dochodu do opodatkowania wystarczaj¹cego do czêœciowego
lub ca³kowitego zrealizowania sk³adnika aktywów z tytu³u odroczonego podatku dochodowego. Nieujête aktywa z tytu³u
odroczonego podatku dochodowego podlegaj¹ weryfikacji na ka¿dy dzieñ bilansowy i ujmowane s¹ w takim zakresie,
w jakim prawdopodobne staje siê, ¿e przysz³y dochód do opodatkowania pozwoli na ich zrealizowanie. Aktywa z tytu³u
podatku odroczonego od ujemnych ró¿nic przejœciowych zwi¹zanych z inwestycjami w jednostki zale¿ne Spó³ka ujmuje
tylko w takim zakresie, w jakim prawdopodobne jest, ¿eró¿nice przejœciowe ulegn¹ odwróceniu w mo¿liwej do
przewidzenia przysz³oœci oraz dostêpny bêdzie dochód do opodatkowania, który pozwoli na zrealizowanie ujemnych
ró¿nic przejœciowych.
Aktywa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego i zobowi¹zanie z tytu³u odroczonego podatku dochodowego
wycenia siê z zastosowaniem stawek podatkowych, które wed³ug przewidywañ bêd¹ stosowane, gdy sk³adnik
aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwi¹zana, przyjmuj¹c stawki podatkowe (i przepisy podatkowe), które
obowi¹zywa³y prawnie lub co do których proces legislacyjny zasadniczo siê zakoñczy³ na dzieñ bilansowy.
Podatek dochodowy dotycz¹cy pozycji ujmowanych pozazyskiem lub strat¹, tj. pozycji ujêtych w pozosta³ych
ca³kowitych dochodach lub bezpoœrednio w kapitale w³asnym, jest ujmowany odpowiednio w pozosta³ych ca³kowitych
dochodach lub w kapitale w³asnym.
Spó³ka kompensuje ze sob¹ aktywa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego z zobowi¹zaniami z tytu³u
odroczonego podatku dochodowego, gdy posiada mo¿liwy do wyegzekwowania tytu³ prawny do przeprowadzenia
kompensat nale¿noœci ze zobowi¹zaniami z tytu³u bie¿¹cego podatku oraz gdy aktywo i zobowi¹zania z tytu³u podatku
odroczonego dotycz¹ tego samego organu podatkowego.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
25


9.23. Przychody ze sprzeda¿y Nota 12
Przychody s¹ ujmowane w takiej wysokoœci, w jakiej jest prawdopodobne, ¿e Spó³ka uzyska korzyœci ekonomiczne
zwi¹zane z dan¹ transakcj¹ oraz gdy kwotê przychodówmo¿na wyceniæ w wiarygodny sposób. Przychody s¹
rozpoznawane w wartoœci godziwej zap³aty otrzymanej b¹dŸ nale¿nej, po pomniejszeniu o podatek od towarów
i us³ug (VAT) i podatek akcyzowy i inne podatki od sprzeda¿y lub op³aty oraz rabaty i upusty. Przy ujmowaniu
przychodów obowi¹zuj¹ równie¿ kryteria przedstawione poni¿ej.
Przychody ze sprzeda¿y towarów i materia³ów s¹ ujmowane,je¿eli znacz¹ce ryzyko i korzyœci wynikaj¹ce z prawa
w³asnoœci do towarów i materia³ów zosta³y przekazane nabywcy oraz gdy kwotê przychodów mo¿na wyceniæ
w wiarygodny sposób, a koszty poniesione mo¿na wiarygodnie oszacowaæ.
Do przychodów zalicza siê kwoty nale¿ne za sprzedane towary, materia³y oraz us³ugi dotycz¹ce dzia³alnoœci
podstawowej ustalone w oparciu o cenê netto, po skorygowaniu o udzielone rabaty i upusty oraz o podatek akcyzowy.
W przychodach ze sprzeda¿y towarów ujmuje siê zysk na zapasach praw do emisji gazów cieplarnianych nabywanych
z przeznaczeniem do sprzeda¿y i realizacji w krótkim terminie zysku wynikaj¹cego ze zmiennoœci cen rynkowych,
obejmuj¹cy ³¹czny dodatni wynik z tytu³u:
obrotu zapasami praw do emisji gazów cieplarnianych zaklasyfikowanymi do portfela tradingowego,
zmiany wyceny do wartoœci godziwej zapasów uprawnieñdo emisji gazów cieplarnianych zaklasyfikowanych
do portfela tradingowego,
zmiany wyceny oraz realizacji pochodnych towarowych instrumentów finansowych objêtych zakresem MSR 39
Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, dotycz¹cych zakupu i sprzeda¿y uprawnieñ do emisji gazów
cieplarnianych.
Zysk z tytu³u zmiany wyceny oraz realizacji pochodnychtowarowych instrumentów finansowych objêtych zakresem
MSR 39Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, dotycz¹cych zakupu i sprzeda¿y pozosta³ych towarów odnoszony
jest w przychody ze sprzeda¿y towarów.
9.24. Koszty dzia³alnoœci operacyjnej Nota 13
Spó³ka prezentuje koszty w uk³adzie funkcjonalnym (kalkulacyjnym) tj. zgodnie z ich funkcj¹.
Do kosztów tych zalicza siê:
koszt sprzedanych towarów, materia³ów i us³ug poniesiony w danym okresie sprawozdawczym, w tym utworzenie
odpisów aktualizuj¹cych wartoœæ rzeczowych aktywówtrwa³ych, aktywów niematerialnych, nale¿noœci oraz
zapasów,
ca³oœæ poniesionych w okresie sprawozdawczym kosztów sprzeda¿y i ogólnego zarz¹du (wykazywane odrêbnie
w sprawozdaniu z ca³kowitych dochodów).
W kosztach sprzedanych towarów ujmuje siê stratê na zapasach praw do emisji gazów cieplarnianych nabywanych
z przeznaczeniem do sprzeda¿y i realizacji w krótkim terminie zysku wynikaj¹cego ze zmiennoœci cen rynkowych,
obejmuj¹c¹ ³¹czny ujemny wynik z tytu³u:
obrotu zapasami praw do emisji gazów cieplarnianych zaklasyfikowanymi do portfela tradingowego,
zmiany wyceny do wartoœci godziwej zapasów uprawnieñdo emisji gazów cieplarnianych zaklasyfikowanych
do portfela tradingowego,
zmiany wyceny oraz realizacji pochodnych towarowych instrumentów finansowych objêtych zakresem MSR 39
Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, dotycz¹cych zakupu i sprzeda¿y praw do emisji gazów
cieplarnianych.
Strata z tytu³u zmiany wyceny oraz realizacji pochodnychtowarowych instrumentów finansowych objêtych zakresem
MSR 39Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, dotycz¹cych zakupu i sprzeda¿y pozosta³ych towarów odnoszona
jest w koszt sprzedanych towarów.
Koszty, które mo¿na bezpoœrednio przyporz¹dkowaæ przychodom osi¹gniêtym przez Spó³kê, wp³ywaj¹ na zysk
lub stratê za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wyst¹pi³y.
Koszty, które mo¿na jedynie w sposób poœredni przyporz¹dkowaæ przychodom lub innym korzyœciom osi¹ganym
przez Spó³kê, wp³ywaj¹ na zysk lub stratê w czêœci, w której dotycz¹ danego okresu sprawozdawczego, zapewniaj¹c
ich wspó³miernoœæ do przychodów lub innych korzyœci ekonomicznych.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
26


9.25. Przychody i koszty finansowe Nota 15
Przychody i koszty finansowe obejmuj¹ w szczególnoœci przychody i koszty dotycz¹ce:
przychodów z tytu³u udzia³u w zyskach innych jednostek, w tym g³ównie dywidendy;
odsetek;
zbycia/likwidacji aktywów finansowych;
aktualizacji wartoœci instrumentów finansowych,z wy³¹czeniem pochodnych towarowych instrumentów
finansowych objêtych zakresem MSR 39Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, z których zyski/straty
z tytu³u zmiany wyceny i realizacji prezentowane s¹ w dzia³alnoœci operacyjnej, w której ujmowane s¹ wyniki
na powi¹zanym z nimi obrocie towarami;
kosztów odsetek dla wyceny œwiadczeñ pracowniczych zgodnie z MSR 19Œwiadczenia pracownicze;
zmian w wysokoœci rezerwy wynikaj¹cych z faktu przybli¿ania siê terminu poniesienia kosztu (efekt odwracania
dyskonta);
ró¿nic kursowych bêd¹cych wynikiem operacji wykonywanych w ci¹gu okresu sprawozdawczego oraz wycen
bilansowych aktywów i zobowi¹zañ na koniec okresu sprawozdawczego, z wyj¹tkiem ró¿nic kursowych ujêtych
w wartoœci pocz¹tkowej œrodka trwa³ego;
pozosta³ych pozycji zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ finansow¹.
9.26. Przeliczanie pozycji wyra¿onych w walutach obcych
Transakcje wyra¿one w walutach innych ni¿ polski z³oty s¹ przeliczane na moment pocz¹tkowego ujêcia na z³ote polskie
przy zastosowaniu kursu obowi¹zuj¹cego w dniu zawarcia transakcji. Na dzieñ bilansowy:
pozycje pieniê¿ne s¹ przeliczane przy zastosowaniu kursu zamkniêcia (za kurs zamkniêcia przyjmuje siê kurs
œredni ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzieñ),
pozycje niepieniê¿ne wyceniane wed³ug kosztu historycznego w walucie obcej przelicza siê przy zastosowaniu
kursu wymiany z dnia pierwotnej transakcji oraz
pozycje niepieniê¿ne wyceniane w wartoœci godziwej w walucie obcej przelicza siê przy zastosowaniu kursu
wymiany z dnia ustalenia wartoœci godziwej.
Powsta³e z przeliczenia ró¿nice kursowe ujmowane s¹ odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych lub,
w przypadkach okreœlonych zasadami (polityk¹) rachunkowoœci, kapitalizowane w wartoœci aktywów.
Nastêpuj¹ce kursy zosta³y przyjête dla potrzeb wyceny bilansowej:
Waluta 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
EUR 4,1709 4,4240
USD 3,4813 4,1793
CZK
0,1632 0,1637
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
27


9.27. Po³¹czenia jednostek gospodarczych
Transakcje po³¹czenia jednostek gospodarczych znajduj¹cych siê pod wspóln¹ kontrol¹ Spó³ka rozlicza metod¹
³¹czenia udzia³ów.
U podstaw tej metody le¿y za³o¿enie, ¿e podmioty ³¹cz¹ce siê by³y zarówno przed, jak i po transakcji kontrolowane
przez tego samego akcjonariusza i w zwi¹zku z tym sprawozdanie finansowe odzwierciedla fakt ci¹g³oœci wspólnej
kontroli oraz nie odzwierciedla zmian wartoœci aktywów netto do wartoœci godziwych (lub te¿ rozpoznania nowych
aktywów) lub wyceny wartoœci firmy, poniewa¿ ¿aden z³¹cz¹cych siê podmiotów nie jest w istocie nabywany.
Zatem sprawozdanie przygotowywane jest tak, jakby ³¹cz¹ce siê podmioty by³y po³¹czone ze sob¹ od dnia objêcia
ich wspóln¹ kontrol¹.
Rozliczaj¹c po³¹czenie jednostek gospodarczych metod¹ ³¹czenia udzia³ów wy³¹czeniu podlegaj¹ nastêpuj¹ce
pozycje:
kapita³ zak³adowy spó³ki przejêtej;
wzajemne nale¿noœci i zobowi¹zania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze ³¹cz¹cych siê spó³ek;
przychody i koszty operacji gospodarczych dokonywanych w okresie, za który jest sporz¹dzane sprawozdanie
finansowe, które mia³y miejsce przed po³¹czeniem miêdzy ³¹cz¹cymi siê spó³kami;
zyski lub straty operacji gospodarczych dokonanych przed po³¹czeniem miêdzy ³¹cz¹cymi siê spó³kami, zawarte
w wartoœciach podlegaj¹cych ³¹czeniu aktywów i pasywów.
Rozliczaj¹c po³¹czenie spó³ek zale¿nych nale¿¹cychdo Grupy TAURON Spó³ka korzysta ze skonsolidowanego
sprawozdania finansowego jako Ÿród³a wartoœci aktywów i zobowi¹zañ w przejmowanej spó³ce zale¿nej. Wartoœæ
udzia³ów spó³ki przejmowanej w jednostkach zale¿nych okreœlona zosta³a poprzez referencje do wartoœci aktywów
netto tych jednostek ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wartoœci firmy dotycz¹cej danej spó³ki
zale¿nej.
Ró¿nica pomiêdzy wartoœci¹ ksiêgow¹ aktywów netto rozpoznanych w wyniku po³¹czenia w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej spó³ki przejmuj¹cej a wartoœci¹ inwestycji rozpoznawan¹ dotychczas w ksiêgach spó³ki przejmuj¹cej
zostaje rozpoznana w kapitale w³asnym spó³ki przejmuj¹cej.
9.28. Sprawozdanie z przep³ywów pieniê¿nych
Sprawozdanie z przep³ywów pieniê¿nych sporz¹dzane jest metod¹ poœredni¹.
9.29. Zysk (strata) netto na akcjê
Zysk (strata) netto na akcjê dla ka¿dego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku (straty) netto za dany okres
przez œredni¹ wa¿on¹ liczbê akcji w danym okresie sprawozdawczym.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
28


SEGMENTY DZIA£ALNOŒCI
10. Informacje dotycz¹ce segmentów dzia³alnoœci
10.1. Segmenty operacyjne
Dzia³alnoœæ Spó³ki jest wykazywana w dwóch segmentach:w segmencie „Sprzeda¿” oraz w segmencie „Dzia³alnoœæ
holdingowa”.
W segmencie „Dzia³alnoœæ holdingowa” aktywa segmentu obejmuj¹:
udzia³y i akcje w jednostkach zale¿nych i wspó³zale¿nych;
nabyte od jednostek zale¿nych obligacje;
nale¿noœci z tytu³u po¿yczek udzielonych w ramach us³ugicash pool ³¹cznie z lokat¹ zwi¹zan¹ z us³ug¹ cash pool;
nale¿noœci z tytu³u pozosta³ych po¿yczek udzielonych spó³kom powi¹zanym;
aktywa wynikaj¹ce z wyceny instrumentów zabezpieczaj¹cych zwi¹zanych z wyemitowanymi obligacjami.
W segmencie „Dzia³alnoœæ holdingowa” zobowi¹zania segmentu obejmuj¹:
obligacje wyemitowane przez Spó³kê wraz z zobowi¹zaniemwynikaj¹cym z wyceny instrumentów zabezpieczaj¹cych
zwi¹zanych z wyemitowanymi obligacjami;
kredyty otrzymane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przeznaczone na realizacjê zadañ inwestycyjnych
w spó³kach zale¿nych;
zobowi¹zania z tytu³u otrzymanych po¿yczek od spó³ek powi¹zanych, w tym w ramach us³ugi cash pool.
W ramach segmentu „Dzia³alnoœæ holdingowa” wykazywanes¹ rozrachunki wewn¹trzgrupowe zwi¹zane z rozliczeniami
podatku dochodowego spó³ek nale¿¹cych do Podatkowej Grupy Kapita³owej.
Przychody i koszty finansowe obejmuj¹ przychody z tytu³u dywidendy oraz przychody i koszty odsetkowe netto
uzyskiwane i ponoszone przez Spó³kê w zwi¹zku z funkcjonowaniem w Grupie modelu centralnego finansowania.
Koszty ogólnego zarz¹du Spó³ki prezentowane s¹ jako koszty nieprzypisane, gdy¿ ponoszone s¹ one na rzecz ca³ej
Grupy i nie mo¿na ich bezpoœrednio przyporz¹dkowaæ do segmentu operacyjnego.
Przez EBIT Spó³ka rozumie zysk/stratê z dzia³alnoœci kontynuowanej przed opodatkowaniem i przychodami i kosztami
finansowymi, tj. zysk (stratê) operacyjn¹.
Przez EBITDA Spó³ka rozumie zysk/stratê z dzia³alnoœci kontynuowanej przed opodatkowaniem i przychodami
i kosztami finansowymi powiêkszony o amortyzacjê oraz odpisy na aktywa niefinansowe.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
29


Rok zakoñczony 31 grudnia 2017 roku
Sprzeda¿Dzia³alnoœæ
holdingowaPozycje
nieprzypisaneRazem
Przychody
Przychody ze sprzeda¿y poza Grupê 995 252 – –995 252
Przychody ze sprzeda¿y w Grupie 6 765 388 31 385 –6 796 773
Przychody segmentu ogó³em 7 760 640 31 385 – 7 792 025
Zysk/(strata) segmentu 320 154 31 385 – 351 539
Koszty nieprzypisane – – (88 751)(88 751)
EBIT320 154 31 385 (88 751) 262 788
Przychody (koszty) finansowe netto – 812 855 (156 078)656 777
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 320 154 844 240 (244 829) 919 565
Podatek dochodowy – – (65 214)(65 214)
Zysk/(strata) netto za rok obrotowy 320 154 844 240 (310 043) 854 351
Aktywa i zobowi¹zania
Aktywa segmentu 1 748 324 28 423 410 –30 171 734
Aktywa nieprzypisane – – 101 358101 358
Aktywa ogó³em 1 748 324 28 423 410 101 358 30 273 092
Zobowi¹zania segmentu 543 154 12 115 606 –12 658 760
Zobowi¹zania nieprzypisane – – 236 426236 426
Zobowi¹zania ogó³em 543 154 12 115 606 236 426 12 895 186
EBIT320 154 31 385 (88 751) 262 788
Amortyzacja (5 532) – – (5 532)
Odpisy aktualizuj¹ce 100 – – 100
EBITDA 325 586 31 385 (88 751) 268 220
Pozosta³e informacje dotycz¹ce segmentu
Nak³ady inwestycyjne* 160 – –160
*Nak³ady inwestycyjne obejmuj¹ nak³ady na rzeczowe aktywa trwa³e oraz d³ugoterminowe aktywa niematerialne, z wy³¹czeniem nabycia praw
maj¹tkowych pochodzenia energii.
Rok zakoñczony 31 grudnia 2016 roku
Sprzeda¿Dzia³alnoœæ
holdingowaPozycje
nieprzypisaneRazem
Przychody
Przychody ze sprzeda¿y poza Grupê 1 669 734 – –1 669 734
Przychody ze sprzeda¿y w Grupie 6 323 024 2 570 –6 325 594
Przychody segmentu ogó³em 7 992 758 2 570 – 7 995 328
Zysk/(strata) segmentu 76 695 2 570 – 79 265
Koszty nieprzypisane – – (113 868)(113 868)
EBIT76 695 2 570 (113 868) (34 603)
Przychody (koszty) finansowe netto – (101 050) (13 481)(114 531)
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 76 695 (98 480) (127 349) (149 134)
Podatek dochodowy – – (17 119)(17 119)
Zysk/(strata) netto za rok obrotowy 76 695 (98 480) (144 468) (166 253)
Aktywa i zobowi¹zania
Aktywa segmentu 1 450 322 26 114 360 –27 564 682
Aktywa nieprzypisane – – 107 694107 694
Aktywa ogó³em 1 450 322 26 114 360 107 694 27 672 376
Zobowi¹zania segmentu 785 879 10 221 533 –11 007 412
Zobowi¹zania nieprzypisane – – 134 696134 696
Zobowi¹zania ogó³em 785 879 10 221 533 134 696 11 142 108
EBIT76 695 2 570 (113 868) (34 603)
Amortyzacja (7 722) – – (7 722)
Odpisy aktualizuj¹ce 197 – – 197
EBITDA 84 220 2 570 (113 868) (27 078)
Pozosta³e informacje dotycz¹ce segmentu
Nak³ady inwestycyjne* 837 – –837
*Nak³ady inwestycyjne obejmuj¹ nak³ady na rzeczowe aktywa trwa³e oraz d³ugoterminowe aktywa niematerialne, z wy³¹czeniem nabycia praw
maj¹tkowych pochodzenia energii.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
30


W roku obrotowym zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku osi¹gniête przychody ze sprzeda¿y do dwóch g³ównych
klientów, wchodz¹cych w sk³ad Grupy TAURON, stanowi³y 67% i 10% ³¹cznych przychodów Spó³ki w segmencie
„Sprzeda¿” i wynosi³y odpowiednio 5 208 284 tysi¹ce z³otych i 799 943 tysi¹ce z³otych.
W roku obrotowym zakoñczonym dnia 31 grudnia 2016 roku osi¹gniête przychody ze sprzeda¿y do dwóch g³ównych
klientów, wchodz¹cych w sk³ad Grupy TAURON, stanowi³y 62% i 10% ³¹cznych przychodów Spó³ki w segmencie
„Sprzeda¿” i wynosi³y odpowiednio 4 934 454 tysi¹ce z³otych i 810 728 tysiêcy z³otych.
10.2 Geograficzne obszary dzia³alnoœci
Dzia³alnoœæ Spó³ki w przewa¿aj¹cym zakresie prowadzona jest na terenie Polski. Sprzeda¿ na rzecz klientów
zagranicznych w latach zakoñczonych 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku wynosi³a odpowiednio
147 938 tysiêcy z³otych i 164 540 tysiêcy z³otych.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
31


UTRATA WARTOŒCI AKTYWÓW FINANSOWYCH
11. Utrata wartoœci aktywów finansowych
Bior¹c pod uwagê uwarunkowania zewnêtrzne, maj¹ce wp³ywna d³ugotrwa³e utrzymywanie siê kapitalizacji Spó³ki
na poziomie poni¿ej wartoœci bilansowej oraz zmiany w zakresie cen surowców na rynkach œwiatowych i zmianê sytuacji
na krajowym rynku wêgla energetycznego po konsolidacjisektora wydobywczego, zmiany Ustawy o odnawialnych
Ÿród³ach energii i publikacjê obowi¹zków OZE na lata 2018 i 2019, które wp³ynê³y na ceny œwiadectw pochodzenia
dla energii wytworzonej w Ÿród³ach odnawialnych, uchwalenie Ustawy o rynku mocy i procedowanie rozwi¹zañ
funkcjonalnych opisanych w projekcie regulaminu rynku mocy, utrzymuj¹ce siê niekorzystne warunki rynkowe z punktu
widzenia rentownoœci energetyki konwencjonalnej, a tak¿e wzrost stopy wolnej od ryzyka na dzieñ 31 grudnia 2017 roku
oraz na dzieñ 30 czerwca 2017 roku, przeprowadzono testy na utratê wartoœci udzia³ów i akcji oraz po¿yczek i obligacji
wewn¹trzgrupowych. Udzia³y i akcje oraz po¿yczki i obligacje wewn¹trzgrupowe stanowi¹ oko³o 94% wartoœci sumy
bilansowej na dzieñ bilansowy.
Wartoœæ odzyskiwan¹ stanowi wartoœæ u¿ytkowa. Sposób kalkulacji zosta³ opisany poni¿ej.
Testy zosta³y przeprowadzone w oparciu o bie¿¹c¹ wartoœæ szacowanych przep³ywów pieniê¿nych z dzia³alnoœci
istotnych spó³ek na podstawie szczegó³owych prognoz do roku 2027 oraz oszacowanej wartoœci rezydualnej,
przy czym dla jednostek wytwórczych i wydobywczychprognozy obejmuj¹ ca³y okres ich funkcjonowania.
Wykorzystanie prognoz d³u¿szych ni¿ 5-letnie wynika w szczególnoœci z d³ugotrwa³ych procesów inwestycyjnych
w bran¿y energetycznej. Za³o¿enia makroekonomiczne isektorowe przyjmowane do prognoz aktualizowane s¹ tak
czêsto, jak wystêpuj¹ obserwowane na rynku przes³anki doich zmiany. Prognozy uwzglêdniaj¹ tak¿e znane na dzieñ
przeprowadzenia testu zmiany w otoczeniu prawnym.
Kluczowe za³o¿enia w zakresie testów przeprowadzonych na dzieñ 31 grudnia 2017 roku
Przyjêto poziom œredniego wa¿onego kosztu kapita³u (WACC) kszta³tuj¹cy siê w okresie projekcji miêdzy 7,05%
– 10,20% w ujêciu nominalnym przed opodatkowaniem przy uwzglêdnieniu stopy wolnej od ryzyka odpowiadaj¹cej
rentownoœci 10-letnich obligacji Skarbu Pañstwa (na poziomie 3,85%) oraz premii za ryzyko dzia³alnoœci w³aœciwej
dla bran¿y energetycznej (6%). Stopa wzrostu zastosowana do ekstrapolacji prognoz przep³ywów pieniê¿nych
wykraczaj¹cych poza szczegó³owy okres objêty planowaniem zosta³a przyjêta na poziomie 2,5% i odpowiada
zak³adanej d³ugoterminowej stopie inflacji. Poziom WACC na dzieñ 31 grudnia 2017 roku wzrós³ w porównaniu
do poziomu na dzieñ 31 grudnia 2016 g³ównie z powodu wzrostu stopy wolnej od ryzyka oraz wzrostu kosztu d³ugu.
Kluczowe za³o¿enia biznesowe wp³ywaj¹ce na oszacowanie wartoœci u¿ytkowej testowanych spó³ek to:
Przyjêto œcie¿kê ceny wêgla energetycznego, pozosta³ych sortymentów wêgla oraz paliw gazowych. W latach
2018–2020 przyjêto utrzymanie siê cen wêgla energetycznego na zbli¿onym poziomie do uzyskanego
w bie¿¹cych kontraktach. Nastêpnie w latach 2021–2040 przyjêto realny spadek o 8%, a po roku 2040 utrzymano
poziom cen z tego roku (w cenach sta³ych);
Przyjêto œcie¿kê hurtowych cen energii elektrycznej na lata 2018–2027 z perspektyw¹ do roku 2040,
uwzglêdniaj¹c¹ m.in. wp³yw bilansu poda¿y i popytu energii elektrycznej na rynku, kosztów paliwa oraz kosztów
zakupu uprawnieñ do emisji gazów cieplarnianych. Do 2020 roku za³o¿ono wzrost o 3% w porównaniu do roku
2017, do 2027 roku przyjêto wzrost cen o 13% w relacji doroku 2020, w latach 2027–2040 przyjêto wzrost o 10%,
a po roku 2040 utrzymano poziom cen z tego roku (w cenach sta³ych);
Za³o¿ono utrzymanie mechanizmu operacyjnej rezerwy mocy do koñca roku 2020, a wiêc do momentu wdro¿enia
rynku mocy;
Uwzglêdniono procedowane zmiany modelu rynku polskiego w kierunku wdro¿enia mechanizmu rynku mocy,
zgodnie z przyjêt¹ i notyfikowan¹ Ustaw¹ o rynku mocy i projektem regulaminu rynku mocy. Za³o¿ono
uruchomienie p³atnoœci za moc od roku 2021 i utrzymanie jej do roku 2035. Aukcje odbywaæ siê bêd¹ w formie
rozwi¹zania jednokoszykowego z podzia³em d³ugoœci kontraktów mocowych w zale¿noœci od stopnia nak³adów
inwestycyjnych – podzia³ jednostek na nowe, modernizowane i istniej¹ce. Œrednioroczny bud¿et rynku mocy
w okresie funkcjonowania mechanizmu za³o¿ono na poziomie oko³o 4 000 mln z³otych.
Przyjêto limity emisji gazów cieplarnianych dla produkcji ciep³a zgodne z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów, które
skorygowano o poziom dzia³alnoœci, tj. produkcji ciep³a;
Przyjêto œcie¿kê ceny uprawnieñ do emisji gazów cieplarnianych w latach 2018–2027 z perspektyw¹ do roku 2040.
Do 2027 roku za³o¿ono wzrost ceny rynkowej o oko³o 173% w porównaniu do roku 2017, w latach 2027–2040
wzrost o oko³o 22%, a po roku 2040 utrzymano poziom cen z tego roku (w cenach sta³ych);
Uwzglêdniono wolumeny produkcji energii zielonej, czerwonej i ¿ó³tej wynikaj¹ce ze zdolnoœci wytwórczych
wraz ze œcie¿k¹ cenow¹ dla poszczególnych œwiadectw pochodzenia;
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
32


Dla energii zielonej uwzglêdniono ograniczone okresy wsparcia, zgodnie z za³o¿eniami zapisów ustawy
o odnawialnych Ÿród³ach energii okreœlaj¹cej nowe mechanizmy przyznawania wsparcia dla energii elektrycznej
wytworzonej w odnawialnych Ÿród³ach. Okres wsparcia zosta³ ograniczony do 15 lat liczonych od momentu
wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej po raz pierwszy energii elektrycznej, za któr¹ przys³ugiwa³o œwiadectwo
pochodzenia;
Przyjêto wsparcie dla kogeneracji zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi uregulowaniami. Za³o¿ono istnienie praw
maj¹tkowych i obowi¹zku ich umorzenia dla energii czerwonej, ¿ó³tej i fioletowej do roku 2018. Po tym roku
nie ujêto wsparcia dla produkcji energii elektrycznej i ciep³a w skojarzeniu;
Za³o¿ono przychód regulowany przedsiêbiorstw dystrybucyjnych zapewniaj¹cy pokrycie uzasadnionych kosztów
oraz osi¹gniêcie zwrotu z zaanga¿owanego kapita³u na uzasadnionym poziomie. Poziom zwrotu uzale¿niony
jest od Wartoœci Regulacyjnej Aktywów;
Przyjêto œcie¿kê cen detalicznych energii elektrycznej na podstawie hurtowej ceny energii czarnej przy uwzglêdnieniu
kosztu akcyzy, kosztu obowi¹zku umorzenia œwiadectw pochodzenia oraz odpowiedniego poziomu mar¿y;
Przyjêto wolumeny sprzeda¿y uwzglêdniaj¹ce wzrost PKB oraz rosn¹c¹ konkurencjê na rynku;
Za³o¿ono przychód taryfowy przedsiêbiorstw ciep³owniczych zapewniaj¹cy pokrycie uzasadnionych kosztów
oraz osi¹gniêcie zwrotu z zaanga¿owanego kapita³u na uzasadnionym poziomie;
Uwzglêdniono utrzymanie zdolnoœci produkcyjnych istniej¹cych aktywów trwa³ych w wyniku prowadzenia
inwestycji o charakterze odtworzeniowym oraz rozwojowych.
Dodatkowo przeprowadzono test na utratê wartoœci œrodków trwa³ych. W tym celu wykorzystano odpowiednie za³o¿enia
opisane w zakresie testu na utratê wartoœci udzia³ów i akcji.
Przeprowadzone analizy wra¿liwoœci wskaza³y, ¿e najbardziej istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na szacunek
przep³ywów pieniê¿nych istotnych spó³ek s¹: ujêcie mechanizmu rynku mocy przy braku zmiany pozosta³ych warunków
rynkowych, prognozowane ceny energii elektrycznej, ceny wêgla kamiennego, ceny uprawnieñ do emisji gazów
cieplarnianych oraz przyjête stopy dyskontowe. W przypadku braku uwzglêdniania w za³o¿eniach dotycz¹cych
oszacowania wartoœci u¿ytkowej akcji, udzia³ów oraz po¿yczek i obligacji wewn¹trzgrupowych mechanizmu rynku
mocy przy brak zmiany pozosta³ych warunków rynkowych,kwota dodatkowego odpisu netto który obci¹¿y³by wynik
finansowych Spó³ki wynios³aby oko³o 4 970 miliona z³otych.
Dodatkowo przeprowadzono test na utratê wartoœci œrodków trwa³ych. W tym celu wykorzystano odpowiednie za³o¿enia
opisane w zakresie testu na utratê wartoœci udzia³ów i akcji.
Wyniki przeprowadzonych testów
Wynik przeprowadzonych na dzieñ 31 grudnia 2017 roku zgodnie z MSR 36Utrata wartoœci aktywów, testów na utratê
wartoœci wskaza³ na utratê bilansowej wartoœci akcji i udzia³ów spó³ek zale¿nych w wysokoœci 211 398 tysiêcy z³otych
oraz na odwrócenie odpisu aktualizuj¹cego wartoœæ udzia³ów spó³ki zale¿nej w wysokoœci 72 603 tysi¹ce z³otych.
Wynik przeprowadzonych na dzieñ 30 czerwca 2017 roku zgodnie z MSR 36Utrata wartoœci aktywów, testów na utratê
wartoœci wskaza³ na utratê bilansowej wartoœci po¿yczki udzielonej spó³ce zale¿nej w wysokoœci 60 578 tysiêcy z³otych
oraz na odwrócenie odpisu aktualizuj¹cego akcje spó³ki zale¿nej w wysokoœci 120 057 tysiêcy z³otych.
Powy¿sze odpisy aktualizuj¹ce obci¹¿y³y kosztyfinansowe Spó³ki i dotycz¹ nastêpuj¹cych spó³ek:
Spó³ka
WACC* przyjêty w testach
na dzieñWartoœæ
odzyskiwalna
na dzieñ
31 grudnia 2017 roku
udzia³ów i akcji oraz
po¿yczek i obligacji
wewn¹trzgrupowych Kwota ujêtego
odpisu w roku
zakoñczonym
31 grudnia 2017 Kwota
odwróconego
odpisu w roku
zakoñczonym
31 grudnia
2017
31 grudnia
201730 czerwca
2017
(niebadane)
31 grudnia
2016Udzia³y
iakcjePo¿yczki
udzieloneUdzia³y
iakcje
TAURON
Wytwarzanie S.A. 8,39% 8,20% 7,79% 2 814 014 (63 528) – 120 057
TAURON
Ekoenergia Sp. z o.o. 8,78% 8,42% 7,67% 953 340 – (60 578) 72 603
TAURON
Wydobycie S.A. 10,20% 10,20% 6,95% 1 428 477 (147 870) – –
*Poziom œredniego wa¿onego kosztu kapita³u (WACC) w ujêciu nominalnym przed opodatkowaniem.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
33


W zwi¹zku ze sp³at¹ przez spó³kê zale¿n¹ TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. w paŸdzierniku 2017 roku czêœci po¿yczki
w kwocie 1 000 000 tysiêcy z³otych obci¹¿onej odpisem aktualizuj¹cym, i objêciem przez Spó³kê udzia³ów w podwy¿szonym
kapitale zak³adowym TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. w kwocie 1 000 000 tysiêcy z³otych, dotychczasowe odpisy
aktualizuj¹ce wartoœæ po¿yczek ujête w roku zakoñczonymdnia 31 grudnia 2016 w kwocie 197 953 tysi¹ce z³otych oraz
w roku zakoñczonym 31 grudnia 2017 w kwocie 60 578 tysiêcy z³otych zosta³y reklasyfikowane i przypisane do wartoœci
udzia³ów i akcji.
Zmianê stanu odpisów aktualizuj¹cych udzia³y i akcje w roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku prezentuje
poni¿sza tabela.
Spó³kaOdpis
aktualizuj¹cy
na dzieñ
1stycznia
2017Kwota ujêtego
odpisu w roku
zakoñczonym
31 grudnia
2017Kwota
odwróconego
odpisu w roku
zakoñczonym
31 grudnia
2017Reklasyfikacja
odpisuOdpis
aktualizuj¹cy
na dzieñ
31 grudnia
2017WartoϾ
bilansowa
udzia³ów i akcji
po uwzglêdnieniu
odpisu
na dzieñ
31 grudnia 2017
TAURON
Wytwarzanie S.A. (5 403 825) (63 528) 120 057 – (5 347 296) 1 738 405
TAURON Ekoenergia
Sp. z o.o. (939 765) – 72 603 (258 531) (1 125 693) 814 072
TAURON
Wydobycie S.A. – (147 870) – – (147 870) 853 885
Koniecznoœæ dokonania odpisu akcji i udzia³ów Spó³ki TAURON Wytwarzanie S.A. na dzieñ 31 grudnia 2017 roku
wynika³a g³ównie z wp³ywu rezerwy z tytu³u odroczonego podatku dochodowego, natomiast mo¿liwoœæ odwrócenia
odpisu na dzieñ 30 czerwca 2017 roku wynika³a w szczególnoœci z nastêpuj¹cych okolicznoœci:
procedowanie rozwi¹zañ funkcjonalnych w zakresie rynku mocy opisanych w projekcie ustawy o rynku mocy,
co wi¹¿e siê z uzyskaniem wiêkszej wiedzy dotycz¹cej przysz³oœci tego rynku;
wyd³u¿enia czasu pracy jednostek wytwórczych i zwiêkszenia wolumenów produkcji na nich w efekcie zwiêkszenia
nak³adów odtworzeniowo-modernizacyjnych.
Mo¿liwoœæ odwrócenia odpisu akcji i udzia³ów Spó³ki TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. na dzieñ 31 grudnia 2017 roku
wynika³a g³ównie z wp³ywu aktywa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego, natomiast koniecznoœæ dokonania
odpisu na dzieñ 30 czerwca 2017 roku wynika³a w szczególnoœci z nastêpuj¹cych okolicznoœci:
spadek cen œwiadectw pochodzenia dla energii wytworzonej w Ÿród³ach odnawialnych, zmiany Ustawy
o odnawialnych Ÿród³ach energii i wprowadzenie systemu aukcyjnego;
wzrost stopy wolnej od ryzyka i kosztu kapita³u dla farm wiatrowych.
Koniecznoœæ dokonania odpisu akcji i udzia³ów Spó³ki TAURON Wydobycie S.A. w roku zakoñczonym dnia 31 grudnia
2017 wynika³a g³ównie z nastêpuj¹cych okolicznoœci:
wzrost rynkowych cen materia³ów (w tym stali, miedzi, kauczuku) oraz rynkowych stawek najmów maszyn
i urz¹dzeñ górniczych jak i równie¿ wzrostu kosztów pracy w obszarze wydobycia wêgla kamiennego;
wp³yw rezerwy z tytu³u odroczonego podatku dochodowego.
Przeprowadzono równie¿ test na utratê wartoœci po¿yczek udzielonych Elektrociep³owni Stalowa Wola S.A., którego
wyniki wskaza³y na brak koniecznoœci dokonania odpisu przy przyjêciu za³o¿eñ spójnych z testami na utratê wartoœci
akcjiiudzia³ów.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
34


NOTY OBJAŒNIAJ¥CE DO SPRAWOZDANIA Z CA£KOWITYCH DOCHODÓW
12. Przychody ze sprzeda¿y
Rok zakoñczony
31 grudnia 2017Rok zakoñczony
31 grudnia 2016
Przychody ze sprzeda¿y towarów i materia³ów bez wy³¹czenia akcyzy 7 667 345 7 899 621
Podatek akcyzowy(2 630) –
Przychody ze sprzeda¿y towarów i materia³ów 7 664 715 7 899 621
Energia elektryczna 7 117 988 7 255 819
Gaz190 507 236 215
Prawa maj¹tkowe pochodzenia energii 14 939 36 137
Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych 336 566 363 500
Pozosta³e4 715 7 950
Przychody ze sprzeda¿y us³ug 127 310 95 707
Us³ugi handlowe52 711 54 517
U¿ytkowanie udzia³ów31 385 2 570
Pozosta³e43 214 38 620
Razem7 792 025 7 995 328
TAURON Polska Energia S.A. dzia³a jako agent, który odpowiada za koordynowanie i nadzór nad dzia³aniami w zakresie
zakupu, dostaw i transportu paliw. Spó³ka kupuje surowce od jednostek spoza i z Grupy TAURON, natomiast sprzeda¿
nastêpuje do spó³ek powi¹zanych. Spó³ka rozpoznaje przychód z tytu³u us³ugi poœrednictwa – organizacji dostaw.
W roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku wartoœæ surowców zakupionych, a nastêpnie odsprzedanych w wyniku
powy¿szych transakcji wynosi³a 753 663 tysi¹ce z³otych. Ztytu³u us³ugi poœrednictwa Spó³ka rozpozna³a przychód
w wysokoœci 32 526 tysiêcy z³otych.
W ramach pozycji uprawnieñ do emisji gazów cieplarnianych Spó³ka prezentuje:
sprzeda¿ do spó³ek Grupy na cele umorzenia uprawnieñ przez spó³ki zale¿ne w zwi¹zku z wype³nieniem
obowi¹zku wynikaj¹cego z emisji gazów cieplarnianych – w roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku
sprzeda¿ do spó³ek zale¿nych wynios³a 336 290 tysiêcy z³otych (w okresie porównywalnym – 363 007 tysiêcy
z³otych) oraz
³¹czny zysk na obrocie uprawnieniami do emisji zanieczyszczeñ nabywanymi z przeznaczeniem do sprzeda¿y
i realizacji w krótkim terminie zysku wynikaj¹cego ze zmiennoœci cen rynkowych (portfel tradingowy), o czym
szerzej w nocie 9.23 niniejszego sprawozdania finansowego, wynosz¹cy 276 tysiêcy z³otych (w roku zakoñczonym
dnia 31 grudnia 2016 roku – 493 tysi¹ce z³otych).
13. Koszty wed³ug rodzaju
Rok zakoñczony
31 grudnia 2017Rok zakoñczony
31 grudnia 2016
Amortyzacja œrodków trwa³ych i aktywów niematerialnych (5 532) (7 722)
Zu¿ycie materia³ów i energii (1 311) (1 211)
Us³ugi konsultingowe(6 598) (7 994)
Us³ugi informatyczne(13 160) (12 422)
Us³ugi najmu(10 366) (6 360)
Us³ugi gie³dowe(9 621) (4 468)
Pozosta³e us³ugi obce(9 532) (7 638)
Podatki i op³aty(4 375) (3 238)
Koszty œwiadczeñ pracowniczych (87 068) (78 993)
Odpis aktualizuj¹cy zapasy 100 –
Odpis aktualizuj¹cy nale¿noœci od odbiorców 34 1 543
Koszty reklamy(22 207) (29 198)
Pozosta³e koszty rodzajowe (1 983) (2 107)
Razem koszty wed³ug rodzaju (171 619) (159 808)
Koszty sprzeda¿y23 309 19 326
Koszty ogólnego zarz¹du 88 751 81 368
Wartoœæ sprzedanych towarów i materia³ów (7 355 148) (7 778 453)
Koszt sprzedanych towarów, materia³ów i us³ug (7 414 707) (7 837 567)
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
35


W roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku spadek wartoœci sprzedanych towarów i materia³ów obejmuje skutek
rozwi¹zania rezerw na umowy rodz¹ce obci¹¿enia z Elektrociep³owni¹ Stalowa Wola S.A. w kwocie 201 174 tysi¹ce
z³otych, o czym szerzej w nocie 35 niniejszego sprawozdania finansowego.
14. Koszty œwiadczeñ pracowniczych
Rok zakoñczony
31 grudnia 2017Rok zakoñczony
31 grudnia 2016
Wynagrodzenia(70 026) (63 237)
Koszty ubezpieczeñ spo³ecznych (9 662) (8 657)
Nagrody jubileuszowe(247) 526
Odpisy na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych (520) (404)
Koszty pracowniczych programów emerytalnych (2 475) (3 075)
Koszty œwiadczeñ po okresie zatrudnienia – rezerwy aktuarialne (606) (787)
Pozosta³e koszty œwiadczeñ pracowniczych (3 532) (3 359)
Razem(87 068) (78 993)
Pozycje ujête w koszcie w³asnym sprzeda¿y (22 741) (23 131)
Pozycje ujête w kosztach sprzeda¿y (7 640) (8 910)
Pozycje ujête w kosztach ogólnego zarz¹du (56 687) (46 952)
15. Przychody i koszty finansowe
Rok zakoñczony
31 grudnia 2017Rok zakoñczony
31 grudnia 2016
Przychody i koszty z tytu³u instrumentów finansowych 659 477 (92 654)
Przychody z tytu³u dywidendy 560 832 1 485 152
Przychody odsetkowe od obligacji i po¿yczek 456 426 503 897
Pozosta³e przychody odsetkowe 19 539 6 829
Koszty odsetkowe(334 638) (356 947)
Prowizje zwi¹zane z finansowaniem zewnêtrznym (19 068) (18 814)
Wynik na instrumentach pochodnych (18 042) 14 127
Ró¿nice kursowe127 476 (29 669)
Nadwy¿ka (utworzenia)/rozwi¹zaniaodpisów aktualizuj¹cych wartoœæ
udzia³ów, akcji i po¿yczek (134 372) (1 610 396)
Strata ze zbycia/ likwidacji inwestycji – (87 260)
Pozosta³e1 324 427
Pozosta³e przychody i koszty finansowe (2 700) (21 877)
Odsetki z tytu³u dyskonta (pozosta³e rezerwy) (2 330) (11 502)
Pozosta³e(370) (10 375)
Razem, w tym w sprawozdaniu z ca³kowitych dochodów: 656 777 (114 531)
Przychody z tytu³u dywidendy 560 832 1 485 152
Przychody odsetkowe od obligacji i po¿yczek 456 426 503 897
Koszty odsetkowe od zad³u¿enia (334 638) (356 947)
Aktualizacja wartoœci udzia³ów, akcji i po¿yczek (134 372) (1 610 396)
Pozosta³e przychody i koszty finansowe 108 529 (136 237)
W roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku Spó³ka utworzy³a odpis aktualizuj¹cy wartoœæ udzia³ów, akcji
i po¿yczek w spó³kach zale¿nych w ³¹cznej kwocie 327 032 tysi¹ce z³otych oraz rozwi¹za³a odpis aktualizuj¹cy udzia³y
i akcje w ³¹cznej kwocie 192 660 tysiêcy z³otych. Odpisy aktualizuj¹ce wartoœæ udzia³ów i akcji zosta³y szerzej opisane
w nocie 21 niniejszego sprawozdania finansowego.
W roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku wyst¹pi³a nadwy¿ka dodatnich ró¿nic kursowych nad ujemnymi
w wysokoœci 127 476 tysiêcy z³otych. Dodatnie ró¿nice kursowe dotycz¹ w g³ównej mierze ró¿nic kursowych
zwi¹zanych z zobowi¹zaniami Spó³ki z tytu³u zad³u¿enia w EUR, tj. otrzymanych od spó³ki zale¿nej po¿yczek,
wyemitowanych w grudniu 2016 roku obligacji podporz¹dkowanych oraz wyemitowanych w lipcu 2017 roku
euroobligacji. Nadwy¿ka dodatnich ró¿nic kursowych nadujemnymi z tego tytu³u wynios³a 128 270 tysiêcy z³otych.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
36


16. Podatek dochodowy
16.1. Obci¹¿enia podatkowe w sprawozdaniu z ca³kowitych dochodów
G³ówne sk³adniki obci¹¿enia podatkowego w sprawozdaniuz ca³kowitych dochodów przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Rok zakoñczony
31 grudnia 2017Rok zakoñczony
31 grudnia 2016
Bie¿¹cy podatek dochodowy (66 160) (9 541)
Bie¿¹ce obci¹¿enie z tytu³u podatku dochodowego (66 429) (9 541)
Korekty dotycz¹ce bie¿¹cego podatku dochodowego z lat ubieg³ych 269 –
Odroczony podatek dochodowy 946 (7 578)
Podatek dochodowy wykazywany w wyniku finansowym (65 214) (17 119)
Podatek dochodowy dotycz¹cy pozosta³ych ca³kowitych dochodów 1 574 (24 401)
16.2. Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej
Rok zakoñczony
31 grudnia 2017Rok zakoñczony
31 grudnia 2016
Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem 919 565 (149 134)
Podatek wed³ug ustawowej stawki podatkowej obowi¹zuj¹cej w Polsce,
wynosz¹cej 19%(174 717) 28 335
Korekty dotycz¹ce podatku dochodowego z lat ubieg³ych 269 –
Podatek wynikaj¹cy z kosztów nie stanowi¹cych kosztów uzyskania
przychodów(66 366) (413 933)
Odpis aktualizuj¹cy wartoœæ udzia³ów, akcji i po¿yczek spó³ek zale¿nych (62 136) (390 193)
Utworzenie rezerw niepodatkowych (798) (19 032)
Pozosta³e(3 432) (4 708)
Podatek wynikaj¹cy z przychodów nie bêd¹cych podstaw¹ opodatkowania 154 377 366 397
Dywidendy106 558 282 179
Rozwi¹zanie odpisu aktualizuj¹cego wartoœæ udzia³ów i akcji spó³ek
zale¿nych36 605 84 218
Rozwi¹zanie rezerw niepodatkowych 10 419 –
Pozosta³e795 –
Rozliczenie Podatkowej Grupy Kapita³owej 21 223 2 082
Podatek wed³ug efektywnej stawki podatkowej wynosz¹cej: 7,1%
(2016: -11,5%)(65 214) (17 119)
Podatek dochodowy (obci¹¿enie) wykazany w wyniku finansowym (65 214) (17 119)
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
37


16.3. Odroczony podatek dochodowy
Odroczony podatek dochodowy wynika z nastêpuj¹cych pozycji:
Stan na
31 grudnia 2017Stan na
31 grudnia 2016
z tytu³u odsetek nale¿nych od obligacji i po¿yczek 29 275 66 356
od ró¿nicy pomiêdzy podatkow¹ a bilansow¹ wartoœci¹ pozosta³ych
aktywów finansowych520 4 861
od wyceny instrumentów zabezpieczaj¹cych 5 412 6 962
pozosta³e4 812 4 300
Zobowi¹zania z tytu³u podatku odroczonego 40 019 82 479
od rezerw na œwiadczenia pracownicze 660 544
od pozosta³ych rezerw bilansowych i rozliczeñ miêdzyokresowych 2 270 31 122
od ró¿nicy pomiêdzy podatkow¹ a bilansow¹ wartoœci¹ œrodków trwa³ych
oraz aktywów niematerialnych 821 1 107
od ró¿nicy pomiêdzy podatkow¹ a bilansow¹ wartoœci¹ zobowi¹zañ
finansowych4 125 15 887
pozosta³e2 300 1 455
Aktywa z tytu³u podatku odroczonego 10 176 50 115
Aktywa/(Zobowi¹zania) netto z tytu³u podatku odroczonego, w tym: (29 843) (32 364)
Aktywa/(Zobowi¹zania) netto z tytu³u podatku odroczonego ujmowane
z wynikiem finansowym (24 403) (25 349)
Aktywa/(Zobowi¹zania) netto z tytu³u podatku odroczonego ujmowane
z pozosta³ymi ca³kowitymi dochodami (5 440) (7 015)
Aktywa z tytu³u podatku odroczonego od ujemnych ró¿nic przejœciowych zwi¹zanych z inwestycjami w jednostki
zale¿ne Spó³ka ujmuje tylko w takim zakresie, w jakim prawdopodobne jest, ¿e ró¿nice przejœciowe ulegn¹ odwróceniu
w mo¿liwej do przewidzenia przysz³oœci oraz dostêpny bêdzie dochód do opodatkowania, który pozwoli na
zrealizowanie ujemnych ró¿nic przejœciowych. Spó³ka ocenia, i¿ ujemne ró¿nice przejœciowe zwi¹zane z ujêciem
odpisów aktualizuj¹cych wartoœæ udzia³ów i akcji w spó³kach zale¿nych w kwocie 6 675 915 tysiêcy z³otych nie ulegn¹
odwróceniu w mo¿liwej do przewidzenia przysz³oœci z uwagi na brak zamiaru sprzeda¿y powy¿szych inwestycji
i w zwi¹zku z powy¿szym nie tworzy od nich aktywa na podatek odroczony.
W zwi¹zku z prognozowanymi zyskami podatkowymi w latach kolejnych dla Podatkowej Grupy Kapita³owej („PGK”),
do której nale¿y Spó³ka, w sprawozdaniu finansowym aktywo z tytu³u podatku odroczonego od wszystkich ujemnych
ró¿nic przejœciowych poza opisanymi powy¿ej zosta³o rozpoznane w pe³nej wysokoœci.
16.4. Podatkowa Grupa Kapita³owa
W dniu 22 wrzeœnia 2014 roku podpisana zosta³a umowa Podatkowej Grupy Kapita³owej na lata 2015–2017.
Na podstawie poprzedniej umowy PGK by³a zarejestrowana na okres trzech lat podatkowych 2012–2014.
G³ówne spó³ki tworz¹ce Podatkow¹ Grupê Kapita³ow¹ od dnia 1 stycznia 2015 roku: TAURON Polska Energia S.A.,
TAURON Wytwarzanie S.A., TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Ciep³o Sp. z o.o., TAURON Sprzeda¿ Sp. z o.o.,
TAURON Sprzeda¿ GZE Sp. z o.o., TAURON Obs³uga Klienta Sp. z o.o., TAURON Ekoenergia Sp. z o.o., TAURON
Wydobycie S.A. i Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.
Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku Podatkowa Grupa Kapita³owa posiada³a zobowi¹zanie z tytu³u podatku
dochodowego w kwocie 37 629 tysiêcy z³otych, stanowi¹ce nadwy¿kê obci¹¿enia podatkowego za rok 2017 PGK
w kwocie 253 477 tysiêcy z³otych nad uiszczonymi zaliczkami zap³aconymi przez PGK z tytu³u podatku dochodowego
za rok 2017 w kwocie 215 848 tysi¹ce z³otych.
Równoczeœnie z uwagi na rozliczenia Spó³ki jako Spó³ki Reprezentuj¹cej ze spó³kami zale¿nymi nale¿¹cymi
do Podatkowej Grupy Kapita³owej, Spó³ka posiada³a zobowi¹zanie wobec tych spó³ek zale¿nych z tytu³u nadp³aty
podatku w wysokoœci 34 836 tysiêcy z³otych, które zosta³ozaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
jako „Pozosta³e zobowi¹zania finansowe”, oraz nale¿noœæ od spó³ek zale¿nych tworz¹cych Podatkow¹ Grupê
Kapita³ow¹ z tytu³u niedop³aty podatku w wysokoœci6 133 tysi¹ce z³otych, które zosta³o zaprezentowane
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Pozosta³e aktywa finansowe”.
W dniu 30 paŸdziernika 2017 roku wydana zosta³a decyzja w sprawie rejestracji Podatkowej Grupy Kapita³owej na lata
2018–2020. G³ówne spó³ki tworz¹ce Podatkow¹ Grupê Kapita³ow¹ od dnia 1 stycznia 2018 roku nie uleg³y zmianie
w stosunku do umowy PGK na lata 2015–2017.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
38


17. Zysk (strata) przypadaj¹ca na jedn¹ akcjê
Zysk (strata) na jedn¹ akcjê (w z³otych)Rok zakoñczony
31 grudnia 2017Rok zakoñczony
31 grudnia 2016
Podstawowy i rozwodniony z zysku (straty) za rok obrotowy 0,49 (0,09)
Poni¿ej przedstawione zosta³y dane dotycz¹ce zysku (straty) oraz liczby akcji, które pos³u¿y³y do wyliczenia podstawowego
i rozwodnionego zysku (straty) na jedn¹ akcjê zaprezentowanego w sprawozdaniu z ca³kowitych dochodów.
Rok zakoñczony
31 grudnia 2017Rok zakoñczony
31 grudnia 2016
Zysk (strata) netto przypadaj¹cy na zwyk³ych akcjonariuszy 854 351 (166 253)
Liczba akcji zwyk³ych 1 752 549 394 1 752 549 394
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
39


NOTY OBJAŒNIAJ¥CE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
18. Rzeczowe aktywa trwa³e
Rok zakoñczony 31 grudnia 2017 roku
Urz¹dzenia
techniczne
imaszynyŒrodki
transportuInne œrodki
trwa³eŒrodki trwa³e
wbudowieRzeczowe
aktywa trwa³e
razem
WARTOή BRUTTO
Bilans otwarcia 5 918 6 857 11 635 – 24 410
Zakup bezpoœredni – – – 130130
Rozliczenie œrodków trwa³ych w budowie – – 32 (32)–
Sprzeda¿ – (580) – –(580)
Likwidacja – – (932) –(932)
Bilans zamkniêcia 5 918 6 277 10 735 98 23 028
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)
Bilans otwarcia (5 917) (5 732) (11 485) – (23 134)
Amortyzacja za okres (1) (847) (109) –(957)
Sprzeda¿ – 580 – –580
Likwidacja – – 932 –932
Bilans zamkniêcia (5 918) (5 999) (10 662) – (22 579)
WARTOŒÆ NETTO NA POCZ¥TEK OKRESU 1 1 125 150 – 1 276
WARTOή NETTO NA KONIEC OKRESU Р278 73 98 449
Rok zakoñczony 31 grudnia 2016 roku
Urz¹dzenia
techniczne
imaszynyŒrodki
transportuInne œrodki
trwa³eŒrodki trwa³e
wbudowieRzeczowe
aktywa trwa³e
razem
WARTOή BRUTTO
Bilans otwarcia 6 761 6 857 10 798 – 24 416
Zakup bezpoœredni – – – 837837
Rozliczenie œrodków trwa³ych w budowie – – 837 (837)–
Sprzeda¿/Likwidacja (843) – – –(843)
Bilans zamkniêcia 5 918 6 857 11 635 – 24 410
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)
Bilans otwarcia (6 438) (4 771) (9 771) – (20 980)
Amortyzacja za okres (322) (961) (1 714) –(2 997)
Sprzeda¿/Likwidacja 843 – – –843
Bilans zamkniêcia (5 917) (5 732) (11 485) – (23 134)
WARTOŒÆ NETTO NA POCZ¥TEK OKRESU 323 2 086 1 027 – 3 436
WARTOή NETTO NA KONIEC OKRESU 1 1 125 150 Р1 276
19. Nieruchomoœci inwestycyjne
Rok zakoñczony
31 grudnia 2017Rok zakoñczony
31 grudnia 2016
WARTOή BRUTTO
Bilans otwarcia36 169 36 169
Bilans zamkniêcia36 169 36 169
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)
Bilans otwarcia(10 851) (7 234)
Amortyzacjazaokres(3 617) (3 617)
Bilans zamkniêcia(14 468) (10 851)
WARTOŒÆ NETTO NA POCZ¥TEK OKRESU 25 318 28 935
WARTOή NETTO NA KONIEC OKRESU 21 701 25 318
Nieruchomoœæ inwestycyjn¹ stanowi¹ budynki zlokalizowane w Katowicach Szopienicach przy ul. Lwowskiej 23, bêd¹ce
przedmiotem umowy leasingu finansowego z PKO Leasing S.A. Miesiêczna op³ata leasingowa wynosi oko³o 346 tysiêcy
z³otych, natomiast miesiêczny odpis z tytu³u umorzenia nieruchomoœci wynosi 301 tysiêcy z³otych.
Spó³ka jest stron¹ umowy dzier¿awy zawartej ze spó³k¹ zale¿n¹ (dzier¿awc¹) do dnia 30 kwietnia 2018 roku,
na podstawie której zosta³y oddane w poddzier¿awê budynki i budowle, do których prawa wynikaj¹ z umowy leasingu,
o której mowa powy¿ej. Przychody z czynszów dotycz¹cych nieruchomoœci inwestycyjnej w roku zakoñczonym dnia
31 grudnia 2017 roku wynios³y 5 654 tysi¹ce z³otych.
Spó³ka szacuje, i¿ wartoœæ godziwa nieruchomoœci na dzieñ bilansowy wynosi oko³o 26 000 tysiêcy z³otych.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
40


20. D³ugoterminowe aktywa niematerialne
Rok zakoñczony 31 grudnia 2017 roku
Oprogramowanie
ilicencjeInne aktywa
niematerialneAktywa niematerialne
nie oddane
do u¿ytkowaniaAktywa niematerialne
razem
WARTOή BRUTTO
Bilans otwarcia 2 259 4 125 – 6 384
Zakup bezpoœredni – – 3030
Rozliczenie aktywów nie oddanych do u¿ytkowania – 30 (30)–
Bilans zamkniêcia 2 259 4 155 – 6 414
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)
Bilans otwarcia (2 046) (2 147) – (4 193)
Amortyzacja za okres (209) (749) –(958)
Bilans zamkniêcia (2 255) (2 896) – (5 151)
WARTOŒÆ NETTO NA POCZ¥TEK OKRESU 213 1 978 – 2 191
WARTOή NETTO NA KONIEC OKRESU 4 1 259 Р1 263
Rok zakoñczony 31 grudnia 2016 roku
Oprogramowanie
ilicencjeInne aktywa
niematerialneAktywa niematerialne
nie oddane
do u¿ytkowaniaAktywa niematerialne
razem
WARTOή BRUTTO
Bilans otwarcia 3 539 4 185 – 7 724
Likwidacja (1 280) (60) –(1 340)
Bilans zamkniêcia 2 259 4 125 – 6 384
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)
Bilans otwarcia (2 985) (1 440)–(4 425)
Amortyzacja za okres (341) (767) –(1 108)
Likwidacja 1 280 60 –1 340
Bilans zamkniêcia (2 046) (2 147) – (4 193)
WARTOŒÆ NETTO NA POCZ¥TEK OKRESU 554 2 745 – 3 299
WARTOή NETTO NA KONIEC OKRESU 213 1 978 Р2 191
21. Udzia³y i akcje
Zmiana stanu udzia³ów i akcji, rok zakoñczony 31 grudnia 2017 roku
Lp. Spó³ka
Wartoœæ brutto Odpisy aktualizuj¹ce Wartoœæ netto
Bilans
otwarcia(Zmniej-
szenia)Zwiêk-
szeniaBilans
zamkniê-
ciaBilans
otwarciaZmniej-
szenia(Zwiêk-
szenia)Bilans
zamkniê-
ciaBilans
otwarciaBilans
zamkniê-
cia
1 TAURON Wydobycie S.A. 841 755 – 160 000 1 001 755 – – (147 870) (147 870) 841 755 853 885
2 TAURON Wytwarzanie S.A. 7 236 727 (151 026) – 7 085 701 (5 403825) 120 057 (63528) (5 347296) 1 832 902 1 738 405
3TAURONCiep³oSp.zo.o. 1328043–6000001928043––––13280431928043
4 TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. 939 765 – 1 000 000 1 939 765 (939 765) 72 603 (258 531) (1 125693) – 814 072
5MarselwindSp.zo.o. 107–200307––––107307
6TAURONSerwisSp.zo.o. 1268––1268––––12681268
7NoweJaworznoGrupaTAURONSp.zo.o. ––35510263551026–––––3551026
8TAURONDystrybucjaS.A. 9511628–100000010511628––––951162810511628
9TAURONDystrybucjaSerwisS.A. ––201045201045–––––201045
10TAURONSprzeda¿Sp.zo.o. 613505––613505––––613505613505
11TAURONSprzeda¿GZESp.zo.o.129823––129823––––129823129823
12TAURONCzechEnergys.r.o. 4223––4223––––42234223
13KopalniaWapieniaCzatkowiceSp.zo.o.41178––41178––––4117841178
14 PolskaEnergiaPierwszaKompania
Handlowa Sp. z o.o. 55 056 – – 55 056 – – (55 056) (55 056) 55 056 –
15TAURONSwedenEnergyAB(publ)28382––28382––––2838228382
16BiomasaGrupaTAURONSp.zo.o. 1269––1269––––12691269
17TAURONObs³ugaKlientaSp.zo.o.39831––39831––––3983139831
18TAMEHHOLDINGSp.zo.o. 415852––415852––––415852415852
19PGEEJ1Sp.zo.o. 26546––26546––––2654626546
20MagentaGrupaTAURONSp.zo.o. 500–90009500––––5009500
21ElectroMobilityPolandS.A. 2500––2500––––25002500
22Pozosta³e 50–341391––––50391
Razem 21 218 008 (151 026) 6 521 612 27 588 594 (6 343590) 192 660 ( 524 985) (6 675 915) 14 874 418 20 912 679
Zmiany stanu inwestycji d³ugoterminowych, które mia³y miejsce w roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku
wynika³y g³ównie z nastêpuj¹cych transakcji:
Podwy¿szenie kapita³u spó³ki TAURON Wydobycie S.A.
W dniu 21 marca 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spó³ki TAURON Wydobycie S.A.
podjê³o uchwa³ê w sprawie podwy¿szenia kapita³u zak³adowego spó³ki z kwoty 355 511 tysiêcy z³otych do kwoty
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
41


357 111 tysiêcy z³otych, tj. o kwotê 1 600 tysiêcy z³otych w drodze emisji 160 000 akcji o wartoœci nominalnej 10 z³
ka¿da, które zosta³y objête przez Spó³kê po cenie 1 000 z³otych/akcjê, za ³¹czn¹ wartoœæ 160 000 tysiêcy z³otych.
W dniu 7 kwietnia 2017 roku zosta³o zarejestrowane podwy¿szenie kapita³u zak³adowego TAURON Wydobycie S.A.
Przeniesienie udzia³ów z TAURON Wytwarzanie S.A. na Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.
W dniu 3 kwietnia 2017 roku dosz³o do podzia³u spó³ki TAURON Wytwarzanie S.A. w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu
Spó³ek Handlowych w drodze wydzielenia i przeniesienia zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa zwi¹zanej
z przygotowaniem, budow¹ oraz dzia³alnoœci¹ nowego bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III na spó³kê Nowe
Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. Uchwa³a w tej sprawie zosta³a podjêta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy TAURON Wytwarzanie S.A. w dniu 31 stycznia 2017 roku. W zwi¹zku z podzia³em Spó³ka dokona³a
reklasyfikacji inwestycji w TAURON Wytwarzanie S.A. na Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. w wysokoœci
151 026 tysiêcy z³otych.
Podwy¿szenie kapita³u spó³ki TAURON Ciep³o Sp. z o.o.
W dniu 11 maja 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spó³ki TAURON Ciep³o Sp. z o.o. podjê³o uchwa³ê
w sprawie podwy¿szenia kapita³u zak³adowego spó³ki z kwoty 1 098 348 tysiêcy z³otych do kwoty 1 104 348 tysiêcy
z³otych, tj. o kwotê 6 000 tysiêcy z³otych poprzez utworzenie 120 000 nowych udzia³ów o wartoœci nominalnej 50 z³otych
jeden udzia³ i o ³¹cznej wartoœci nominalnej 6 000 tysiêcy z³otych. Udzia³y zosta³y nabyte po cenie 5 tysiêcy z³otych
ka¿dy za ³¹czn¹ wartoœæ 600 000 tysiêcy z³otych. W dniu 20 czerwca 2017 roku zosta³o zarejestrowane podwy¿szenie
kapita³uzak³adowegoTAURONCiep³oSp.zo.o.
Podwy¿szenie kapita³u spó³ki Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.
W dniu 16 maja 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spó³ki Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.
podjê³o uchwa³ê (o zmianie warunków podwy¿szenia kapita³u zak³adowego spó³ki, uchwalonego przez Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników spó³ki w dniu 19 kwietnia 2017 roku) w sprawie podwy¿szenia kapita³u zak³adowego
spó³ki z kwoty 1 850 tysiêcy z³otych do kwoty 31 850 tysiêcy z³otych, tj. o kwotê 30 000 tysiêcy z³otych poprzez
utworzenie 600 000 nowych udzia³ów o wartoœci nominalnej 50 z³otych jeden udzia³ i o ³¹cznej wartoœci nominalnej
30 000 tysiêcy z³otych. Udzia³y zosta³y nabyte po cenie 5tysiêcy z³otych ka¿dy za ³¹czn¹ wartoœæ 3 000 000 tysiêcy
z³otych. W dniu 26 czerwca 2017 roku zosta³o zarejestrowane podwy¿szenie kapita³u zak³adowego Nowe Jaworzno
Grupa TAURON Sp. z o.o.
W dniu 29 czerwca 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spó³ki Nowe Jaworzno Grupa TAURON
Sp. z o.o. podjê³o uchwa³ê o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego spó³ki o kwotê 4 000 tysi¹ce z³otych poprzez
utworzenie 80 000 nowych udzia³ów po 50 z³otych ka¿dy. Wszystkie nowe udzia³y zosta³y objête przez TAURON Polska
Energia S.A. po cenie 5 tysiêcy z³otych za ka¿dy udzia³, tj. za ³¹czn¹ kwotê 400 000 tysiêcy z³otych. W dniu 13 lipca
2017 roku zosta³o zarejestrowane podwy¿szenie kapita³u zak³adowego Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.
Umowa przeniesienia akcji spó³ki TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
W dniu 9 sierpnia 2017 roku zawarta zosta³a pomiêdzy Spó³k¹ a spó³k¹ zale¿n¹ TAURON Dystrybucja S.A. umowa
przeniesienia akcji w celu zwolnienia siê ze zobowi¹zania (datio in solutum) na podstawie art. 453 Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z póŸn. zm.). Zgodnie z zapisami umowy, w celu
zwolnienia siê z czêœci zobowi¹zania do wyp³aty dywidendy na rzecz Spó³ki w kwocie 201 046 tysiêcy z³otych, TAURON
Dystrybucja S.A. przeniós³ na rzecz Spó³ki 5 101 003 akcji, stanowi¹cych 100% akcji w kapitale zak³adowym spó³ki
zale¿nej TAURON Dystrybucja Serwis S.A. o wartoœci 201 045 tysiêcy z³otych.
Podwy¿szenie kapita³u spó³ki TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.
W dniu 24 paŸdziernika 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spó³ki TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.
podjê³o uchwa³ê o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego spó³ki o kwotê 10 000 tysiêcy z³otych poprzez utworzenie
10 000 nowych udzia³ów o wartoœci nominalnej 1000 z³otych ka¿dy, które zosta³y objête przez Spó³kê po cenie
100 000 z³ za ka¿dy udzia³, za ³¹czn¹ wartoœæ 1 000 000 tysiêcy z³otych. W dniach 26 i 27 paŸdziernika 2017 roku
Spó³ka przekaza³a œrodki na podwy¿szenie kapita³u. Po dniu bilansowym, w dniu 2 marca 2018 roku zosta³o
zarejestrowane podwy¿szenie kapita³u zak³adowego spó³ki TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.
Podwy¿szenie kapita³u spó³ki Magenta Grupa TAURON Sp. z o.o.
W dniu 24 paŸdziernika 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spó³ki Magenta Grupa TAURON Sp. z o.o.
podjê³o uchwa³ê o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego spó³ki o kwotê 1 000 tysiêcy z³otych poprzez utworzenie
20 000 nowych udzia³ów o wartoœci nominalnej 50 z³otych ka¿dy, które zosta³y objête przez Spó³kê po cenie 450 z³
za ka¿dy udzia³, za ³¹czn¹ wartoœæ 9 000 tysiêcy z³otych. W dniu 26 paŸdziernika 2017 roku Spó³ka przekaza³a œrodki
na podwy¿szenie kapita³u. Po dniu bilansowym, w dniu 11 stycznia 2018 roku zosta³o zarejestrowane podwy¿szenie
kapita³u zak³adowego spó³ki Magenta Grupa TAURON Sp. z o.o.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
42


Podwy¿szenie kapita³u spó³ki TAURON Dystrybucja S.A.
W dniu 26 paŸdziernika 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spó³ki TAURON Dystrybucja S.A. podjê³o uchwa³ê
o podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego spó³ki o kwotê 48 685 tysiêcy z³otych w drodze emisji 2 434 274 587 akcji
o wartoœci nominalnej 0,02 z³otych ka¿da, które zostan¹ objête przez Spó³kê po cenie 0,4108 z³otych/akcjê, za ³¹czn¹
wartoœæ 1 000 000 tysiêcy z³otych. W dniu 29 grudnia 2017 rokuzosta³o zarejestrowane podwy¿szenie kapita³u spó³ki
TAURON Dystrybucja S.A.
Odpis aktualizuj¹cy udzia³y Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o.
W roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 zosta³ utworzony odpis aktualizuj¹cy udzia³y w spó³ce zale¿nej w wysokoœci
55 056 tysiêcy z³otych.
Utrata wartoœci udzia³ów i akcji
W wyniku przeprowadzonych w roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku testów na utratê wartoœci udzia³ów i akcji
w spó³kach zale¿nych rozwi¹zano odpis na akcje w TAURON Wytwarzanie S.A. w kwocie 120 057 tysi¹ce z³otych,
udzia³y TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. w kwocie 72 603 tysi¹ce z³otych oraz utworzono odpis na akcje TAURON
Wytwarzanie S.A. w kwocie 63 528 tysiêcy z³otych, i akcje TAURON Wydobycie S.A. w kwocie 147 870 tysiêcy z³otych.
Dodatkowo, w zwi¹zku ze sp³at¹ po¿yczki przez spó³kê TAURONEkoenergiaSp.zo.o.orazobjêciemudzia³ów
w tej spó³ce, dokonano reklasyfikacji odpisu aktualizuj¹cego wartoœæ po¿yczki w kwocie 258 531 tysiêcy z³otych
na wartoœæ udzia³ów w spó³ce TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. Testy na utratê wartoœci zosta³y opisane szerzej
w nocie 11 niniejszego sprawozdania finansowego.
Zmiana stanu udzia³ów i akcji, rok zakoñczony 31 grudnia 2016 roku
Lp. Spó³ka
Wartoœæ brutto Odpisy aktualizuj¹ce Wartoœæ netto
Bilans
otwarcia(Zmniej

szenia)Zwiêk

szeniaBilans
zamkniê

ciaBilans
otwarciaZmniej

szenia(Zwiêk

szenia)Bilans
zamkniê

ciaBilans
otwarciaBilans
zamkniê

cia
1TAURONWydobycieS.A. 494755–347000841755––––494755841755
2 Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o. 2 102 (185 002) 182 900–––––2102–
3 TAURON Wytwarzanie S.A. 7 236 727 – – 7 236 727 (4 487 895) – (915930) (5 403825) 2 748 832 1 832 902
4 TAURON Wytwarzanie GZE Sp. z o.o.
w likwidacji 4 935 (4 935)––––––4935–
5 TAURON Ciep³o Sp. z o.o. 1 328 043 – – 1 328 043 (443 252) 443 252 – – 884 791 1 328 043
6 TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. 939 765 – – 939 765 – – (939 765) (939 765) 939 765 –
7MarselwindSp.zo.o. 107––107––––107107
8 TAURON Serwis Sp. z o.o. – 1 268 1 268 – – – 1 268
9TAURONDystrybucjaS.A. 9511628––9511628––––95116289511628
10TAURONSprzeda¿Sp.zo.o. 613505––613505––––613505613505
11TAURONSprzeda¿GZESp.zo.o.129823––129823––––129823129823
12TAURONCzechEnergys.r.o. 4223––4223––––42234223
13KopalniaWapieniaCzatkowiceSp.zo.o.41178––41178––––4117841178
14 PolskaEnergiaPierwszaKompania
HandlowaSp.zo.o.wlikwidacji 49056–600055056––––4905655056
15TAURONSwedenEnergyAB(publ)28382––28382––––2838228382
16BiomasaGrupaTAURONSp.zo.o. 1269––1269––––12691269
17TAURONObs³ugaKlientaSp.zo.o.39831––39831––––3983139831
18TAMEHHOLDINGSp.zo.o. 415852––415852––––415852415852
19PGEEJ1Spzo.o. 23046–350026546––––2304626546
20MagentaGrupaTAURONSp.zo.o. ––500500–––––500
21ElectroMobilityPolandS.A. ––25002500–––––2500
22 Pozosta³e 114 (1 267) 1 203 50––––11450
Razem 20 864 341 (191 204) 544 871 21 218 008 (4 931147) 443 252 (1 855 695) (6 343 590) 15 933 194 14 874 418
22. Obligacje
W ramach funkcjonowania centralnego modelu finansowania TAURON Polska Energia S.A. nabywa obligacje emitowane
przez spó³ki Grupy TAURON.
Salda nabytych obligacji i naliczonych na dzieñ bilansowy odsetek na dzieñ 31 grudnia 2017 roku oraz na dzieñ
31 grudnia 2016 roku, z podzia³em na poszczególne spó³ki, które wyemitowa³y obligacje, prezentuje tabela poni¿ej.
Spó³ka
Stan na
31 grudnia 2017 Stan na
31 grudnia 2016
wartoϾ nominalna
nabytych obligacjinaliczone odsetkiwartoϾ nominalna
nabytych obligacjinaliczone odsetki
TAURON Wytwarzanie S.A. 1 064 920 10 689 3 548 770 55 396
TAURON Dystrybucja S.A. 3 770 000 62 326 3 800 000 62 470
TAURON Ciep³o Sp. z o.o. 1 075 000 15 169 1 673 260 46 848
TAURON Wydobycie S.A. 570 000 4 592 570 000 4 592
TAURON Obs³uga Klienta Sp. z o.o. – – 85 000 12 046
Razem 6 479 920 92 776 9 677 030 181 352
D³ugoterminowe 6 009 920 – 9 612 030 3 887
Krótkoterminowe 470 000 92 776 65 000 177 465
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
43


Obligacje wewnêtrzne o terminie wykupu poni¿ej jednego roku, wobec których planowane jest rolowanie,
klasyfikowane s¹ jako instrumenty d³ugoterminowe. Taka klasyfikacja odzwierciedla charakter finansowania bêd¹cego
czêœci¹ programu emisji obligacji wewnêtrznych, w ramach którego odbywa siê zarz¹dzanie œrodkami pieniê¿nymi
o horyzoncie œrednio i d³ugoterminowym. W umowach zosta³yzawarte mechanizmy umo¿liwiaj¹ce rolowanie obligacji.
Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku wartoœæ nominalna obligacji o terminie wykupu poni¿ej jednego roku, które zosta³y
zaklasyfikowane jako d³ugoterminowe, wynios³a 864 920 tysi¹ce z³otych.
Obligacje wewnêtrzne o terminie wykupu powy¿ej jednego roku w wysokoœci 470 000 tysiêcy z³otych, zosta³y
zaklasyfikowane jako krótkoterminowe, ze wzglêdu na wczeœniejszy wykup obligacji w dniu 22 luty 2018 roku.
23. Instrumenty pochodne
Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
Odniesiono
wwynik
finansowyOdniesiono
w pozosta³e
ca³kowite
dochody Ogó³em
Odniesiono
wwynik
finansowyOdniesiono
w pozosta³e
ca³kowite
dochody Ogó³em
Aktywa Zobowi¹zania Aktywa Zobowi¹zania
CCIRS (9 299) –– (9 299)––––
IRS 23 28 45928 482 –23 36 61836 641 –
Forward/futures towarowy 395 –4 934 (4 539)15 999 –16 559 (560)
Forward walutowy (346) –– (346)3 217 –3 217 –
Razem 33 416 (14 184) 56 417 (560)
D³ugoterminowe 26 445 (4 958) 35 814 –
Krótkoterminowe 6 971 (9 226) 20 603 (560)
Hierarchia wartoœci godziwej w odniesieniu do pochodnychinstrumentów finansowych przedstawia siê nastêpuj¹co:
Stan na
31 grudnia 2017 Stan na
31 grudnia 2016
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 1 Poziom 2
Aktywa
Instrumenty pochodne – towarowe 4 934 – 16 559 –
Instrumenty pochodne – walutowe – – – 3 217
Instrumenty pochodne – IRS – 28 482 – 36 641
Razem 4 934 28 482 16 559 39 858
Zobowi¹zania
Instrumenty pochodne – towarowe 4 539 – 560 –
Instrumenty pochodne – walutowe – 346 – –
Instrumenty pochodne – CCIRS 9 299 – –
Razem 4 539 9 645 560 –
Metodologiê ustalania wartoœci godziwej pochodnych instrumentów finansowych opisano w nocie 9.9 niniejszego
sprawozdania finansowego.
Instrumenty pochodne zabezpieczaj¹ce (objête rachunkowoœci¹ zabezpieczeñ) – IRS
Zgodnie z decyzj¹ Zespo³u ds. Zarz¹dzania Ryzykiem Finansowym i Kredytowym Spó³ka, w roku zakoñczonym dnia
31 grudnia 2016 roku, zabezpieczy³a czêœæ ryzyka stopy procentowej w stosunku do przep³ywów pieniê¿nych zwi¹zanych
z ekspozycj¹ na WIBOR 6M wyznaczonych w ramach dynamicznej strategii zarz¹dzania ryzykiem, tj. odsetek od d³u¿nych
papierów wartoœciowych o wartoœci nominalnej 2 100 000 tysiêcy z³otych, poprzez zawarcie transakcji zabezpieczaj¹cych
swap procentowy (IRS) na okres od 4 do 5 lat. Powy¿sze transakcje objête s¹ rachunkowoœci¹ zabezpieczeñ z zastrze¿eniem,
i¿ pierwszy okres odsetkowy by³ wy³¹czony z wyznaczenia rachunkowoœci zabezpieczeñ. Ma to zwi¹zek z faktem, i¿ zmienna
stopa procentowa w pierwszym okresie odsetkowym by³a ustalanazgóry,atymsamymSpó³kaniemog³aobj¹æzasadami
rachunkowoœci zabezpieczeñ przep³ywów pieniê¿nych wynikaj¹cych z pierwszego okresu odsetkowego.
Instrumenty pochodne wyceniane w wartoœci godziwej przez wynik finansowy
Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku instrumenty pochodne nie objête rachunkowoœci¹ zabezpieczeñ i klasyfikowane do
kategorii aktywów lub zobowi¹zañ finansowych wycenianych w wartoœci godziwej przez wynik finansowy obejmowa³y:
instrumenty pochodne CCIRS maj¹ce na celu zabezpieczenie przep³ywów walutowych wygenerowanych przez
p³atnoœci odsetkowe od wyemitowanych euroobligacji,
instrumenty pochodne (futures, forward) towarowe obejmuj¹ce transakcje terminowe na zakup i sprzeda¿ uprawnieñ
do emisji zanieczyszczeñ i innych towarów oraz
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
44


transakcje pochodne typu forward walutowy maj¹ce na celu zabezpieczenie przep³ywów walutowych wygenerowanych
z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci.
Instrumenty pochodne CCIRS dotycz¹ transakcji Coupon Only Cross Currency Swap fixed-fixed zawartych przez
Spó³kê w listopadzie i grudniu 2017 roku i polegaj¹ na wymianie p³atnoœci odsetkowych od ³¹cznej kwoty nominalnej
300 000 tysiêcy euro. Termin zapadalnoœci transakcji up³ywa w lipcu 2027 roku. Zgodnie z warunkami transakcji,
Spó³ka p³aci odsetki naliczone na podstawie sta³ej stopy procentowej w z³otych, równoczeœnie otrzymuj¹c p³atnoœci
wed³ug sta³ej stopy procentowej w euro. Powy¿sza transakcja nie podlega rachunkowoœci zabezpieczeñ.
24. Pozosta³e aktywa finansowe
Stan na
31 grudnia 2017Stan na
31 grudnia 2016
Nale¿noœci z tytu³u Podatkowej Grupy Kapita³owej 6 133 20 945
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 101 358 25 316
Wadia, kaucje, zabezpieczenia przekazane 15 343 10 156
Depozyty pocz¹tkowe11 140 –
Pozosta³e390 461
Razem134 364 56 878
D³ugoterminowe2 724 1 524
Krótkoterminowe131 640 55 354
W roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku Spó³ka naby³ajednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
za ³¹czn¹ kwotê 75 000 tysiêcy z³otych.
25. Po¿yczki udzielone
Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
Kapita³ Odsetki Razem Kapita³ Odsetki Razem
Wartoœæ przed uwzglêdnieniem odpisu aktualizuj¹cego
Po¿yczka udzielona TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. 120 000 19 268 139 268 1 120 000 129 802 1 249 802
Po¿yczki udzielone EC Stalowa Wola S.A. 529 007 41 425 570 432 218 525 37 542 256 067
Po¿yczka udzielona PGE EJ 1 Sp. z o.o. 2 940 14 2 954 – – –
Po¿yczki udzielone w ramach us³ugi cash pool
wraz z naliczonymi odsetkami 189 928 598 190 526 15 306 544 15 850
Razem 841 875 61 305 903 180 1 353 831 167 888 1 521 719
Odpis aktualizuj¹cy
Po¿yczka udzielona TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. – (197 953)
Razem wartoœæ po¿yczek po uwzglêdnieniu odpisu aktualizuj¹cego 903 180 1 323 766
D³ugoterminowe382 989 1 292 800
Krótkoterminowe520 191 30 966
Po¿yczka udzielona spó³ce zale¿nej
W dniu 27 lutego 2015 roku podpisana zosta³a umowa pomiêdzy Spó³k¹ a spó³k¹ zale¿n¹ TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.,
zgodnie z któr¹ TAURON Polska Energia S.A. udzieli³a spó³ce TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. po¿yczki jednorocznej
w kwocie 1 120 000 tysiêcy z³otych przeznaczonej na nabycie w celu umorzenia obligacji wewn¹trzgrupowych w tej samej
kwocie wyemitowanych przez po¿yczkobiorcê w latach ubieg³ych, w celu finansowania budowy farm wiatrowych.
Na mocy podpisanych aneksów termin sp³aty po¿yczki zosta³ przed³u¿ony do dnia 27 lutego 2018 roku.
W dniach 26 oraz 27 paŸdziernika 2017 nast¹pi³a wczeœniejsza, czêœciowa sp³ata po¿yczki udzielonej przez Spó³kê,
spó³ce zale¿nej TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. W obu datach kwota wczeœniejszej sp³aty dokonanej przez spó³kê
zale¿n¹ wynios³a po 500 000 tysiêcy z³otych, czyli ogó³em 1 000 000 tysiêcy z³otych. W zwi¹zku z czêœciow¹
sp³at¹ po¿yczki przez spó³kê zale¿n¹ TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. oraz objêciem udzia³ów w podwy¿szonym
kapitale tej spó³ki, dokonano reklasyfikacji odpisu aktualizuj¹cego wartoœæ po¿yczki na wartoœæ udzia³ów w spó³ce
TAURON Ekoenergia Sp. z o.o., o czym szerzej w nocie 11 niniejszego sprawozdania finansowego.
Po dniu bilansowym, w dniu 27 lutego 2018 roku, spó³ka zale¿na dokona³a sp³aty pozosta³ej kwoty po¿yczki w wysokoœci
120 000 tysiêcy z³otych.
Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku po¿yczkê wraz z odsetkami o wartoœci bilansowej 139 268 tysiêcy z³otych Spó³ka
klasyfikuje jako po¿yczkê d³ugoterminow¹ ze wzglêdu naplanowane utrzymanie zaanga¿owania w spó³kê zale¿n¹
powy¿ej jednego roku od dnia bilansowego.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
45


Po¿yczki udzielone na rzecz wspólnych przedsiêwziêæ
Po¿yczki udzielone na rzecz wspólnego przedsiêwziêciaElektrociep³owni Stalowa Wola S.A. na dzieñ 31 grudnia
2017 roku oraz na dzieñ 31 grudnia 2016 roku zaprezentowano w poni¿szych tabelach.
Data
zawarcia
umowyKwota
po¿yczki Stan na
31 grudnia 2017
Termin
sp³atyStopa
oprocentowaniaCel
Kapita³ Odsetki
Po¿yczka
podporz¹dkowana20.06.2012 177 000 177 000 35 052 31.12.2032zmienna/
WIBOR 3M+mar¿aRealizacja projektu poprzez
pozyskanie przez po¿yczkobiorcê
finansowania zewnêtrznego
Po¿yczki na sp³atê
zad³u¿enia14.12.2015
15 850 15 850 1 370
31.12.2027zmienna/
WIBOR 3M+mar¿aSp³ata rat kapita³owych
wraz z odsetkami kredytów
udzielonych po¿yczkobiorcy
przez Europejski Bank
Inwestycyjny, Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju oraz Bank
Polska Kasa Opieki S.A. 15.12.2016 15 300 11 000 495zmienna/
WIBOR 6M+mar¿a
Porozumienia
konsoliduj¹ce
d³ug
po¿yczkobiorcy30.06.2017
150 000 150 000 3 259
28.02.2018zmienna/
WIBOR 6M+mar¿aCa³kowitasp³atawierzytelnoœci
wynikaj¹cych z umów
kredytowych udzielonych
po¿yczkobiorcy przez Europejski
Bank Inwestycyjny, Europejski
Bank Odbudowy i Rozwoju oraz
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
oraz finansowanie bie¿¹cej
dzia³alnoœci operacyjnej 31.10.2017 175 157 175 157 1 249
Razem 529 007 41 425
D³ugoterminowe 203 850 36 917
Krótkoterminowe 325 157 4 508
Data
zawarcia
umowyKwota
po¿yczki Stan na
31 grudnia 2016
Termin
sp³atyStopa
oprocentowaniaCel
Kapita³ Odsetki
Po¿yczka
podporz¹dkowana20.06.2012 177 000 177 000 36 381 31.12.2032zmienna/
WIBOR 3M+mar¿aRealizacja projektu poprzez
pozyskanie przez po¿yczkobiorcê
finansowania zewnêtrznego
Po¿yczki na sp³atê
zad³u¿enia14.12.2015
15 850 15 850 699
31.12.2027zmienna/
WIBOR 3M+mar¿aSp³ata rat kapita³owych
wraz z odsetkami kredytów
udzielonych po¿yczkobiorcy
przez Europejski Bank
Inwestycyjny, Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju oraz Bank
Polska Kasa Opieki S.A. 15.12.2016 15 300 11 000 21zmienna/
WIBOR 6M+mar¿a
Po¿yczki
pozosta³e25.11.2015 2 600 2 600 117
30.06.2017zmienna/
WIBOR 6M+mar¿a
Finansowanie bie¿¹cej
dzia³alnoœci operacyjnej 22.01.2016 5 500 5 500 214
zmienna/
WIBOR 1M+mar¿a 22.04.2016 1 200 600 17
27.05.2016 3 100 3 100 65
31.08.2016 3 800 2 875 28
Razem 218 525 37 542
D³ugoterminowe 203 850 37 101
Krótkoterminowe 14 675 441
Na mocy umów z dnia 30 marca 2017 roku Spó³ka udzieli³a Elektrociep³owni Stalowa Wola S.A. po¿yczek na sp³atê
zad³u¿enia na ³¹czn¹ kwotê 290 742 tysi¹ce z³otych. Po¿yczki zosta³y udzielone na wczeœniejsz¹ sp³atê przez
po¿yczkobiorcê wierzytelnoœci wynikaj¹cych z umów kredytowych zawartych z przeznaczeniem na budowê bloku
elektrociep³owniczego w Stalowej Woli, o czym szerzej w nocie 35 niniejszego sprawozdania finansowego.
Na mocy umów z dnia 16 lutego 2017 roku oraz z dnia 28 kwietnia 2017 roku Spó³ka udzieli³a Elektrociep³owni Stalowa
Wola S.A. po¿yczek pozosta³ych na ³¹czn¹ kwotê 5 250 tysiêcy z³otych na finansowanie bie¿¹cej dzia³alnoœci po¿yczkobiorcy.
W dniu 30 czerwca 2017 roku Spó³ka zawar³a z Elektrociep³owni¹ Stalowa Wola S.A. dwa porozumienia konsoliduj¹ce
d³ug po¿yczkobiorcy wynikaj¹cy z zawartych umów po¿yczek na sp³atê zad³u¿enia na ³¹czn¹ kwotê 290 742 tysi¹ce
z³otych oraz po¿yczek pozosta³ych na ³¹czn¹ kwotê 19 925 tysiêcy z³otych. Na mocy zawartych porozumieñ
konsolidacj¹ objêto kwoty nale¿noœci g³ównych wraz z odsetkami naliczonymi do dnia 30 czerwca 2017 roku w³¹cznie:
Porozumieniem konsoliduj¹cym z dnia 30 czerwca 2017 roku na ³¹czn¹ kwotê 150 000 tysiêcy z³otych objêta
zosta³a ca³oœæ nale¿noœci g³ównej wynikaj¹cej z umowy po¿yczki na sp³atê zad³u¿enia z dnia 30 marca 2017 roku
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
46


na kwotê 145 991 tysiêcy z³otych oraz czêœæ nale¿noœci g³ównej w wysokoœci 4 009 tysiêcy z³otych wynikaj¹cej
z umowy po¿yczki na sp³atê zad³u¿enia z dnia 30 marca 2017 roku na kwotê 73 518 tysiêcy z³otych.
Porozumieniem z dnia 30 czerwca 2017 roku na ³¹czn¹ kwotê 170 058 tysiêcy z³otych objêto:
–pozosta³¹ czêœæ nale¿noœci g³ównej w wysokoœci 69509 tysiêcy z³otych wynikaj¹cej z umowy po¿yczki
na sp³atê zad³u¿enia z dnia 30 marca 2017 roku na kwotê 73 518 tysiêcy z³otych,
–ca³oœæ nale¿noœci g³ównej wynikaj¹cej z umowy po¿yczki na sp³atê zad³u¿enia z dnia 30 marca 2017 roku
na kwotê 71 233 tysi¹ce z³otych,
–ca³oœæ nale¿noœci g³ównej wynikaj¹cej z umów po¿yczek pozosta³ych zawartych na finansowanie bie¿¹cej
dzia³alnoœci operacyjnej po¿yczkobiorcy na ³¹czn¹ kwotê 19 925 tysiêcy z³otych,
–odsetki naliczone od udzielonych po¿yczek objêtych porozumieniami konsoliduj¹cymi, liczone za okres od dnia
zawarcia danej po¿yczki do dnia 30 czerwca 2017 roku w³¹cznie, w ³¹cznej kwocie 3 841 tysiêcy z³otych,
–kwotê dodatkowej po¿yczki udzielonej na mocy niniejszego porozumienia przez Spó³kê po¿yczkobiorcy
w ³¹cznej wysokoœci 5 550 tysiêcy z³otych. Po¿yczka zosta³a udzielona w g³ównej mierze na finansowanie
bie¿¹cej dzia³alnoœci operacyjnej po¿yczkobiorcy.
W dniu 31 paŸdziernika 2017 roku podpisane zosta³y pomiêdzy Spó³k¹ a Elektrociep³owni¹ Stalowa Wola S.A.:
Nowe porozumienie konsoliduj¹ce na ³¹czn¹ kwotê 175 157 tysiêcy z³otych obowi¹zuj¹ce od dnia 1 listopada
2017 roku, na mocy którego nast¹pi³o odnowienie do dnia 28 lutego 2018 roku d³ugu Elektrociep³owni Stalowa
Wola S.A. wynikaj¹cego z podpisanego w dniu 30 czerwca 2017 roku porozumienia konsoliduj¹cego na kwotê
170 058 tysiêcy z³otych wraz z odsetkami naliczonymi do dnia 31 paŸdziernika 2017 roku w ³¹cznej kwocie
2 449 tysiêcy z³otych oraz udzielenie dodatkowej po¿yczki dla Elektrociep³owni Stalowa Wola S.A. w kwocie
2 650 tysiêcy z³otych przeznaczonej na pokrycie bie¿¹cej dzia³alnoœci po¿yczkobiorcy.
Aneks do porozumienia konsoliduj¹cego z dnia 30 czerwca 2017 roku na kwotê 150 000 tysiêcy z³otych, na mocy
którego wyd³u¿ono termin sp³aty po¿yczek objêtych porozumieniem do dnia 28 lutego 2018 roku.
Po dniu bilansowym, w dniu 12 stycznia 2018 roku Spó³ka zawar³a z Elektrociep³owni¹ Stalowa Wola S.A. umowê
po¿yczki w kwocie 27 000 tysiêcy z³otych z przeznaczeniem na potrzeby dzia³alnoœci po¿yczkobiorcy. Zgodnie
z umow¹ sp³ata po¿yczki wraz z odsetkami, naliczonymi w oparciu o stawkê WIBOR 1M powiêkszon¹ o mar¿ê,
nast¹pi w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku, a zabezpieczeniem sp³aty po¿yczki, naliczonych odsetek oraz kosztów
i innych kwot nale¿nych Spó³ce z tytu³u umowy jest weksel w³asny in blanco po¿yczkobiorcy wraz z deklaracj¹
wekslow¹ do ³¹cznej kwoty 32 400 tysiêcy z³otych.
Po dniu bilansowym, w dniu 28 lutego 2018 roku Spó³ka zawar³a z Elektrociep³owni¹ Stalowa Wola S.A. porozumienie
konsoliduj¹ce d³ug po¿yczkobiorcy w ³¹cznej kwocie 609 951 tysiêcy z³otych, dokonuj¹c odnowienia wszystkich
dotychczasowych zobowi¹zañ po¿yczkobiorcy wynikaj¹cych z udzielonych i niesp³aconych do dnia 28 lutego 2018 roku
po¿yczek. Na mocy zawartego porozumienia konsolidacj¹objêto kwoty nale¿noœci g³ównych udzielonych po¿yczek,
których wartoœæ bilansowa na dzieñ 31 grudnia 2017 roku wynosi 529 007 tysiêcy z³otych, kwotê nale¿noœci g³ównej
umowy po¿yczki z dnia 12 stycznia 2018 roku w wysokoœci 27 000 tysiêcy z³otych oraz kwotê odsetek od powy¿szego
zad³u¿enia naliczonych na dzieñ 28 lutego 2018 roku w ³¹cznej wysokoœci 53 944 tysi¹ce z³otych. Zgodnie z zawartym
porozumieniem konsoliduj¹cym czêœæ d³ugu w wysokoœci 299 100 tysiêcy z³otych zostanie sp³acona w terminie dwóch dni
roboczych od daty pozyskania przez po¿yczkobiorcê finansowania zewnêtrznego w zwi¹zku z projektem budowy bloku
gazowo-parowego w Stalowej Woli, zaœ pozosta³a do sp³aty kwota d³ugu w wysokoœci 310 851 tysiêcy z³otych wraz
z odsetkami naliczonymi od dnia 1 marca 2018 roku zostanie sp³acona przez po¿yczkobiorcê w terminie do dnia
30 czerwca 2033 roku. Po¿yczka oprocentowania jest w oparciu o sta³¹ stopê procentow¹, a zabezpieczeniem sp³aty
po¿yczki jest weksel in blanco wraz z deklaracj¹ wekslow¹ do ³¹cznej kwoty 732 000 tysiêcy z³otych.
Po dniu bilansowym, w dniu 8 marca 2018 roku Elektrociep³ownia Stalowa Wola S.A. podpisa³a umowê po¿yczki z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. Na mocy wy¿ej wymienionej umowy,
Bank Gospodarstwa Krajowego oraz PGNiG S.A. udziel¹ Elektrociep³owni Stalowa Wola S.A. po¿yczki w kwocie po
450 000 tysiêcy z³otych ka¿dy, z przeznaczeniem na refinansowanie d³ugu Elektrociep³owni Stalowa Wola S.A. wobec Spó³ki
i PGNiG S.A. w ³¹cznej kwocie 600 000 tysiêcy z³otych oraz na pokrycie nowych wydatków inwestycyjnych na dokoñczenie
projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli wkwocie 300 000 tysiêcy z³otych. Data ostatecznej sp³aty
po¿yczki przypada na 14 czerwca 2030 roku. Umowa po¿yczki przewiduje wyp³atê œrodków na rzecz Elektrociep³owni
Stalowa Wola S.A. po spe³nieniu warunków zawieszaj¹cych, zktórych jednym jest przedstawienie Bankowi Gospodarstwa
Krajowego gwarancji bankowej wystawionej na zlecenie Spó³ki i zabezpieczaj¹cej d³ug po¿yczkobiorcy w stosunku do
banku. Gwarancja bankowa bêdzie odnawiana corocznie, a jej wysokoœæ nie przekroczy 517 500 tysiêcy z³otych.
Po¿yczki udzielone w ramach us³ugi cash pool
Informacje dotycz¹ce us³ugi cash pool zosta³y szerzej przedstawione w nocie 33.4 niniejszego sprawozdania finansowego.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
47


26. Zapasy
Stan na
31 grudnia 2017Stan na
31 grudnia 2016
WartoϾ brutto
Prawa maj¹tkowe pochodzenia energii 250 250
Prawa do emisji gazów cieplarnianych 198 459 271 729
Materia³y40 23
Razem198 749 272 002
Wycena do wartoœci netto mo¿liwej do uzyskania
Prawa maj¹tkowe pochodzenia energii (184) (195)
Prawa do emisji gazów cieplarnianych (145) (234)
Wycena do wartoœci godziwej
Prawa do emisji gazów cieplarnianych 8 13 226
Razem(321) 12 797
WartoϾ netto
Prawa maj¹tkowe pochodzenia energii 66 55
Prawa do emisji gazów cieplarnianych 198 322 284 721
Materia³y40 23
Razem198 428 284 799
Zapasy wyceniane s¹ w wartoœci netto mo¿liwej do uzyskania,z wyj¹tkiem zapasu uprawnieñ do emisji zanieczyszczeñ
nabywanych z przeznaczeniem do sprzeda¿y i realizacji wkrótkim terminie zysku wynikaj¹cego ze zmiennoœci cen
rynkowych, który na dzieñ bilansowy wyceniany jest w wartoœci godziwej.
27. Nale¿noœci od odbiorców
Stan na
31 grudnia 2017Stan na
31 grudnia 2016
WartoϾ brutto
Nale¿noœci od odbiorców 719 144 840 665
Nale¿noœci dochodzone na drodze s¹dowej 913 890
Razem720 057 841 555
Odpis aktualizuj¹cy
Nale¿noœci od odbiorców(11) (9)
Nale¿noœci dochodzone na drodze s¹dowej (913) (890)
Razem(924) (899)
WartoϾ netto
Nale¿noœci od odbiorców 719 133 840 656
Nale¿noœci dochodzone na drodze s¹dowej – –
Razem719 133 840 656
Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku oraz na dzieñ 31 grudnia 2016 roku najwiêksze saldo nale¿noœci od odbiorców stanowi³y
nale¿noœci od spó³ki zale¿nej TAURON Sprzeda¿ Sp. z o.o. wynosz¹ce odpowiednio 481 526 tysiêcy z³otych i 478 220 tysiêcy
z³otych.
Wiekowanie nale¿noœci od odbiorców na dzieñ 31 grudnia 2017 roku
Nie
przeterminowane Przeterminowane
Suma
360 dni
Wartoœæ przed uwzglêdnieniem odpisu aktualizuj¹cego 719 112 39 37 869720 057
Odpis aktualizuj¹cy (33) – (22) (869)(924)
WartoϾ netto 719 079 39 15 Р719 133
Wiekowanie nale¿noœci od odbiorców na dzieñ 31 grudnia 2016 roku
Nie
przeterminowane Przeterminowane
Suma
360 dni
Wartoœæ przed uwzglêdnieniem odpisu aktualizuj¹cego 840 494 172 35 854841 555
Odpis aktualizuj¹cy(3) (7) (35) (854)(899)
WartoϾ netto840 491 165 РР840 656
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
48


Odpisy aktualizuj¹ce nale¿noœci od odbiorców
Rok zakoñczony
31 grudnia 2017Rok zakoñczony
31 grudnia 2016
Bilans otwarcia(899) (2 582)
Utworzenie(74) (66)
Rozwi¹zanie49 1 749
Bilans zamkniêcia(924) (899)
Transakcje z jednostkami powi¹zanymi oraz salda rozrachunków z tymi podmiotami zosta³y przedstawione w nocie 47.1
niniejszego sprawozdania finansowego.
28. Nale¿noœci z tytu³u podatków i op³at
Stan na
31 grudnia 2017Stan na
31 grudnia 2016
Podatek dochodowy od osób prawnych – 83 162
Nale¿noœci z tytu³u podatku VAT 36 094 35 674
Nale¿noœci z tytu³u akcyzy– 1 750
Razem36 094 120 586
Spadek salda nale¿noœci z tytu³u podatków i op³at zwi¹zanyjest w g³ównej mierze ze spadkiem salda nale¿noœci z tytu³u
podatku dochodowego od osób prawnych Podatkowej Grupy Kapita³owej. Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku PGK
posiada³a zobowi¹zanie z tytu³u podatku dochodowego w kwocie 37 629 tysiêcy z³otych, co zosta³o opisane szerzej
w nocie 16.4 niniejszego sprawozdania finansowego, podczas gdy na dzieñ 31 grudnia 2016 roku PGK posiada³a
nale¿noœæ z tytu³u podatku dochodowego w kwocie 83 153 tysi¹ce z³otych.
29. Pozosta³e aktywa niefinansowe
Stan na
31 grudnia 2017Stan na
31 grudnia 2016
Koszty rozliczane w czasie, w tym: 16 799 10 284
Rozliczenia miêdzyokresowe prowizji z tytu³u zad³u¿enia 16 169 9 531
Zaliczki na dostawy1 313 19 315
Razem18 112 29 599
D³ugoterminowe13 255 6 071
Krótkoterminowe4 857 23 528
30. Œrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty
Stan na
31 grudnia 2017Stan na
31 grudnia 2016
Œrodki pieniê¿ne w banku i w kasie 521 343 198 087
Lokaty krótkoterminowe do 3 miesiêcy 200 234 3
Razem saldo œrodków pieniê¿nych i ich ekwiwalentów wykazane
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w tym: 721 577 198 090
œrodki pieniê¿ne o ograniczonej mo¿liwoœci dysponowania 49 792 56 787
Cash pool(2 186 508) (1 229 639)
Kredyt w rachunku bie¿¹cym (93 502) (15 131)
Ró¿nice kursowe(799) 1 239
Razem saldo œrodków pieniê¿nych i ich ekwiwalentów wykazane
w sprawozdaniu z przep³ywów pieniê¿nych (1 559 232) (1 045 441)
Salda po¿yczek udzielonych i zaci¹gniêtych realizowanych wramach transakcji cash pool, ze wzglêdu na fakt, i¿ s³u¿¹
g³ównie zarz¹dzaniu bie¿¹c¹ p³ynnoœci¹ finansow¹ w Grupie, nie stanowi¹ przep³ywów z dzia³alnoœci inwestycyjnej lub
finansowej, lecz stanowi¹ korektê œrodków pieniê¿nych.
Saldo œrodków pieniê¿nych o ograniczonej mo¿liwoœci dysponowania stanowi g³ównie saldo œrodków pieniê¿nych
na rachunku rozliczeniowym do obs³ugi obrotu energi¹ elektryczn¹ na Towarowej Gie³dzie Energii S.A. w kwocie
49 380 tysiêcy z³otych.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
49


Informacje o saldach wynikaj¹cych z umowy cash pool przedstawiono w nocie 33.4 niniejszego sprawozdania
finansowego.
31. Kapita³ w³asny
31.1. Kapita³ podstawowy
Kapita³ podstawowy na dzieñ 31 grudnia 2017 roku
Seria/
emisjaRodzaj akcji Liczba akcjiWartoϾ
nominalna akcji
(w z³otych)Wartoœæ
serii/emisji
wg wartoœci
nominalnejSposób pokrycia
kapita³u
AA na okaziciela 1 589 438 762 5 7 947 194 gotówka/aport
BB imienne 163 110 632 5 815 553 aport
1 752 549 394 8 762 747
Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku wartoœæ kapita³u podstawowego, liczba akcji oraz wartoœæ nominalna akcji nie uleg³y
zmianie od dnia 31 grudnia 2016 roku.
31.2. Akcjonariusze o znacz¹cym udziale
Struktura akcjonariatu na dzieñ 31 grudnia 2017 roku (wed³ug najlepszej wiedzy Spó³ki)
Akcjonariusz Liczba akcjiWartoϾ
nominalna akcjiUdzia³ w kapitale
podstawowym (%)Udzia³ w liczbie
g³osów (%)
Skarb Pañstwa 526 848 384 2 634 242 30,06% 30,06%
KGHM Polska MiedŸ S.A. 182 110 566 910 553 10,39% 10,39%
Nationale – Nederlanden Otwarty
Fundusz Emerytalny 88 742 929 443 715 5,06% 5,06%
Pozostali akcjonariusze 954 847 515 4 774 237 54,49% 54,49%
Razem 1 752 549 394 8 762 747 100% 100%
Struktura akcjonariatu, wed³ug najlepszej wiedzy Spó³ki, na dzieñ 31 grudnia 2017 roku nie uleg³a zmianie
w porównaniu do struktury na dzieñ 31 grudnia 2016 roku.
31.3. Kapita³ zapasowy
W dniu 29 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó³ki podjê³o uchwa³ê w sprawie pokrycia
straty netto Spó³ki za rok obrotowy 2016 w wysokoœci 166253 tysi¹ce z³otych z kapita³u zapasowego Spó³ki.
31.4. Kapita³ z aktualizacji wycenyinstrumentów zabezpieczaj¹cych
Rok zakoñczony
31 grudnia 2017Rok zakoñczony
31 grudnia 2016
Bilans otwarcia29 660 (73 414)
Zmiana wyceny instrumentów zabezpieczaj¹cych (8 159) 132 108
Zmiana wyceny instrumentów zabezpieczaj¹cych odniesiona do wyniku
finansowego okresu– (4 856)
Podatek odroczony1 550 (24 178)
Bilans zamkniêcia23 051 29 660
Kapita³ z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczaj¹cych wynika z wyceny instrumentów Interest Rate Swap (IRS)
zabezpieczaj¹cych ryzyko stopy procentowej z tytu³u wyemitowanych obligacji, co zosta³o szerzej opisane w nocie 23
niniejszego sprawozdania finansowego.
Dla zawartych transakcji zabezpieczaj¹cych objêtych polityk¹ zarz¹dzania ryzykiem specyficznym w obszarze
finansowym, Spó³ka stosuje rachunkowoœæ zabezpieczeñ.
Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku w kapitale z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczaj¹cych Spó³ka rozpozna³a
kwotê 23 051 tysiêcy z³otych. Kwota ta stanowi aktywo z tytu³u wyceny instrumentów IRS na dzieñ bilansowy
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
50


w kwocie 28 482 tysi¹ce z³otych, skorygowane o czêœæ wyceny dotycz¹c¹ naliczonych na dzieñ bilansowy odsetek
z tytu³u obligacji z uwzglêdnieniem podatku odroczonego.
W wyniku finansowym bie¿¹cego okresu ujêto kwotê1 525 tysiêcy z³otych, która stanowi otrzyman¹ kwotê
zrealizowanego zabezpieczenia dotycz¹c¹ zakoñczonych okresów odsetkowych.
31.5. Zyski zatrzymane oraz ograniczenia w wyp³acie dywidendy
Kapita³ zapasowy – ograniczenia w wyp³acie dywidendy
Stan na
31 grudnia 2017Stan na
31 grudnia 2016
kwoty podlegaj¹ce podzia³owi 4 032 169 4 032 169
kwoty z podzia³u wyników lat ubieg³ych 4 032 169 4 032 169
kwoty niepodlegaj¹ce podzia³owi 3 624 917 3 791 170
zmniejszenie wartoœci kapita³u podstawowego 3 390 037 3 556 290
rozliczenie po³¹czeñ z jednostkami zale¿nymi 234 880 234 880
Razem kapita³ zapasowy 7 657 086 7 823 339
Zyski zatrzymane – ograniczenia w wyp³acie dywidendy
Stan na
31 grudnia 2017Stan na
31 grudnia 2016
kwoty podlegaj¹ce podzia³owi/ do pokrycia 854 364 (166 240)
wynik finansowy za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku 854 351 –
wynik finansowy za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2016 roku – (166 253)
korekty wyniku za lata ubieg³e 13 13
kwoty niepodlegaj¹ce podzia³owi 80 658 80 762
kapita³ z zysków/strat aktuarialnych dot. rezerw na œwiadczenia po okresie
zatrudnienia140 244
rozliczenie po³¹czeñ z jednostkami zale¿nymi 80 518 80 518
Razem zyski zatrzymane (niepokryte straty) 935 022 (85 478)
Zarz¹d Spó³ki rekomenduje przeznaczanie zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokoœci 854 351 tysiêcy z³otych
na zasilenie kapita³u zapasowego Spó³ki.
32. Dywidendy wyp³acone
W dniu 13 marca 2017 roku Zarz¹d TAURON Polska Energia S.A. podj¹³ uchwa³ê w sprawie skierowania wniosku
do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o pokrycie straty netto Spó³ki za rok obrotowy
2016 w wysokoœci 166 253 tysi¹ce z³otych z kapita³u zapasowego Spó³ki. Zarz¹d Spó³ki postanowi³ nie rekomendowaæ
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spó³ki podjêcia decyzji o u¿yciu kapita³u zapasowego Spó³ki z przeznaczeniem
na wyp³atê dywidendy za 2016 rok dla akcjonariuszy Spó³ki. W dniu 29 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spó³ki podjê³o uchwa³ê zgodnie z rekomendacj¹ Zarz¹du.
W dniu 10 marca 2016 roku Zarz¹d podj¹³ uchwa³ê dotycz¹c¹ rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spó³ki przeznaczenia kapita³u zapasowego Spó³ki w czêœci obejmuj¹cej kwoty przeniesione z zysków
lat ubieg³ych na wyp³atê dywidendy dla akcjonariuszy Spó³ki w kwocie 175 255 tysiêcy z³otych, co daje 0,10 z³
na jedn¹ akcjê. W dniu 17 marca 2016 roku rekomendacja przedstawiona przez Zarz¹d zosta³a pozytywnie
zaopiniowana przez Radê Nadzorcz¹ Spó³ki. W dniu 8 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spó³ki nie podjê³o uchwa³y w sprawie u¿ycia kapita³u zapasowego Spó³ki w czêœci obejmuj¹cej
kwoty przeniesione z zysków lat ubieg³ych poprzez przeznaczenie jego czêœci na wyp³atê dywidendy dla akcjonariuszy
Spó³ki.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
51


33. Zobowi¹zania z tytu³u zad³u¿enia
Stan na
31 grudnia 2017Stan na
31 grudnia 2016
D³ugoterminowa czêœæ zobowi¹zañ z tytu³u zad³u¿enia
Obligacje hybrydowe podporz¹dkowane 791 355 839 330
Pozosta³e wyemitowane obligacje 7 113 161 6 089 821
Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 873 770 1 035 927
Po¿yczki od jednostki zale¿nej 694 168 765 450
Leasing finansowy–23519
Razem9 472 454 8 754 047
Bie¿¹ca czêœæ zobowi¹zañ z tytu³u zad³u¿enia
Obligacje hybrydowe podporz¹dkowane 1 597 1 693
Pozosta³e wyemitowane obligacje 34 233 11 287
Po¿yczki otrzymane w ramach us³ugi cash pool wraz z naliczonymi odsetkami 2 377 034 1 245 489
Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 168 340 154 574
Po¿yczki od jednostki zale¿nej 27 112 2 300
Kredyt w rachunku bie¿¹cym 93 502 15 131
Leasing finansowy23 945 3 455
Razem2 725 763 1 433 929
33.1. Wyemitowane obligacje
Wyemitowane obligacje na dzieñ 31 grudnia 2017 roku
Transza/
BankTermin wykupu WalutaWartoϾ
nominalna
kapita³u
wwalucie Stan na dzieñ bilansowy
Z tego o terminie sp³aty
przypadaj¹cym w okresie
(od dnia bilansowego)
Naros³e
odsetkiWartoϾ
kapita³u wed³ug
zamortyzowane-
go kosztudo 2 latod 2 lat
do 5 latpowy¿ej
5lat
Bank
Gospodarstwa
Krajowego20.12.2019 PLN 100 000 107 99 869 99 869 – –
20.12.2020 PLN 100 000 107 99 838 – 99 838 –
20.12.2021 PLN 100 000 107 99 817 – 99 817 –
20.12.2022 PLN 100 000 107 99 800 – 99 800 –
20.12.2023 PLN 100 000 107 99 787 – – 99 787
20.12.2024 PLN 100 000 107 99 778 – – 99 778
20.12.2025 PLN 100 000 107 99 770 – – 99 770
20.12.2026 PLN 100 000 107 99 761 – – 99 761
20.12.2027 PLN 100 000 107 99 756 – – 99 756
20.12.2028 PLN 100 000 107 99 752 – – 99 752
20.12.2020 PLN 70 000 74 69 963 – 69 963 –
20.12.2021 PLN 70 000 74 69 961 – 69 961 –
20.12.2022 PLN 70 000 74 69 959 – 69 959 –
20.12.2023 PLN 70 000 74 69 958 – – 69 958
20.12.2024 PLN 70 000 74 69 957 – – 69 957
20.12.2025 PLN 70 000 74 69 956 – – 69 956
20.12.2026 PLN 70 000 74 69 956 – – 69 956
20.12.2027 PLN 70 000 74 69 955 – – 69 955
20.12.2028 PLN 70 000 74 69 955 – – 69 955
20.12.2029 PLN 70 000 74 69 955 – – 69 955
Program Emisji
Obligacji z dnia
24.11.2015 roku29.12.2020 PLN 1 600 000 389 1 597 188 – 1 597 188 –
TPEA1119 4.11.2019 PLN 1 750 000 7 609 1 749 277 1 749 277 – –
Europejski Bank
Inwestycyjny16.12.2034 EUR 190 000 1 597 791 355 – – 791 355
Euroobligacje
EURBD0507275.07.2027 EUR 500 000 24 425 2 069 193 – – 2 069 193
Razem35 830 7 904 516 1 849 146 2 106 526 3 948 844
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
52


Wyemitowane obligacje na dzieñ 31 grudnia 2016 roku
Transza/
BankTermin wykupu WalutaWartoϾ
nominalna
kapita³u
wwalucie Stan na dzieñ bilansowy
Z tego o terminie sp³aty
przypadaj¹cym w okresie
(od dnia bilansowego)
Naros³e
odsetkiWartoϾ
kapita³u wed³ug
zamortyzowane

go kosztudo 2 latod 2 lat
do 5 latpowy¿ej
5lat
Bank
Gospodarstwa
Krajowego20.12.2019 PLN 100 000 107 99 805 – 99 805 –
20.12.2020 PLN 100 000 107 99 786 – 99 786 –
20.12.2021 PLN 100 000 107 99 773 – 99 773 –
20.12.2022 PLN 100 000 107 99 763 – – 99 763
20.12.2023 PLN 100 000 107 99 754 – – 99 754
20.12.2024 PLN 100 000 107 99 749 – – 99 749
20.12.2025 PLN 100 000 107 99 744 – – 99 744
20.12.2026 PLN 100 000 107 99 738 – – 99 738
20.12.2027 PLN 100 000 107 99 734 – – 99 734
20.12.2028 PLN 100 000 107 99 733 – – 99 733
20.12.2020 PLN 70 000 74 69 976 – 69 976 –
20.12.2021 PLN 70 000 74 69 976 – 69 976 –
20.12.2022 PLN 70 000 74 69 976 – – 69 976
20.12.2023 PLN 70 000 74 69 976 – – 69 976
20.12.2024 PLN 70 000 74 69 975 – – 69 975
20.12.2025 PLN 70 000 74 69 975 – – 69 975
20.12.2026 PLN 70 000 74 69 975 – – 69 975
20.12.2027 PLN 70 000 74 69 975 – – 69 975
20.12.2028 PLN 70 000 74 69 975 – – 69 975
20.12.2029 PLN 70 000 74 69 975 – – 69 975
Program Emisji
Obligacji z dnia
24.11.2015 roku29.12.2020 PLN 2 250 000 549 2 244 801 – 2 244 801 –
25.03.2020 PLN 100 000 790 99 771 – 99 771 –
9.12.2020 PLN 300 000 560 298 761 – 298 761 –
TPEA1119 4.11.2019 PLN 1 750 000 7 578 1 749 155 – 1 749 155 –
Europejski Bank
Inwestycyjny16.12.2034 EUR 190 000 1 693 839 330 – – 839 330
Razem12 980 6 929 151 – 4 831 804 2 097 347
W dniu 5 lipca 2017 roku Spó³ka wyemitowa³a euroobligacje o ³¹cznej wartoœci nominalnej 500 000 tysiêcy euro i cenie
emisyjnej 99,438% wartoœci nominalnej. Zapadalnoœæ obligacji wynosi 10 lat. S¹ to obligacje o oprocentowaniu sta³ym,
a odsetki p³atne s¹ w okresach rocznych. Obligacje zosta³y dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Gie³dy
Papierów Wartoœciowych w Londynie (London Stock Exchange). Agencja ratingowa Fitch nada³a euroobligacjom rating
na poziomie „BBB”.
W dniu 20 czerwca 2017 roku dokonano prolongaty Programu emisji obligacji z dnia 24 listopada 2015 roku,
na podstawie podpisanych aneksów do umowy agencyjnej i depozytowej oraz umowy gwarancyjnej:
o jeden rok, tj. do dnia 31 grudnia 2021 roku („I Okres Prolongaty”). Kwota programu w I Okresie Prolongaty
bêdzie wynosiæ maksymalnie 5 320 000 tysiêcy z³otych, a do prolongaty przyst¹pi³y nastêpuj¹ce banki:
MUFG Bank (Europe) N.V., MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddzia³ w Polsce, Bank Zachodni WBK S.A.,
CaixaBank S.A. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A.
Oddzia³ w Polsce, ING Bank Œl¹ski S.A., Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski S.A. oraz mBank S.A.
o dwa lata, tj. do dnia 31 grudnia 2022 roku („II Okres Prolongaty”). Kwota programu w II Okresie Prolongaty bêdzie
wynosiæ maksymalnie 2 450 000 tysiêcy z³otych, a do prolongaty przyst¹pi³y banki: MUFG Bank (Europe) N.V.,
MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddzia³ w Polsce orazPowszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski S.A.
Po dniu bilansowym, w dniu 9 marca 2018 roku podpisane zosta³y kolejne aneksy do umowy agencyjnej i depozytowej
oraz umowy gwarancyjnej, których skutkiem jest wyd³u¿enie przez czêœæ banków okresu dostêpnoœci œrodków
w ramach Programu. Oznacza to, ¿emaksymalna wartoœæ Programu:
do dnia 31 grudnia 2021 roku wynosi 6 070 000 tysiêcy z³otych (przed podpisaniem aneksów wynosi³a 5 320 000 tysiêcy
z³otych),
do dnia 31 grudnia 2022 roku wynosi 5 820 000 tysiêcy z³otych (przed podpisaniem aneksów wynosi³a 2 450 000 tysiêcy
z³otych).
Do dnia 31 grudnia 2020 roku wartoœæ Programu nie ulega zmianie i wynosi maksymalnie 6 270 000 tysiêcy z³otych.
Aneksy zosta³y zawarte z nastêpuj¹cymi bankami bior¹cym udzia³ w Programie: Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
Bank BG¯ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A., CaixaBank S.A. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce, Industrial
and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddzia³ wPolsce, ING Bank Œl¹ski S.A., mBank S.A., MUFG Bank
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
53


(Europe) N.V., MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddzia³ w Polsce oraz Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski S.A.
W zwi¹zku z dokonan¹ prolongat¹ nie uleg³ zmianiepoziom mar¿y finansowania w ramach Programu.
Obligacje wyemitowane w dniu 16 grudnia 2016 roku o wartoœci nominalnej 190 000 tysiêcy euro stanowi¹
podporz¹dkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartoœciowe na okaziciela, które zosta³y objête przez Europejski
Bank Inwestycyjny w ramach operacji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, uruchomionego
przez EBI wspólnie z Komisj¹ Europejsk¹ w celu realizacjitzw. planu Junckera. Walut¹ emisji jest euro. Termin wykupu
przypada na 18 lat od daty emisji, przy czym zgodnie z charakterystyk¹ finansowania hybrydowego zdefiniowano pierwszy
okres finansowania na 8 lat („I Okres Finansowania”), w którym nie bêdzie mo¿liwy wczeœniejszy wykup obligacji przez
Spó³kê oraz nie bêdzie mo¿liwa wczeœniejsza sprzeda¿ obligacji przez EBI na rzecz osób trzecich (w obu przypadkach
z zastrze¿eniem wyj¹tków okreœlonych w umowie). Obligacje s¹ oprocentowane wed³ug sta³ej stopy procentowej w I Okresie
Finansowania, natomiast w kolejnym 10-letnim okresie finansowania („II Okres Finansowania”) bêd¹ oprocentowane wed³ug
zmiennej stopy procentowej (Euribor 6M) powiêkszonej o ustalon¹ mar¿ê. Umowa przewiduje mo¿liwoœæ odroczenia
p³atnoœci odsetek od obligacji. Podporz¹dkowany charakter obligacji sprawia, i¿ w przypadku upad³oœci lub likwidacji Spó³ki,
zobowi¹zania wynikaj¹ce z obligacji bêd¹ mia³y pierwszeñstwo zaspokojenia jedynie przed wierzytelnoœciami akcjonariuszy
Spó³ki. Emisja obligacji ma pozytywny wp³yw na stabilnoœæ finansow¹ Grupy, poniewa¿ obligacje s¹ wy³¹czone z kalkulacji
wskaŸnika zad³u¿enia, stanowi¹cego kowenant niektórych programów finansowania. Ponadto 50% kwoty obligacji zosta³o
zaliczone przez agencjê ratingow¹ jakokapita³ w modelu ratingowym, co ma korzystny wp³yw na ocenê ratingow¹ Grupy
TAURON. Obligacje uzyska³y rating agencji ratingowej Fitch na poziomie BB+.
Pozosta³e obligacje wyemitowane na rynku polskim maj¹ formê zdematerializowan¹, s¹ niezabezpieczone, kuponowe
o oprocentowaniu zmiennym, opartym o WIBOR 6M powiêkszonym o mar¿ê odpowiedni¹ dla ka¿dej emisji. Walut¹
emisji i sp³aty jest z³oty polski.
Zmianê stanu obligacji bez odsetek zwiêkszaj¹cych wartoœæ bilansow¹ w roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku
oraz w okresie porównawczym przedstawia poni¿sza tabela.
Rok zakoñczony
31 grudnia 2017Rok zakoñczony
31 grudnia 2016
Bilans otwarcia6 929 151 5 956 033
Emisja*2 703 643 4 273 379
Wykup(1 650 000) (3 300 000)
Zmiana wyceny(78 278) (261)
Bilans zamkniêcia7 904 516 6 929 151
*Uwzglêdnione zosta³o dyskonto i koszty emisji.
W roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku Spó³ka dokona³a nastêpuj¹cych emisji (w wartoœci nominalnej) oraz
wykupów obligacji:
Data
emisji /
Data
wykupuUmowa/ Program Opis Rok zakoñczony
31 grudnia 2017
Emisja
wwartoœci
nominalnejWykup
05.07.2017 EuroobligacjeEmisja euroobligacji o ³¹cznej wartoœci nominalnej 500 000 tysiêcy euro i cenie
emisyjnej 99,438% wartoœci nominalnej z terminem wykupu 5 lipiec 2027 roku.2 107 462
30.01.2017
Program emisji
obligacji z dnia
24 listopada
2015 rokuEmisjaobligacjiowartoœcinominalnej100 000 tysiêcy z³otych z terminem wykupu
30 stycznia 2020 roku.100 000
01.03.2017Emisjaobligacjiowartoœcinominalnej100 000 tysiêcy z³otych z terminem wykupu
1 marca 2020 roku.100 000
31.03.2017Emisjaobligacjiowartoœcinominalnej300 000 tysiêcy z³otych z terminem wykupu
30 czerwca 2017 roku.300 000
30.06.2017Emisjaobligacjiowartoœcinominalnej100 000 tysiêcy z³otych z terminem wykupu
30 lipca 2017 roku.100 000
30.06.2017Wykup obligacji zgodnie z terminem wykupuobligacjiowartoœcinominalnej
300 000 tysiêcy z³otych wyemitowanych w dniu 31 marca 2017.(300 000)
30.07.2017Wczeœniejszy wykup obligacji o wartoœci nominalnej 100 000 tysiêcy z³otych
wyemitowanych w dniu 30 stycznia 2017 roku.(100 000)
30.07.2017Wykup obligacji zgodnie z terminem wykupuobligacjiowartoœcinominalnej
100 000 tysiêcy z³otych wyemitowanych w dniu 30 czerwca 2017.(100 000)
01.09.2017Wczeœniejszy wykup obligacji o wartoœci nominalnej 100 000 tysiêcy z³otych
wyemitowanych w dniu 1 marca 2017 roku.(100 000)
25.09.2017Wczeœniejszy wykup obligacji o wartoœci nominalnej 100 000 tysiêcy z³otych
wyemitowanych w dniu 25 marca 2016 roku.(100 000)
09.12.2017Wczeœniejszy wykup obligacji o wartoœci nominalnej 300 000 tysiêcy z³otych
wyemitowanych w dniu 9 grudnia 2016 roku.(300 000)
29.12.2017Wczeœniejszy czêœciowy wykup obligacji o wartoœci nominalnej 650 000 tysiêcy
z³otych wyemitowanych w dniu 29 luty 2016 roku.(650 000)
Razem2 707 462 (1 650 000)
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
54


Spó³ka zabezpiecza czêœæ przep³ywów odsetkowych zwi¹zanych z wyemitowanymi obligacjami poprzez zawarte
kontrakty terminowe swap procentowy (IRS). Instrumenty teobjête s¹ rachunkowoœci¹ zabezpieczeñ, co zosta³o szerzej
opisane w nocie 23 niniejszego sprawozdania finansowego.
Podpisane z bankami umowy nak³adaj¹ na Spó³kê zobowi¹zania natury prawno-finansowej (kowenanty), stosowane
standardowo w tego rodzaju transakcjach. Kluczowym kowenantem jest wskaŸnik zad³u¿enie netto/EBITDA
(dla krajowych programów emisji obligacji), który okreœla dopuszczalny maksymalny poziom zad³u¿enia pomniejszonego
o œrodki pieniê¿ne w relacji do generowanej EBITDA. Zgodnie ze stanem na dzieñ 31 grudnia 2017 roku nie wyst¹pi³
przypadek przekroczenia kowenantów, czyli naruszenia warunków umów.
33.2. Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku saldo kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego wynosi³o 1 042 110 tysiêcy
z³otych, w tym naliczone odsetki 6 100 tysiêcy z³otych. Na dzieñ 31 grudnia 2016 roku saldo kredytów otrzymanych
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego wynosi³o 1 190 501 tysiêcy z³otych, w tym naliczone odsetki 7 086 tysiêcy z³otych.
Zmianê stanu kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, bez odsetek zwiêkszaj¹cych wartoœæ bilansow¹
prezentuje poni¿sza tabela.
Rok zakoñczony
31 grudnia 2017Rok zakoñczony
31 grudnia 2016
Bilans otwarcia1 183 415 1 316 061
Sp³ata(147 568) (132 818)
Zmiana wyceny163 172
Bilans zamkniêcia1 036 010 1 183 415
W roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku Spó³ka dokona³a sp³aty rat kapita³owych kredytu w ³¹cznej wysokoœci
147 568 tysiêcy z³otych oraz odsetek 41 017 tysiêcy z³otych.
33.3. Po¿yczki od spó³ki zale¿nej
Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku wartoœæ bilansowa po¿yczek otrzymanych od jednostki zale¿nej TAURON Sweden
Energy AB (publ) wynosi³a 721 280 tysiêcy z³otych (172 932 tysi¹ce euro), w tym naliczone na dzieñ bilansowy odsetki
27 112 tysi¹ce z³otych (6 500 tysiêcy euro). Na dzieñ 31 grudnia 2016 roku wartoœæ bilansowa po¿yczek otrzymanych
od jednostki zale¿nej TAURON Sweden Energy AB (publ) wynosi³a 767 750 tysiêcy z³otych (173 542 tysi¹ce euro),
w tym naliczone na dzieñ bilansowy odsetki 2 300 tysiêcy z³otych (520 tysiêcy euro).
Zmianê stanu po¿yczki od spó³ki zale¿nej, bez odsetek zwiêkszaj¹cych wartoœæ bilansow¹ prezentuje poni¿sza
tabela.
Rok zakoñczony
31 grudnia 2017Rok zakoñczony
31 grudnia 2016
Bilans otwarcia765 450 737 296
Sp³ata(28 127) –
Zmiana wyceny(43 155) 28 154
Bilans zamkniêcia694 168 765 450
Zobowi¹zanie Spó³ki dotyczy po¿yczki d³ugoterminowej udzielonej na podstawie umowy zawartej w grudniu 2014 roku
pomiêdzy TAURON Polska Energia S.A. a spó³k¹ zale¿n¹ TAURON Sweden Energy AB (publ). Po¿yczka oprocentowana
jest sta³¹ stop¹ procentow¹, a p³atnoœæ odsetek dokonywana jest w okresach rocznych – w grudniu ka¿dego roku
– do momentu ca³kowitej sp³aty po¿yczki. Po¿yczka zostanie w ca³oœci sp³acona w dniu 29 listopada 2029 roku.
W roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku Spó³ka sp³aci³a po¿yczkê od spó³ki zale¿nej TAURON Sweden Energy
AB (publ) z dnia 27 lipca 2015 roku w wysokoœci 28 127 tysiêcy z³otych (6 600 tysiêcy euro) wraz z odsetkami
w wysokoœci 197 tysiêcy z³otych (46 tysiêcy euro) w dniu 31 lipca 2017 roku.
33.4. Us³uga cash pool
W celu optymalizacji zarz¹dzania œrodkami pieniê¿nymii p³ynnoœci¹ finansow¹ oraz optymalizacji przychodów
i kosztów finansowych Grupa TAURON stosuje mechanizmus³ugi cash pool. W dniu 18 grudnia 2014 roku zosta³a
zawarta z PKO Bank Polski S.A. nowa umowa œwiadczenia us³ugi cash poolingu rzeczywistego na okres trzech lat
z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia o 12 miesiêcy, zgodnie z któr¹ TAURON Polska Energia S.A. pe³ni funkcjê agenta. Warunki
oprocentowania zosta³y ustalone na warunkach rynkowych.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
55


Salda nale¿noœci i zobowi¹zañ powsta³ych w wyniku transakcji cash pool przedstawia tabela poni¿ej.
Stan na
31 grudnia 2017Stan na
31 grudnia 2016
Nale¿noœci z tytu³u po¿yczek udzielonych w ramach us³ugi cash pool 189 928 15 306
Nale¿noœci z tytu³u odsetek od po¿yczek udzielonych w ramach us³ugi cash pool 598 544
Razem Nale¿noœci190 526 15 850
Zobowi¹zania z tytu³u po¿yczek otrzymanych w ramach us³ugi cash pool 2 374 430 1 244 471
Zobowi¹zania z tytu³u odsetek od po¿yczek otrzymanych w ramach us³ugi
cash pool2 604 1 018
Razem Zobowi¹zania 2 377 034 1 245 489
Nadwy¿ka œrodków pozyskanych przez Spó³kê w ramach umowy cash pool jest lokowana na rachunkach bankowych.
W ramach umowy cash pool Spó³ka ma mo¿liwoœæ korzystania z finansowania zewnêtrznego w postaci kredytu
w rachunku bie¿¹cym do kwoty 300 000 tysiêcy z³otych oraz limitu intraday do kwoty 500 000 tysiêcy z³otych. Na dzieñ
31 grudnia 2017 roku Spó³ka nie posiada³a zobowi¹zania z tego tytu³u.
33.5. Kredyty w rachunku bie¿¹cym
Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku saldo kredytów w rachunku bie¿¹cym dotyczy³o:
umowy kredytu w rachunku bie¿¹cym w EUR zawartego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania
transakcji na uprawnienia do emisji zanieczyszczeñ, energii i gazu – 22 069 tysiêcy euro (92 048 tysiêcy z³otych),
w tym naliczone odsetki w kwocie 9 tysiêcy euro (39 tysiêcy z³otych);
umowy kredytu w rachunku bie¿¹cym w USD zawartego z mBank S.A. w celu finansowania depozytów
zabezpieczaj¹cych oraz transakcji na produkty commodities – 418 tysiêcy dolarów (1 454 tysi¹ce z³otych).
Na dzieñ 31 grudnia 2016 roku saldo kredytów w rachunku bie¿¹cym wynosi³o 15 131 tysiêcy z³otych.
33.6. Zobowi¹zania z tytu³u leasingu finansowego
Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
Op³aty
minimalneWartoϾ
bie¿¹ca op³atOp³aty
minimalneWartoϾ
bie¿¹ca op³at
W okresie 1 roku 24 142 23 945 4 105 3 455
W okresie od 1 do 2 lat – – 23 716 23 519
Minimalne op³aty leasingowe ogó³em 24 142 23 945 27 821 26 974
Minus koszty finansowe (197) – (847) –
Wartoœæ bie¿¹ca minimalnych op³at leasingowych 23 945 23 945 26 974 26 974
D³ugoterminowe – – 23 519 23 519
Krótkoterminowe 23 945 23 945 3 455 3 455
Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku oraz na dzieñ 31 grudnia 2016 roku zobowi¹zanie Spó³ki z tytu³u leasingu finansowego
dotyczy leasingu nieruchomoœci inwestycyjnej.
33.7. Zobowi¹zania z tytu³u leasingu operacyjnego
Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku Spó³ka u¿ytkuje na podstawie umowy najmu nieruchomoœæ po³o¿on¹ w Katowicach
przy ul. ks. Piotra Œciegiennego 3.
Najmowana nieruchomoœæ stanowi siedzibê Spó³ki, u¿ytkowana powierzchnia wynosi 9 931,39 m
2, a œredni miesiêczny
koszt najmu wraz z op³atami eksploatacyjnymi w roku 2017 wyniós³ 818 tysiêcy z³otych.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
56


34. Rezerwy na œwiadczenia pracownicze
Zmiana stanu rezerw na œwiadczenia pracownicze, rok zakoñczony 31 grudnia 2017 roku
Rezerwa
na œwiadczenia
emerytalne,
rentowe i podobneTaryfa
pracowniczaZFŒSRezerwy
razem
Bilans otwarcia 1 653 1 083 97 2 833
Koszty bie¿¹cego zatrudnienia 348 240 18606
Zyski i straty aktuarialne, w tym: 153 (32) 7128
powsta³e na skutek zmian za³o¿eñ finansowych (19) – –(19)
powsta³e na skutek zmian za³o¿eñ demograficznych – – ––
powsta³e na skutek innych zmian 172 (32) 7147
Wyp³acone œwiadczenia (158) (7) (1)(166)
Koszty odsetek 41 32 376
Bilans zamkniêcia 2 037 1 316 124 3 477
D³ugoterminowe 1 719 1 307 1213 147
Krótkoterminowe 318 9 3330
Zmiana stanu rezerw na œwiadczenia pracownicze, rok zakoñczony 31 grudnia 2016 roku
Rezerwa
na œwiadczenia
emerytalne,
rentowe i podobneTaryfa
pracowniczaZFŒSNagrody
jubileuszoweRezerwy
razem
Bilans otwarcia 1 547 1 314 282 5 422 8 565
Koszty bie¿¹cego zatrudnienia 210 85 26 9241 245
Zyski i straty aktuarialne, w tym: (364) (563) (246) (526)(1 699)
powsta³e na skutek zmian za³o¿eñ finansowych (30) (304) (32) –(366)
powsta³e na skutek zmian za³o¿eñ demograficznych (130) (119) (12) –(261)
powsta³e na skutek innych zmian (204) (140) (202) (526)(1 072)
Wyp³acone œwiadczenia (9) (4) (1) (693)(707)
Koszty przesz³ego zatrudnienia 225 213 28 (5 280)(4 814)
Koszty odsetek 44 38 8 153243
Bilans zamkniêcia 1 653 1 083 97 – 2 833
D³ugoterminowe 1 361 1 077 96 –2 534
Krótkoterminowe 292 6 1 –299
Wycena rezerw na œwiadczenia pracownicze
Rezerwy na œwiadczenia pracownicze zosta³y oszacowanena podstawie metod aktuarialnych. G³ówne za³o¿enia
przyjête przez aktuariusza na dzieñ bilansowy do wyliczenia kwoty rezerwy s¹ nastêpuj¹ce:
31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
Stopa dyskontowa (%)3,00% 3,00%
Przewidywany wskaŸnik inflacji (%)2,50% 2,50%
WskaŸnik rotacji pracowników (%)7,93% 7,94%
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeñ (%)2,50% 2,50%
Przewidywana stopa wzrostu cen energii elektrycznej (%)3,50% 3,50%
Przewidywana stopa wzrostu wartoœci odpisu na ZFŒS (%)3,50% 3,50%
Pozosta³y œredni okres zatrudnienia17,11 13,06
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
57


Analizê wra¿liwoœci wyników wyceny na dzieñ 31 grudnia 2017 roku na zmianê podstawowych za³o¿eñ aktuarialnych
o 0,5 punktu procentowego przedstawia tabela poni¿ej:
Tytu³ rezerwyWycena na dzieñ
31 grudnia 2017 Stopadyskontafinansowego Planowane wzrosty podstaw
-0,5 p.p. +0,5 p.p. -0,5 p.p. +0,5 p.p.
Rezerwa na œwiadczenia emerytalne,
rentowe i podobne 2 037 2 136 1 948 1 948 2 136
Taryfa pracownicza 1 316 1 477 1 180 1 180 1 475
ZFŒS 124 136 110 110 136
Razem 3 477 3 749 3 238 3 238 3 747
Obni¿enie stopy dyskontowej o 0,5 punktu procentowego spowodowa³oby wzrost rezerwy na œwiadczenia
pracownicze, z poziomu 3 477 tysiêcy z³otych do poziomu 3 749tysiêcy z³otych. Natomiast wzrost stopy dyskontowej
o 0,5 punktu procentowego, tj. zastosowanie stopy 3,50%spowodowa³by spadek rezerwy do poziomu 3 238 tysi¹ce
z³otych.
Podstawy wymiaru œwiadczeñ zosta³y okreœlone na podstawie Regulaminu Wynagradzania. Obni¿enie planowanych
wzrostów podstaw o 0,5 p.p. spowodowa³oby obni¿enie rezerwy na œwiadczenia pracownicze do poziomu 3 238 tysi¹ce
z³otych, a zwiêkszenie planowanych wzrostów podstaw o 0,5 p.p. wp³ynê³oby na wzrost rezerwy do poziomu
3 747 tysiêcy z³otych.
35. Pozosta³e rezerwy
Zmiana stanu pozosta³ych rezerw, rok zakoñczony 31 grudnia 2017 roku
Rezerwy na umowy rodz¹ce
obci¹¿enia ze wspólnym
przedsiêwziêciem
i pokrycie kosztówPozosta³e
rezerwyRezerwy
razem
Bilans otwarcia 198 844 64 505 263 349
Odwrócenie dyskonta i zmiana stopy dyskontowej 2 330 –2 330
Utworzenie2 250 4 2776 527
Rozwi¹zanie (203 424) –(203 424)
Wykorzystanie–(11)(11)
Bilans zamkniêcia – 68 771 68 771
D³ugoterminowe – ––
Krótkoterminowe – 68 77168 771
Zmiana stanu pozosta³ych rezerw, rok zakoñczony 31 grudnia 2016 roku
Rezerwy na umowy rodz¹ce
obci¹¿enia ze wspólnym
przedsiêwziêciem
i pokrycie kosztówPozosta³e
rezerwyRezerwy
razem
Bilans otwarcia 182 877 15 182 892
Odwrócenie dyskonta i zmiana stopy dyskontowej 13 759 –13 759
Utworzenie2 221 64 50966 730
Rozwi¹zanie(13) (3)(16)
Wykorzystanie–(16)(16)
Bilans zamkniêcia198 844 64 505 263 349
D³ugoterminowe 152 943 –152 943
Krótkoterminowe45 901 64 505110 406
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
58


Rezerwa na umowy rodz¹ce obci¹¿enia ze wspólnym przedsiêwziêciem i pokrycie kosztów
Zmianê stanu poszczególnych rezerw w roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku prezentuje poni¿sza tabela.
Rezerwa na
umowê
elektryczn¹Rezerwa na
„take or pay”
wumowie
gazowejRezerwa na
pokrycie
kosztówRezerwy na umowy rodz¹ce
obci¹¿enia
ze wspólnym
przedsiêwziêciem
i pokrycie kosztów razem
Bilans otwarcia 133 327 54 837 10 680 198 844
Odwrócenie dyskonta 1 626 475 2292 330
Utworzenie – – 2 2502 250
Rozwi¹zanie (134 953) (55 312) (13 159)(203 424)
Bilans zamkniêcia – – – –
W roku 2015 Spó³ka rozpozna³a rezerwy na umowy rodz¹ce obci¹¿enia z Elektrociep³owni¹ Stalowa Wola S.A.
Na dzieñ 31 grudnia 2016 roku rezerwy z tego tytu³u wynosi³y 198 844 tysi¹ce z³otych.
W roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku Spó³ka rozwi¹za³a w ca³oœci rezerwy na umowy rodz¹ce obci¹¿enia
ze wspólnym przedsiêwziêciem:
rezerwê wynikaj¹c¹ z faktu, i¿ na podstawie wieloletniej umowy sprzeda¿y energii elektrycznej zawartej
pomiêdzy Elektrociep³owni¹ Stalowa Wola S.A. a Spó³k¹ oraz PGNiG Energia S.A., Spó³ka zobowi¹zana by³a
do zakupu po³owy wolumenu energii elektrycznej produkowanej przez Elektrociep³owniê Stalowa Wola S.A.
po cenie w formule „koszt plus” pokrywaj¹cej koszty produkcji oraz zapewniaj¹cej obs³ugê finansowania;
rezerwê zwi¹zan¹ z faktem, i¿ Spó³ka by³a zobligowana do pokrycia ewentualnych strat zwi¹zanych z realizacj¹
klauzuli umownej „take or pay” w ramach umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego zawartej
pomiêdzy PGNiG S.A. a Elektrociep³owni¹ Stalowa WolaS.A. Zgodnie z powy¿sz¹ klauzul¹ Elektrociep³ownia
Stalowa Wola S.A. by³a zobowi¹zana do zap³aty PGNiG S.A. za nieodebrany gaz;
rezerwê na pokrycie kosztów zwi¹zan¹ z faktem, i¿ w zwi¹zkuz opóŸnieniem realizacji projektu, na Spó³ce mog³aby
spoczywaæ koniecznoœæ pokrycia dodatkowych kosztówfunkcjonowania Elektrociep³owni Stalowa Wola S.A.
Rozwi¹zanie rezerwy na koszty zwi¹zane z umow¹ sprzeda¿y energii elektrycznej oraz rezerwy na pokrycie
ewentualnych strat w zwi¹zku z realizacj¹ klauzuli umownej „take or pay” zwi¹zane jest ze spe³nieniem warunków
zawieszaj¹cych wynikaj¹cych z podpisanego dnia 27 paŸdziernika 2016 roku warunkowego porozumienia w sprawie
ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji projektu „Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej
Woli”. Warunki zawieszaj¹ce zosta³y spe³nione poprzez dokonanie w dniu 31 marca 2017 roku przez Elektrociep³owniê
Stalowa Wola S.A. zap³aty na rzecz finansuj¹cych j¹ dotychczas instytucji, tj. Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Polska Kasa Opieki S.A. wszystkich zobowi¹zañ spó³ki wzglêdem
instytucji finansuj¹cych. Œrodki na sp³atê kredytów bankowych Elektrociep³ownia Stalowa Wola S.A. uzyska³a
na podstawie umów po¿yczek, zgodnie z którymi Spó³ka oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. udzieli³y
Elektrociep³owni Stalowa Wola S.A. po¿yczek. Spó³ka udzieli³a w tym celu po¿yczki w kwocie 290 742 tysi¹ce z³otych,
o czym szerzej w nocie 25 niniejszego sprawozdania finansowego. Z chwil¹ spe³nienia warunków zawieszaj¹cych
jednoczeœnie wesz³y w ¿ycie dokumenty:
porozumienie w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji Projektu pomiêdzy
TAURON Polska Energia S.A., Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. i Elektrociep³owni¹ Stalowa
Wola S.A.,
aneks do umowy sprzeda¿y energii elektrycznej z dnia 11 marca 2011 roku pomiêdzy Spó³k¹, Polskim
Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. i Elektrociep³owni¹ Stalowa Wola S.A.;
aneks do umowy na dostawy paliwa gazowego z dnia 11 marca 2011 roku pomiêdzy Polskim Górnictwem
Naftowym i Gazownictwem S.A. i Elektrociep³owni¹ Stalowa Wola S.A.
Porozumienie reguluje przede wszystkim warunki rozliczania kar umownych, urynkowienie stosowanych dotychczas
formu³ cenowych oraz kwestie restrukturyzacji finansowej projektu. Porozumienie stanowi odzwierciedlenie woli
sponsorów projektu, tj. TAURON Polska Energia S.A.i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
co do kontynuacji budowy bloku gazowo-parowego, wprowadzenia zmian w umowie na dostawy paliwa gazowego
i umowie sprzeda¿y energii elektrycznej oraz zmiany formu³y finansowania projektu z project finance na corporate
finance. Niezale¿nie od powy¿szego sponsorzy wraz z Elektrociep³owni¹ Stalowa Wola S.A. kontynuuj¹ wspólne prace
zwi¹zane z pozyskaniem nowego finansowania projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, którego
warunki i struktura by³yby korzystniejsze od dotychczas obowi¹zuj¹cych umów.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
59


Zmiany do umowy na dostawy paliwa gazowego i umowy sprzeda¿y energii elektrycznej przewiduj¹ w szczególnoœci
urynkowienie stosowanych w tych umowach formu³ cenowych.Ponadto, w zwi¹zku z opóŸnieniem realizacji projektu,
aneks do umowy na dostawy paliwa gazowego przewiduje zmianê w zakresie wysokoœci, terminów i metodologii
naliczania kar umownych. Wspomniane zmiany w ocenie Zarz¹du Spó³ki stanowi³y podstawê do rozwi¹zania
w pierwszym kwartale 2017 roku rezerwy na koszty zwi¹zane z umow¹ sprzeda¿y energii elektrycznej oraz rezerwy
na pokrycie ewentualnych strat w zwi¹zku z realizacj¹ klauzuli umownej „take or pay”.
Pozosta³e rezerwy
Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku stan pozosta³ych rezerw dotyczy w g³ównej mierze rezerwy na ryzyka podatkowe
w zwi¹zku z trwaj¹cym postêpowaniem kontrolnym. Na dzieñ 31 grudnia 2016 roku Spó³ka rozpozna³a rezerwê z tego
tytu³u w wysokoœci 64 494 tysi¹ce z³otych. Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku rezerwa z tego tytu³u wynosi 68 694 tysi¹ce
z³otych. Zwiêkszenie rezerwy o 4 200 tysiêcy z³otych dotyczy naliczonych w roku zakoñczonym dnia 31 grudnia
2017 roku odsetek.
Spó³ka jest stron¹ postêpowania kontrolnego wszczêtego przez Dyrektora Urzêdu Kontroli Skarbowej w Warszawie
(„Dyrektor UKS”) w zakresie podatku od towarów i us³ug. Czas trwania postêpowania kontrolnego by³ wielokrotnie
przed³u¿any przez Dyrektora UKS. Aktualny nowy termin zakoñczenia postêpowania, zosta³ wyznaczony na dzieñ
28 kwietnia 2018 roku.
36. Rozliczenia miêdzyokresowe i dotacje rz¹dowe
Stan na
31 grudnia 2017Stan na
31 grudnia 2016
Rozliczenia miêdzyokresowe z tytu³uniewykorzystanych urlopów 2 587 2 577
Rozliczenia miêdzyokresowe z tytu³u premii 6 499 10 867
Rozliczenia miêdzyokresowe z tytu³u œwiadczeñ po okresie pe³nienia
funkcji cz³onka Zarz¹du/kadry kierowniczej 1 764 2 230
Rozliczenia miêdzyokresowe z tytu³u rekompensat za wykup nagród
jubileuszowych– 4 356
Pozosta³e rozliczenia3 744 1 473
Razem14 594 21 503
D³ugoterminowe– 170
Krótkoterminowe14 594 21 333
37. Zobowi¹zania wobec dostawców
Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku najwiêksze saldo zobowi¹zañ wobec dostawców stanowi³y zobowi¹zania wobec spó³ek
zale¿nych TAURON Wytwarzanie S.A. oraz TAURON Sprzeda¿ Sp. z o.o. i wynosi³y odpowiednio 163 952 tysi¹ce
z³otych i 87 255 tysiêcy z³otych. Na dzieñ 31 grudnia 2016 roku najwiêksze saldo zobowi¹zañ wobec dostawców
stanowi³y zobowi¹zania wobec spó³ek zale¿nych TAURON Wytwarzanie S.A. oraz TAURON Wydobycie S.A. i wynosi³y
odpowiednio 106 417 tysiêcy z³otych i 98 682 tysi¹ce z³otych.
38. Pozosta³e zobowi¹zania finansowe
Stan na
31 grudnia 2017Stan na
31 grudnia 2016
Zobowi¹zania z tytu³u Podatkowej Grupy Kapita³owej 34 836 75 662
Depozyty uzupe³niaj¹ce7 163 13 106
Prowizje dotycz¹ce d³u¿nych papierów wartoœciowych 5 889 8 020
Wadia, kaucje, zabezpieczenia otrzymane 5 400 5 681
Wynagrodzenia, potr¹cenia z tytu³u wynagrodzeñ oraz inne zobowi¹zania
wobec pracowników6 424 3 770
Pozosta³e23 004 33 438
Razem82 716 139 677
D³ugoterminowe20 126 27 918
Krótkoterminowe62 590 111 759
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
60


39. Zobowi¹zania z tytu³u podatków i op³at
Stan na
31 grudnia 2017Stan na
31 grudnia 2016
Podatek dochodowy od osób prawnych 37 629 –
Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 878 1 484
Podatek VAT25 385 15 850
Podatek akcyzowy880 –
Zobowi¹zania z tytu³u ubezpieczeñ spo³ecznych 4 311 2 846
Pozosta³e36 29
Razem70 119 20 209
Wzrost zobowi¹zañ z tytu³u podatków i op³at zwi¹zany jestw g³ównej mierze ze wzrostem zobowi¹zañ z tytu³u podatku
dochodowego od osób prawnych Podatkowej Grupy Kapita³owej. Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku PGK posiada³a
zobowi¹zanie z tytu³u podatku dochodowego w kwocie 37 629 tysiêcy z³otych, co zosta³o opisane szerzej w nocie 16.4
niniejszego sprawozdania finansowego, podczas gdy na dzieñ 31 grudnia 2016 roku PGK posiada³a nale¿noœæ z tytu³u
podatku dochodowego w kwocie 83 153 tysi¹ce z³otych.
Regulacje dotycz¹ce podatku od towarów i us³ug, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obci¹¿eñ zwi¹zanych
z ubezpieczeniami spo³ecznymi podlegaj¹ czêstym zmianom. Obowi¹zuj¹ce przepisy mog¹ równie¿ zawieraæ
niejasnoœci, które powoduj¹ ró¿nice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno
pomiêdzy organami pañstwowymi jak i organami pañstwowymi i przedsiêbiorstwami.
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary dzia³alnoœci (na przyk³ad kwestie celne czy dewizowe) mog¹ byæ
przedmiotem kontroli organów, które uprawnione s¹ do nak³adania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe
zobowi¹zania podatkowe, wynikaj¹ce z kontroli, musz¹zostaæ zap³acone wraz z odsetkami. W konsekwencji,
kwoty prezentowane i ujawniane w niniejszym sprawozdaniu finansowym mog¹ siê zmieniæ w przysz³oœci w wyniku
ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.
Z dniem 15 lipca 2016 roku do Ordynacji Podatkowej zosta³ywprowadzone zmiany w celu uwzglêdnienia postanowieñ
Ogólnej Klauzuli Zapobiegaj¹cej Nadu¿yciom (GAAR).GAAR ma zapobiegaæ powstawaniu i wykorzystywaniu
sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu unikniêcia zap³aty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie
opodatkowania, jako czynnoœæ dokonan¹ przede wszystkim w celu osi¹gniêcia korzyœci podatkowej, sprzecznej
w danych okolicznoœciach z przedmiotem i celem przepisów ustawy podatkowej. Nowe regulacje bêd¹ wymagaæ
znacznie wiêkszego os¹du przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcji.
Klauzulê GAAR nale¿y stosowaæ w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejœciu w ¿ycie oraz do transakcji,
które zosta³y przeprowadzone przed wejœciem w ¿ycie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejœcia klauzuli
w ¿ycie korzyœci by³y lub s¹ nadal osi¹gane.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
61


NOTY OBJAŒNIAJ¥CE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEP£YWÓW PIENIʯNYCH
40. Istotne pozycje sprawozdania z przep³ywów pieniê¿nych
40.1. Przep³ywy œrodków pieniê¿nych z dzia³alnoœci operacyjnej
Zmiana stanu kapita³u obrotowego
Rok zakoñczony
31 grudnia 2017Rok zakoñczony
31 grudnia 2016
Zmiana stanu nale¿noœci 105 267 (254 506)
Zmiana stanu zapasów 86 371 (35 307)
Zmiana stanu zobowi¹zañ z wyj¹tkiem kredytów (59 096) 21 190
Zmiana stanu pozosta³ych aktywów d³ugo- i krótkoterminowych 11 211 60 110
Zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokresowych przychodów i dotacji
rz¹dowych(6 909) 1 867
Zmiana stanu rezerw (194 062) 75 897
Zmiana stanu kapita³u obrotowego (57 218) (130 749)
40.2. Przep³ywy œrodków pieniê¿nych z dzia³alnoœci inwestycyjnej
Nabycie obligacji
Wydatki na nabycie obligacji w kwocie 350 000 tysiêcy z³otych zwi¹zane s¹ z zakupem obligacji wewn¹trzgrupowych
wyemitowanych przez spó³ki zale¿ne:
TAURON Wytwarzanie S.A. w kwocie 250 000 tysiêcy z³otych;
TAURON Wydobycie S.A. w kwocie 100 000 tysiêcy z³otych.
Nabycie udzia³ów i akcji
Wydatki na nabycie udzia³ów i akcji w kwocie 6 169 590 tysiêcy z³otych zwi¹zane s¹ w g³ównej mierze z przekazaniem
przez Spó³kê œrodków na podwy¿szenie kapita³u spó³ek zale¿nych:
Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. w kwocie 3 400 000 tysiêcy z³otych;
TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. w kwocie 1 000 000 tysiêcy z³otych;
TAURON Dystrybucja S.A. w kwocie 1 000 000 tysiêcy z³otych;
TAURON Ciep³o Sp. z o.o. w kwocie 600 000 tysiêcy z³otych;
TAURON Wydobycie S.A. w kwocie 160 000 tysiêcy z³otych;
Magenta Grupa TAURON Sp. z o.o. w kwocie 9 000 tysiêcy z³otych;
Marselwind Sp. z o.o. w kwocie 200 tysiêcy z³otych.
Udzielenie po¿yczek
Wydatki zwi¹zane z udzieleniem po¿yczek zwi¹zane s¹ z przekazaniem po¿yczek dla spó³ki wspó³zale¿nej Elektrociep³ownia
Stalowa Wola S.A. w ³¹cznej kwocie 304 192 tysi¹ce z³otych, oraz udzieleniem po¿yczki spó³ce PGE EJ 1 Sp. z o.o.
w kwocie 2 940 tysiêcy z³otych.
Wykup obligacji
Wp³ywy z tytu³u wykupu obligacji w kwocie 3 547 110 tysiêcy z³otych zwi¹zane s¹ z wykupem obligacji wewn¹trzgrupowych
wyemitowanych przez spó³ki zale¿ne:
Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. w kwocie 2 533 850 tysiêcy z³otych;
TAURON Ciep³o Sp. z o.o. w kwocie 598 260 tysiêcy z³otych;
TAURON Wytwarzanie S.A. w kwocie 200 000 tysiêcy z³otych;
TAURON Wydobycie S.A. w kwocie 100 000 tysiêcy z³otych;
TAURON Obs³uga Klienta Sp. z o.o. w kwocie 85 000 tysiêcy z³otych;
TAURON Dystrybucja S.A. w kwocie 30 000 tysiêcy z³otych.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
62


Sp³ata udzielonych po¿yczek
Sp³ata po¿yczek w kwocie 1 000 000 tysiêcy z³otych dotyczy czêœciowej sp³aty po¿yczki udzielonej Spó³ce zale¿nej
TAURON Ekoenergia Sp. z o.o., o czym szerzej w nocie 25 niniejszego sprawozdania finansowego.
Odsetki otrzymane
Rok zakoñczony
31 grudnia 2017Rok zakoñczony
31 grudnia 2016
Odsetki otrzymane od d³u¿nych papierów wartoœciowych 642 017 472 445
Odsetki otrzymane od udzielonych po¿yczek – 1 681
Razem642 017 474 126
40.3. Przep³ywy œrodków pieniê¿nych z dzia³alnoœci finansowej
Sp³ata po¿yczek/kredytów
Wydatki z tytu³u sp³aty po¿yczek/kredytów w roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie 175 695 tysiêcy
z³otych zwi¹zane s¹:
ze sp³at¹ przez Spó³kê rat kredytu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 147 568 tysiêcy z³otych;
ze sp³at¹ po¿yczki otrzymanej od spó³ki zale¿nej TAURON Sweden Energy AB (publ) w wysokoœci 28 127 tysiêcy
z³otych.
Wykup d³u¿nych papierów wartoœciowych
Wydatki z tytu³u wykupu d³u¿nych papierów wartoœciowych w roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku zwi¹zane
s¹ z wykupem transzy obligacji o wartoœci nominalnej 1650 000 tysiêcy z³otych w ramach zawartego w listopadzie
2015 roku Programu Emisji Obligacji, co zosta³o szerzej opisane w nocie 33.1 niniejszego sprawozdania finansowego.
Odsetki zap³acone
Rok zakoñczony
31 grudnia 2017Rok zakoñczony
31 grudnia 2016
Odsetki zap³acone od d³u¿nych papierów wartoœciowych (221 832) (271 220)
Odsetki zap³acone od kredytów (41 295) (51 205)
Odsetki zap³acone od po¿yczek (1 446) (27 644)
Odsetki zap³acone od leasingu (650) (603)
Ró¿nice kursowe od kredytów i po¿yczek – (475)
Razem(265 223) (351 147)
Emisja d³u¿nych papierów wartoœciowych
Wp³ywy z tytu³u emisji d³u¿nych papierów wartoœciowych w roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku zwi¹zane s¹ z:
emisj¹ euroobligacji w kwocie 2 107 462 tysi¹ce z³otych, co zosta³o szerzej opisane w nocie 33.1 niniejszego
sprawozdania finansowego;
emisj¹ transz obligacji o ³¹cznej wartoœci nominalnej600 000 tysiêcy z³otych w ramach zawartego w listopadzie
2015 roku Programu Emisji Obligacji, co zosta³o szerzej opisane w nocie 33.1 niniejszego sprawozdania
finansowego.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
63


INSTRUMENTY FINANSOWE I ZARZ¥DZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM
41. Instrumenty finansowe
41.1. Wartoœæ bilansowa i wartoœæ godziwa kategorii i klas instrumentów finansowych
Kategorie i klasy aktywów finansowych Nota Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
wartoϾ
bilansowawartoϾ
godziwawartoϾ
bilansowawartoϾ
godziwa
1 Aktywa finansowe wyceniane w wartoœci godziwej przez wynik finansowy
– przeznaczone do obrotu 106 292 106 292 45 092 45 092
Instrumenty pochodne 23 4 934 4 934 19 776 19 776
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 24 101 358 101 358 25 316 25 316
2 Aktywa finansowe dostêpne do sprzeda¿y 39 244 29 703
Udzia³y i akcje d³ugoterminowe 21 39 244 29 703
3Po¿yczkiinale¿noœci8 228 015 8 072 480 12 054 366 11 920 587
Nale¿noœci od odbiorców 27 719 133 719 133 840 656 840 656
Obligacje22 6 572 696 6 506 729 9 858 382 9 814 505
Po¿yczki udzielone Cash Pool 33.4 190 526 190 526 15 850 15 850
Inne po¿yczki udzielone 25 712 654 623 086 1 307 916 1 218 014
Inne nale¿noœci finansowe33 006 33 006 31 562 31 562
4 Aktywa finansowe wy³¹czone z zakresu MSR 39 20 873 435 14 844 715
Udzia³y i akcje w jednostkach zale¿nych 21 20 457 583 14 428 863
Udzia³y i akcje w jednostkach wspó³zale¿nych 21 415 852 415 852
5 Instrumenty pochodne zabezpieczaj¹ce2328 482 28 482 36 641 36 641
6 Œrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty30721 577 721 577 198 090 198 090
Razem aktywa finansowe, w tym w sprawozdaniu z sytuacji finansowej: 29 997 045 27 208 607
Aktywa trwa³e27 334 757 25 820 473
Udzia³y i akcje20 912 679 14 874 418
Obligacje6 009 920 9 615 917
Po¿yczki udzielone382 989 1 292 800
Instrumenty pochodne26 445 35 814
Pozosta³e aktywa finansowe2 724 1 524
Aktywa obrotowe2 662 288 1 388 134
Nale¿noœci od odbiorców719 133 840 656
Obligacje562 776 242 465
Po¿yczki udzielone520 191 30 966
Instrumenty pochodne6 971 20 603
Pozosta³e aktywa finansowe 131 640 55 354
Œrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty 721 577 198 090
Kategorie i klasy zobowi¹zañ finansowych Nota Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
wartoϾ
bilansowawartoϾ
godziwawartoϾ
bilansowawartoϾ
godziwa
1 Zobowi¹zania finansowe wyceniane w wartoœci godziwej przez wynik
finansowy – przeznaczone do obrotu 14 184 14 184 560 560
Instrumenty pochodne 23 14 184 14 184 560 560
2 Zobowi¹zania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 12 670 253 12 699 476 10 774 316 10 808 300
Kredyty i po¿yczki udzielane na warunkach rynkowych, w tym: 4 140 424 4 135 000 3 203 740 3 237 724
Zobowi¹zanie z tytu³u po¿yczki Cash Pool 33.4 2 377 034 2 377 034 1 245 489 1 245 489
Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 33.2 1 042 110 1 044 424 1 190 501 1 193 410
Po¿yczki od jednostki zale¿nej 33.3 721 280 713 542 767 750 798 825
Kredyt w rachunku bie¿¹cym 33.5 93 502 93 502 15 131 15 131
Wyemitowane obligacje 33.1 7 940 346 7 974 993 6 942 131 6 942 131
Zobowi¹zania wobec dostawców 37 413 265 413 265 473 637 473 637
Pozosta³e zobowi¹zania finansowe 38 82 586 82 586 139 177 139 177
Zobowi¹zania z tytu³u nabycia œrodków trwa³ych oraz aktywów niematerialnych 38 130 130 500 500
3 Zobowi¹zania z tytu³u gwarancji, factoringui wy³¹czone z zakresu MSR 39 23 945 23 945 26 974 26 974
Zobowi¹zania z tytu³u leasingu finansowego 33.6 23 945 23 945 26 974 26 974
Razem zobowi¹zania finansowe, w tym w sprawozdaniu z sytuacji finansowej: 12 708 382 10 801 850
Zobowi¹zania d³ugoterminowe 9 497 538 8 781 965
Zobowi¹zania z tytu³u zad³u¿enia 9 472 454 8 754 047
Pozosta³e zobowi¹zania finansowe 20 126 27 918
Instrumenty pochodne4 958 –
Zobowi¹zania krótkoterminowe 3 210 844 2 019 885
Zobowi¹zania z tytu³u zad³u¿enia 2 725 763 1 433 929
Zobowi¹zania wobec dostawców 413 265 473 637
Instrumenty pochodne9 226 560
Pozosta³e zobowi¹zania finansowe 62 590 111 759
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
64


Pochodne instrumenty finansowe, które na dzieñ bilansowy wyceniane s¹ w wartoœci godziwej i zaklasyfikowane
do kategorii aktywów i zobowi¹zañ wycenianych w wartoœci godziwej przez wynik finansowy lub stanowi¹ce instrumenty
pochodne zabezpieczaj¹ce (objête rachunkowoœci¹ zabezpieczeñ), zosta³y wycenione zgodnie z metodologi¹
opisan¹ w nocie 9.9 niniejszego sprawozdania finansowego.Ujawnienie odnoœnie hierarchii wartoœci godziwej zosta³o
zaprezentowane w nocie 23 niniejszego sprawozdania finansowego. Wycena jednostek uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych zosta³a zaklasyfikowana do Poziomu 1 hierarchii wyceny wartoœci godziwej.
Instrumenty finansowe klasyfikowane do pozosta³ych kategorii instrumentów finansowych:
W przypadku instrumentów finansowych o sta³ej stopie procentowej – obligacji nabytych przez Spó³kê, po¿yczki
udzielonej spó³ce zale¿nej, kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, po¿yczki uzyskanej
od spó³ki zale¿nej, wyemitowanych obligacji podporz¹dkowanych oraz wyemitowanych euroobligacji, Spó³ka
dokona³a wyceny w wartoœci godziwej. Wycenie do wartoœci godziwej podlega³y tak¿e po¿yczki
podporz¹dkowane i po¿yczki na sp³atê zad³u¿enia udzielone Elektrociep³owni Stalowa Wola S.A. oprocentowane
zmienn¹ stop¹ procentow¹. Wycena wartoœci godziwejdokonana zosta³a jako bie¿¹ca wartoœæ przysz³ych
przep³ywów pieniê¿nych zdyskontowanych aktualnie obowi¹zuj¹c¹ stop¹ procentow¹ dla danej obligacji,
po¿yczki czy kredytu, tzn. przy zastosowaniu rynkowych stóp procentowych. Wycena zosta³a sklasyfikowana
do Poziomu 2 hierarchii wyceny wartoœci godziwej.
Wartoœæ godziwa pozosta³ych instrumentów finansowych (poza kategori¹ aktywów finansowych dostêpnych
do sprzeda¿y oraz wy³¹czonych z zakresu MSR 39Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena,oczymmowa
poni¿ej) na dzieñ 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku nie odbiega³a istotnie od wartoœci
prezentowanych w sprawozdaniach finansowych za poszczególne okresy z nastêpuj¹cych powodów:
–w odniesieniu do instrumentów krótkoterminowych ewentualny efekt dyskonta nie jest istotny;
–instrumenty te dotycz¹ transakcji zawieranych na warunkach rynkowych.
Z powy¿szych wzglêdów wartoœæ godziwa wspomnianych instrumentów w powy¿szych tabelach zosta³a
ujawniona w wysokoœci wartoœci bilansowej.
Spó³ka nie ujawnia wartoœci godziwej na dzieñ bilansowy dla udzia³ów i akcji w spó³kach nienotowanych
na aktywnych rynkach, zaklasyfikowanych w kategorii aktywów finansowych dostêpnych do sprzeda¿y. Na dzieñ
bilansowy s¹ one wyceniane wed³ug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytu³u utraty wartoœci. W zwi¹zku
z wejœciem w ¿ycie od dnia 1 stycznia 2018 roku MSSF 9Instrumenty finansoweSpó³ka szacuje na ten dzieñ
wartoœæ godziw¹ powy¿szych udzia³ów i akcji, co zosta³o opisane szerzej w nocie 7 niniejszego sprawozdania
finansowego. Udzia³y i akcje w jednostkach zale¿nychoraz wspó³zale¿nych (wspólnych przedsiêwziêciach)
– aktywa finansowe wy³¹czone z zakresu MSR 39Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena– zgodnie z polityk¹
rachunkowoœci Spó³ki równie¿ wyceniane s¹ wed³ug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytu³u utraty wartoœci.
41.2. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujête w sprawozdaniu z ca³kowitych dochodów
w podziale na kategorie instrumentów finansowych
Rok zakoñczony 31 grudnia 2017 roku
Aktywa /
zobowi¹zania
wyceniane
wwartoœci
godziwej przez
wynik finansowyAktywa
finansowe
dostêpne
do sprzeda¿yPo¿yczki
inale¿noœciZobowi¹zania
finansowe
wyceniane
wg zamortyzo-
wanego kosztuInstrumenty
zabezpie-
czaj¹ceAktywa /
zobowi¹zania
finansowe
wy³¹czone
zzakresu
MSR 39Razem
Dywidendy – 2 858 – – – 557 974560 832
Przychody/(Koszty) z tytu³u odsetek 19 321 – 456 413 (335 282) 1 525 (650)141 327
Prowizje – – – (19 068) – –(19 068)
Ró¿nice kursowe (2 483) – 1 689 128 270 – –127 476
Odpisy aktualizuj¹ce / aktualizacja
wartoœci (11 820) – (32) – – (134 372)(146 224)
Inne (4 866) – – – – –(4 866)
Przychody/(koszty) finansowe netto 152 2 858 458 070 (226 080) 1 525 422 952 659 477
Aktualizacja wartoœci (13 514) – 34 – – –(13 480)
Wynik na zrealizowanych
towarowych pochodnych
instrumentach finansowych 8 737 – – – – –8 737
Przychody/(koszty) operacyjne netto (4 777) – 34 – – – (4 743)
Zmiana wyceny IRS – – – – (8 159) –(8 159)
Pozosta³e ca³kowite dochody – – – – (8 159) – (8 159)
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
65


Rok zakoñczony 31 grudnia 2016 roku
Aktywa /
zobowi¹zania
wyceniane
wwartoœci
godziwej przez
wynik finansowyAktywa
finansowe
dostêpne
do sprzeda¿yPo¿yczki
inale¿noœciZobowi¹zania
finansowe
wyceniane
wg zamortyzo

wanego kosztuInstrumenty
zabezpie

czaj¹ceAktywa /
zobowi¹zania
finansowe
wy³¹czone
zzakresu
MSR 39Razem
Dywidendy – 2 201 – – – 1 482 9511 485 152
Przychody/(Koszty) z tytu³u odsetek 6 371 – 504 355 (275 686) (80 658) (603)153 779
Prowizje – – – (18 814) – –(18 814)
Ró¿nice kursowe (2 148) – 183 (27 704) – –(29 669)
Odpisy aktualizuj¹ce / aktualizacja
wartoœci 14 495 – (197 840) – – (1 412 443)(1 595 788)
Zysk/(strata) ze zbycia inwestycji – 1 051 – – – (88 311)(87 260)
Inne (54) – – – – –(54)
Przychody/(koszty) finansowe netto 18 664 3 252 306 698 (322 204) (80 658) (18 406) (92 654)
Aktualizacja wartoœci 15 982 – 1 543 – – –17 525
Wynik na zrealizowanych
towarowych pochodnych
instrumentach finansowych (34 365) – – – – –(34 365)
Przychody/(koszty) operacyjne netto (18 383) – 1 543 – – – (16 840)
Zmiana wyceny IRS – – – – 127 252 –127 252
Pozosta³e ca³kowite dochody – – – – 127 252 – 127 252
Odpisy aktualizuj¹ce / aktualizacja wartoœci
W zwi¹zku z przeprowadzonymi testami na utratê wartoœci udzia³ów i akcji oraz obligacji i po¿yczek na dzieñ 31 grudnia
2017 roku oraz na dzieñ 30 czerwca 2017 roku, o czym szerzej w nocie 21 niniejszego sprawozdania finansowego,
Spó³ka zaktualizowa³a wartoœæ udzia³ów i akcji w spó³kach zale¿nych.
Aktualizacja wartoœci w przychodach (kosztach) finansowych dotyczy³a g³ównie nastêpuj¹cych klas instrumentów
finansowych:
Udzia³y i akcje w jednostkach zale¿nych – nadwy¿ka utworzenia odpisów nad rozwi¹zaniem 134 372 tysi¹ce z³otych;
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych – dodatnia wycena 1 356 tysiêcy z³otych;
Instrumenty pochodne – ujemna wycena 13 176 tysiêcy z³otych.
Koszty zwi¹zane z instrumentami pochodnymi zabezpieczaj¹cymi objêtymi rachunkowoœci¹ zabezpieczeñ
W roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku zyski/straty z tytu³u wyceny zwi¹zane z instrumentem zabezpieczaj¹cym
IRS objêtym rachunkowoœci¹ zabezpieczeñ ujmowane by³y w pozosta³ych ca³kowitych dochodach – w roku 2017 zmiana
wyceny wynios³a (8 159) tysiêcy z³otych. Ujête w pozosta³ychca³kowitych dochodach zyski/straty z przeszacowania
instrumentu zabezpieczaj¹cego ujmowane by³y w wyniku finansowym okresu w pozycji kosztów finansowych wynikaj¹cych
z odsetek od wyemitowanych obligacji, w momencie, w którym pozycja zabezpieczana, tzn. odsetki od obligacji wp³ywa³y
na wynik finansowy okresu. W wyniku finansowym bie¿¹cego okresu rozpoznano kwotê 1 525 tysiêcy z³otych, która
stanowi zap³atê zrealizowanego zabezpieczenia dotycz¹c¹ zakoñczonych okresów odsetkowych.
42. Zarz¹dzanie finansami i ryzykiem finansowym
W Grupie TAURON funkcjonuje polityka zarz¹dzania ryzykiem specyficznym w obszarze finansowym, która okreœla
strategiê zarz¹dzania ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym. Polityka równoczeœnie wprowadza zasady
rachunkowoœci zabezpieczeñ, które okreœlaj¹ zasady i rodzaje rachunkowoœci zabezpieczeñ oraz ujêcie ksiêgowe
instrumentów zabezpieczaj¹cych i pozycji zabezpieczanych w ramach rachunkowoœci zabezpieczeñ zgodnie z MSSF.
Polityka zarz¹dzania ryzykiem specyficznym w obszarze finansowym oraz zasady rachunkowoœci zabezpieczeñ
odnosz¹ siê do ryzyka przep³ywów pieniê¿nych.
Rachunkowoœæ zabezpieczeñ
Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku Spó³ka posiada³a transakcje zabezpieczaj¹ce objête polityk¹ zarz¹dzania ryzykiem
specyficznym w obszarze finansowym i objête rachunkowoœci¹ zabezpieczeñ. Spó³ka zabezpiecza czêœæ ryzyka stopy
procentowej z tytu³u przep³ywów pieniê¿nych zwi¹zanychz wyemitowanymi obligacjami, o czym szerzej w nocie 23
niniejszego sprawozdania finansowego.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
66


Rodzaje ryzyka wynikaj¹cego z instrumentów finansowych, na które nara¿ona jest Spó³ka w ramach prowadzonej
dzia³alnoœci:
ryzyko kredytowe;
ryzyko p³ynnoœci;
ryzyko rynkowe, w tym:
–ryzyko zmian stóp procentowych;
–ryzyko zmian kursów walutowych;
–ryzyko zmian cen surowców i towarów w odniesieniudo towarowych instrumentów pochodnych oraz zmian
cen jednostek uczestnictwa posiadanych przez Spó³kê.
42.1. Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe jest zwi¹zane z potencjalnym zdarzeniem kredytowym, które mo¿e zmaterializowaæ siê w postaci
nastêpuj¹cych czynników: niewyp³acalnoœci kontrahenta, czêœciowej sp³aty nale¿noœci, istotnego opóŸnienia w sp³acie
nale¿noœci lub innego nieprzewidzianego odstêpstwa od warunków kontraktowych.
W odniesieniu do aktywów finansowych ryzyko kredytowe Spó³ki powstaje w wyniku niemo¿noœci dokonania zap³aty
przezdrug¹stronêumowy,amaksymalnaekspozycjanatoryzyko równa jest wartoœci bilansowej tych instrumentów.
Klasy aktywów finansowych, bêd¹cych w posiadaniu Spó³ki, w których powstaje ekspozycja na ryzyko kredytowe,
maj¹ce odmienn¹ charakterystykê ryzyka kredytowego:
nale¿noœci od odbiorców;
obligacje;
udzielone po¿yczki;
inne nale¿noœci finansowe;
œrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty;
instrumenty pochodne;
jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;
pozosta³e aktywa finansowe.
42.1.1. Ryzyko kredytowe zwi¹zane z nale¿noœciami od odbiorców
Spó³ka na bie¿¹co monitoruje ryzyko kredytowe generowane w ramach prowadzonej dzia³alnoœci. W roku 2017 Spó³ka
by³a wyeksponowana na ryzyko kredytowe kontrahenta wynikaj¹ce z zawieranych umów handlowych. Celem jego
redukcji, w wyniku przeprowadzanej regularnie analizy wiarygodnoœci i standingu finansowego kontrahentów, Spó³ka
w uzasadnionych przypadkach, wymaga³a przedstawienia przez kontrahenta stosownych zabezpieczeñ.
Nale¿noœci od odbiorców dotycz¹ nale¿noœci od jednostek zale¿nych oraz podmiotów spoza Grupy – klientów
korporacyjnych. Nie s¹ oprocentowane, a terminy p³atnoœci wynosz¹ od 7 do 30 dni w zale¿noœci od zawartych umów.
Sprzeda¿ jest realizowana tylko zweryfikowanym klientom, co powoduje, zdaniem kierownictwa, ¿e nie istnieje
dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad poziom okreœlony odpisem aktualizuj¹cym nieœci¹galne nale¿noœci w³aœciwym dla
nale¿noœci handlowych Spó³ki.
Wiekowanie nale¿noœci od odbiorców oraz informacje odnoœnie odpisów aktualizuj¹cych nale¿noœci od odbiorców
zaprezentowano w nocie 27 niniejszego sprawozdania finansowego.
42.1.2. Ryzyko kredytowe zwi¹zane z pozosta³ymi aktywami finansowymi
W przypadku pozosta³ych klas aktywów finansowych w ocenie Spó³ki nara¿enie na ryzyko kredytowe jest niewielkie.
Obligacje nabyte przez Spó³kê oraz udzielone po¿yczkidotycz¹ g³ównie transakcji ze spó³kami powi¹zanymi.
Wspomniane pozycje nie by³y i nie s¹ na dzieñ bilansowy przeterminowane.
Zarz¹dzanie ryzykiem kredytowym zwi¹zanym ze œrodkami pieniê¿nymi Spó³ka realizuje poprzez dywersyfikacjê
banków, w których lokowane s¹ nadwy¿ki œrodków pieniê¿nych. Wszystkie podmioty, z którymi Spó³ka zawiera
transakcje depozytowe, dzia³aj¹ w sektorze finansowym. S¹ to banki posiadaj¹ce rating na wysokim poziomie, a tak¿e
dysponuj¹ce odpowiednim kapita³em w³asnym oraz siln¹ i ustabilizowan¹ pozycj¹ rynkow¹.
Podmioty, z którymi Spó³ka zawiera transakcje pochodne w celu zabezpieczenia przed ryzykiem zwi¹zanym
ze zmianami stóp procentowych i kursów walutowych, dzia³aj¹ w sektorze finansowym. S¹ to polskie banki posiadaj¹ce
wysoki rating finansowy, a tak¿e dysponuj¹ce odpowiedni¹ wysokoœci¹ kapita³u w³asnego oraz siln¹ i ustabilizowan¹
pozycj¹ rynkow¹.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
67


42.2. Ryzyko zwi¹zane z p³ynnoœci¹
Spó³ka utrzymuje równowagê pomiêdzy ci¹g³oœci¹, elastycznoœci¹ i kosztem finansowania poprzez korzystanie
z ró¿nych Ÿróde³ finansowania, które pozwalaj¹ na zarz¹dzanie ryzykiem p³ynnoœci i skutecznie minimalizuj¹ negatywne
skutki jego materializacji.
Zarz¹dzanie p³ynnoœci¹ odbywa siê na poziomie Grupy. W Grupie TAURON zosta³a wdro¿onaPolityka zarz¹dzania
p³ynnoœci¹ finansow¹ w Grupie TAURON, dziêki której nastêpuje optymalizacja zarz¹dzania pozycj¹ p³ynnoœciow¹
Grupy TAURON i tym samym zmniejsza siê ryzyko utraty p³ynnoœci przez Grupê, jak i ka¿d¹ ze spó³ek wchodz¹cych
w sk³ad Grupy TAURON.
Dodatkowo, w celu zminimalizowania mo¿liwoœci wyst¹pienia zak³óceñ przep³ywów œrodków pieniê¿nych oraz ryzyka
utraty p³ynnoœci Grupa TAURON podobnie jak w poprzednimroku stosowa³a mechanizm cash poolingu. Cash pooling,
niezale¿nie od œrodków gromadzonych przez poszczególnychuczestników, jest powi¹zany z elastyczn¹ lini¹ kredytow¹
w postaci kredytu w rachunku bie¿¹cym. W ramach umowy cash pool, Spó³ka ma mo¿liwoœæ korzystania z finansowania
zewnêtrznego w postaci kredytu w rachunku bie¿¹cym do kwoty 300 000 tysiêcy z³otych oraz limitu intraday do kwoty
500 000 tysiêcy z³otych.
Poza kredytem bie¿¹cym dostêpnym w ramach umowy cash pool Spó³ka ma mo¿liwoœæ zaci¹gania finansowania
z tytu³u kredytów w rachunku bie¿¹cym w walutach obcych:
do 2 000 tysiêcy dolarów, na dzieñ bilansowy wykorzystane zad³u¿enie to 418 tysiêcy dolarów;
do 45 000 tysiêcy euro, na dzieñ bilansowy wykorzystane zad³u¿enie to 22 069 tysiêcy euro.
Tabele poni¿ej przedstawiaj¹ wiekowanie wymagalnoœci zobowi¹zañ finansowych Spó³ki wed³ug niezdyskontowanych
umownych p³atnoœci.
Zobowi¹zania finansowe na dzieñ 31 grudnia 2017 roku
WartoϾ
bilansowaUmowne
niezdyskon-
towane
p³atnoœci
Ztegoumowneniezdyskontowanep³atnoœcioterminiesp³aty
przypadaj¹cym w okresie (od dnia bilansowego)
poni¿ej
3miesiêcyod 3 do 12
miesiêcyod 1 roku
do 2 latod 2 lat
do 3 latod 3 lat
do 5 latpowy¿ej
5lat
Zobowi¹zania finansowe niebêd¹ce
instrumentami pochodnymi
Oprocentowane kredyty i po¿yczki
oraz wyemitowane obligacje12 174 272 (14 560 425)(2 537 566) (413 335) (2 322 897) (2 189 338) (981 420) (6 115 869)
Zobowi¹zania wobec dostawców413 265 (413 265)(413 265)–––––
Zobowi¹zania z tytu³u nabycia
œrodków trwa³ych oraz aktywów
niematerialnych130 (130)(130)–––––
Pozosta³e zobowi¹zania finansowe82 586 (82 586)(57 182) (5 281) (2 500) (2 500) (5 000) (10 124)
Zobowi¹zania z tytu³u leasingu
finansowego23 945 (24 142)(1 474) (22 668) – – – –
Pochodne zobowi¹zania finansowe
Instrumenty pochodne – towarowe4 539 (4 424)– (4 424) – – – –
Instrumenty pochodne – walutowe346 (346)(275) (71) – – – –
Instrumenty pochodne – CCIRS9 299 (47 125)– (4 694) (4 694) (4 748) (9 427) (23 562)
Razem 12 708 382 (15 132 443) (3 009 892) (450 473) (2 330 091) (2 196586) (995 847)(6 149 555)
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
68


Zobowi¹zania finansowe na dzieñ 31 grudnia 2016 roku
WartoϾ
bilansowaUmowne
niezdyskon

towane
p³atnoœci
Ztegoumowneniezdyskontowanep³atnoœcioterminiesp³aty
przypadaj¹cym w okresie (od dnia bilansowego)
poni¿ej
3miesiêcyod 3 do 12
miesiêcyod 1 roku
do 2 latod 2 lat
do 3 latod 3 lat
do 5 latpowy¿ej
5lat
Zobowi¹zania finansowe niebêd¹ce
instrumentami pochodnymi
Oprocentowane kredyty i po¿yczki
oraz wyemitowane obligacje10 161 002 (12 283 976)(1 297 437) (399 745) (475 139) (2 290 161) (3 668 348) (4 153 146)
Zobowi¹zania wobec dostawców473 637 (473 637)(473 616) (21) – – – –
Zobowi¹zania z tytu³u nabycia
œrodków trwa³ych oraz aktywów
niematerialnych500 (500)(500)–––––
Pozosta³e zobowi¹zania finansowe139 177 (139 177)(110 621) (638) (7 918) (2 500) (5 000) (12 500)
Zobowi¹zania z tytu³u leasingu
finansowego26 974 (27 821)(1 021) (3 084) (23 716) – – –
Pochodne zobowi¹zania finansowe
Instrumenty pochodne – towarowe560 (538)– (538) – – – –
Razem 10 801 850 (12 925 649) (1 883 195) (404 026) (506 773) (2 292661) (3 673 348)(4 165 646)
Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku Spó³ka posiada³a udzielone spó³kom powi¹zanym gwarancje, porêczenia i zabezpieczenia
na ³¹czn¹ kwotê 825 876 tysiêcy z³otych (nie wliczaj¹c zastawów rejestrowych i finansowych na udzia³ach), na dzieñ
31 grudnia 2016 roku – 1 338 438 tysiêcy z³otych, co zosta³oszerzej opisane w nocie 44 niniejszego sprawozdania
finansowego. Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku najistotniejsz¹ pozycjê stanowi gwarancja korporacyjna udzielona spó³ce
zale¿nej celem zabezpieczenia wyemitowanych przez t¹ spó³kê obligacji, do kwoty 168 000 tysiêcy euro (700 711 tysiêcy
z³otych). Gwarancja obowi¹zuje w ca³ym okresie obligacji, do dnia 3 grudnia 2029 roku – termin wykupu obligacji.
Gwarancje i zabezpieczenia udzielone przez Spó³kê stanowi¹ zobowi¹zania warunkowe i nie wp³ywaj¹ w istotnym
stopniu na ryzyko p³ynnoœci Spó³ki.
42.3. Ryzyko rynkowe
Ryzyko rynkowe wi¹¿e siê z mo¿liwoœci¹ negatywnego wp³ywu na wyniki Spó³ki poprzez wahania wartoœci godziwej
instrumentów finansowych lub przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych z nimi zwi¹zanych na skutek zmian cen rynkowych.
Spó³ka identyfikuje nastêpuj¹ce rodzaje ryzyka rynkowego, na które jest nara¿ona:
ryzyko stopy procentowej;
ryzyko walutowe;
ryzyko zmian cen surowców i towarów w odniesieniu dotowarowych instrumentów pochodnych oraz zmian cen
jednostek uczestnictwa posiadanych przez Spó³kê.
42.3.1. Ryzyko stopy procentowej
Spó³ka nara¿ona jest na ryzyko zmian stóp procentowych wzwi¹zku z pozyskiwaniem kapita³ów oprocentowanych
zmienn¹ stop¹ procentow¹ i inwestowaniem w aktywa oprocentowane zmienn¹ i sta³¹ stop¹ procentow¹. Spó³ka
jest równie¿ nara¿ona na materializacjê ryzyka zwi¹zanego z utraconymi korzyœciami w zwi¹zku ze spadkiem stóp
procentowych, w przypadku zad³u¿enia o sta³ym oprocentowaniu.
Celem zarz¹dzania ryzykiem stopy procentowej jest ograniczenie do poziomu akceptowalnego przez Spó³kê
niekorzystnego wp³ywu zmian rynkowych stóp procentowych na przep³ywy pieniê¿ne oraz minimalizacja kosztów
finansowych. W celu zabezpieczenia siê przed ryzykiem stopy procentowej zwi¹zanej z wyemitowanymi obligacjami
o zmiennej stopie procentowej Spó³ka zawar³a transakcje typu swap procentowy (IRS), o czym szerzej w nocie 23
niniejszego sprawozdania finansowego.
W poni¿szych tabelach przedstawione zosta³y wartoœci bilansowe instrumentów finansowych Spó³ki nara¿onych na
ryzyko stopy procentowej. Za wyj¹tkiem obligacji hybrydowych wyemitowanych w grudniu 2016 roku o oprocentowaniu
sta³ym w pierwszym okresie finansowania oraz euroobligacji wyemitowanych w lipcu 2017 roku o oprocentowaniu
sta³ym, pozosta³e obligacje wyemitowane przez Spó³kê oprocentowane s¹ zmienn¹ stop¹ procentow¹. Ze wzglêdu na
stosowan¹ przez Spó³kê dynamiczn¹ strategi¹ zarz¹dzania ryzykiem finansowym, w której pozycjê zabezpieczan¹
stanowi¹ przep³ywy zwi¹zane z ekspozycj¹ na zmienn¹ stopê procentow¹ WIBOR 6M ryzyko zmiany stóp procentowych
dla czêœci przep³ywów odsetkowych zosta³o ograniczone poprzez zawarte transakcje zabezpieczaj¹ce IRS. W zwi¹zku
z tym czêœæ wartoœci bilansowej obligacji, których zmiennoœæ przep³ywów odsetkowych zosta³a zabezpieczona poprzez
swap procentowy, w tabelach poni¿ej zosta³a zaprezentowana ³¹cznie z wycen¹ tych instrumentów zabezpieczaj¹cych
w ramach pozycji o oprocentowaniu sta³ym.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
69


Instrumenty finansowe w podziale na rodzaj oprocentowania na dzieñ 31 grudnia 2017 roku
Instrumenty finansoweOprocentowane
wg sta³ej stopyOprocentowane
wg zmiennej stopyRazem
Aktywa finansowe
Obligacje 6 572 696 –6 572 696
Po¿yczki udzielone 142 223 760 957903 180
Œrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty – 721 577721 577
Instrumenty pochodne – IRS 28 482 –28 482
Zobowi¹zania finansowe
Kredyty w rachunku bie¿¹cym – 93 50293 502
Kredyty i po¿yczki udzielane na warunkach rynkowych 1 763 390 2 377 0344 140 424
Wyemitowane obligacje 4 984 389 2 955 9577 940 346
Zobowi¹zania z tytu³u leasingu finansowego – 23 94523 945
Instrumenty pochodne – CCIRS 9 299 –9 299
Instrumenty finansowe w podziale na rodzaj oprocentowania na dzieñ 31 grudnia 2016 roku
Instrumenty finansoweOprocentowane
wg sta³ej stopyOprocentowane
wg zmiennej stopyRazem
Aktywa finansowe
Obligacje 9 858 382 –9 858 382
Po¿yczki udzielone* 1 051 849 271 9171 323 766
Œrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty – 198 090198 090
Instrumenty pochodne – IRS 36 641 –36 641
Zobowi¹zania finansowe
Kredyty w rachunku bie¿¹cym – 15 13115 131
Kredyty i po¿yczki udzielane na warunkach rynkowych 1 958 251 1 245 4893 203 740
Wyemitowane obligacje 2 938 091 4 004 0406 942 131
Zobowi¹zania z tytu³u leasingu finansowego – 26 97426 974
*Wartoœæ po¿yczki udzielonej spó³ce zale¿nej, na któr¹ zosta³ utworzony odpis z tytu³u utraty wartoœci zosta³a wykazana w powy¿szej tabeli w wartoœci
netto, tj. po uwzglêdnieniu odpisu aktualizuj¹cego.
Pozosta³e instrumenty finansowe Spó³ki, które nie zosta³y ujête w powy¿szych tabelach, nie s¹ oprocentowane
i w zwi¹zku z tym nie podlegaj¹ ryzyku stopy procentowej.
42.3.2. Ryzyko walutowe
Poni¿sze tabele prezentuj¹ ekspozycjê Spó³ki na ryzyko walutowe w podziale na poszczególne klasy instrumentów
finansowych na dzieñ 31 grudnia 2017 roku oraz na dzieñ 31 grudnia 2016 roku.
Pozycja walutowa na dzieñ 31 grudnia 2017 roku
£¹czna wartoœæ
bilansowa
wPLN EUR USD GBP CZK
wwalucie w PLN wwalucie w PLN wwalucie w PLN wwalucie w PLN
Aktywa finansowe
Nale¿noœciododbiorców 7191332501043––––––
Innenale¿noœcifinansowe 33006332113852––––––
Œrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty 721 577 2 577 10 748 314 1 093 485 2 280 11 003 1 796
Instrumenty pochodne (aktywa) 33 416 1 169 4 876 16 58 – – – –
Razem 1 507 132 7 317 30 519 330 1 151 485 2 280 11 003 1 796
Zobowi¹zania finansowe
Kredyty i po¿yczki udzielane
na warunkach rynkowych4140424172932721282––––––
Kredyt w rachunku bie¿¹cym 93 502 22 069 92 048 418 1 454 – – – –
Wyemitowaneobligacje 79403466920732886567––––––
Zobowi¹zania wobec dostawców 413 265 65 271 3 10 1 5 – –
Pozosta³ezobowi¹zaniafinansowe 8258617177161––––––
Instrumenty pochodne (zobowi¹zania) 14 184 1 061 4 425 33 114 – – – –
Razem 12 684 307 889 917 3 711 754 454 1 578 1 5 – –
Pozycja walutowa netto (882 600) (3 681 235) (124) (427) 484 2 275 11 003 1 796
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
70


Pozycja walutowa na dzieñ 31 grudnia 2016 roku
£¹czna wartoœæ
bilansowa w PLN EUR USD GBP
wwalucie wPLN wwalucie wPLN wwalucie wPLN
Aktywa finansowe
Nale¿noœci od odbiorców 840 656 12 53 – – – –
Inne nale¿noœci finansowe 31 562 342 1 515 – – – –
Œrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty 198 090 5 983 26 469 306 1 279 499 2 567
Instrumenty pochodne (aktywa) 56 417 3 649 16 143 100 416 – –
Razem 1 126 725 9 986 44 180 406 1 695 499 2 567
Zobowi¹zania finansowe
Kredyty i po¿yczki udzielane na warunkach rynkowych 3 203 740 173 542 767 750 – – – –
Kredyt w rachunku bie¿¹cym 15 131 3 032 13 415 410 1 716 – –
Wyemitowane obligacje 6 942 131 190 105 841 023 – – – –
Zobowi¹zania wobec dostawców 473 637 32 144 12 50 – –
Pozosta³e zobowi¹zania finansowe 139 177 2 958 13 088 94 393 2 10
Instrumenty pochodne (zobowi¹zania) 560 122 538 5 22 – –
Razem 10 774 376 369 791 1 635 958 521 2 181 2 10
Pozycja walutowa netto (359 805) (1 591 778) (115) (486) 497 2 557
TAURON Polska Energia S.A. wykorzystywa³a w 2017 roku i 2016 roku w ramach zarz¹dzania ryzykiem walutowym
kontrakty terminowe. Celem tych transakcji jest zabezpieczenie Spó³ki przed ryzykiem walutowym powstaj¹cym w toku
prowadzonej dzia³alnoœci. Spó³ka nie stosowa³a rachunkowoœci zabezpieczeñ w celu zabezpieczenia siê przed ryzykiem
walutowym. Z tytu³u wyceny walutowych kontraktów terminowych Spó³ka posiada³a na dzieñ 31 grudnia 2017 roku
zobowi¹zania w wysokoœci 346 tysiêcy z³otych, a na dzieñ 31 grudnia 2016 roku aktywa w wysokoœci 3 217 tysiêcy z³otych.
W roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku Spó³ka zawar³a transakcje CCIRS, których wycena w wartoœci godziwej
nara¿ona jest na ryzyko zmian kursu EUR/PLN. Transakcje te nie s¹ objête rachunkowoœci¹ zabezpieczeñ. Na dzieñ
31 grudnia 2017 roku wycena CCIRS wynosi³a (9 299) tysiêcy z³otych, o czym szerzej w nocie 23 niniejszego
sprawozdania finansowego.
42.3.3. Ryzyko zmian cen surowców i towarów w odniesieniu do towarowych instrumentów
pochodnych oraz zmian cen jednostek uczestnictwa
Spó³ka zawiera transakcje pochodne, dla których instrumentem bazowym s¹ towary lub surowce. Nara¿enie Spó³ki
na ryzyko cenowe w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych wi¹¿e siê z ryzykiem wahañ wartoœci
godziwej tych instrumentów na skutek zmian cen surowców/towarów, na których te instrumenty s¹ oparte.
Spó³ka ogranicza ryzyko cenowe zwi¹zane z towarowymi instrumentami pochodnym poprzez zawieranie transakcji
przeciwstawnych. Ryzyko ogranicza siê do otwartych transakcji na zakup lub sprzeda¿ danego towaru lub surowca.
Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku otwarte pozycje stanowi³y w g³ównej mierze transakcje forward i futures na uprawnienia
do emisji. £¹czna wartoœæ bilansowa wszystkich instrumentów pochodnych na uprawnienia do emisji zanieczyszczeñ
na dzieñ 31 grudnia 2017 roku wynios³a 453 tysi¹ce z³otych (aktywa 4 877 tysiêcy z³otych i zobowi¹zania 4 424 tysi¹ce
z³otych). Na dzieñ 31 grudnia 2016 roku otwarte pozycje stanowi³y g³ównie transakcje forward i futures na uprawnienia
do emisji oraz transakcja futures na gaz, a ³¹czna wartoœæ bilansowa wszystkich instrumentów pochodnych na
uprawnienia do emisji zanieczyszczeñ wynios³a 15 012 tysiêcy z³otych (aktywa 15 550 tysiêcy z³otych i zobowi¹zania
538 tysiêcy z³otych), a transakcji pochodnej na gaz 593 tysi¹ce z³otych (aktywa).
Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku Spó³ka posiada³a jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych o wartoœci
bilansowej 101 358 tysiêcy z³otych. Instrumenty te wyceniane s¹ na dzieñ bilansowy do wartoœci godziwej, w zwi¹zku
z czym nara¿one s¹ na ryzyko zmiany cen tych instrumentów.
42.3.4. Ryzyko rynkowe – analiza wra¿liwoœci
Obecnie w odniesieniu do posiadanych instrumentów finansowych Spó³ka nara¿ona jest g³ównie na dzia³anie
czynników ryzyka zmian kursów walutowych EUR/PLN, USD/PLN oraz GBP/PLN oraz zmiany referencyjnych stóp
procentowych dla walut PLN, EUR i USD.
Na potrzeby analizy wra¿liwoœci na zmiany czynników ryzyka rynkowego Spó³ka wykorzystuje metodê analizy
scenariuszowej. Spó³ka wykorzystuje scenariusze eksperckie odzwierciedlaj¹ce subiektywn¹ ocenê Spó³ki odnoœnie
kszta³towania siê pojedynczych czynników ryzyka rynkowego w przysz³oœci.
Prezentowane w niniejszym punkcie analizy scenariuszowe maj¹ na celu analizê wp³ywu zmian czynników ryzyka
rynkowego na wyniki finansowe Spó³ki. Przedmiotem analizy zosta³y objête wy³¹cznie te pozycje, które spe³niaj¹
definicjê instrumentów finansowych zgodnie z MSSF.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
71


Poni¿ej przedstawiono analizê wra¿liwoœci dla ryzyka stopy procentowej, ryzyka walutowego i ryzyka cenowego,
na które Spó³ka jest nara¿ona na dzieñ bilansowy, pokazuj¹c jaki wp³yw na wynik finansowy brutto oraz na pozosta³e
ca³kowite dochody brutto mia³yby potencjalnie mo¿liwe zmiany poszczególnych czynników ryzyka wed³ug klas
aktywów i zobowi¹zañ finansowych.
Analiza wra¿liwoœci na ryzyko stopy procentowej
W analizie wra¿liwoœci na ryzyko stopy procentowej Spó³kastosuje równoleg³e przesuniêcie krzywej stóp procentowych
o potencjaln¹ mo¿liw¹ zmianê referencyjnych stóp procentowych w horyzoncie do daty nastêpnego sprawozdania
finansowego. Dla celów analizy wra¿liwoœci na ryzykozmian stóp procentowych wykorzystano œrednie poziomy
referencyjnych stóp procentowych w danym roku. Skala potencjalnych zmian stóp procentowych zosta³a oszacowana
na podstawie zmiennoœci implikowanych opcji na stopê procentow¹ kwotowanych na rynku miêdzybankowym
dla walut, dla których Spó³ka posiada ekspozycjê na ryzyko stóp procentowych na datê bilansow¹.
Spó³ka identyfikuje ekspozycjê na ryzyko zmian stóp procentowych WIBOR, EURIBOR oraz LIBOR USD, przy czym
na dzieñ 31 grudnia 2017 roku nara¿enie na zmianê stopy LIBOR USD by³o nieistotne, zaœ na dzieñ 31 grudnia
2016 roku w analizie wra¿liwoœci, ze wzglêdu na nieistotny wp³yw, nie uwzglêdniono zmian stóp EURIBOR i LIBOR USD.
Poni¿sze tabele przedstawiaj¹ wra¿liwoœæ wyniku finansowego brutto oraz pozosta³ych ca³kowitych dochodów brutto
na racjonalne mo¿liwe do zaistnienia zmiany stóp procentowych w horyzoncie do daty nastêpnego sprawozdania
finansowego, przy za³o¿eniu niezmiennoœci innych czynników ryzyka.
Rok zakoñczony 31 grudnia 2017 roku
Klasy instrumentów finansowych
31 grudnia 2017 Analiza wra¿liwoœci na ryzyko stopy procentowej
na 31 grudnia 2017 roku
WartoϾ
bilansowaWartoϾ
nara¿ona
na ryzyko
WIBOR EURIBOR
WIBOR
+43pb WIBOR
-43pb EURIBOR
+1pb EURIBOR
-1pb
Wynik
finansowyPozosta³e
ca³kowite
dochodyWynik
finansowyPozosta³e
ca³kowite
dochodyWynik
finansowy
Udzielone po¿yczki 903 180 760 957 3 272 – (3 272) – – –
Œrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty 721 577 721 577 3 034 – (3 034) – 1 (1)
Instrumenty pochodne (aktywa) 33 416 28 482 – 21 217 – (21 217) – –
Kredyt w rachunku bie¿¹cym 93 502 93 502––––(9)9
Kredyty i po¿yczki udzielone na warunkach
rynkowych 4 140 424 2 377 034 (10 221) – 10 221 – – –
Wyemitowane obligacje 7 940 346 5 053 777 (21 731) – 21 731 – – –
Zobowi¹zania z tytu³u leasingu finansowego 23 945 23 945 (103) – 103 – – –
Instrumenty pochodne (zobowi¹zania) 14 184 9 299 5 995 – (5 995) – (146) 146
Razem (19 754) 21 217 19 754 (21 217) (154) 154
Ekspozycja na ryzyko na dzieñ 31 grudnia 2017 roku jest reprezentatywna dla ekspozycji Spó³ki na ryzyko w trakcie
poprzedzaj¹cego t¹ datê okresu rocznego, z wyj¹tkiem istotnych transakcji, które mia³y miejsce pod koniec 2017 roku.
Dotycz¹ one klasy instrumenty pochodne (zobowi¹zania) obejmuj¹cej zawarte w listopadzie i grudniu 2017 roku
transakcje CCIRS, które s¹ wra¿liwe zarówno na zmianê stóp procentowych WIBOR jak i stóp procentowych EURIBOR.
Szerzej na temat instrumentów pochodnych CCIRS w nocie 23 niniejszego sprawozdania finansowego.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
72


Rok zakoñczony 31 grudnia 2016 roku
Klasy instrumentów finansowych
31 grudnia 2016 Analiza wra¿liwoœci na ryzyko stopy procentowej
na 31 grudnia 2016 roku
WartoϾ
bilansowaWartoϾ
nara¿ona
na ryzyko
WIBOR
WIBOR + 60 pb WIBOR – 60 pb
Wynik
finansowyPozosta³e
ca³kowite
dochodyWynik
finansowyPozosta³e
ca³kowite
dochody
Udzielone po¿yczki 1 323 766 271 917 1 632 – (1 632) –
Œrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty 198 090 198 090 1 007 – (1 007) –
Instrumenty pochodne (aktywa) 56 417 36 641 – 40 992 – (40 992)
Kredyty i po¿yczki udzielone na warunkach rynkowych 3 203 740 1 245 489 (7 473) – 7 473 –
Wyemitowane obligacje 6 942 131 6 101 108 (36 607) – 36 607 –
Zobowi¹zania z tytu³u leasingu finansowego 26 974 26 974 (162) – 162 –
Razem(41 603) 40 992 41 603 (40 992)
Ekspozycja na ryzyko na dzieñ 31 grudnia 2016 roku jest reprezentatywna dla ekspozycji Spó³ki na ryzyko w trakcie
poprzedzaj¹cego t¹ datê okresu rocznego.
Analiza wra¿liwoœci na ryzyko walutowe
Potencjalne mo¿liwe zmiany kursów walutowych s¹ okreœlone w horyzoncie do daty nastêpnego sprawozdania
finansowego i zosta³y obliczone na podstawie rocznych zmiennoœci implikowanych dla opcji walutowych kwotowanych
na rynku miêdzybankowym dla danej pary walut z daty bilansowej lub w przypadku braku dostêpnych kwotowañ
rynkowych na podstawie zmiennoœci historycznych za okres jednego roku przed dat¹ bilansow¹.
Spó³ka identyfikuje ekspozycjê na ryzyko zmian kursu walutowego EUR/PLN, USD/PLN, GBP/PLN oraz dodatkowo
w roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku kursu walutowego CZK/PLN. Poni¿sze tabele przedstawiaj¹ wra¿liwoœæ
wyniku finansowego brutto na racjonalne mo¿liwe do zaistnienia zmiany kursu walutowego EUR/PLN, USD/PLN,
GBP/PLN oraz CZK/PLN w horyzoncie do daty nastêpnego sprawozdania finansowego, przy za³o¿eniu niezmiennoœci
innych czynników ryzyka.
Rok zakoñczony 31 grudnia 2017 roku
Klasy instrumentów
finansowych
31 grudnia 2017 Analiza wra¿liwoœci na ryzyko walutowe na 31 grudnia 2017 roku
WartoϾ
bilansowaWartoϾ
nara¿ona
na
ryzyko
EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN CZK/PLN
kurs
EUR/PLN
+6,2% kurs
EUR/PLN
-6,2% kurs
USD/PLN
+9,76% kurs
USD/PLN
-9,76% kurs
GBP/PLN
+9,35% kurs
GBP/PLN
-9,35% kurs
CZK/PLN
+6,34% kurs
CZK/PLN
-6,34%
Wynik finansowy Wynik finansowyWynik finansowy Wynik finansowy
Nale¿noœciododbiorców719133104365(65)– –––––
Innenale¿noœcifinansowe3300613852859(859)– –––––
Œrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty 721 577 15 917 667 (667) 107 (107) 213 (213) 114 (114)
Instrumenty pochodne (aktywa) 33 416 4 934 302 (302) 6 (6) – – – –
Kredyt w rachunku bie¿¹cym 93 502 93 502 (5 705) 5 705 (142) 142 – – – –
Kredyty i po¿yczki udzielane
na warunkach rynkowych 4 140 424 721 282 (44 720) 44 720 ––––––
Wyemitowaneobligacje79403462886567(178967)178967– –––––
Zobowi¹zania wobec dostawców 413 265 286 (17) 17 (1) 1 – – – –
Pozosta³e zobowi¹zania
finansowe 82 586 7 161 (444) 444 ––––––
Instrumenty pochodne
(zobowi¹zania) 14 184 14 184 19 394 (19 394) (11) 11 – – – –
Razem (208 566) 208 566 (41) 41 213 (213) 114 (114)
Ekspozycja na ryzyko na dzieñ 31 grudnia 2017 roku jest reprezentatywna dla ekspozycji Spó³ki na ryzyko w trakcie
poprzedzaj¹cego t¹ datê okresu rocznego, z wyj¹tkiem istotnych transakcji, które mia³y miejsce w drugiej po³owie
2017 roku. Dotycz¹ one klasy wyemitowanych obligacji, która obejmuje wyemitowane przez Spó³kê w lipcu 2017 roku
euroobligacje, o czym szerzej w nocie 33.1 niniejszego sprawozdania finansowego oraz klasy instrumenty pochodne
(zobowi¹zania), która obejmuje zawarte w listopadzie i grudniu 2017 roku transakcje CCIRS, o czym szerzej w nocie 23
niniejszego sprawozdania finansowego.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
73


Rok zakoñczony 31 grudnia 2016 roku
Klasy instrumentów finansowych
31 grudnia 2016 Analiza wra¿liwoœci na ryzyko walutowe na 31 grudnia 2016 roku
WartoϾ
bilansowaWartoϾ
nara¿ona
na ryzyko
EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN
kurs
EUR/PLN
+7,8% kurs
EUR/PLN
-7,8% kurs
USD/PLN
+13,8% kurs
USD/PLN
-13,8% kurs
GBP/PLN
+11,55% kurs
GBP/PLN
-11,55%
Wynik finansowy Wynik finansowy Wynik finansowy
Nale¿noœci od odbiorców 840 656 53 4 (4) – – – –
Inne nale¿noœci finansowe 31 562 1 515 118 (118) – – – –
Œrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty 198 090 30 315 2 065 (2 065) 177 (177) 296 (296)
Instrumenty pochodne (aktywa) 56 417 19 776 6 624 (6 624) 57 (57) – –
Kredyt w rachunku bie¿¹cym 15 131 15 131 (1 046) 1 046 (237) 237 – –
Kredyty i po¿yczki udzielane
na warunkach rynkowych 3 203 740 767 750 (59 884) 59 884 – – – –
Wyemitowane obligacje 6 942 131 841 023 (65 600) 65 600 – – – –
Zobowi¹zania wobec dostawców 473 637 194 (11) 11 (7) 7 – –
Pozosta³e zobowi¹zania finansowe 139 177 13 491 (1 021) 1 021 (54) 54 (1) 1
Instrumenty pochodne (zobowi¹zania) 560 560 (42) 42 (3) 3 – –
Razem (118 793) 118 793 (67) 67 295 (295)
Ekspozycja na ryzyko na dzieñ 31 grudnia 2016 roku jest reprezentatywna dla ekspozycji Spó³ki na ryzyko w trakcie
poprzedzaj¹cego t¹ datê okresu rocznego, z wyj¹tkiem transakcji, która mia³ miejsce pod koniec 2016 roku. Dotyczy
ona klasy wyemitowanych obligacji, która obejmuje wyemitowane przez Spó³kê w grudniu 2016 roku obligacje
hybrydowe, których walut¹ emisji i sp³aty jest euro.
Analiza wra¿liwoœci na ryzyko zmian cen towarów w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych
Na potrzeby analizy wra¿liwoœci na zmiany czynników ryzyka uprawnieñ do emisji gazów Spó³ka wykorzystuje metodê
analizy scenariuszowej. Scenariusze odzwierciedlaj¹ ocenêGrupy odnoœnie kszta³towania siê pojedynczych czynników
ryzyka w przysz³oœci oraz maj¹ na celu analizê wp³ywu zmian czynników ryzyka na wyniki finansowe Spó³ki.
Rok zakoñczony 31 grudnia 2017 roku
WartoϾ bilansowa na 31 grudnia 2017 Wzrost Spadek
cena
(EUR)Aktywa Zobowi¹zaniacena
(EUR)Wp³yw na wynik
finansowy bruttocena
(EUR)Wp³yw na wynik
finansowy brutto
Towarowe instrumenty pochodne
– uprawnienia do emisji zanieczyszczeñ
EUA Dec18 8,18 4 877 4 424 10,81 (22) 7,14 9
EUA zapas – wycena 8,14 8 – 10,75 22 7,11 (9)
Razem 4 885 4 424 – –
Rok zakoñczony 31 grudnia 2016 roku
WartoϾ bilansowa na 31 grudnia 2016 Wzrost Spadek
cena
(EUR)Aktywa Zobowi¹zaniacena
(EUR)Wp³yw na wynik
finansowy bruttocena
(EUR)Wp³yw na wynik
finansowy brutto
Towarowe instrumenty pochodne
– uprawnienia do emisji zanieczyszczeñ
EUA Dec17 6,57–6,58 5 410 319 10,18 (10 381) 4,14 6 988
EUA Jan 17 6,54 10 140 – 10,14 (21 421) 4,12 14 400
EUA Apr 17 6,55 – 219 10,15 (780) 4,13 524
EUA zapas – wycena 6,54 13 226 – 10,14 32 553 4,12 (21 883)
Razem 28 776 538 (29) 29
Analiza wra¿liwoœci na ryzyko cen jednostek uczestnictwa
Na potrzeby analizy wra¿liwoœci na zmiany notowañ posiadanych przez Spó³kê jednostek uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych Spó³ka wykorzystuje metodê analizy scenariuszowej. Potencjalne mo¿liwe zmiany wartoœci notowañ
s¹ okreœlone w horyzoncie do daty nastêpnego sprawozdania finansowego i zosta³y obliczone na podstawie
miesiêcznych notowañ funduszy w okresie jednego roku przed dat¹ bilansow¹.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
74


Rok zakoñczony 31 grudnia 2017 roku
Jednostki uczestnictwa
31 grudnia 2017 Analiza wra¿liwoœci na ryzyko cenowe na 31 grudnia 2017 roku
WartoϾ
bilansowaWartoϾ
nara¿ona
na ryzyko Zmiana ceny Zmiana ceny
+1,3% -1,3% +0,8% -0,8%
Wp³yw na wynik finansowy brutto
Jednostki w funduszu inwestuj¹cym w instrumenty
rynku pieniê¿nego 5 084 5 084 66 (66)
Jednostki w funduszu lokuj¹cym w instrumenty rynku
pieniê¿nego oraz inne d³u¿ne papiery wartoœciowe 96 274 96 274 770 (770)
Razem 101 358 101 358 66 (66) 770 (770)
Rok zakoñczony 31 grudnia 2016 roku
Jednostki uczestnictwa
31 grudnia 2016 Analiza wra¿liwoœci na ryzyko cenowe na 31 grudnia 2016 roku
WartoϾ
bilansowaWartoϾ
nara¿ona
na ryzyko
Zmiana ceny Zmiana ceny
+1,0% -1,0% +0,7% -0,7%
Wp³yw na wynik finansowy brutto
Jednostki w funduszu inwestuj¹cym w instrumenty
rynku pieniê¿nego 2 519 2 519 25 (25)
Jednostki w funduszu lokuj¹cym w instrumenty rynku
pieniê¿nego oraz inne d³u¿ne papiery wartoœciowe 22 797 22 797 160 (160)
Razem 25 316 25 316 25 (25) 160 (160)
43. Ryzyko operacyjne
Spó³ka nara¿ona jest na dzia³anie i niekorzystny wp³yw czynników ryzyka zwi¹zanego ze zmiennoœci¹ przep³ywów
pieniê¿nych oraz wyników finansowych wyra¿onych w walucie krajowej z tytu³u zmian cen towarów w odniesieniu
do otwartej pozycji rynkowej.
Ryzyko operacyjne handlowe zarz¹dzane jest na poziomie Grupy TAURON, co zosta³o opisane w notach 45 i 46
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita³owej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakoñczony
dnia 31 grudnia 2017 roku. Spó³ka zarz¹dza ryzykiem handlowym w oparciu o opracowan¹ i przyjêt¹ do stosowania
Politykê zarz¹dzania ryzykiem handlowym w Grupie TAURON.
Ekspozycjê Spó³ki na ryzyko cen towarów odzwierciedla wolumen zakupów energii elektrycznej i gazu. Wolumen oraz
koszty zakupu energii elektrycznej i gazu przedstawia poni¿sza tabela.
Rodzaj paliwa Jednostka miary 2017 2016
Wolumen Koszty zakupu Wolumen Koszty zakupu
Energia elektrycznaMWh
42 245 897 6 962 695 41 966 994 7 152 963
GazMWh
2 561 368 201 315 3 084 545 249 878
Razem 7 164 010 7 402 841
W zakresie obrotu wêglem Spó³ka nie jest nara¿ona na ryzyko cen, poniewa¿ dzia³a jak poœrednik i uzyskuje przychody
wy³¹cznie z tytu³u poœrednictwa w obrocie.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
75


INNE INFORMACJE
44. Zobowi¹zania warunkowe
Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku oraz na dzieñ 31 grudnia 2016 roku zobowi¹zania warunkowe Spó³ki wynikaj¹ g³ównie
z zabezpieczeñ i gwarancji udzielonych spó³kom powi¹zanym i s¹ nastêpuj¹ce:
Rodzaj zobowi¹zania
warunkowegoSpó³ka, na rzecz której
udzielono zobowi¹zania
warunkowegoBeneficjent
Stan na
31 grudnia 2017 Stan na
31 grudnia 2016
Data obo

wi¹zywaniaEUR PLN EUR PLN
gwarancja korporacyjnaTAURON Sweden Energy AB
(publ)Obligatariusze obligacji
wyemitowanych przez TAURON
Sweden Energy AB (publ)3.12.2029 168 000 700 711 168 000 743 232
gwarancja korporacyjna TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.Przedsiêbiorcy oraz odbiorcy,
którzy zawarli umowê z TAURON
Ekoenergia Sp. z o.o.
na podstawie koncesji na obrót
energi¹ elektryczn¹ udzielonej
przez Prezesa URE31.12.2030 16 400 –
weksel in blanco wraz
z deklaracj¹ wekslow¹TAURON Wytwarzanie S.A.Wojewódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach15.12.2022
40 000 40 000
TAURON Ciep³o Sp. z o.o. 15.12.2022 30 000 30 000
umowa zapewnienia
finansowaniaTAURON Ciep³o Sp. z o.o.Wojewódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach– 178 300
gwarancje wystawione
przez bank The Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.Elektrociep³ownia Stalowa
Wola S.A.Bank Polska Kasa Opieki S.A.
–74 992
Europejski Bank Inwestycyjny – 156 000
Europejski Bank Odbudowy
iRozwoju– 83 494
zastawy rejestrowe
i zastaw finansowy
na udzia³ach TAMEH
HOLDING Sp. z o.o.TAMEH Czech s.r.o.
TAMEH POLSKA Sp. z o.o.RAIFFEISEN BANK
INTERNATIONAL AG31.12.2028* 415 852 415 852
umowa porêczeniaKopalnia Wapienia Czatkowice
Sp. z o.o.Wojewódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie15.06.2021 914 930
umowa porêczenia TAURON Wydobycie S.A. Millennium Leasing Sp. z o.o. – 2 900
umowa porêczeniaNowe Jaworzno Grupa
TAURON Sp. z o.o.Doradcy Funduszy 28.09.2025 2 350 –
umowa porêczeniaTAURON Wytwarzanie S.A.Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.4.08.2019 5 000 5 000
TAURON Sprzeda¿ Sp. z o.o.Polska Spó³ka Gazownictwa
Sp. z o.o.31.03.2018 15 000 15 000
Elektrociep³ownia Stalowa
Wola S.A.Operator Gazoci¹gów
Przesy³owych GAZ-SYSTEM S.A.30.07.2020 1 667 –
TAURON Czech Energy s.r.o. CEZ a.s. – – 1 500 6 636
zobowi¹zanie wobec
banku CaixaBank S.A.
wynikaj¹ce z wystawionych
przez bank gwarancji na
rzecz spó³ek zale¿nychTAURON Ciep³o Sp. z o.o.Elektrobudowa S.A.
31.12.2018 12 300 –
inne spó³ki zale¿ne ró¿ne podmioty 2018–2020 1 534 263
zobowi¹zanie wobec
banku Powszechna Kasa
Oszczêdnoœci Bank
Polski S.A. wynikaj¹ce
z wystawionych
przez bank gwarancji na
rzecz spó³ek zale¿nychspó³ki zale¿ne ró¿ne podmioty – 1 691
*Zastawy rejestrowe obowi¹zuj¹ przez okres zabezpieczenia, tzn. do ca³kowitej sp³aty zabezpieczonych wierzytelnoœci lub do momentu zwolnienia przez
zastawnika. Zastaw finansowy obowi¹zuje przez okres zabezpieczenia lub do momentu zwolnienia przez zastawnika, nie póŸniej jednak ni¿ w dniu 31 grudnia
2028 roku.
Najistotniejsze pozycje zobowi¹zañ warunkowych z tytu³u udzielonych gwarancji, zabezpieczeñ oraz umów zapewnienia
finansowania dotycz¹:
Gwarancja korporacyjna
Gwarancja korporacyjna udzielona celem zabezpieczenia obligacji wyemitowanych przez TAURON Sweden
Energy AB (publ). Gwarancja obowi¹zuje do dnia 3 grudnia 2029 roku, tj. dnia wykupu obligacji i opiewa na kwotê
168 000 tysiêcy euro (700 711 tysiêcy z³otych), a beneficjentem gwarancji s¹ obligatariusze.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
76


Zastawy rejestrowe i finansowe na udzia³ach
W dniu 15 maja 2015 roku TAURON Polska Energia S.A. ustanowi³a na 3 293 403 udzia³ach w kapitale zak³adowym
spó³ki TAMEH HOLDING Sp. z o.o., stanowi¹cych oko³o 50%udzia³ów w kapitale zak³adowym, zastaw finansowy
i zastawy rejestrowe na rzecz RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, tj. zastaw rejestrowy o najwy¿szym
pierwszeñstwie zaspokojenia na udzia³ach do najwy¿szej sumy zabezpieczenia w wysokoœci 3 950 000 tysiêcy koron
czeskich oraz zastaw rejestrowy o najwy¿szym pierwszeñstwie zaspokojenia na udzia³ach do najwy¿szej sumy
zabezpieczenia w wysokoœci 840 000 tysiêcy z³otych. W dniu 15 wrzeœnia 2016 roku zawarto aneks nr 1 do wskazanej
powy¿ej umowy, na podstawie którego zmieniono najwy¿sz¹ sumê zabezpieczenia na kwotê 1 370 000 tysiêcy z³otych.
Spó³ka zobowi¹za³a siê równie¿, ¿e po nabyciu lub objêciu nowych udzia³ów, ustanowi zastaw finansowy i zastawy
rejestrowe na nowych udzia³ach. Ponadto, dokonano cesji praw do dywidendy i innych p³atnoœci.
Umowa o ustanowienie zastawów rejestrowych i zastawu finansowego zosta³a zawarta w celu zabezpieczenia transakcji
obejmuj¹cej umowê kredytów terminowych i obrotowych, która zosta³a zawarta pomiêdzy TAMEH Czech s.r.o.
oraz TAMEH POLSKA Sp. z o.o. jako pierwotnymi kredytobiorcami, TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jako spó³k¹
dominuj¹c¹ i gwarantem oraz RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG jako agentem oraz agentem zabezpieczenia.
Zastawy rejestrowe obowi¹zuj¹ przez okres zabezpieczenia,tzn. do ca³kowitej sp³aty zabezpieczonych wierzytelnoœci
lub do momentu zwolnienia przez zastawnika. Zastaw finansowy obowi¹zuje przez okres zabezpieczenia lub do
momentu zwolnienia przez zastawnika, nie póŸniej jednak ni¿ w dniu 31 grudnia 2028 roku.
Wartoœæ bilansowa udzia³ów w TAMEH HOLDING Sp. z o.o. na dzieñ 31 grudnia 2017 roku wynosi³a 415 852 tysi¹ce
z³otych.
Promesy udzielenia finansowania
W celu umo¿liwienia ubiegania siê przez TAURON Ciep³o Sp. z o.o. o bezzwrotn¹ dotacjê dla przedsiêwziêæ
realizowanych w ramach projektu „Program likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji œl¹sko-d¹browskiej”
dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Spó³ka
wystawi³a na rzecz TAURON Ciep³o Sp. z o.o. promesy,w których deklarowa³a udzielenie finansowania dla
TAURON Ciep³o Sp. z o.o. w ³¹cznej kwocie 178 300 tysiêcy z³otych. Promesy obowi¹zywa³y do dnia 31 grudnia
2017 roku; promesy nie zosta³y odnowione.
Gwarancje bankowe wystawione na zlecenie Spó³ki przez The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
Na zlecenie Spó³ki zosta³y wystawione gwarancje bankowe na zabezpieczenie zobowi¹zañ Elektrociep³owni
Stalowa Wola S.A. wynikaj¹cych z zapisów umowy standstill. Gwarancje bankowe zosta³y wystawione z dat¹
obowi¹zywania do dnia 14 kwietnia 2017 roku w ³¹cznej kwocie 314 486 tysiêcy z³otych na rzecz:
–Europejskiego Banku Inwestycyjnego – w kwocie 156 000 tysiêcy z³otych;
–Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju – w kwocie 83 494 tysi¹ce z³otych;

BankuPolskaKasaOpiekiS.A.–wkwocie 74 992 tysi¹ce z³otych.
W dniu 31 marca 2017 roku Elektrociep³ownia Stalowa Wola S.A. dokona³a sp³aty wszystkich zobowi¹zañ wobec
banków finansuj¹cych. Gwarancje wygas³y dnia 14 kwietnia 2017 roku.
Weksle in blanco
Spó³ka wystawi³a weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi o ³¹cznej wartoœci 70 000 tysiêcy z³otych
celem zabezpieczenia umów po¿yczek otrzymanych przez spó³ki zale¿ne od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zabezpieczenie w postaci weksli obowi¹zuje do czasu sp³aty
przez spó³ki zale¿ne wszelkich zobowi¹zañ wzglêdem po¿yczkodawcy. Weksle obowi¹zuj¹ do dnia 15 grudnia
2022 roku.
Istotne pozycje zobowi¹zañ warunkowych Spó³ki z tytu³u postêpowañ s¹dowych:
Powództwa zwi¹zane z wypowiedzeniem umów d³ugoterminowych
Powództwa zwi¹zane z wypowiedzeniem umów d³ugoterminowych przeciwko spó³ce zale¿nej Polska Energia
Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o.
W dniu 18 marca 2015 roku spó³ka zale¿na w likwidacji wypowiedzia³a d³ugoterminowe umowy zawarte w latach
2009–2010 na zakup energii elektrycznej i praw maj¹tkowych odfarm wiatrowych nale¿¹cych do spó³ek grup in.ventus,
Polenergia i Wind Invest. Przyczyn¹ wypowiedzenia umów przez Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa
Sp. z o.o. by³o naruszenie ich postanowieñ przez kontrahentów polegaj¹ce na odmowie przyst¹pienia w dobrej
wierze do renegocjacji warunków umów. Spó³ce wytoczone zosta³y powództwa o stwierdzenie bezskutecznoœci
z³o¿onych oœwiadczeñ o wypowiedzeniu. W sprawie wniesionej przez Dobies³aw Wind Invest Sp. z o.o. S¹d Okrêgowy
w Warszawie wyda³ w 2016 roku wyrok o oddalenie powództwa o ustalenie bezskutecznoœci wypowiedzenia umów.
Powódwniós³apelacjêodwyroku.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
77


W 2016 roku powództwa przeciwko spó³ce zosta³y zmienione poprzez uwzglêdnienie w nich roszczeñ
odszkodowawczych zwi¹zanych z wypowiedzeniem umów w ³¹cznej kwocie oko³o 40 000 tysiêcy z³otych.
W paŸdzierniku 2017 roku Dobies³aw Wind Invest Sp. z o.o. wytoczy³ Polskiej Energii Pierwszej Kompanii Handlowej
Sp. z o.o. nowy pozew, tj. dotycz¹cy zap³aty kwoty 42 095 tysiêcy z³otych, której Dobies³aw Wind Invest Sp. z o.o.
dochodzi tytu³em odszkodowania i kar umownych.
Po dniu bilansowym, w styczniu 2018 roku powództwa wniesione przez spó³ki Amon Sp. z o.o., Talia Sp. z o.o.
oraz Mogilno III-VI zosta³y zmienione poprzez ich rozszerzenie o kolejne roszczenia odszkodowawcze zwi¹zane
z wypowiedzeniem umów w ³¹cznej kwocie oko³o 69 472 tysi¹ce z³otych.
Uwzglêdniaj¹c aktualny stan spraw s¹dowych i okolicznoœci im towarzysz¹ce Grupa ocenia, i¿ prawdopodobieñstwo
materializacji ryzyka przegrania spraw s¹dowych zwi¹zanych z powództwami zarówno w zakresie stwierdzenia
bezskutecznoœci oœwiadczeñ o wypowiedzeniu oraz zabezpieczenie roszczeñ niepieniê¿nych jak i roszczeñ
odszkodowawczych nie przekracza 50%, w zwi¹zku z czym nie tworzy rezerwy na koszty z nimi zwi¹zane.
Powództwo zwi¹zane z wypowiedzeniem umów d³ugoterminowych przeciwko spó³ce zale¿nej Polska Energia
Pierwsza Kompania Handlowa z o.o. oraz TAURON Polska Energia S.A.
Wobec Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. oraz TAURON Polska Energia S.A. w listopadzie
2014 roku zosta³o wytoczone powództwo przez Dobies³aw Wind Invest Sp. z o.o. o odwrócenie gro¿¹cego
niebezpieczeñstwa szkody. ¯¹daniem pozwu by³o zobowi¹zanie Spó³ki do uchylenia likwidacji Polska Energia Pierwsza
Kompania Handlowa Sp. z o.o. w likwidacji. ¯¹daniem ewentualnym pozwu by³o zobowi¹zanie TAURON Polska
Energia S.A. do przekazania zabezpieczenia poprzez z³o¿enie do depozytu s¹dowego kwoty 183 391 tysiêcy z³otych.
W dniu 8 marca 2017 roku decyzj¹ Zgromadzenia Wspólników Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o.
zosta³a cofniêta likwidacja tej spó³ki. Wobec cofniêcia likwidacji spó³ki zgodnie z zarz¹dzeniem S¹du Okrêgowego
w Krakowie wydanego na rozprawie w dniu 15 marca 2017 roku nast¹pi³a wymiana pism miêdzy stronami sporu maj¹ca
na celu ustosunkowanie siê stron wobec zaistnia³ej zmianyw spó³ce, w toku której powód podtrzyma³ ¿¹danie pozwu.
W dniu 2 sierpnia 2017 roku, do pe³nomocnika Spó³ki ustanowionego w powy¿szej sprawie wp³ynê³o pismo procesowe
Dobies³aw Wind Invest Sp. z o.o. zawieraj¹ce zmianê powództwa. Powodowa spó³ka zmieni³a ¿¹danie pozwu
w ten sposób, ¿e cofnê³a pierwotne powództwo wobec spó³ki zale¿nej Polska Energia Pierwsza Kompania
Handlowa Sp. z o.o., zaœ powództwo wobec Spó³ki zmieni³a, z powództwa o odwrócenie gro¿¹cego niebezpieczeñstwa
szkody, na powództwo o zap³atê odszkodowania. Dobies³aw Wind Invest Sp. z o.o. domaga siê zap³aty kwoty
oko³o 34 700 tysiêcy z³otych wraz z odsetkami ustawowymiod dnia zg³oszenia roszczenia do dnia zap³aty. Ponadto
powód domaga siê ustalenia, ¿e Spó³ka ponosi wzglêdem Dobies³aw Wind Invest Sp. z o.o. odpowiedzialnoœæ
za szkody mog¹ce powstaæ w przysz³oœci szacowane przez powodow¹ spó³kê na kwotê oko³o 254 000 tysi¹ce z³otych
(a wynikaj¹ce z rzekomych czynów niedozwolonych Spó³ki)oraz ustanowienia zabezpieczenia przez Spó³kê w kwocie
oko³o 254 000 tysi¹ce z³otych, na wypadek nie uwzglêdnienia przez s¹d ustalenia odpowiedzialnoœci Spó³ki
za szkody, które mog¹ wynikn¹æ w przysz³oœci. Podstaw¹ faktyczn¹ ¿¹dania, wed³ug twierdzeñ spó³ki powodowej,
jest wypowiedzenie przez spó³kê zale¿n¹ Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. umów
d³ugoterminowych sprzeda¿y energii elektrycznej i sprzeda¿y praw maj¹tkowych.
Dokonana ocena uzasadnienia ¿¹dañ pozwu wskazuje na ich ca³kowit¹ bezzasadnoœæ. Na rozprawie w dniu
4 paŸdziernika 2017 roku S¹d, zgodnie z wnioskiem TAURON Polska Energia S.A., wy³¹czy³ nowe ¿¹danie pozwu
wzglêdem TAURON Polska Energia S.A. do osobnego postêpowania. Co do ¿¹dañ pierwotnych wobec TAURON
PolskaEnergiaS.A.iPolskaEnergiaPierwszaKompaniaHandlowa Sp. z o.o. (¿¹danie uchylenia likwidacji), S¹d
skierowa³ sprawê na posiedzenie niejawne – celem umorzenia.
Wobec koniecznoœci oceny przez S¹d obszernego materia³u dowodowego, przeprowadzenia analizy nierozstrzygniêtego
dot¹d w orzecznictwie problemu prawnego stwierdziæ nale¿y, ¿e wyra¿enie oceny co do przewidywanego wyniku
postêpowania by³oby na obecnym etapie przedwczesne, jednak¿e jest du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e orzeczenie s¹du
bêdzie korzystne dla pozwanych spó³ek.
Powództwo zwi¹zane z wypowiedzeniem umów d³ugoterminowych przeciwko TAURON Polska Energia S.A.
W dniu 20 lipca 2017 roku wp³yn¹³ do Spó³ki pozew z dnia 29 czerwca 2017 roku Gorzyca Wind Invest Sp. z o.o.
przeciwko TAURON Polska Energia S.A., o zap³atê odszkodowania w kwocie oko³o 39 700 tysiêcy z³otych oraz
ustalenie odpowiedzialnoœci za szkody, które mog¹ wynikn¹æ w przysz³oœci z czynów niedozwolonych, w tym z czynów
nieuczciwej konkurencji, o wartoœci szacowanej przez spó³kê powodow¹ na kwotê oko³o 465 900 tysiêcy z³otych.
Sprawa zawis³a przed S¹dem Okrêgowym w Katowicach. W dniu 18 wrzeœnia 2017 roku Spó³ka wnios³a odpowiedŸ
na pozew w którym wnios³a m.in. o oddalenie powództwa w ca³oœci jako oczywiœcie bezzasadnego. W dniu 1 grudnia
2017 roku Gorzyca Wind Invest Sp. z o.o. z³o¿y³a replikê na odpowiedŸ na pozew w której podtrzyma³a stanowisko
zawarte w pozwie oraz zaprzeczy³a stanowisku i argumentacji Spó³ki przedstawionej w odpowiedzi na pozew.
Postanowieniem S¹du Okrêgowego w Katowicach z dnia 8 lutego 2018 roku, postêpowanie z powództwa Gorzyca
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
78


Wind Invest Sp. z o.o. przeciwko TAURON Polska Energia S.A., jest w ca³oœci prowadzone przy drzwiach zamkniêtych,
og³oszenie orzeczenia koñcz¹cego postêpowanie w sprawie odbêdzie siê publicznie.
W dniu 21 sierpnia 2017 roku wp³yn¹³ do Spó³ki pozew z dnia 29 czerwca 2017 roku spó³ki Pêkanino Wind
Invest Sp. z o.o. przeciwko TAURON Polska Energia S.A., ozap³atê odszkodowania w kwocie 28 500 tysiêcy z³otych
oraz ustalenie odpowiedzialnoœci za szkody, które mog¹ wynikn¹æ w przysz³oœci z czynów niedozwolonych,
w tym z czynów nieuczciwej konkurencji, o wartoœci szacowanej przez spó³kê powodow¹ na kwotê 201 600 tysiêcy
z³otych. W dniu 5 paŸdziernika 2017 roku Spó³ka wnios³a odpowiedŸ na pozew, w którym wnios³a m.in. o oddalenie
powództwa w ca³oœci jako oczywiœcie bezzasadnego. W dniu 1 grudnia 2017 roku Pêkanino Wind Invest Sp. z o.o.
z³o¿y³a replikê na odpowiedŸ na pozew w której podtrzyma³a stanowisko zawarte w pozwie oraz zaprzeczy³a
stanowisku i argumentacji Spó³ki przedstawionej w odpowiedzi na pozew. Do dnia zatwierdzenia niniejszego
sprawozdania finansowego do publikacji nie zosta³ wyznaczony termin rozprawy.
W dniu 16 paŸdziernika 2017 roku, wp³yn¹³ do Spó³ki pozew z dnia 29 czerwca 2017 roku spó³ki Nowy Jaros³aw Wind
Invest Sp. z o.o. przeciwko TAURON Polska Energia S.A., ozap³atê odszkodowania w kwocie 27 000 tysiêcy z³otych
oraz ustalenie odpowiedzialnoœci za szkody, które mog¹ wynikn¹æ w przysz³oœci z czynów niedozwolonych,
w tym z czynów nieuczciwej konkurencji, o wartoœci szacowanej przez spó³kê powodow¹ na kwotê 197 800 tysiêcy
z³otych. W dniu 28 grudnia 2017 roku Spó³ka wnios³a odpowiedŸ na pozew, w którym wnios³a m.in. o oddalenie
powództwa w ca³oœci jako oczywiœcie bezzasadnego. Do dniazatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
do publikacji nie zosta³ wyznaczony termin rozprawy.
Podstaw¹ faktyczn¹ ¿¹dania wszystkich pozwów, wed³ug twierdzeñ spó³ek powodowych, jest wypowiedzenie przez
spó³kê zale¿n¹ Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. umów d³ugoterminowych na zakup energii
elektrycznej i praw maj¹tkowych wynikaj¹cych ze œwiadectw pochodzenia, a ³¹czna kwota przysz³ej szkody poniesionej
przez wszystkie spó³ki grupy Wind Invest wyniesie wed³ug twierdzeñ spó³ki powodowej 1 212 900 tysiêcy z³otych.
Na dzieñ zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji szanse Spó³ki na uzyskanie pozytywnego rozstrzygniêcia
w sporach nale¿y oceniæ pozytywnie, tj. szanse te wynosz¹ 70%.
Roszczenia od Huty £aziska S.A.
W zwi¹zku z po³¹czeniem Spó³ki z Górnoœl¹skim Zak³adem Elektroenergetycznym S.A. („GZE”) – TAURON Polska
Energia S.A. zosta³a stron¹ sporu s¹dowego z Hut¹ £aziska S.A. („Huta”) przeciwko GZE i Skarbowi Pañstwa
reprezentowanemu przez Prezesa URE. Aktualnie proces toczy siê przed S¹dem Okrêgowym w Warszawie.
Prezes URE postanowieniem z dnia 12 paŸdziernika 2001 roku nakaza³ GZE wznowiæ dostawy energii elektrycznej
do Huty (wstrzymane w dniu 11 paŸdziernika 2001 roku z powodu nieregulowania zobowi¹zañ p³atniczych przez Hutê)
na warunkach umowy z dnia 30 lipca 2001 roku, w szczególnoœci po cenie 67 z³/MWh, do czasu ostatecznego
rozstrzygniêcia sporu, a w dniu 14 listopada 2001 roku ostatecznie rozstrzygn¹³ spór, wydaj¹c decyzjê stwierdzaj¹c¹,
i¿ wstrzymanie dostaw energii elektrycznej nie by³o nieuzasadnione. Huta odwo³a³a siê od tej decyzji. W dniu 25 lipca
2006 roku S¹d Apelacyjny w Warszawie wyda³ wyrok prawomocnie koñcz¹cy spór o zasadnoœæ wstrzymania
przez GZE dostaw energii do Huty, oddalaj¹cy apelacjê Huty od wyroku S¹du Okrêgowego w Warszawie z dnia
19 paŸdziernika 2005 roku oddalaj¹cego odwo³anie Huty od przedmiotowej decyzji Prezesa URE. Od powo³anego
wyroku S¹du Apelacyjnego w Warszawie Huta wnios³a skargê kasacyjn¹, która zosta³a przez S¹d Najwy¿szy oddalona
wyrokiem z dnia 10 maja 2007 roku. W dniu 15 listopada 2001 roku (po wydaniu przez Prezesa URE wy¿ej wspomnianej
decyzji z 14 listopada 2001 roku, i w zwi¹zku z pog³êbiaj¹cym siê zad³u¿eniem Huty wobec GZE z tytu³u dostaw
energii elektrycznej) GZE ponownie wstrzyma³ dostawy. W zwi¹zku z tym wstrzymaniem Huta wywodzi wobec GZE
roszczenie o zap³atê odszkodowania.
Pozwem z dnia 12 marca 2007 roku Huta domaga siê od GZE i Skarbu Pañstwa – Prezesa URE (in solidum) zas¹dzenia
kwoty 182 060 tysiêcy z³otych z odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zap³aty tytu³em odszkodowania za
rzekome szkody wywo³ane niewykonaniem przez GZE postanowienia Prezesa URE z dnia 12 paŸdziernika 2001 roku.
W sprawie tej zapad³y korzystne dla GZE wyroki s¹du pierwszej i drugiej instancji, jednak¿e wyrokiem z dnia
29 listopada 2011 roku S¹d Najwy¿szy uchyli³ wyrok S¹du Apelacyjnego i przekaza³ sprawê temu¿ S¹dowi
do ponownego rozpoznania. W dniu 5 czerwca 2012 roku S¹d Apelacyjny uchyli³ wyrok S¹du Okrêgowego i przekaza³
sprawê do ponownego rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu. Pocz¹wszy od dnia 27 listopada 2012 roku sprawa
jest przedmiotem postêpowania przed s¹dem pierwszej instancji.
Na podstawie przeprowadzonej analizy prawnej roszczeñ Spó³ka uwa¿a, ¿e s¹ one bezzasadne, a ryzyko koniecznoœci
ich zaspokojenia nik³e. W rezultacie Spó³ka nie utworzy³a rezerwy na koszty zwi¹zane z tymi roszczeniami.
Sprawa z powództwa ENEA S.A.
Sprawa z powództwa ENEA S.A. („ENEA”) przeciwko TAURON Polska Energia S.A., zawis³a od 2016 roku przed S¹dem
Okrêgowym w Katowicach, dotyczy zap³aty kwoty 17 086 tysiêcy z³otych z odsetkami ustawowymi od dnia 31 marca
2015 roku do dnia zap³aty. Podstaw¹ faktyczn¹ roszczenia ENEA s¹ zarzuty dotycz¹ce bezpodstawnego wzbogacenia
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
79


Spó³ki w zwi¹zku z mo¿liwymi b³êdami w zakresie wyznaczenia zagregowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych
przez ENEA Operator Sp. z o.o. (jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego, OSD), stanowi¹cych podstawê rozliczeñ
ENEA i Spó³ki ze spó³k¹ Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z tytu³u niezbilansowania na Rynku Bilansuj¹cym
w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku.
W toku postêpowania na wniosek ENEA nast¹pi³o dopozwanie (tj. wezwanie do wziêcia udzia³u w sprawie w charakterze
pozwanych) siedmiu sprzedawców, dla których TAURON Polska Energia S.A. pe³ni³a funkcjê podmiotu
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe na terenie obszaru dystrybucji ENEA Operator Sp. z o.o. w 2012 roku.
Wœród dopozwanych podmiotów znalaz³y siê dwie spó³ki zale¿ne od TAURON Polska Energia S.A., tj.: TAURON
Sprzeda¿ Sp. z o.o. (wzglêdem której ENEA S.A. wnios³a o zas¹dzenie kwoty 4 934 tysi¹ce z³otych wraz z ustawowymi
odsetkami od dnia dorêczenia odpisu wniosku o dopozwanie do dnia zap³aty), oraz TAURON Sprzeda¿ GZE Sp. z o.o.
(wzglêdem której ENEA S.A. wnios³a o zas¹dzenie kwoty3 480 tysiêcy z³otych wraz z ustawowymi odsetkami
od dnia dorêczenia odpisu wniosku o dopozwanie do dniazap³aty). ¯¹danie zap³aty kwot wskazanych w zdaniu
poprzednim, jak równie¿ kwot dochodzonych od pozosta³ych piêciu sprzedawców, zosta³o zg³oszone przez stronê
powodow¹ na wypadek oddalenia powództwa przeciwko TAURON Polska Energia S.A. Sprawa jest w toku. Do dnia
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji rozprawa jest odroczona z terminem z urzêdu.
Spó³ka nie utworzy³a rezerwy, poniewa¿ uwa¿a, ¿e ryzyko niekorzystnego rozstrzygniêcia sprawy dla Spó³ki wynosi
poni¿ej 50%. Rezerwy w ciê¿ar kosztów utworzy³y spó³ki zale¿ne od TAURON Polska Energia S.A., w ³¹cznej kwocie
5 237 tysiêcy z³otych w przypadku TAURON Sprzeda¿ Sp. z o.o. oraz w ³¹cznej kwocie 3 726 tysiêcy z³otych
w przypadku TAURON Sprzeda¿ GZE Sp. z o.o. Kwoty powy¿szych utworzonych przez spó³ki zale¿ne rezerw
dotycz¹ nale¿noœci g³ównej, odsetek zaktualizowanych na dzieñ 31 grudnia 2017 roku oraz kosztów prowadzonego
postêpowania.
Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 roku roszczenie o zap³atê przez Spó³kê wynosi 17 086 tysiêcy z³otych wraz
z odsetkami ustawowymi od dnia 31 marca 2015 roku do dnia zap³aty. Na wypadek oddalenia powództwa przeciwko
Spó³ce roszczenie o zap³atê przez spó³ki Grupy wynosi ³¹cznie 8 414 tysiêcy z³otych wraz z ustawowymi odsetkami
od dnia dorêczenia odpisu wniosku ENEA S.A. o wezwanie danej spó³ki Grupy do wziêcia udzia³u w sprawie do dnia
zap³aty. W zwi¹zku z przed³o¿eniem w trakcie postêpowania nowych danych pomiarowych przez ENEA Operator
Sp. z o.o. mo¿na przypuszczaæ, ¿e kwoty roszczeñ dochodzonych przeciwko Spó³ce lub spó³kom Grupy mog¹ ulec
zmianie.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
80


45. Zabezpieczenie sp³aty zobowi¹zañ
Umowa/transakcja Rodzaj zabezpieczenia WartoϾ zabezpieczenia
Program Emisji Obligacji z dnia 16 grudnia
2010 roku wraz z póŸniejszymi aneksamioœwiadczenie o poddaniu siê egzekucjido kwoty 6 900 000 tysiêcy z³otych do dnia 31 grudnia
2018 roku
Program Emisji Obligacji D³ugoterminowych
w Banku Gospodarstwa Krajowegooœwiadczenie o poddaniu siê egzekucjido maksymalnej kwoty 2 550 000 tysiêcy z³otych,
obowi¹zuj¹ce do dnia 20 grudnia 2032 roku
Program Emisji Obligacji z dnia 24 listopada
2015 rokuoœwiadczenie o poddaniu siê egzekucjido maksymalnej kwoty 7 524 000 tysiêcy z³otych,
obowi¹zuj¹ce do dnia 31 grudnia 2023 roku
Umowa o limit gwarancyjny zawarta
z The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.oœwiadczenie o poddaniu siê egzekucjido kwoty 377 383 tysi¹ce z³otych, obowi¹zuj¹ce
do dnia 27 paŸdziernika 2018 roku
Umowa finansowania hybrydowego w formie
programu emisji obligacji podporz¹dkowanych
z dnia 6 wrzeœnia 2017 rokuoœwiadczenie o poddaniu siê egzekucjido kwoty 600 000 tysiêcy z³otych z terminem
obowi¹zywania 30 czerwca 2034 roku
Umowa ramowa zawarta z CaixaBank S.A.
na gwarancje bankowe.
Z limitu na gwarancje zabezpieczaj¹ce
transakcje mo¿e korzystaæ Spó³ka oraz
spó³ki z Grupy TAURON (limit gwarancji
wynosi 100 000 tysiêcy z³otych).pe³nomocnictwo do rachunku
bankowego w CaixaBank S.A.do kwoty 100 000 tysiêcy z³otych
oœwiadczenie o poddaniu siê egzekucjido kwoty 120 000 tysiêcy z³otych z terminem
obowi¹zywania 11 lipca 2021 roku
Umowa zawarta z Bankiem Zachodnim WBK
S.A. na gwarancje bankowe dla Izby
Rozliczeniowej Gie³d Towarowych S.A.pe³nomocnictwo do rachunku
bankowego w BZ WBK S.A.do kwoty 150 000 tysiêcy z³otych
Umowa kredytu w rachunku bie¿¹cym
oraz limit intraday (umowa rachunku
bankowego) w banku PKO Bank Polski S.A.
(kredyt do kwoty 300 000 tysiêcy z³otych
oraz limit intraday do kwoty 500 000 tysiêcy
z³otych)pe³nomocnictwa do rachunku bankowego
w banku PKO Bank Polski S.A.do ³¹cznej kwoty 800 000 tysiêcy z³otych
oœwiadczenie o poddaniu siê egzekucjido kwoty 600 000 tysiêcy z³otych z terminem
obowi¹zywania 17 grudnia 2021 roku
oœwiadczenie o poddaniu siê egzekucjido kwoty 360 000 tysiêcy z³otych z terminem
obowi¹zywania 29 grudnia 2021 roku
Umowa kredytu w rachunku bie¿¹cym
w Banku Gospodarstwa Krajowego
(wEUR,dokwoty45000tysiêcyeuro)pe³nomocnictwo do rachunku bankowego
w Banku Gospodarstwa Krajowegodo kwoty 187 690 tysiêcy z³otych (45 000 tysiêcy euro)
oœwiadczenie o poddaniu siê egzekucjido kwoty 100 102 tysi¹ce z³otych (24 000 tysi¹ce euro)
z terminem obowi¹zywania 31 grudnia 2019 roku
oœwiadczenie o poddaniu siê egzekucjido kwoty 208 545 tysiêcy z³otych (50 000 tysiêcy euro)
z terminem obowi¹zywania 31 grudnia 2020 roku
Umowa kredytu w rachunku bie¿¹cym w mBanku
(w USD, do kwoty 2 000 tysiêcy dolarów)oœwiadczenie o poddaniu siê egzekucjido kwoty 10 444 tysi¹ce z³otych (3 000 tysiêcy dolarów)
z terminem obowi¹zywania 31 marca 2019 roku
Zabezpieczenie nale¿ytego wykonania
zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Umów
o dofinansowanie zawartych z Narodowym
Centrum Badañ i Rozwojuweksle in blanco na zabezpieczenie
w³asnych zobowi¹zañdo ³¹cznej kwoty 4 244 tysi¹ce z³otych
Umowa leasingu finansowego,
którego przedmiotem jest nieruchomoœæ
inwestycyjnaPrzedmiotem umowy jest nieruchomoϾ
inwestycyjna. Zabezpieczeniem
tej umowy s¹: dwa weksle in blanco,
cesja wierzytelnoœci oraz pe³nomocnictwo
do rachunku bankowego.WartoϾ bilansowa przedmiotu umowy leasingu
finansowego na dzieñ 31 grudnia 2017 roku wynosi³a
21 702 tysi¹ce z³otych.
W ramach umowy na gwarancje bankowe zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. bank wystawi³ gwarancje celem
zabezpieczenia transakcji gie³dowych wynikaj¹cych z cz³onkostwa w Izbie Rozliczeniowej Gie³d Towarowych S.A.
Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku ³¹czna kwota gwarancji wystawionych przez bank wynosi³a 50 000 tysiêcy z³otych
z terminem obowi¹zywania do dnia 31 marca 2018 roku.
W ramach umowy na gwarancje bankowe zawartej z CaixaBank S.A. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce na zlecenie
Spó³ki bank wystawi³ gwarancje bankowe na zabezpieczenie zobowi¹zañ i transakcji spó³ek zale¿nych od TAURON
Polska Energia S.A. na ³¹czn¹ kwotê 13 834 tysi¹ce z³otych (nota 44 niniejszego sprawozdania finansowego)
oraz na zabezpieczenie realizowanych przez Spó³kê transakcji:

dla Operatora Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM S.A. – do kwoty 2 661 tysiêcy z³otych, obowi¹zuj¹ca
do dnia 30 listopada 2018 roku;

dla Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – do kwoty 4 041 tysiêcy z³otych, obowi¹zuj¹ca do dnia 11 lutego
2018 roku.
46. Zobowi¹zania inwestycyjne
Na dzieñ 31 grudnia 2017 roku oraz na dzieñ 31 grudnia 2016 roku Spó³ka nie posiada istotnych zobowi¹zañ
inwestycyjnych.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
81


47. Informacja o podmiotach powi¹zanych
47.1. Transakcje z udzia³em spó³ek powi¹zanych oraz spó³ek Skarbu Pañstwa
Spó³ka zawiera transakcje ze spó³kami powi¹zanymiprzedstawionymi w nocie 2 niniejszego sprawozdania
finansowego. Ponadto ze wzglêdu na fakt, ¿e g³ównym akcjonariuszem Spó³ki jest Skarb Pañstwa Rzeczypospolitej
Polskiej, spó³ki Skarbu Pañstwa s¹ traktowane jako podmioty powi¹zane. Transakcje ze spó³kami Skarbu Pañstwa
dotycz¹ g³ównie dzia³alnoœci operacyjnej Spó³ki i dokonywane s¹ na warunkach rynkowych.
£¹czna wartoœæ transakcji z powy¿szymi jednostkami oraz stan nale¿noœci i zobowi¹zañ zosta³y przedstawione w tabelach
poni¿ej.
Przychody i koszty
Rok zakoñczony
31 grudnia 2017Rok zakoñczony
31 grudnia 2016
Przychody od spó³ek zale¿nych 8 629 630 9 706 997
Przychody z dzia³alnoœci operacyjnej 7 602 324 7 650 113
Przychody z tytu³u dywidendy 542 474 1 458 951
Przychody ze sprzeda¿y udzia³ów – 96 691
Inne przychody operacyjne 5 669 5 345
Inne przychody finansowe 479 163 495 897
Przychody od spó³ek wspó³zale¿nych 56 611 126 811
Przychody od spó³ek Skarbu Pañstwa 411 956 162 649
Koszty poniesione w zwi¹zku z transakcjami ze spó³kami zale¿nymi (3 175 156) (2 852 147)
Koszty dzia³alnoœci operacyjnej (3 127 698) (2 814 659)
Koszty finansowe(47 458) (37 488)
Koszty poniesione w zwi¹zku z transakcjami zespó³kami wspó³zale¿nymi (3183) (12 521)
Koszty poniesione w zwi¹zku z transakcjami ze spó³kami Skarbu Pañstwa (532 007) (571 124)
Nale¿noœci i zobowi¹zania
Stan na
31 grudnia 2017Stan na
31 grudnia 2016
Po¿yczki udzielone spó³kom zale¿nym oraz nale¿noœci od spó³ek zale¿nych 7 561 140 11 940 640
Nale¿noœci od odbiorców 658 936 795 482
Po¿yczki udzielone w ramach us³ugi cash pool wraz z naliczonymi odsetkami 182 933 15 800
Inne po¿yczki udzielone 139 268 1 249 802
Nale¿noœci z tytu³u Podatkowej Grupy Kapita³owej 6 078 20 945
Obligacje6 572 696 9 858 382
Inne nale¿noœci finansowe 240 229
Inne nale¿noœci niefinansowe 989 –
Po¿yczki udzielone spó³kom wspó³zale¿nym oraz nale¿noœci od spó³ek
wspó³zale¿nych579 381 274 502
Nale¿noœci od spó³ek Skarbu Pañstwa 49 941 25 210
Zobowi¹zania wobec spó³ek zale¿nych 3 406 474 2 413 451
Zobowi¹zania wobec dostawców 288 965 335 344
Po¿yczki otrzymane w ramach us³ugi cash pool wraz z naliczonymi odsetkami 2 355 765 1 229 344
Inne po¿yczki otrzymane 721 280 767 750
Zobowi¹zania z tytu³u Podatkowej Grupy Kapita³owej 34 836 75 415
Inne zobowi¹zania finansowe 5 257 5 259
Inne zobowi¹zania niefinansowe 371 339
Zobowi¹zania wobec spó³ek wspó³zale¿nych 503 1 209
Zobowi¹zania wobec spó³ek Skarbu Pañstwa 28 952 55 389
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
82


Przychody od jednostek zale¿nych zawieraj¹ przychody ze sprzeda¿y wêgla do TAURON Wytwarzanie S.A.
i TAURON Ciep³o Sp. z o.o., które w sprawozdaniu z ca³kowitych dochodów s¹ prezentowane po pomniejszeniu
o koszty nabycia, w wartoœci nadwy¿ki stanowi¹cej wynagrodzenie z tytu³u poœrednictwa, o czym mowa w nocie 12
niniejszego sprawozdania finansowego.
W zakresie przychodów ze sprzeda¿y wynikaj¹cych z transakcji ze spó³kami Skarbu Pañstwa w roku zakoñczonym
dnia 31 grudnia 2017 roku najwiêkszym kontrahentem TAURON Polska Energia S.A. by³a spó³ka PSE S.A. Sprzeda¿
dla tego kontrahenta stanowi³a 95% ogó³u przychodów od spó³ek Skarbu Pañstwa.
W zakresie kosztów poniesionych w zwi¹zku z transakcjami ze spó³kami Skarbu Pañstwa w roku zakoñczonym dnia
31 grudnia 2017 roku najwiêkszymi kontrahentami TAURON Polska Energia S.A. by³y Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.,
PSE S.A. oraz Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A. Koszty dla tych kontrahentów stanowi³y 97% ogó³u kosztów
poniesionych w transakcjach zakupu ze spó³kami Skarbu Pañstwa.
W zwi¹zku z zawartymi umowami ze wspólnym przedsiêwziêciem Elektrociep³owni¹ Stalowa Wola S.A. Spó³ka
tworzy³a rezerwy na umowy rodz¹ce obci¹¿enia i pokrycie kosztów. W roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku
Spó³ka rozwi¹za³a w ca³oœci rezerwy utworzone z tego tytu³u, o czym szerzej w nocie 35 niniejszego sprawozdania
finansowego.
Spó³ka dokonuje istotnych transakcji na rynku energii za poœrednictwem Izby Rozliczeniowej Gie³d Towarowych S.A.
Z uwagi na fakt, i¿ jednostka ta zajmuje siê jedynie organizacj¹ obrotu gie³dowego, Spó³ka nie traktuje dokonywanych
za jej poœrednictwem transakcji zakupu i sprzeda¿y jako transakcji z podmiotem powi¹zanym.
47.2. Wynagrodzenie kadry kierowniczej
Wysokoœæ wynagrodzeñ oraz innych œwiadczeñ cz³onków Zarz¹du, Rady Nadzorczej i pozosta³ych cz³onków g³ównej
kadry kierowniczej Spó³ki wyp³aconych lub nale¿nych do wyp³aty w roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 roku
oraz w okresie porównywalnym przedstawia poni¿sza tabela.
Rok zakoñczony
31 grudnia 2017Rok zakoñczony
31 grudnia 2016
Zarz¹d Jednostki6 957 12 858
Krótkoterminowe œwiadczenia (wraz z narzutami) 4 545 6 367
Œwiadczenia z tytu³u rozwi¹zania stosunku pracy 2 104 5 806
Inne308 685
Rada Nadzorcza Jednostki 739 1 159
Krótkoterminowe œwiadczenia pracownicze (p³ace i narzuty) 739 1 159
Pozostali cz³onkowie g³ównej kadry kierowniczej 13 832 13 284
Krótkoterminowe œwiadczenia pracownicze (p³ace i narzuty) 12 151 10 554
Œwiadczenia z tytu³u rozwi¹zania stosunku pracy 776 1 911
Inne905 819
Razem21 528 27 301
Zgodnie z przyjêt¹ polityk¹ rachunkowoœci Spó³ka tworzy rezerwy na œwiadczenia przys³uguj¹ce z tytu³u rozwi¹zania
stosunku pracy cz³onkom Zarz¹du i pozosta³ym cz³onkom g³ównej kadry kierowniczej, które mog¹ byæ wyp³acone lub
nale¿ne do wyp³aty w kolejnych okresach sprawozdawczych. Powy¿sza tabela uwzglêdnia kwoty wyp³acone i nale¿ne
do wyp³aty do dnia 31 grudnia 2017 roku.
WSpó³ceniewystêpuj¹transakcjedotycz¹cepo¿yczekz ZFŒS udzielanych cz³onkom Zarz¹du, cz³onkom Rady
Nadzorczej oraz pozosta³ym cz³onkom g³ównej kadry kierowniczej.
48. Zarz¹dzanie kapita³em i finansami
Zarz¹dzanie kapita³em i finansami odbywa siê na poziomie Grupy Kapita³owej TAURON Polska Energia S.A. W okresie
objêtym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie wyst¹pi³y istotne zmiany celów, zasad i procedur zarz¹dzania
kapita³em i finansami. Zarz¹dzanie kapita³em i finansami na poziomie Grupy zosta³o szerzej opisane w nocie 51
Dodatkowych Not Objaœniaj¹cych Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok zakoñczony dnia 31 grudnia
2017 roku.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
83


49. Struktura zatrudnienia
Poni¿sza nota prezentuje przeciêtne zatrudnienie w okresach rocznych zakoñczonych dnia 31 grudnia 2017 roku
i 31 grudnia 2016 roku.
Rok zakoñczony
31 grudnia 2017Rok zakoñczony
31 grudnia 2016
Zarz¹d15
Administracja330 249
Pion sprzeda¿y104 115
Razem435 369
50. Wynagrodzenie bieg³ego rewidenta lub podmiotu uprawnionego
Informacja na temat wynagrodzenia bieg³ego rewidenta zosta³a zaprezentowana w Sprawozdaniu Zarz¹du
z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017 w punkcie 4.8.
51. Podzia³ sprawozdania finansowego na rodzaje dzia³alnoœci zgodnie z Art. 44 Prawa
energetycznego
Zgodnie z artyku³em 44. pkt 2 ustawy Prawo energetyczne,TAURON Polska Energia S.A. bêd¹c przedsiêbiorstwem
energetycznym jest zobowi¹zany do dokonania ujawnienia wramach informacji dodatkowej niniejszego sprawozdania
finansowego w postaci wykazania odpowiednich pozycji bilansu oraz rachunków zysków i strat w podziale
na poszczególne rodzaje dzia³alnoœci.
Spó³ka zidentyfikowa³a nastêpuj¹ce rodzaje dzia³alnoœci zgodnie z art. 44 pkt 2 ustawy:
Obrót paliwami gazowymi,
Pozosta³a dzia³alnoœæ.
Zasady sporz¹dzania sprawozdania z ca³kowitych dochodów (rachunku zysków i strat) w podziale na rodzaje
dzia³alnoœci
Spó³ka prowadzi ewidencjê ksiêgow¹ pozwalaj¹ na odrêbneobliczenie kosztów i przychodów oraz wyniku finansowego
dotycz¹cego powy¿szych dzia³alnoœci.
Spó³ka wyodrêbni³a w sposób bezpoœredni przychody ze sprzeda¿y oraz koszt w³asny sprzedanych towarów,
materia³ów i us³ug zwi¹zane z poszczególnymi rodzajami prowadzonej dzia³alnoœci.
Koszty sprzeda¿y zwi¹zane z obs³ug¹ ca³oœci procesu sprzeda¿y prowadzonego przez Spó³kê, zosta³y podzielone
w proporcji do osi¹gniêtych przez Spó³kê przychodów ze sprzeda¿y.
Pozosta³a dzia³alnoœæ operacyjna oraz dzia³alnoœæ finansowa zosta³a zidentyfikowana jako zwi¹zana z pozosta³¹
dzia³alnoœci¹ Spó³ki.
Koszty ogólnego zarz¹du Spó³ki ponoszone s¹ na rzecz ca³ej Grupy Kapita³owej, i w zwi¹zku z powy¿szym zosta³y
wykazane w sprawozdaniu z ca³kowitych dochodów jako pozycje nieprzypisane, gdy¿ ich podzia³ na poszczególne
rodzaje dzia³alnoœci spó³ki nie ma merytorycznego uzasadnienia. Jako pozycje nieprzypisane zaprezentowano tak¿e
obci¹¿enie wyniku finansowego Spó³ki podatkiem dochodowym od osób prawnych.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
84


Sprawozdanie z ca³kowitych dochodów w podziale na rodzaje dzia³alnoœci za rok obrotowy 2017
GazPozosta³a
dzia³alnoœæPozycje
nieprzypisaneRazem
Przychody ze sprzeda¿y 194 290 7 597 735 –7 792 025
Koszt sprzedanych towarów, materia³ów i us³ug (194 375) (7 220 332) –(7 414 707)
Zysk (strata) brutto ze sprzeda¿y (85) 377 403 – 377 318
Koszty sprzeda¿y (580) (22 729) –(23 309)
Koszty ogólnego zarz¹du – – (88 751)(88 751)
Pozosta³e przychody i koszty operacyjne – (2 470) –(2 470)
Zysk (strata) operacyjna (665) 352 204 (88 751) 262 788
Przychody z tytu³u dywidendy – 560 832 –560 832
Przychody odsetkowe od obligacji i po¿yczek – 456 426 –456 426
Koszty odsetkowe od zad³u¿enia – (334 638) –(334 638)
Aktualizacja wartoœci udzia³ów i akcji oraz po¿yczek – (134 372) –(134 372)
Pozosta³e przychody i koszty finansowe – 108 529 –108 529
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (665) 1 008 981 (88 751) 919 565
Podatek dochodowy – – (65 214)(65 214)
Zysk (strata) netto za rok obrotowy (665) 1 008 981 (153 965) 854 351
Sprawozdanie z ca³kowitych dochodów w podziale na rodzaje dzia³alnoœci za rok obrotowy 2016
GazPozosta³a
dzia³alnoœæPozycje
nieprzypisaneRazem
Przychody ze sprzeda¿y 242 615 7 752 713 –7 995 328
Koszt sprzedanych towarów, materia³ów i us³ug (233 922) (7 603 645) –(7 837 567)
Zysk (strata) brutto ze sprzeda¿y 8 693 149 068 – 157 761
Koszty sprzeda¿y (586) (18 740) –(19 326)
Koszty ogólnego zarz¹du – – (81 368)(81 368)
Pozosta³e przychody i koszty operacyjne – (59 170) (32 500)(91 670)
Zysk (strata) operacyjna 8 107 71 158 (113 868) (34 603)
Przychody z tytu³u dywidendy – 1 485 152 –1 485 152
Przychody odsetkowe od obligacji i po¿yczek – 503 897 –503 897
Koszty odsetkowe od zad³u¿enia – (356 947) –(356 947)
Aktualizacja wartoœci udzia³ów i akcji oraz po¿yczek – (1 610 396) –(1 610 396)
Pozosta³e przychody i koszty finansowe – (136 237) –(136 237)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 107 (43 373) (113 868) (149 134)
Podatek dochodowy – – (17 119)(17 119)
Zysk (strata) netto za rok obrotowy 8 107 (43 373) (130 987) (166 253)
Zasady sporz¹dzania sprawozdaniaz sytuacji finansowej (bilansu) w podziale na rodzaje dzia³alnoœci
Spó³ka wyodrêbni³a bezpoœrednio nale¿noœci od odbiorców izobowi¹zania wobec dostawców oraz pozosta³e nale¿noœci
i zobowi¹zania zwi¹zane z poszczególnymi rodzajami dzia³alnoœci prowadzonymi przez Spó³kê.
Kapita³y w³asne, rezerwy na œwiadczenia pracownicze, œrodki pieniê¿ne oraz rozrachunki z tytu³u podatków i op³at
zosta³y wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako pozycje nieprzypisane.
Pozosta³e sk³adniki aktywów i pasywów, zwi¹zane s¹ z pozosta³¹ dzia³alnoœci¹ spó³ki.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
85


Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzieñ 31 grudnia 2017 roku, w podziale na rodzaje dzia³alnoœci
GazPozosta³a
dzia³alnoœæPozycje
nieprzypisaneRazem
AKTYWA
Aktywa trwa³e, w tym: 834 27 370 591 – 27 371 425
Udzia³y i akcje – 20 912 679 –20 912 679
Obligacje – 6 009 920 –6 009 920
Po¿yczki udzielone – 382 989 –382 989
Pozosta³e aktywa finansowe 834 1 890 –2 724
Aktywa obrotowe, w tym: 20 912 2 123 084 757 671 2 901 667
Nale¿noœci od odbiorców 20 413 698 720 –719 133
Nale¿noœci z tytu³u podatków i op³at – – 36 09436 094
Obligacje – 562 776 –562 776
Po¿yczki udzielone – 520 191 –520 191
Pozosta³e aktywa finansowe 499 131 141 –131 640
Œrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty – – 721 577721 577
SUMA AKTYWÓW 21 746 29 493 675 757 671 30 273 092
PASYWA
Kapita³ w³asny – – 17 377 906 17 377 906
Zobowi¹zania d³ugoterminowe, w tym: – 9 497 538 32 990 9 530 528
Zobowi¹zania z tytu³u zad³u¿enia – 9 472 454 –9 472 454
Zobowi¹zanie z tytu³u odroczonego podatku
dochodowego – – 29 84329 843
Rezerwy na œwiadczenia pracownicze – – 3 1473 147
Zobowi¹zania krótkoterminowe, w tym: 4 081 3 290 128 70 449 3 364 658
Zobowi¹zania z tytu³u zad³u¿enia – 2 725 763 –2 725 763
Zobowi¹zanie wobec dostawców 4 081 409 184 –413 265
Zobowi¹zania z tytu³u podatków i op³at – – 70 11970 119
Rezerwy na œwiadczenia pracownicze – – 330330
Pozosta³e zobowi¹zania finansowe – 62 590 –62 590
SUMA PASYWÓW 4 081 12 787 666 17 481 345 30 273 092
Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzieñ 31 grudnia 2016 roku, w podziale na rodzaje dzia³alnoœci
GazPozosta³a
dzia³alnoœæPozycje
nieprzypisaneRazem
AKTYWA
Aktywa trwa³e, w tym: 1 109 25 854 220 – 25 855 329
Udzia³y i akcje – 14 874 418 –14 874 418
Obligacje – 9 615 917 –9 615 917
Po¿yczki udzielone – 1 292 800 –1 292 800
Pozosta³e aktywa finansowe 984 540 –1 524
Aktywa obrotowe, w tym: 24 292 1 474 079 318 676 1 817 047
Nale¿noœci od odbiorców 23 230 817 426 –840 656
Nale¿noœci z tytu³u podatków i op³at – – 120 586120 586
Obligacje – 242 465 –242 465
Po¿yczki udzielone – 30 966 –30 966
Pozosta³e aktywa finansowe 594 54 760 –55 354
Œrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty – – 198 090198 090
SUMA AKTYWÓW 25 401 27 328 299 318 676 27 672 376
PASYWA
Kapita³ w³asny – – 16 530 268 16 530 268
Zobowi¹zania d³ugoterminowe, w tym: – 8 935 078 34 898 8 969 976
Zobowi¹zania z tytu³u zad³u¿enia – 8 754 047 –8 754 047
Zobowi¹zanie z tytu³u odroczonego podatku
dochodowego – – 32 36432 364
Rezerwy na œwiadczenia pracownicze – – 2 5342 534
Zobowi¹zania krótkoterminowe, w tym: 3 591 2 148 033 20 508 2 172 132
Zobowi¹zania z tytu³u zad³u¿enia – 1 433 929 –1 433 929
Zobowi¹zania wobec dostawców 3 173 470 464 –473 637
Zobowi¹zania z tytu³u podatków i op³at – – 20 20920 209
Rezerwy na œwiadczenia pracownicze – – 299299
Pozosta³e zobowi¹zania finansowe 418 111 341 –111 759
SUMA PASYWÓW 3 591 11 083 111 16 585 674 27 672 376
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
86


52. Zdarzenia nastêpuj¹ce po dniu bilansowym
Podwy¿szenie kapita³u spó³ki Magenta Grupa TAURON Sp. z o.o.
W dniu 11 stycznia 2018 roku zosta³o zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S¹dowym podwy¿szenie kapita³u
zak³adowego spó³ki Magenta Grupa TAURON Sp. z o.o. w kwocie 9 000 tysiêcy z³otych, uchwalone przez Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników spó³ki w dniu 24 paŸdziernika 2017 roku.
Po¿yczki udzielone na rzecz wspólnego przedsiêwziêcia
W dniach 12 stycznia 2018 roku oraz 28 lutego 2018 roku Spó³ka zawar³a z Elektrociep³owni¹ Stalowa Wola S.A.
odpowiednio umowê po¿yczki w kwocie 27 000 tysiêcy z³otych oraz porozumienie konsoliduj¹ce d³ug po¿yczkobiorcy
w kwocie 609 951 tysiêcy z³otych, o czym o czym szerzej w nocie 25 niniejszego sprawozdania finansowego.
Podwy¿szenie kapita³u spó³ki TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.
W dniu 2 marca 2018 roku zosta³o zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S¹dowym podwy¿szenie kapita³u zak³adowego
spó³ki TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. w kwocie 1 000 000 tysiêcy z³otych, uchwalone przez Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników spó³ki w dniu 24 paŸdziernika 2017 roku.
Wniesienie dop³at do kapita³u spó³ki Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o.
W dniu 1 marca 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa
Sp. z o.o. podjê³o uchwa³ê w sprawie na³o¿enia na Spó³kê jako jedynego wspólnika obowi¹zku wniesienia dop³at
w ³¹cznej wysokoœci 6 000 tysiêcy z³otych. W dniu 7 marca 2018 roku dop³aty zosta³y wniesione przez Spó³kê.
Finansowanie wspólnego przedsiêwziêcia Elektrociep³ownia Stalowa Wola S.A.
Po dniu bilansowym, w dniu 8 marca 2018 roku wspólne przedsiêwziêcie Elektrociep³ownia Stalowa Wola S.A. podpisa³a
umowê po¿yczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.,
co zosta³o szerzej opisane w nocie 25 niniejszego sprawozdania finansowego.
Podpisanie aneksów do umów dotycz¹cych programu emisji obligacji
Po dniu bilansowym, w dniu 9 marca 2018 roku wyd³u¿ony zosta³ przez czêœæ banków okres dostêpnoœci œrodków
w ramach Programu emisji obligacji z dnia 24 listopada 2015 roku, na podstawie podpisanych aneksów do umowy
agencyjnej i depozytowej oraz umowy gwarancyjnej co zosta³o szerzej opisane w nocie 33.1 niniejszego sprawozdania
finansowego.
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
87


Zarz¹d Spó³ki
Katowice, dnia 12 marca 2018 roku
Filip Grzegorczyk – Prezes Zarz¹du ………………………………………………………………
Jaros³aw Broda – Wiceprezes Zarz¹du ………………………………………………………………
Kamil Kamiñski – Wiceprezes Zarz¹du ………………………………………………………………
Marek Wadowski – Wiceprezes Zarz¹du ………………………………………………………………
Oliwia Tokarczyk – Dyrektor Wykonawczy ds. Rachunkowoœci i Podatków ………………………………………………………
TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 roku zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez UE
(w tysi¹cach z³otych)
88


SPRAWOZDANIE ZARZ¥DU
Z DZIA£ALNOŒCI TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2017
MARZEC 2018


SPIS TREŒCI
1. TAURONPOLSKAENERGIAS.A………………………………….. 5
1.1. PodstawoweinformacjeoSpó³ce…………………………………5
1.2. OrganizacjaorazstrukturaGrupyKapita³owejTAURON ………………………5
1.2.1. Jednostkipodlegaj¹cekonsolidacji ……………………………5
1.2.2. Powi¹zaniaorganizacyjnelubkapita³owe …………………………6
1.2.3. G³ówneinwestycjekrajoweizagraniczne …………………………7
1.3. StrategiaiPriorytetystrategiczneGrupyKapita³owejTAURON …………………..9
1.3.1. Misja,wizjaiwartoœciGrupyKapita³owejTAURON ……………………10
1.3.2. Strategia Grupy Kapita³owej TAURON na lata 2016–2025…………………11
1.3.3. KluczowewyzwaniadlaGrupyKapita³owejTAURON …………………..14
1.3.4. Szanseizagro¿enia …………………………………..15
1.3.5. Realizacja Strategii i priorytety Grupy Kapita³owej TAURON w 2017 r……………16
1.4. CharakterystykapolitykiikierunkówrozwojuGrupyKapita³owejTAURON …………….18
1.4.1. Perspektywiczneceleiza³o¿eniafinansoweStrategii …………………..19
1.4.2. Realizacjaprojektówinwestycyjnych…………………………..19
1.4.3. Ocenamo¿liwoœcirealizacjizamierzeñinwestycyjnych ………………….20
1.4.4. BudowawartoœciGrupyKapita³owejTAURON………………………20
1.4.5. Kierunkirozwojuinnowacyjnoœciidzia³alnoœcibadawczo-rozwojowej …………..21
1.4.6. Wa¿niejszeosi¹gniêciawdziedziniebadañirozwoju …………………..21
2. DZIA£ALNOŒÆTAURONPOLSKAENERGIAS.A. ………………………… 23
2.1. Czynnikiinietypowezdarzeniamaj¹ceznacz¹cywp³ywnaosi¹gniêtywynikfinansowy ………23
2.1.1. Czynnikiwewnêtrzneiichocena …………………………….23
2.1.2. Czynnikizewnêtrzneiichocena …………………………….23
2.1.2.1. Otoczeniemakroekonomiczne ………………………..23
2.1.2.2. Otoczenierynkowe………………………………23
2.1.2.3. Otoczenieregulacyjne…………………………….31
2.2. Czynniki istotne dla rozwoju…………………………………..36
2.3. Czego mo¿emy oczekiwaæ w 2018 r……………………………….37
2.4. Podstawoweprodukty,towaryius³ugi………………………………38
2.5. RynkizbytuiŸród³azaopatrzenia ………………………………..40
2.5.1. Rynkizbytu……………………………………….40
2.5.2. ród³azaopatrzenia–paliwa ………………………………41
2.6. Kalendarium…………………………………………..41
2.7. Wa¿niejszezdarzeniaidokonaniamaj¹ceznacz¹cywp³ywnadzia³alnoœæ …………….42
2.8. Nagrodyiwyró¿nienia ……………………………………..48
2.9. Informacjadotycz¹cazatrudnieniawTAURON ………………………….48
2.9.1. PolitykaZarz¹dzaniaZasobamiLudzkimiwGrupieTAURON……………….48
2.9.2. RozwójiSzkolenia……………………………………49
2.9.3. Dialogspo³eczny ……………………………………53
2.9.4. Kluczowedanedotycz¹cezatrudnienia …………………………53
2.10. Politykawzakresiespo³ecznejodpowiedzialnoœcibiznesu(CSR) …………………55
2.10.1. Bezpieczeñstwoenergetyczne ……………………………..56
2.10.2. Zorientowanienaklienta…………………………………57
2.10.3. Badaniesatysfakcjiklienta ……………………………….57
2.10.4. Wp³ywnaœrodowiskonaturalne …………………………….59
2.10.5. Dzia³alnoœæsponsoringowa……………………………….62
3. ZARZ¥DZANIERYZYKIEMWGRUPIEKAPITA£OWEJTAURON………………….. 64
3.1. Celizasadyzarz¹dzaniaryzykiem………………………………..64
3.2. Zarz¹dzanieryzykiemw„Modelutrzechliniiobrony”……………………….64
3.3. Proceszarz¹dzaniaryzykiemijegouczestnicy ………………………….65
3.4. Architekturasystemuzarz¹dzaniaryzykiemkorporacyjnym(ERM) ………………..66
3.4.1. Zarz¹dzanieryzykiemhandlowym ……………………………68
3.4.2. Zarz¹dzanieryzykiemfinansowym ……………………………69
3.4.3. Zarz¹dzanieryzykiemkredytowym ……………………………70
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
2


3.4.4. Zarz¹dzanieryzykiemoperacyjnym …………………………..70
3.4.5. Zarz¹dzanieryzykiemwprojektach……………………………71
3.5. Opis najistotniejszych ryzyk zwi¹zanych zfunkcjonowaniem Grupy Kapita³owej TAURON……..72
4. ANALIZASYTUACJIFINANSOWO-MAJ¥TKOWEJTAURONPOLSKAENERGIAS.A. ……….. 76
4.1. Omówienie wielkoœci ekonomiczno-finansowych ujawnionych w rocznym sprawozdaniu
finansowym …………………………………………..76
4.2. Ró¿nice pomiêdzy wynikami finansowymiwykazanymi w raporcie rocznym a wczeœniej
publikowanymiprognozamiwynikównadanyrok ………………………..81
4.3. PodstawowewskaŸnikifinansoweiniefinansowe…………………………81
4.4. Wp³ywyzemisjipapierówwartoœciowych …………………………….82
4.5. Instrumentyfinansowe ……………………………………..83
4.5.1. Zastosowanie instrumentów finansowych w zakresie eliminacji zmian cen,
ryzyka kredytowego, istotnych zak³óceñ przep³ywów œrodków pieniê¿nych
orazutratyp³ynnoœcifinansowej …………………………….83
4.5.2. Celeimetodyzarz¹dzaniaryzykiemfinansowym …………………….83
4.6. Ocenazarz¹dzaniazasobamifinansowymi ……………………………83
4.7. Zasadysporz¹dzeniarocznegosprawozdaniafinansowego ……………………84
4.8. Informacjaopodmiocieuprawnionymdobadaniasprawozdañfinansowych……………84
5. AKCJEIAKCJONARIAT …………………………………….. 86
5.1. Strukturaakcjonariatu………………………………………86
5.2. Politykadywidendowa ……………………………………..86
5.3. Liczba i wartoœæ nominalna akcji Spó³ki oraz akcji i udzia³ów w jednostkach powi¹zanych Spó³ki
bêd¹cychwposiadaniuosóbzarz¹dzaj¹cychinadzoruj¹cych ………………….87
5.4. Umowydotycz¹cepotencjalnychzmianwstrukturzeakcjonariatu…………………87
5.5. Nabycieakcjiw³asnych……………………………………..87
5.6. Programyakcjipracowniczych………………………………….87
5.7. Notowania akcji na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie (GPW)…………….87
5.8. Relacjeinwestorskie ………………………………………90
6. OŒWIADCZENIEOSTOSOWANIU£ADUKORPORACYJNEGO ………………….. 93
6.1. Wskazaniestosowanegozbioruzasad³adukorporacyjnego……………………93
6.2. Wskazaniezasad³adukorporacyjnego,odstosowaniaktórychodst¹piono…………….93
6.3. Opis g³ównych cech systemów kontroli wewnêtrznej i zarz¹dzania ryzykiem w odniesieniu
doprocesusporz¹dzaniasprawozdañfinansowychiskonsolidowanychsprawozdañfinansowych…94
6.4. Akcjonariuszeposiadaj¹cyznacznepakietyakcji…………………………96
6.5. Posiadaczepapierówwartoœciowychdaj¹cychspecjalneuprawnieniakontrolne………….96
6.6. Ograniczeniawwykonywaniuprawag³osu ……………………………97
6.7. Ograniczeniadotycz¹ceprzenoszeniaprawaw³asnoœcipapierówwartoœciowych …………98
6.8. Zasady dotycz¹ce powo³ywania i odwo³ywania osób zarz¹dzaj¹cych i nadzoruj¹cych
orazichuprawnieñ ……………………………………….98
6.8.1. Zarz¹d …………………………………………98
6.8.2. RadaNadzorcza…………………………………….99
6.9. OpiszasadzmianyStatutuSpó³ki ……………………………….102
6.10. Sposób dzia³ania Walnego Zgromadzenia, jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
akcjonariuszyisposobuichwykonywania ……………………………102
6.11. Sk³ad osobowy, jego zmiany oraz opis dzia³aniaorganów zarz¹dzaj¹cych i nadzoruj¹cych Spó³ki
orazichkomitetów……………………………………….104
6.11.1. Zarz¹d ………………………………………..104
6.11.2. RadaNadzorcza ……………………………………106
6.11.3. KomitetAudytu…………………………………….112
6.11.4. KomitetNominacjiiWynagrodzeñ……………………………113
6.11.5. KomitetStrategii ……………………………………114
6.11.6. Opisdzia³aniaKomitetówRadyNadzorczej……………………….115
6.12. Opispolitykiró¿norodnoœcistosowanejdoorganówSpó³ki …………………..116
7. POLITYKAWYNAGRODZEÑOSÓBZARZ¥DZAJ¥CYCHINADZORUJ¥CYCH ………….. 117
7.1. Systemwynagradzaniacz³onkówzarz¹duikluczowychmened¿erów ………………117
7.1.1. Ogólnainformacjaoprzyjêtymsystemiewynagrodzeñcz³onkówZarz¹du ………..117
7.1.2. Ogólnainformacjaoprzyjêtymsystemiewynagrodzeñkluczowychmened¿erów …….117
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
3


7.1.3. Zasady,warunkiiwysokoœæwynagrodzeniacz³onkówZarz¹du……………..118
7.1.4. Umowy zawarte z osobami zarz¹dzaj¹cymi przewiduj¹ce rekompensatê w przypadku
ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez wa¿nej przyczyny lub gdy
ichodwo³anielubzwolnienienastêpujezpowodupo³¹czeniaSpó³kiprzezprzejêcie …..120
7.1.5. Pozafinansowe sk³adniki wynagrodzenia przys³uguj¹ce cz³onkom Zarz¹du i kluczowym
mened¿erom ……………………………………..120
7.1.6. Informacja o zmianach w polityce wynagrodzeñ w ci¹gu ostatniego roku obrotowego….120
7.1.7. Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeñ z punktu widzenia realizacji jej celów,
w szczególnoœci d³ugoterminowego wzrostuwartoœci dla akcjonariuszy i stabilnoœci
funkcjonowaniaprzedsiêbiorstwa ……………………………120
7.2. Systemwynagradzaniacz³onkówRadyNadzorczej……………………….121
7.3. Zobowi¹zania wynikaj¹ce z emerytur i œwiadczeñ podobnych dla by³ych cz³onków Zarz¹du
iRadyNadzorczej ……………………………………….122
8. OŒWIADCZENIENATEMATINFORMACJINIEFINANSOWYCH …………………. 123
8.1. ModelBiznesowyiOperacyjnyGrupyTAURON…………………………123
8.1.1. Za³o¿eniaModeluBiznesowego…………………………….123
8.1.2. Zasadyzarz¹dzaniaSpó³k¹ ………………………………123
8.1.3. Zasadyzarz¹dzaniaGrup¹Kapita³ow¹TAURON…………………….123
8.1.4. ObszaryBiznesoweGrupyKapita³owejTAURON…………………….125
8.1.5. Zmianywzasadachzarz¹dzaniaSpó³k¹iGrup¹Kapita³ow¹TAURON ………….126
8.2. Kluczowe niefinansowe wskaŸniki efektywnoœci zwi¹zane z dzia³alnoœci¹
GrupyKapita³owejTAURON ………………………………….129
8.3. OpispolitykstosowanychprzezTAURON ……………………………130
8.3.1. Zagadnieniaspo³eczne ………………………………..130
8.3.2. Zagadnieniapracownicze ……………………………….130
8.3.3. Œrodowiskonaturalne …………………………………130
8.3.4. Poszanowanieprawcz³owieka …………………………….131
8.3.5. Przeciwdzia³aniekorupcji ……………………………….131
8.4. OpisrezultatówstosowaniapolitykprzezTAURON ……………………….131
8.5. Opis procedur nale¿ytej starannoœci funkcjonuj¹cych w ramach polityk stosowanych przez TAURON . . 132
8.6. Opis istotnych ryzyk zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ TAURON mog¹cych wywieraæ niekorzystny
wp³ywnapolitykistosowaneprzezTAURON,atak¿eopiszarz¹dzaniatymiryzykami ………133
9. POZOSTA£EISTOTNEINFORMACJEIZDARZENIA ………………………. 137
9.1. Postêpowania tocz¹ce siê przed s¹dem, organem w³aœciwym dla postêpowania arbitra¿owego
luborganemadministracjipublicznej………………………………137
9.2. Informacjaoumowachzawartychprzezspó³kiGrupyKapita³owejTAURON……………137
9.2.1. Umowyznacz¹cedladzia³alnoœciGrupyKapita³owejTAURON……………..137
9.2.2. Transakcjezpodmiotamipowi¹zanyminawarunkachinnychni¿rynkowe………..140
9.2.3. Zaci¹gniêteiwypowiedzianeumowydotycz¹cekredytówipo¿yczek ………….140
9.2.4. Udzielonepo¿yczkiiporêczeniaorazotrzymaneporêczeniaigwarancje…………141
9.3. Informacjaoinnychumowachizdarzeniach…………………………..144
ZA£¥CZNIKA:S£OWNIKPOJÊÆIWYKAZSKRÓTÓW ……………………….. 147
ZA£¥CZNIK B: SPIS TABEL I RYSUNKÓW……………………………… 151
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
4


1. TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
1.1. Podstawowe informacje o Spó³ce
TAURON Polska Energia Spó³ka Akcyjna (zwana w dalszej czêœci sprawozdania Spó³k¹ lub TAURON) zosta³a
utworzona w dniu 6 grudnia 2006 r. w ramach realizacjiProgramu dla elektroenergetyki. Za³o¿ycielami Spó³ki byli:
Skarb Pañstwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Pañstwa, EnergiaPro S.A. z siedzib¹ we Wroc³awiu, ENION S.A.
z siedzib¹ w Krakowie (obecnie: TAURON Dystrybucja S.A., która powsta³a w wyniku po³¹czenia ówczesnych
EnergiaPro S.A. i ENION S.A.) oraz Elektrownia Stalowa Wola S.A. z siedzib¹ w Stalowej Woli (obecnie stanowi Oddzia³
TAURON Wytwarzanie S.A.). Spó³ka zosta³a zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S¹dowym w dniu 8 stycznia 2007 r.
pod firm¹ Energetyka Po³udnie S.A. Zmianê firmy Spó³ki naobecn¹, tj. TAURON Polska Energia S.A. zarejestrowano
w dniu 16 listopada 2007 r.
Poni¿sza tabela przedstawia informacje ogólne o Spó³ce oraz podstawowe rodzaje prowadzonej przez Spó³kê
dzia³alnoœci.
Tabela nr 1. Informacje ogólne o TAURON
Lp. Informacje ogólne Podstawowe rodzaje prowadzonej przez Spó³kê dzia³alnoœci
1.
Nazwa (firma): TAURON Polska Energia S.A.
1) Dzia³alnoœæ firm centralnych (head offices) i holdingów,
z wy³¹czeniem holdingów finansowych (PKD 70.10 Z),
2) Handel energi¹ elektryczn¹ (PKD 35.14 Z),
3) Sprzeda¿ hurtowa paliw i produktów pochodnych
(handel wêglem i biomas¹) (PKD 46.71 Z),
4) Handel paliwami gazowymi (PKD 35.23 Z). 2.
Forma prawna: spó³ka akcyjna
3.
Siedziba: Katowice
4.
Strona internetowa: www.tauron.pl
5.
Krajowy Rejestr S¹dowy: 0000271562
S¹d Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
6.
NIP: 9542583988
7.
REGON: 240524697
8.
Spó³ka nie posiada oddzia³ów (zak³adów)
Poni¿szy rysunek przedstawia wysokoœæ kapita³u zak³adowego TAURON wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r.
w podziale na iloϾ akcji.
Rysunek nr 1. Kapita³ zak³adowy TAURON (wp³acony) na 31 grudnia 2017 r. w podziale na iloœæ akcji
Grupa Kapita³owa TAURON Polska Energia S.A. (Grupa Kapita³owa TAURON) jest pionowo zintegrowan¹ grup¹
energetyczn¹ zlokalizowan¹ w po³udniowej czêœci Polski. Grupa Kapita³owa TAURON prowadzi dzia³alnoœæ
we wszystkich kluczowych segmentach rynku energetycznego(z wy³¹czeniem przesy³u energii elektrycznej le¿¹cego
wy³¹cznie w gestii Operatora Systemu Przesy³owego (OSP)), tj. w obszarze wydobycia wêgla kamiennego,
wytwarzania, dystrybucji oraz obrotu energi¹ elektryczn¹ i ciep³em.
1.2. Organizacja oraz struktura Grupy Kapita³owej TAURON
Na dzieñ 31 grudnia 2017 r. do kluczowych spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON, oprócz jednostki dominuj¹cej
TAURON Polska Energia S.A., zalicza³o siê 19 spó³ek zale¿nych, objêtych konsolidacj¹, wskazanych w pkt 1.2.1.
niniejszego sprawozdania. Ponadto na dzieñ 31 grudnia 2017 r. Spó³ka w sposób bezpoœredni lub poœredni posiada³a
udzia³y w pozosta³ych 38 spó³kach.
1.2.1. Jednostki podlegaj¹ce konsolidacji
Poni¿szy rysunek przedstawia strukturê Grupy Kapita³owej TAURON, uwzglêdniaj¹c¹ spó³ki objête konsolidacj¹,
wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
5
Kapita³ zak³adowy (wp³acony)
Iloœæ akcji:8 762 746 970,00 z³
1 752 549 394Akcje serii BB
(zwyk³e imienne):
163 110 632 akcje
Wartoœæ nominalna jednej akcji:5z³
Akcje serii AA
(na okaziciela):
1 589 438 762 akcje
Wartoœæ nominalna jednej akcji:5z³


Rysunek nr 2. Struktura Grupy Kapita³owej TAURON, uwzglêdniaj¹ca spó³ki objête konsolidacj¹
na dzieñ 31 grudnia 2017 r.
Grupa Kapita³owa TAURON posiada równie¿ inwestycje we wspólnych przedsiêwziêciach: Elektrociep³ownia Stalowa
Wola S.A. (EC Stalowa Wola) oraz TAMEH HOLDING sp.z o.o. (TAMEH HOLDING), TAMEH POLSKA sp. z o.o.
(TAMEH POLSKA) oraz TAMEH Czech s.r.o. (TAMEH Czech), które w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
s¹ wyceniane metod¹ praw w³asnoœci.
Szczegó³owe informacje o spó³kach zale¿nych objêtych konsolidacj¹ oraz o udziale TAURON w ich kapitale zak³adowym,
jak równie¿ w organie stanowi¹cym, zosta³y przedstawione w pkt 1.2.2. niniejszego sprawozdania.
1.2.2. Powi¹zania organizacyjne lub kapita³owe
Poni¿sza tabela przedstawia wykaz istotnych spó³ek bezpoœrednio i poœrednio zale¿nych objêtych konsolidacj¹,
w których Spó³ka posiada³a udzia³y oraz akcje wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r.
Tabela nr 2. Wykaz istotnych spó³ek zale¿nych objêtych konsolidacj¹ na dzieñ 31 grudnia 2017 r.
Lp. Nazwa spó³ki SiedzibaPodstawowy przedmiot
dzia³alnoœciUdzia³ TAURON
w kapitale
spó³kiUdzia³ TAURON
worganie
stanowi¹cym spó³ki
1. TAURON Wydobycie Jaworzno Wydobywanie wêgla kamiennego100,00% 100,00%
2. TAURON Wytwarzanie
1 JaworznoWytwarzanie, przesy³anie
i dystrybucja energii
elektrycznej i ciep³a100,00% 100,00%
3. Nowe Jaworzno GT
1 JaworznoWytwarzanie, przesy³anie
i dystrybucja energii
elektrycznej i ciep³a oraz obrót
energi¹ elektryczn¹100,00% 100,00%
4. TAURON EKOENERGIA Jelenia Góra Wytwarzanie energii elektrycznej 100,00% 100,00%
5. Marselwind KatowiceWytwarzanie, przesy³anie
i obrót energi¹ elektryczn¹100,00% 100,00%
6. TAURON Ciep³o Katowice Produkcja i dystrybucja ciep³a 100,00% 100,00%
7. TAURON Serwis Katowice Dzia³alnoœæ us³ugowa 95,61% 95,61%
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
6


Lp. Nazwa spó³ki SiedzibaPodstawowy przedmiot
dzia³alnoœciUdzia³ TAURON
w kapitale
spó³kiUdzia³ TAURON
worganie
stanowi¹cym spó³ki
8. TAURON Dystrybucja Kraków
Dystrybucja energii elektrycznej99,74% 99,75%
9. TAURON Dystrybucja Serwis Wroc³awDzia³alnoœæ us³ugowa 100,00% 100,00%
10. TAURON Dystrybucja Pomiary
2 Tarnów Dzia³alnoœæ us³ugowa 99,74% 99,75%
11. TAURON Sprzeda¿ Kraków Obrót energi¹ elektryczn¹ 100,00% 100,00%
12. TAURON Sprzeda¿ GZE Gliwice Obrót energi¹ elektryczn¹ 100,00% 100,00%
13. TAURON Czech EnergyOstrawa,
Republika
CzeskaObrót energi¹ elektryczn¹100,00% 100,00%
14. TAURON Obs³uga Klienta Wroc³aw Dzia³alnoœæ us³ugowa 100,00% 100,00%
15. KW Czatkowice KrzeszowiceWydobywanie ska³ wapiennych
oraz wydobywanie kamienia100,00% 100,00%
16. PEPKH
3 Warszawa Obrót energi¹ elektryczn¹ 100,00% 100,00%
17. TAURON Sweden EnergySztokholm,
SzwecjaDzia³alnoœæ us³ugowa100,00% 100,00%
18. Biomasa Grupa TAURONStalowa Wola Sprzeda¿ hurtowa odpadów
iz³omu100,00% 100,00%
19. Wsparcie Grupa TAURON
2, 4 Tarnów Dzia³alnoœæ us³ugowa99,74% 99,75%
1W dniu 3 kwietnia 2017 r. nast¹pi³ podzia³ spó³ki TAURON Wytwarzanie i wydzielenie zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa do spó³ki Nowe Jaworzno GT.2Udzia³ w TAURON Dystrybucja Pomiary oraz Wsparcie Grupa TAURON (dawniej KOMFORT-ZET sp. z o.o.) posiadany jest przez TAURON w sposób
poœredni poprzez spó³kê zale¿n¹ TAURON Dystrybucja. TAURON jest u¿ytkownikiem udzia³ów spó³ki TAURON Dystrybucja Pomiary.
3W dniu 8 marca 2017 r. Nadzwyczajne ZW spó³ki PEPKH w likwidacji podjê³o uchwa³ê o uchyleniu likwidacji tej spó³ki.4W dniu 6 wrzeœnia 2017 r. KOMFORT-ZET sp. z o.o. zmieni³a nazwê na „Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o.”.
Poni¿sza tabela przedstawia wykaz istotnych spó³ek wspó³zale¿nych, w których Spó³ka posiada³a bezpoœredni
i poœredni udzia³, wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r.
Tabela nr 3. Wykaz istotnych spó³ek wspó³zale¿nych na dzieñ 31 grudnia 2017 r.
Lp. Nazwa spó³ki Siedziba Podstawowy przedmiot dzia³alnoœciUdzia³ TAURON
w kapitale i organie
stanowi¹cym spó³ki
1. EC Stalowa Wola
1 Stalowa Wola Wytwarzanie energii elektrycznej50,00%
3. TAMEH HOLDING
2 D¹browa Górnicza Dzia³alnoœæ firm centralnych i holdingów50,00%
4.TAMEH POLSKA
2 D¹browa GórniczaWytwarzanie, przesy³anie, dystrybucja
i obrót energii elektrycznej i ciep³a50,00%
5.TAMEH Czech
2 Ostrawa,
Republika CzeskaProdukcja, handel i us³ugi50,00%
1Udzia³ w EC Stalowa Wola posiadany jest przez TAURON w sposób poœredni poprzez spó³kê zale¿n¹ TAURON Wytwarzanie.2Spó³ki tworz¹ grupê kapita³ow¹. TAURON posiada bezpoœredni udzia³ w kapitale i organie stanowi¹cym spó³ki TAMEH HOLDING, która posiada
100% udzia³ w kapitale i organie stanowi¹cym TAMEH POLSKA oraz TAMEH Czech.
W zwi¹zku ze zmianami w organizacji Grupy Kapita³owej TAURON, na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania,
Spó³ka posiada w sposób bezpoœredni lub poœredni udzia³y w 57 spó³kach.
Pozosta³a najistotniejsza inwestycja w aktywa finansowe o charakterze kapita³owym na dzieñ 31 grudnia 2017 r.
obejmuje zaanga¿owanie w PGE EJ 1 sp. z o.o. (PGE EJ 1) o wartoœci 26 546 tys. z³.
1.2.3. G³ówne inwestycje krajowe i zagraniczne
Objêcie lub nabycie udzia³owych papierów wartoœciowych
Do g³ównych inwestycji w udzia³owe papiery wartoœciowe, jakich dokona³a Spó³ka w 2017 r. oraz do dnia sporz¹dzenia
niniejszego sprawozdania, nale¿y zaliczyæ:
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
7


Objêcie udzia³ów spó³ki Nowe Jaworzno GT
W 2017 r. TAURON trzykrotnie obejmowa³ nowe udzia³y w kapitale zak³adowym spó³ki Nowe Jaworzno GT:
1) W dniu 31 stycznia 2017 r. Nadzwyczajne WZ TAURON Wytwarzanie podjê³o uchwa³ê w sprawie podzia³u spó³ki
TAURON Wytwarzanie poprzez wydzielenie w trybie art. 529§ 1 pkt 4) Ksh, tj. przez przeniesienie czêœci maj¹tku
TAURON Wytwarzanie w postaci zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa obejmuj¹cej proces inwestycyjny
budowy nowego bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, realizowany w TAURON Wytwarzanie Oddzia³
Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, na nowo zawi¹zan¹ spó³kê Nowe Jaworzno GT (w organizacji) w zamian
za 37 000 udzia³ów spó³ki Nowe Jaworzno GT o wartoœci nominalnej 50 z³ ka¿dy i ³¹cznej wartoœci nominalnej
1 850 000 z³, które zosta³y objête przez jedynego akcjonariusza spó³ki dzielonej – TAURON. W dniu 3 kwietnia
2017 r. spó³ka Nowe Jaworzno GT zosta³a zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S¹dowym.
2) W dniu 26 czerwca 2017 r. S¹d Rejonowy Katowice-Wschód, Wydzia³ VIII Gospodarczy zarejestrowa³ w Krajowym
Rejestrze S¹dowym podwy¿szenie kapita³u zak³adowego spó³ki Nowe Jaworzno GT, uchwalone przez
Nadzwyczajne ZW spó³ki w dniu 16 maja 2017 r. Kapita³ zak³adowy spó³ki zosta³ podwy¿szony z kwoty 1 850 000 z³
do kwoty 31 850 000 z³ tj. o kwotê 30 000 000 z³, poprzez utworzenie 600 000 nowych udzia³ów o wartoœci nominalnej
50 z³ ka¿dy i ³¹cznej wartoœci nominalnej 30 000 000 z³. Wszystkie nowe udzia³y w podwy¿szonym kapitale
zak³adowym spó³ki zosta³y objête przez dotychczasowego jedynego wspólnika spó³ki – TAURON, po cenie 5 000 z³
za ka¿dy udzia³, tj. za ³¹czn¹ kwotê 3 000 000 000 z³, przy czym nadwy¿ka ceny objêcia ka¿dego nowego udzia³u
w podwy¿szonym kapitale zak³adowym spó³ki ponad jegowartoœæ nominaln¹, w wysokoœci 4 950 z³ na ka¿dy nowy
udzia³, tj. w ³¹cznej wysokoœci 2 970 000 000 z³, zosta³a przeznaczona na kapita³ zapasowy spó³ki.
3) W dniu 13 lipca 2017 r. S¹d Rejonowy Katowice-Wschód, Wydzia³ VIII Gospodarczy zarejestrowa³ w Krajowym
Rejestrze S¹dowym podwy¿szenie kapita³u zak³adowego spó³ki Nowe Jaworzno GT, uchwalone przez
Nadzwyczajne ZW spó³ki w dniu 29 czerwca 2017 r. Kapita³ zak³adowy spó³ki zosta³ podwy¿szony z kwoty
31 850 000 z³ do kwoty 35 850 000 z³ tj. o kwotê 4 000 000 z³, poprzez utworzenie 80 000 nowych udzia³ów
po 50 z³ ka¿dy. Wszystkie nowe udzia³y zosta³y objête przez TAURON, po cenie 5 000 z³ za ka¿dy udzia³,
tj. za ³¹czn¹ kwotê 400 000 000 z³, przy czym nadwy¿ka ceny objêcia ka¿dego nowego udzia³u w podwy¿szonym
kapitale zak³adowym spó³ki ponad jego wartoœæ nominaln¹, w wysokoœci 4 950 z³ na ka¿dy nowy udzia³,
tj. w ³¹cznej wysokoœci 396 000 000 z³, zosta³a przeznaczona na kapita³ zapasowy spó³ki.
Objêcie akcji spó³ki TAURON Dystrybucja
W dniu 29 grudnia 2017 r. S¹d Rejonowy dla Krakowa–Œródmieœcia w Krakowie, XI Wydzia³ Gospodarczy zarejestrowa³
w Krajowym Rejestrze S¹dowym podwy¿szenie kapita³u zak³adowego spó³ki TAURON Dystrybucja, uchwalone przez
Nadzwyczajne WZ spó³ki w dniu 26 paŸdziernika 2017 r. Kapita³ zak³adowy spó³ki zosta³ podwy¿szony z kwoty
511 925 759,22 z³ do kwoty 560 611 250,96 z³, tj. o kwotê 48 685 491,74 z³, poprzez emisjê nowych 2 434 274 587 akcji
imiennych, zwyk³ych o wartoœci nominalnej 0,02 z³ ka¿da akcja, tj. o ³¹cznej wartoœci nominalnej 48 685 491,74 z³.
Wszystkie akcje zosta³y objête przez TAURON po cenie 0,4108 z³ za ka¿d¹ akcjê, tj. za ³¹czn¹ kwotê 1 000 000 000,34 z³,
przy czym nadwy¿ka ceny emisyjnej ka¿dej akcji ponad jej wartoœæ nominaln¹, w wysokoœci 0,3908 z³ na ka¿d¹
tak¹ akcjê, tj. w ³¹cznej wysokoœci 951 314 508,60 z³, zosta³a przeznaczona na kapita³ zapasowy spó³ki.
W zwi¹zku z podwy¿szeniem kapita³u zak³adowego, udzia³ TAURON w kapitale zak³adowym spó³ki wzrós³ z 99,72%
do 99,74%.
Objêcie udzia³ów spó³ki TAURON EKOENERGIA
W dniu 2 marca 2018 r. S¹d Rejonowy dla Wroc³awia-Fabrycznej we Wroc³awiu, IX Wydzia³ Gospodarczy zarejestrowa³
w Krajowym Rejestrze S¹dowym podwy¿szenie kapita³u zak³adowego spó³ki TAURON EKOENERGIA, uchwalone przez
Nadzwyczajne ZW w dniu 24 paŸdziernika 2017 r. Kapita³ zak³adowy spó³ki zosta³ podwy¿szony o kwotê 10 000 000 z³
poprzez utworzenie 10 000 nowych udzia³ów o wartoœci nominalnej 1 000 z³ i ³¹cznej wartoœci nominalnej 10 000 000 z³.
Wszystkie nowe udzia³y po cenie 100 000 z³ za ka¿dy udzia³, tj. za ³¹czn¹ kwotê 1 000 000 000 z³, zosta³y objête przez
dotychczasowego jedynego wspólnika spó³ki – TAURON, przy czym nadwy¿ka ceny objêcia ka¿dego nowego udzia³u
w podwy¿szonym kapitale zak³adowym spó³ki ponad jego wartoœæ nominaln¹, w wysokoœci 99 000 z³ na ka¿dy nowy
udzia³, tj. w ³¹cznej wysokoœci 990 000 000 z³, zosta³a przeznaczona na kapita³ zapasowy spó³ki.
Objêcie udzia³ów spó³ki TAURON Ciep³o
W dniu 20 czerwca 2017 r. S¹d Rejonowy Katowice-Wschód, Wydzia³ VIII Gospodarczy zarejestrowa³ w Krajowym
Rejestrze S¹dowym podwy¿szenie kapita³u zak³adowego spó³ki TAURON Ciep³o, uchwalone przez Nadzwyczajne ZW
spó³ki w dniu 11 maja 2017 r. Kapita³ zak³adowy spó³ki zosta³ podwy¿szony z kwoty 1 098 348 500 z³ do kwoty
1 104 348 500 z³, tj. o kwotê 6 000 000 z³, poprzez utworzenie 120 000 nowych udzia³ów po 50 z³ ka¿dy, o ³¹cznej
wartoœci nominalnej 6 000 000 z³. Wszystkie nowe udzia³y zosta³y objête przez TAURON, po cenie 5 000 z³ za ka¿dy
udzia³, tj. za ³¹czn¹ kwotê 600 000 000 z³, przy czym nadwy¿ka ceny objêcia ka¿dego nowego udzia³u w podwy¿szonym
kapitale zak³adowym spó³ki ponad jego wartoœæ nominaln¹, w wysokoœci 4 950 z³ na ka¿dy nowy udzia³, tj. w ³¹cznej
wysokoœci 594 000 000 z³, zosta³a przeznaczona na kapita³ zapasowy spó³ki.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
8


Objêcie akcji spó³ki TAURON Wydobycie
W dniu 7 kwietnia 2017 r. S¹d Rejonowy Katowice-Wschód, Wydzia³ VIII Gospodarczy zarejestrowa³ w Krajowym
Rejestrze S¹dowym podwy¿szenie kapita³u zak³adowego spó³ki, uchwalone przez Nadzwyczajne WZ spó³ki w dniu
21 marca 2017 r. Kapita³ zak³adowy spó³ki zosta³ podwy¿szony z kwoty 355 510 780 z³ do kwoty 357 110 780 z³,
tj. o kwotê 1 600 000 z³, poprzez emisjê nowych 160 000 akcji imiennych, serii „K” o wartoœci nominalnej 10 z³ ka¿da,
tj. o ³¹cznej wartoœci nominalnej 1 600 000 z³. Wszystkie akcje serii „K” zosta³y objête, w drodze subskrypcji zamkniêtej,
przez jedynego akcjonariusza spó³ki – TAURON, po cenie 1 000 z³ za ka¿d¹ akcjê, tj. za ³¹czn¹ kwotê 160 000 000 z³,
przy czym nadwy¿ka ceny objêcia ka¿dej nowej akcji w podwy¿szonym kapitale zak³adowym spó³ki ponad jego wartoœæ
nominaln¹ w wysokoœci 990 z³ na ka¿d¹ now¹ akcjê, tj. w ³¹cznej w wysokoœci 158 400 000 z³, zosta³a przeznaczona
na kapita³ zapasowy spó³ki.
Objêcie udzia³ów spó³ki Magenta Grupa TAURON sp. z o.o.
W dniu 11 stycznia 2018 r. S¹d Rejonowy Katowice-Wschód, Wydzia³ VIII Gospodarczy zarejestrowa³ w Krajowym
Rejestrze S¹dowym podwy¿szenie kapita³u zak³adowego spó³ki Magenta Grupa TAURON, uchwalone przez
Nadzwyczajne ZW spó³ki w dniu 24 paŸdziernika 2017 r. Kapita³ zak³adowy spó³ki zosta³ podwy¿szony z kwoty 500 000 z³
do kwoty 1 500 000, tj. o kwotê 1 000 000 z³, poprzez utworzenie 20 000 nowych udzia³ów po 50 z³ ka¿dy, o ³¹cznej
wartoœci nominalnej 1 000 000 z³. Wszystkie nowe udzia³y po cenie 450 z³ za ka¿dy udzia³, tj. za ³¹czn¹ kwotê 9 000 000 z³,
zosta³y objête przez dotychczasowego jedynego wspólnika spó³ki – TAURON, przy czym nadwy¿ka ceny objêcia
ka¿dego nowego udzia³u w podwy¿szonym kapitale zak³adowym spó³ki ponad jego wartoœæ nominaln¹, w wysokoœci
400 z³ na ka¿dy nowy udzia³, tj. w ³¹cznej wysokoœci 8 000 000z³, zosta³a przeznaczona na kapita³ zapasowy spó³ki.
Objêcie akcji ElectroMobility Poland S.A.
W dniu 3 stycznia 2018 r. Nadzwyczajne WZ spó³ki ElectroMobility Poland S.A. podjê³o uchwa³ê w sprawie
podwy¿szenia kapita³u zak³adowego spó³ki z kwoty 10 000 000 z³ do kwoty 30 000 000 z³, tj. o kwotê 20 000 000 z³
w drodze podwy¿szenia wartoœci nominalnej dotychczasowych akcji z 1 000 z³ ka¿da akcja do 3 000 z³ ka¿da akcja,
w ramach którego TAURON obj¹³, proporcjonalnie doposiadanych akcji, podwy¿szon¹ wartoœæ nominaln¹
2 500 posiadanych akcji z ³¹cznej kwoty 2 500 000 z³ do ³¹cznej kwoty 7 500 000 z³, tj. w ³¹cznej wysokoœci 5 000 000 z³.
Nabycie akcji spó³ki TAURON Dystrybucja Serwis
W zwi¹zku z zawarciem w dniu 9 sierpnia 2017 r. pomiêdzy TAURON a TAURON Dystrybucja umowy przeniesienia
akcji spó³ki TAURON Dystrybucja Serwis w celu zwolnienia TAURON Dystrybucja ze zobowi¹zania w postaci wyp³aty
na rzecz TAURON dywidendy (datio in solutum), TAURON sta³ siê w³aœcicielem dotychczas u¿ytkowanych od TAURON
Dystrybucja 5 101 003 akcji spó³ki TAURON Dystrybucja Serwis, stanowi¹cych 100% akcji w kapitale zak³adowym spó³ki.
G³ówne inwestycje w aktywa finansowe
Do g³ównych inwestycji Grupy Kapita³owej TAURON w aktywa finansowe w roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 r.
nale¿y zaliczyæ:
1. Nabycie przez TAURON, jako jednostkê dominuj¹c¹ jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
za ³¹czn¹ kwotê 75 000 tys. z³. Na dzieñ bilansowy wartoœæ jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
wynios³a 101 358 tys. z³.
2. Udzielenie przez TAURON, jako jednostkê dominuj¹c¹ po¿yczek dla spó³ki wspó³zale¿nej EC Stalowa Wola
w ³¹cznej kwocie 304 192 tys. z³. Na dzieñ bilansowy wartoœæ po¿yczek udzielonych EC Stalowa Wola wynios³a
570 432 tys. z³.
Inwestycje w aktywa finansowe zosta³y sfinansowanie ze œrodków w³asnych i œrodków pozyskanych w ramach
centralnego modelu finansowania funkcjonuj¹cego w Grupie Kapita³owej TAURON. W ramach powy¿szego, dodatkowo
wskazaæ nale¿y, i¿ na sfinansowanie transakcji: objêcia akcji w podwy¿szonym kapitale zak³adowym spó³ki TAURON
Dystrybucja oraz objêcia udzia³ów w podwy¿szonym kapitale zak³adowym spó³ki TAURON EKOENERGIA dedykowane
by³y œrodki pochodz¹ce z emisji euroobligacji TAURON,która mia³a miejsce w dniu 5 lipca 2017 r. Objêcie akcji
i udzia³ów w powy¿ej wskazanych spó³kach stanowi³o wype³nienie g³ównego celu emisji zawartego w prospekcie
emisyjnym euroobligacji zgodnie z którym œrodki uzyskane z emisji mia³y byæ przeznaczone przede wszystkim
na zrefinansowanie kosztów budowy i nabycia farm wiatrowych oraz finansowanie inwestycji Grupy Kapita³owej
TAURON w Segmencie Dystrybucja.
1.3. Strategia i Priorytety strategiczne Grupy Kapita³owej TAURON
W 2017 r. by³a realizowanaStrategia Grupy TAURON na lata 2016–2025(Strategia), która zosta³a przyjêta przez Zarz¹d
TAURON w dniu 2 wrzeœnia 2016 r. i pozytywnie zaopiniowana przez Radê Nadzorcz¹ Spó³ki. Strategia ta jest
odpowiedzi¹ na wyzwania wynikaj¹ce z aktualnej i prognozowanej sytuacji rynku i sektora elektroenergetycznego.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
9


W procesie opracowywania Strategii dokonano gruntownej analizy otoczenia makroekonomicznego, rynkowego
i regulacyjnego oraz prognoz kierunków rozwoju sektora, przek³adaj¹c je na szanse i ryzyka dla Grupy
Kapita³owej TAURON w perspektywie najbli¿szych dziesiêciu lat. Szczegó³owo przeanalizowano zdolnoœci Grupy
Kapita³owej TAURON do sfinansowania obecnych i planowanych inwestycji, tak, aby ich realizacja by³a mo¿liwa
ze œrodków generowanych z dzia³alnoœci operacyjnej oraz finansowania d³u¿nego. Powy¿sze analizy i trendy rynkowe
by³y podstaw¹ do weryfikacji za³o¿eñ rynkowych, makroekonomicznych oraz planu inwestycyjnego.
1.3.1. Misja, wizja i wartoœci Grupy Kapita³owej TAURON
Strategia definiuje Misjê i Wizjê oraz okreœlakluczowe wartoœci Grupy Kapita³owej TAURON:
Misja Grupy Kapita³owej TAURON
„Z pasj¹ i zaanga¿owaniem dostarczamy nowoczesne rozwi¹zania,
które daj¹ energiê w ci¹gle zmieniaj¹cym siê œwiecie.”
Wizja Grupy Kapita³owej TAURON
„Jesteœmy firm¹, która najlepiej w polskiej bran¿y energetycznej
odpowiada na potrzeby klientów.”
Misja i wizja najlepiej opisuj¹ zamierzenia strategiczne Grupy Kapita³owej TAURON. Segment Sprzeda¿ oraz nowe
produkty i us³ugi stanowi¹ t¹ dziedzinê dzia³alnoœci, któr¹ Grupa Kapita³owa TAURON intensywnie rozwija. Grupa
Kapita³owa TAURON dostosowuje swój profil w celu pe³nej koncentracji na kliencie dostrzegaj¹c potencja³ nowych
produktów, kompatybilnych us³ug, nowoczesnych kana³ów kontraktu jako odpowiedzi na potrzeby klientów.
Poni¿szy rysunek przedstawia Wizjê Grupy Kapita³owej TAURON w 2025 r.
Rysunek nr 3. Wizja Grupy Kapita³owej TAURON w 2025 r.
Kluczowe wartoœci, które maj¹ wspieraæ realizacjê Strategii to „Partnerstwo”, „Rozwój” i „Odwaga”. Wartoœci
odzwierciedlaj¹ sposób, w jaki Grupa Kapita³owa TAURON chce osi¹gaæ cele. Istotna w ramach partnerstwa
jest orientacja na klientów, budowa trwa³ych relacji i zaanga¿owanie. Rozwój oznacza nastawienie na innowacyjnoœæ,
rozwój kompetencji, umiejêtnoœci i wiedzy oraz poszukiwanie coraz lepszych rozwi¹zañ wychodz¹c naprzeciw klientom
i podnosz¹c jakoœæ us³ug. Odwaga oznacza œmia³oœæ i otwartoœæ, determinacjê oraz zaanga¿owanie i pasjê w realizacji
wspólnych celów.
Po³¹czenie tych wartoœci ma prowadziæ do lepszego rozumienia oczekiwañ klientów, odpowiedzi na wyzwania rynku
i rozwoju kultury organizacyjnej Grupy Kapita³owej TAURON.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
10


1.3.2. Strategia Grupy Kapita³owej TAURON na lata 2016–2025
Strategia przyjêta na lata 2016–2025 prezentuje optymaln¹ œcie¿kê rozwoju, która zapewni stabilnoœæ finansow¹
oraz perspektywê wzrostu, przy jednoczesnym wsparciu zapewnienia stabilnoœci systemu elektroenergetycznego.
D³ugoterminowy rozwój bêdzie opiera³ siê na rozwi¹zaniach bazuj¹cych na relacjach z klientami. Misja i wizja
odzwierciedlaj¹ filozofiê zarz¹dzania oraz wpisuj¹siê w koncepcjê rozwoju zorientowanego na klienta.
Strategia charakteryzuje podejœcie do rozwoju poszczególnych segmentów dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej TAURON,
dziel¹c je na takie, które Grupa Kapita³owa TAURON planuje mocno rozwijaæ, takie, które bêd¹ stanowi³y podstawê
stabilnoœci finansowej oraz na takie, gdzie konieczny jest mocny akcent na efektywnoœæ kosztow¹. Powy¿sze
odzwierciedla now¹ filozofiê zarz¹dzania oraz podkreœla zwrot w kierunku klienta i jego potrzeb oraz w kierunku budowy
innowacyjnej, otwartej na nowe wyzwania Grupy Kapita³owej TAURON.
Poni¿szy rysunek przedstawia perspektywy segmentów Grupy Kapita³owej TAURON.
Rysunek nr 4. Perspektywy segmentów Grupy Kapita³owej TAURON
Strategia wyznacza trzy priorytety, które przekszta³c¹ Grupê Kapita³ow¹ TAURON w innowacyjny, dostosowany do
potrzeb rynku i klienta, rozwijaj¹cy siê koncern energetyczny docelowo zapewniaj¹cy swoim akcjonariuszom zwrot
z zainwestowanego kapita³u.
1. Zapewnienie stabilnoœci finansowej Grupy Kapita³owejTAURON realizowane jest poprzez nastêpuj¹ce dzia³ania:
a) Program Poprawy Efektywnoœci w Grupie TAURON na lata 2016–2018, przyjêty w marcu 2016 r. i zak³adaj¹cy
uzyskanie oszczêdnoœci w latach 2016–2018 na poziomie 1,3 mld z³. Na powy¿sze oszczêdnoœci sk³adaj¹ siê
dzia³ania wp³ywaj¹ce na skumulowany wzrost EBITDA o oko³o 1 mld z³ oraz polegaj¹ce na ograniczeniu
nak³adów inwestycyjnych o oko³o 0,3 mld z³ w latach 2016–2018.
b) Inicjatywy Strategiczne i ograniczenie nak³adów inwestycyjnych w latach 2017–2020 przynios¹ efekt
finansowy na poziomie 1,9 mld z³. Bêdzie on osi¹gniêty dziêki dzia³aniom wp³ywaj¹cym na skumulowany
wzrost EBITDA o oko³o 1,2 mld z³ oraz redukcjê nak³adów inwestycyjnych o oko³o 0,7 mld z³. S¹ to
dodatkowe efekty finansowe, poza efektami ujêtymi w Programie Poprawy Efektywnoœci.
c) Wstrzymanie inwestycji w nowy blok gazowo-parowyw Elektrowni £agisza, przek³adaj¹ce siê na brak
poniesienia nak³adów inwestycyjnych na kwotê oko³o 1,5 mld z³. Projekt bêdzie móg³ zostaæ wznowiony
w przypadku zaistnienia korzystnego otoczenia regulacyjnego i rynkowego.
2. Budowa silnej grupy kapita³owej.
Strategia wyznacza nowe podejœcie do ³añcucha wartoœci, w którym dla ka¿dego Obszaru Biznesowego
wyznaczono kluczowe zadania. Strategia nie zak³adarównomiernego wzrostu w ka¿dym ogniwie ³añcucha
wartoœci. Sprzeda¿ i rozwój nowych produktów i us³ugmaj¹ stanowiæ siln¹ bazê wzrostu Grupy Kapita³owej
TAURON. W tym segmencie TAURON planuje dynamiczny rozwój oferty dla klientów, co pozwoli na utrzymanie
obecnej bazy klientów kupuj¹cych produkty TAURON oraz zwiêkszenie rentownoœci. Obszary dystrybucji energii
elektrycznej oraz wytwarzania i dystrybucji ciep³a maj¹ stanowiæ stabiln¹ bazê biznesów regulowanych Grupy
Kapita³owej TAURON. Zadania obszarów wydobycia i wytwarzania konwencjonalnego s¹ przede wszystkim
zwi¹zane z popraw¹ efektywnoœci. Zdefiniowano nastêpuj¹ce trzy filary budowy silnej grupy kapita³owej:
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
11


a) Relacje z klientem oparte na zintegrowanej obs³udze o wysokich standardach i z wykorzystaniem
nowoczesnych kana³ów sprzeda¿y i obs³ugi klienta oraz rozwój oferty produktów i us³ug.
b) Stabilna baza aktywów regulowanych oparta o zmodernizowany segment dystrybucji energii elektrycznej,
ciep³ownictwa i gotowoœæ do rozwijania Ÿróde³ odnawialnych w przypadku korzystnego otoczenia
regulacyjnego.
c) Efektywne aktywa konwencjonalne, tj. segmenty wydobycia i wytwarzania konwencjonalnego, które poprzez
poprawê efektywnoœci kosztowej i produktywnoœci bêd¹ konkurencyjne na rynku lub w przypadku aktywów
wytwórczych bêd¹ przesuwane do obszaru regulowanego systemu elektroenergetycznego.
3. Wdro¿enie zmian organizacyjnych wspieraj¹cych realizacjê Strategii, które przekszta³c¹ Grupê Kapita³ow¹ TAURON
w nowoczesn¹ i innowacyjn¹ organizacjê:
a) Wdro¿enie nowego modelu operacyjnego zorientowanego na procesy. Wyodrêbniono piêæ priorytetowych
strumieni procesowych, wokó³ których koncentrowaæ siê bêdzie dzia³alnoœæ Grupy Kapita³owej TAURON,
tj.: Strategia, Finanse, Zarz¹dzanie Maj¹tkiem i Rozwój, Klient oraz Zarz¹dzanie Korporacyjne i Wsparcie.
Takie podejœcie pozwoli na po³o¿enie wiêkszego nacisku na zagadnienia przekrojowe, które decydowaæ
bêd¹ o przewagach konkurencyjnych Grupy Kapita³owej TAURON w przysz³oœci.
b) Rozwój dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, na który przewiduje siê wydatki w wysokoœci
0,4% skonsolidowanych przychodów rocznie.
c) Rozwój projektów innowacyjnych w oparciu o dedykowany do tego fundusz typu Corporate Venture Capital
(CVC) lub podobne rozwi¹zania.
Poni¿szy rysunek przedstawia realizacjê priorytetów w oparciu o filary Strategii Grupy Kapita³owej TAURON.
Rysuneknr5.Realizacjapriorytetówwoparciuo filary Strategii Grupy Kapita³owej TAURON
Wdro¿enie Strategii pozwoli na zwiêkszenie EBITDA z 3,5 mld z³ w 2015 r. do poziomu powy¿ej 4 mld z³ w 2020 r. oraz
powy¿ej 5 mld z³ w 2025 r. Szacowany powtarzalny efekt realizacji Programu Poprawy Efektywnoœci w postaci wp³ywu
na EBITDA Grupy Kapita³owej TAURON to oko³o 0,4 mld z³ od 2018 r., a efekt realizacji Inicjatyw Strategicznych
w postaci wp³ywu na EBITDA Grupy Kapita³owej TAURON to oko³o 0,3 mld z³ po 2020 r.
W ramach racjonalizacji nak³adów inwestycyjnych zredukowano nak³ady planowane na lata 2016–2020 z 20,2 mld z³
do ok. 18 mld z³. W Strategii za³o¿ono kontynuacjê rozpoczêtych i daleko zaawansowanych projektów inwestycyjnych.
Szczegó³owa analiza wskaza³a, ¿e 75% planu inwestycyjnego do 2020 r. to zadania kontynuowane lub bêd¹ce
realizacj¹ podjêtych zobowi¹zañ. Do tych zadañ nale¿¹ inwestycja w blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III
oraz zakontraktowane lub wynikaj¹ce z wymogów regulacyjnych zadania w Segmencie Dystrybucja. Rezygnacja lub
przesuniêcie tych zadañ mia³yby negatywny wp³yw na wartoœæ Grupy Kapita³owej TAURON, b¹dŸ te¿ jest niemo¿liwa
z przyczyn prawnych lub wymogów bezpieczeñstwa.
W Segmencie Wydobycie kontynuowane bêd¹ inwestycje w ZG Janina, budowa szybu „Grzegorz” w ZG Sobieski oraz
zaplanowane inwestycje w ZG Brzeszcze. Wartoœæ nak³adów w tym obszarze to oko³o 1,3 mld z³ do 2020 r.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
12


W Segmencie Wytwarzanie kontynuowane bêd¹ inwestycje w budowany blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III,
w blok gazowo-parowy w EC Stalowa Wola oraz inwestycje w sieci ciep³ownicze. TAURON zak³ada realizacjê projektu
budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania. W 2017 r. wydzielono zorganizowan¹
czêœæ przedsiêbiorstwa obejmuj¹c¹ proces inwestycyjny budowy nowego bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III
i utworzono spó³kê Nowe Jaworzno GT. Planuje siê sprzeda¿czêœci udzia³ów partnerom zewnêtrznym, pod warunkiem
objêcia przez nich pakietu niedaj¹cego kontroli. Zmiana sposobu finansowania budowy bloku wp³ynê³aby na obni¿enie
wskaŸnika d³ug netto/EBITDA, a tym samym znacz¹co ograniczy³aby ryzyko przekroczenia granicznego poziomu
kowenantu (3,5x) zawartego w umowach finansowania.
Strategia zak³ada utrzymanie stabilnoœci finansowej i nieprzekroczenie kowenantu d³ug netto/EBITDA na poziomie 3,5x,
bez uwzglêdnienia sprzeda¿y partnerom zewnêtrznym mniejszoœciowego udzia³u w projekcie budowy bloku 910 MW
w Elektrowni Jaworzno III. Oznacza to, ¿e planowana zmiana formu³y finansowania tego projektu stanowi dodatkowy
element stabilizuj¹cy sytuacjê finansow¹ Grupy Kapita³owej TAURON. Nak³ady w Segmencie Wytwarzanie to kwota
6,7 mld z³ do 2020 r.
Ponad 50% ca³ej puli nak³adów, tj. 9,5 mld do 2020 r. to inwestycje w Segmencie Dystrybucji obejmuj¹ce
m.in. przy³¹czenia nowych odbiorców i Ÿróde³ energii elektrycznej oraz modernizacjê i odtworzenie maj¹tku sieciowego.
Poni¿szy rysunek przedstawia nak³ady inwestycyjne wed³ug segmentów w latach 2016–2020.
Rysunek nr 6. Nak³ady inwestycyjne wed³ug segmentów w latach 2016–2020
W zakresie dzia³alnoœci innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Strategia zak³ada wydatki w wysokoœci 0,4% wartoœci
skonsolidowanych przychodów rocznie.
Nadrzêdnym celem w obszarze inwestycji jest dostosowanie portfela inwestycyjnego do potrzeb rynku.
W szczególnoœci dzia³ania bêd¹ zorientowane na:
1. Optymalizacjê struktury aktywów we wszystkich obszarach dzia³alnoœci oraz dostosowanie do wymogów
œrodowiskowych.
2. Realizacjê projektów inwestycyjnych, które gwarantuj¹ oczekiwany poziom zwrotu z kapita³u i nie s¹ obci¹¿one
istotnymi ryzykami rynkowymi.
3. Wykorzystanie pozabilansowych form finansowania, w szczególnoœci poprzez anga¿owanie partnerów
zewnêtrznych.
4. Analizê inwestycji w segmencie wytwarzania konwencjonalnego, pod warunkiem wprowadzenia mechanizmów
gwarantuj¹cych przychody (np. rynek mocy lub inna forma regulacji).
5. Inwestowanie w przedsiêwziêcia w sektorach pokrewnych do energetyki (w szczególnoœci us³ug) w celu
uzupe³nienia ³añcucha wartoœci, w którym dzia³a TAURON, a tak¿e tworzenie oferty wysokomar¿owych us³ug.
Za³o¿one kierunki inwestycyjne po 2020 r. to przede wszystkim obszar energetyki regulowanej (tj. m.in. dystrybucja
energii elektrycznej, wytwarzanie i dystrybucja ciep³a) oraz nowa energetyka (tj. e-mobility, rozproszone wytwarzanie
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
13


ciep³a i energii, energetyka prosumencka, rozwi¹zania Smart Home, Smart City oraz us³ugi oko³oenergetyczne).
Strategia zak³ada, ¿e w latach 2020–2025 Grupa Kapita³owa TAURON bêdzie dysponowa³a potencja³em inwestycyjnym
szacowanym na ponad 6 mld z³.
1.3.3. Kluczowe wyzwania dla Grupy Kapita³owej TAURON
Strategia jest odpowiedzi¹ Grupy Kapita³owej TAURON na wyzwania stawiane przez otoczenie biznesowe i wymagania
klientów sektora energetycznego, które w ostatnich latach podlegaj¹ dynamicznej zmianie.
W Strategii zdefiniowano cztery kluczowe wyzwania dla Grupy Kapita³owej TAURON: regulacje, rynek, klient oraz technologie.
Wprowadzenie rynku dwutowarowego – rynek mocy, polityka dekarbonizacyjna Unii Europejskiej (UE)
i kolejne regulacje zmierzaj¹ce do ograniczenia emisji, wprowadzenie modelu regulacji jakoœciowej
w dystrybucji, zmiany w systemie wsparcia dla instalacji OZE oraz dzia³ania UE w kierunku wspólnego
rynku energii elektrycznej.
Zmieniaj¹ce siê prognozy cen energii elektrycznej, nadpoda¿y i cen wêgla kamiennego, popyt na energiê
elektryczn¹, zapotrzebowanie na moc, rosn¹ca konkurencja na rynku detalicznym, rosn¹cy poziom
generacji z OZE przy jednoczesnym odwrocie graczy europejskich i ograniczanie finansowania dla
energetyki konwencjonalnej.
Wzrost œwiadomoœci klientów i wymagañ w zakresie zaspokajania potrzeb oraz kompleksowoœci oferty,
wzrost oczekiwañ w zakresie jakoœci i dostêpnoœci obs³ugi klienta.
Spadaj¹ce ceny technologii odnawialnych i rozproszonych, rosn¹ca konkurencyjnoœæ tych Ÿróde³ wobec
Ÿróde³ konwencjonalnych, zmiana roli dystrybucjiw zwi¹zku z rozwojem energetyki rozproszonej, rozwój
technologii smart, mikrogeneracji i magazynowania energii.
W perspektywie d³ugoterminowej wa¿ne s¹ gruntowne zmiany ca³oœci sektora elektroenergetycznego, w kierunku
tzw. „energetyki jutra”. Przewidywana jest transformacjaenergetyki systemowej w kierunku zdecentralizowanego
wytwarzania, wzrostu roli po³¹czeñ transgranicznych,magazynów energii oraz nowych us³ug energetycznych,
jak np. „wirtualne elektrownie”, zarz¹dzanie popytem, generacja rozproszona. To powoduje zmianê równie¿ roli dystrybucji,
która musi siê zmierzyæ z technologiami smart, infrastruktur¹ do ³adowania pojazdów elektrycznych, generacj¹ rozproszon¹,
w tym prosumenck¹, dwukierunkowymi przep³ywami, przy jednoczesnym wzroœcie jakoœci i bezpieczeñstwa dostaw.
Poni¿szy rysunek przedstawia kluczowe wyzwania dla Grupy Kapita³owej TAURON.
Rysunek nr 7. Kluczowe wyzwania dla Grupy Kapita³owej TAURON
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
14


1.3.4. Szanse i zagro¿enia
Zdefiniowane kluczowe wyzwania dla Grupy Kapita³owej TAURON tworz¹ zarówno szanse, jak i zagro¿enia dla
dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej TAURON.
Poni¿sza tabela przedstawia szanse i zagro¿enia dla dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej TAURON.
Tabela nr 4. Szanse i zagro¿enia dla dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej TAURON
Szanse Zagro¿enia
Regulacje
•Wprowadzenie rynku dwutowarowego – dodatkowe przychody za
utrzymywanie mocy wytwórczych.
•Wsparcie elektrycznej mobilnoœci (wzrost konsumpcji energii
elektrycznej).
•Wprowadzenie rozwi¹zañ prawnych wspieraj¹cych ograniczenie
niskiej emisji (np. ogrzewanie systemowe, zwiêkszenie udzia³u
w sprzeda¿y ekogroszku).
•Oczekiwane wsparcie dla kogeneracji po 2018 r.•Wzrost kosztów produkcji energii elektrycznej z aktywów
konwencjonalnych, rosn¹ce koszty œrodowiskowe oraz dalsze
zaostrzanie polityki dekarbonizacji.
•Negatywny wp³yw regulacji UE dotycz¹cych wspólnego rynku
energii.
•Brak stabilnoœci i przewidywalnoœci regulacji dla Ÿróde³ OZE, w tym
wzrost kosztów utrzymania farm wiatrowych i elektrowni wodnych
oraz niepewna przysz³oœæ Ÿróde³ OZE opartych na technologii
spalania i wspó³spalania biomasy (projekt dyrektywy RES).
•Brak wsparcia dla kogeneracji po 2018 r.
Rynek
•Efektywna kosztowo, w³asna baza wydobywcza, konkurencyjna
na polskim rynku, pozwalaj¹ca na stabilizacjê i przewidywalnoœæ
kosztu paliwa.
•Dostêp do najwiêkszej, wœród firm energetycznych w Polsce,
bazy klientów.
•Wejœcie w oko³oenergetyczne segmenty rynku w oparciu
o posiadane kompetencje.
•Komercjalizacja innowacyjnych rozwi¹zañ wypracowanych
w ramach dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej.•Spadek mar¿y oraz mniejsze obci¹¿enia pracy aktywów
konwencjonalnych (pogorszenie rentownoœci, konieczne nak³ady
na modernizacje lub koniecznoϾodstawienia starych jednostek
wytwórczych z uwagi na wejœcie do systemu nowych
wysokosprawnych bloków oraz z uwagi na wymogi BAT).
•Utrata wolumenu i rentownoœci Segmentu Sprzeda¿, szczególnie
wB2B.
•Presja na ceny energii przy rosn¹cych wolumenach wymiany
transgranicznej.
•Wzrost kosztów i ograniczenie dostêpnoœci finansowania.
•Wzrost cen towarów i us³ug negatywnie wp³ywaj¹cy na efektywnoœæ
inwestycyjn¹.
Klient
•Przewaga konkurencyjna w zakresie jakoœci obs³ugi klienta.
•Segmentacja klientów i oferowanie dodatkowych produktów
zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Wiêksza œwiadomoœæ i oczekiwania klienta w kierunku
kompleksowej, spersonalizowanej oferty dodatkowych us³ug
i produktów (wiêksze uproduktowienie klientów).

Poszerzenie oferty us³ug dla klientów w oparciu o posiadane
kompetencje i zaufanie do marki TAURON.

Wzrost poprzez koncentracjê na kliencie niegeneruj¹cym du¿ych
inwestycji kapita³owych.

Rozwój nowoczesnych i zintegrowanych kana³ów sprzeda¿y oraz
obs³ugi klienta.

Nowe kompetencje i modele biznesowe w oparciu o dzia³alnoœæ
badawczo-rozwojow¹.

Utrzymanie trendu wzrostowegozu¿ycia energii elektrycznej
przez odbiorców koñcowych.•Mo¿liwa utrata klientów zwi¹zana ze wzrostem liczby konkurentów
oferuj¹cych klientom podobne produkty oraz ze wzglêdu na niskie
bariery wejœcia na rynek sprzeda¿y energii elektrycznej.

Spadek lojalnoœci klientów – rosn¹ca iloœæ zmian sprzedawcy.

Wiêksza œwiadomoœæ i wymagania klientów odnoœnie jakoœci
obs³ugi i oferty produktowej.

Niezale¿noœæ energetyczna odbiorców (prosumenci, wyspy
energetyczne, klastry).

Budowa w³asnych Ÿróde³ wytwarzania przez odbiorców
energoch³onnych, jako wynik ograniczania kosztów energii
elektrycznej.

„Ucieczka emisji” – przenoszenie dzia³alnoœci gospodarczej do
innych krajów ze wzglêdu na koszt energii.
Technologie

Spadek cen technologii odnawialnych.

Rozwój technologii magazynowania, technologii inteligentnych
i zwi¹zanych z wytwarzaniem rozproszonym.

Dodatkowe us³ugi dla klientów zwi¹zane z nowymi technologiami
(internet rzeczy, taryfy dynamiczne, wirtualne elektrownie).

Rozwój energetyki rozproszonej, w tym prosumenckiej.

Opracowanie i wdro¿enie (komercjalizacja) w³asnych innowacyjnych
rozwi¹zañ daj¹cych przewagê konkurencyjn¹.•
KoniecznoϾ dostosowania sieci do wzrostu generacji rozproszonej
(przep³ywy dwukierunkowe).

Pojawienie siê nowych, konkurencyjnych kosztowo technologii
wytwarzania energii elektrycznej w pañstwach s¹siaduj¹cych
zPolsk¹.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
15


1.3.5. Realizacja Strategii i priorytety Grupy Kapita³owej TAURON w 2017 r.
Rok 2017 by³ okresem, w którym osi¹gniêto pierwsze efekty przyjêtej we wrzeœniu 2016 r. Strategii. Zgodnie
z za³o¿eniami, najwa¿niejszym priorytetem by³o zapewnienie stabilnoœci finansowej, w celu stworzenia solidnych
fundamentów do rozwoju Grupy Kapita³owej TAURON. W ramach Strategii podejmowane by³y dzia³ania w postaci
Inicjatyw Strategicznych oraz kontynuowany by³ Program Poprawy Efektywnoœci polegaj¹cy na reorganizacji procesów
podstawowych w ca³ej Grupie Kapita³owej TAURON oraz podnoszeniu efektywnoœci wykorzystania maj¹tku. Strategia
jest realizowana poprzez:
1) Realizacjê celów strategicznych Grupy Kapita³owej TAURON, którymi s¹:
–EBITDA powy¿ej 4 mld w 2020 r. Cel jest osi¹gany poprzez dzia³ania zwi¹zane z realizacj¹ Inicjatyw
Strategicznych i inicjatyw realizowanych w ramach Programu Poprawy Efektywnoœci, których realizacja
w 2017 r. przynios³a efekty wy¿sze, ni¿ planowane na etapie opracowania Strategii. W 2017 r. uzyskano
EBITDA na poziomie ponad 3,5 mld z³, jest to wynik lepszy porównuj¹c z 2016 r., w którym osi¹gniêto wynik
EBITDA na poziomie ponad 3,3 mld z³.
–Dotrzymanie kowenantów d³ug netto/EBITDA poni¿ej 3,5. Jednym z priorytetów Strategii jest zapewnienie
stabilnoœci finansowej. Dotrzymanie kowenantów jest zarówno efektem dzia³añ wp³ywaj¹cych na poprawê
wyników finansowych jak i dzia³añ zmierzaj¹cychdo poprawy efektywnoœci inwestycyjnej. W ramach
Strategii zoptymalizowano portfel inwestycyjny orazpozyskano nowoczesne finansowanie w postaci emisji
obligacji hybrydowych. Na koniec 2017 r. wskaŸnik d³ug netto/EBITDA wyniós³ 2,3x.
–Utrzymanie wysokiego wskaŸnika Customer Satisfaction Index (CSI). Grupa TAURON jest liderem bran¿y
w zakresie jakoœci obs³ugi klienta. Coroczne badania satysfakcji klientów wykonywane przez firmê
zewnêtrzn¹ potwierdzaj¹ wysoki poziom zadowolenia klientów Grupy Kapita³owej TAURON. Ogólny wynik
badania z wrzeœnia 2017 r. pokaza³ utrzymanie wysokiego wskaŸnika z 2016 r. na poziomie 80 pkt.
–Elektrownie z pozytywnymi przep³ywami finansowymi do 2020 r. Osi¹gniêcie tego celu bêdzie wynikiem
szeregu dzia³añ podejmowanych w ramach Grupy Kapita³owej TAURON, miêdzy innymi: optymalizuj¹cych
koszty i nak³ady na jednostki wytwórcze oraz strategii handlowej Grupy Kapita³owej TAURON, jak równie¿
oddzia³ywania otoczenia zewnêtrznego zarównoregulacyjnego, jak i rynkowego (wsparcie OZE
i kogeneracji, ceny paliw, ceny praw maj¹tkowych, ceny energii).
–Utrzymanie bazy klientów. Grupa Kapita³owa TAURONjest najwiêkszym w kraju dystrybutorem i drugim
co do wielkoœci sprzedawc¹ energii elektrycznej. Utrzymanie bazy klientów stanowi dla Grupy Kapita³owej
TAURON platformê d³ugofalowego wzrostu i jest realizowane przez zarówno dzia³ania poprawiaj¹ce jakoœæ
œwiadczonych us³ug, m.in. rozwój kana³ów komunikacji z klientem, jak i szerok¹ ofertê produktow¹.
Na koniec 2017 r. Grupa Kapita³owa TAURON œwiadczy³a us³ugi dla blisko 5,4 mln klientów Segmentu
Sprzeda¿y i ponad 5,5 mln klientów Segmentu Dystrybucji.

Lider mar¿y jednostkowej wœród 4 najwiêkszych sprzedawców energii w Polsce. Utrzymanie pozycji lidera
opiera siê zarówno na utrzymaniu wysokiego wolumenu sprzedawanej energii eklektycznej, jak i zdolnoœci
do generowania pozytywnego wyniku ekonomicznego. Grupa Kapita³owa TAURON koncentruj¹c siê
na kliencie buduje szerok¹, rentown¹ bazê produktówi us³ug oferowanych naszym klientom. Wed³ug danych
za 9 miesiêcy 2017 r. Grupa Kapita³owa TAURON utrzyma³a pozycjê lidera wœród czterech najwiêkszych
spó³ek krajowych.

Nowe biznesy maj¹ stanowiæ przynajmniej 25% przychodów/mar¿y w 2025 r. Ten cel ma byæ odpowiedzi¹
na wyzwania stawiane przez otoczenie konkurencyjne. Realizacja celów klimatycznych oraz budowa
europejskiego rynku energii bêdzie wp³ywa³a na wzrost konkurencji w sektorze elektroenergetycznym,
dlatego podejmowane s¹ dzia³ania maj¹ce na celu rozwój nowych biznesów i stawiamy na innowacyjnoœæ.
2) Program Poprawy Efektywnoœci, przyjêty w marcu 2016 r.i zak³adaj¹cy uzyskanie efektów finansowych w latach
2016–2018 na poziomie 1,3 mld z³. Na powy¿sze oszczêdnoœci sk³adaj¹ siê dzia³ania wp³ywaj¹ce na skumulowany
wzrost EBITDA o oko³o 1,0 mld z³ oraz polegaj¹ce na ograniczeniu nak³adów inwestycyjnych o oko³o 0,3 mld z³
w latach 2016–2018 w trzech zakresach dzia³alnoœci.
Poni¿szy rysunek przedstawia Program poprawy efektywnoœci w latach 2016–2018.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
16


Rysunek nr 8. Program poprawy efektywnoœci w latach 2016–2018
W latach 2016–2017 r. z tytu³u realizacji Programu Poprawy Efektywnoœci w Grupie Kapita³owej TAURON uzyskano
oszczêdnoœci w kwocie 1 091 mln z³, co stanowi 84% zaplanowanych oszczêdnoœci, z czego 640 mln z³ wp³ynê³o
na EBITDA, 451 mln z³ na oszczêdnoœci CAPEX. Najwiêkszy udzia³ w osi¹gniêtych oszczêdnoœciach mia³ Obszar
Wytwarzanie.
3) Inicjatywy Strategiczne i racjonalizacjê inwestycji wlatach 2017–2020 zak³adaj¹ce uzyskanie efektów finansowych
na poziomie 3,4 mld z³, w tym przewiduje siê skumulowany wzrost EBITDA o oko³o 1,2 mld z³, ograniczenie
nak³adów inwestycyjnych o oko³o 0,7 mld z³ oraz wstrzymanie inwestycji w nowy blok w Elektrowni £agisza
o wartoœci 1,5 mld z³.
Poni¿szy rysunek przedstawia Inicjatywy Strategiczne i racjonalizacjê inwestycji w latach 2017–2020.
Rysunek nr 9. Inicjatywy Strategiczne i racjonalizacja inwestycji w latach 2017–2020
Zgodnie z wyznaczonymi celami Grupa Kapita³owa TAURONbêdzie rozwijaæ Obszar Sprzeda¿y i obs³ugê klienta.
W tym zakresie planuje siê dalsze wprowadzanie spójnych, wysokich standardów obs³ugi klienta w ka¿dym obszarze
³añcucha wartoœci oraz rozwój nowoczesnych i zintegrowanych kana³ów sprzeda¿y i obs³ugi klienta.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
17


W Obszarze Dystrybucja kontynuowany bêdzie program „Jedna Dystrybucja” oparty na dzia³aniach zwi¹zanych
z ujednoliceniem procesów i systemów oraz wdro¿eniem optymalnej i spójnej struktury TAURON Dystrybucja tak,
aby poprawiaæ efektywnoœæ operacyjn¹ i inwestycyjn¹ tego Obszaru.
W Obszarach Wydobycie i Wytwarzanie realizowane bêd¹ zadania zwi¹zane z dalsz¹ popraw¹ efektywnoœci kosztowej
i inwestycyjnej. Istotne dla aktywów wytwórczych bêdzie wprowadzenie szczegó³owych regulacji dotycz¹cych rynku
mocy w Polsce oraz zapowiadane z tym pierwsze aukcje.
W roku 2017 Inicjatywy Strategiczne przynios³y efekt finansowy na poziomie 937 mln z³, z czego 320 mln z³ wp³ynê³o
na EBITDA, a 617 mln z³ na oszczêdnoœci CAPEX (w tym 428 mln z³ z tytu³u wstrzymania inwestycji w £agiszy).
Najwiêkszy udzia³ w osi¹gniêtych oszczêdnoœciach ma Obszar Wytwarzanie (314 mln z³) oraz Dystrybucja (103 mln z³).
W 2018 r. kontynuowane bêd¹ zgodnie z przyjêt¹ Strategi¹ najwiêksze inwestycje Grupy Kapita³owej TAURON, w tym:
1) w Obszarze Wydobycie: budowa szybu Grzegorz, poziomu 800 w ZG Janina i inwestycje w ZG Brzeszcze,
2) w Obszarze Wytwarzanie: budowa bloku wêglowego 910 MW w Jaworznie, bloku gazowego 450 MW w Stalowej Woli,
3) w Obszarze Dystrybucji: zadania inwestycyjne zwi¹zane z budow¹ i modernizacj¹ sieci.
Ponadto bêdzie realizowany Program Likwidacji Niskiej Emisji w konurbacji œl¹sko-d¹browskiej oraz projekt zwi¹zany
z uciep³ownieniem bloku nr 10 i budow¹ kot³ów szczytowo-rezerwowych w Elektrowni £agisza, w konsekwencji
planowanego odstawienia bloków 120 MW w tej lokalizacji.
1.4. Charakterystyka polityki i kierunków rozwoju Grupy Kapita³owej TAURON
Strategia wyznacza kierunki rozwoju Grupy Kapita³owej TAURON w krótszej i d³u¿szej perspektywie. Do 2020 r.
szczegó³owo okreœlono zadania dla poszczególnych Obszarów Biznesowych Grupy Kapita³owej TAURON
i wyznaczono efekty finansowe tych zadañ. Priorytetem jest utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej i zbudowanie
solidnych fundamentów do wzrostu w zmiennym otoczeniu.Realizacji tego priorytetu s³u¿¹ Program Poprawy
Efektywnoœci i Inicjatywy Strategiczne ukierunkowane na optymalizacjê kosztow¹ i inwestycyjn¹. W okresie do 2020 r.
planowane jest poniesienie nak³adów inwestycyjnycho wartoœci oko³o 18 mld z³, z czego ponad po³owa zostanie
przeznaczona na aktywa dystrybucyjne generuj¹ce najbardziej stabilne przychody Grupy Kapita³owej TAURON.
Strategia wyznacza priorytetowe kierunki dzia³alnoœci innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, które bêd¹ baz¹
do rozwoju nowych produktów i us³ug w d³u¿szej pespektywie. Dla osi¹gniêcia tego celu Grupa Kapita³owa TAURON
przyjê³a nowy model dzia³alnoœci innowacyjnej i badawczo-rozwojowej tworz¹c dedykowan¹ centraln¹ organizacjê
do zarz¹dzania i koordynowania przedmiotowej dzia³alnoœcioraz przeznaczaj¹c bud¿et na poziomie 0,4% przychodów.
W d³u¿szej perspektywie Strategia zak³ada pe³ne wykorzystywanie potencja³u zawartego w aktywach Grupy Kapita³owej
TAURON, sprzyjaj¹cego innowacjom, kulturze organizacyjnej oraz przede wszystkim szerokiej bazie klientów. Strategia
zak³ada, ¿e w latach 2020–2025 Grupa Kapita³owa TAURON uzyska dodatkowy potencja³ inwestycyjny na poziomie
oko³o 6 mld z³, który bêdzie przeznaczony na projekty, które w d³u¿szej perspektywie bêd¹ generowaæ wartoœæ dla
Grupy Kapita³owej TAURON bêdzie inwestowaæ w obszarach regulowanych takich jak dystrybucja energii elektrycznej
oraz dystrybucja i wytwarzanie ciep³a, OZE (pod warunkiem stabilnego systemu wsparcia), regulowane wytarzanie
konwencjonalne oraz w obszarze nowej energetyki np. elektomobilnoϾ, rozproszone wytwarzanie energii elektrycznej
i ciep³a, rozwi¹zania inteligentne.
Poni¿szy rysunek przedstawia perspektywê kierunków inwestycji po 2020 r.
Rysunek nr 10. Perspektywa kierunków inwestycji po 2020 r.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
18


G³ówn¹ przewag¹ konkurencyjn¹ Grupy Kapita³owej TAURON jest baza 5,5 mln klientów. Najwa¿niejszymi dzia³aniami
w krótkiej i d³ugiej perspektywie bêd¹ dzia³ania stosunkowo ma³o kapita³och³onne zwi¹zane z rozbudow¹ oferty
produktów i us³ug dla odbiorców oraz rozwój nowych dzia³alnoœci bazuj¹cy na kompetencjach Grupy Kapita³owej
TAURON. Strategia zak³ada, ¿e w 2025 r. nowe biznesy bêd¹ generowaæ ok. 25% ca³kowitej mar¿y lub przychodu
ze sprzeda¿y Segmentu Sprzeda¿.
1.4.1. Perspektywiczne cele i za³o¿enia finansowe Strategii
Dzia³ania okreœlone w Strategii pozwol¹ osi¹gn¹æ wyznaczonekluczoweceledlaGrupyKapita³owejTAURON:
1) EBITDA powy¿ej 4 mld w 2020 r.
2) Dotrzymanie kowenantu d³ug netto/EBITDA poni¿ej 3,5x
3) Utrzymanie wysokiego wskaŸnika Customer Satisfaction Index (CSI)
4) Elektrownie z pozytywnymi przep³ywami finansowymi do 2020 r.
5) Utrzymanie bazy klientów
6) Lider mar¿y jednostkowej wœród 4 najwiêkszych sprzedawców energii w Polsce
7) Nowe biznesy bêd¹ stanowiæ przynajmniej 25% przychodów/mar¿y w 2025 r.
Poni¿szy rysunek przedstawia perspektywê EBITDA 2025 po uwzglêdnieniu ryzyk i realizacji Strategii oraz efekty
realizacji Strategii.
Rysunek nr 11. Perspektywy EBITDA 2025 po uwzglêdnieniu ryzyk i realizacji Strategii
oraz efekty realizacji Strategii
Dzia³ania zaplanowane na najbli¿sze lata pozwol¹ zahamowaæ spadek zyskownoœci. Odbêdzie siê to poprzez
optymalizacjê dzia³alnoœci w Segmentach Wydobycie i Wytwarzanie, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnoœci
w Obszarze Dystrybucja.
1.4.2. Realizacja projektów inwestycyjnych
Projekt zwi¹zany z budow¹ elektrowni j¹drowej
W dniu 15 lutego 2017 r. zarejestrowane zosta³o w Krajowym Rejestrze S¹dowym podwy¿szenie kapita³u zak³adowego
spó³ki PGE EJ 1, uchwalone przez Nadzwyczajne ZW spó³ki celowej PGE EJ 1 w dniu 21 grudnia 2016 r. Kapita³
zak³adowy zosta³ podwy¿szony z kwoty 275 859 450 z³ do kwoty 310 858 470 z³ tj. o kwotê 34 999 020 z³, poprzez
utworzenie 248 220 nowych udzia³ów o wartoœci nominalnej 141 z³ ka¿dy i o ³¹cznej wartoœci nominalnej 34 999 020 z³.
TAURON obj¹³ 24 822 nowych udzia³ów o wartoœci nominalnej 141 z³ ka¿dy i o ³¹cznej wartoœci nominalnej 3 499 902 z³,
które pokry³ wk³adem pieniê¿nym w wysokoœci 3 499 902 z³.
TAURON,ENEAS.A.(ENEA)orazKGHMPolskaMiedŸS.A.(KGHM) (Partnerzy Biznesowi) zawarli z PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. (PGE) w dniu 3 wrzeœnia 2014 r. Umowê Wspólników reguluj¹c¹ zasady wspó³pracy w realizacji
projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni j¹drowej. Powy¿sze podmioty w dniu 15 kwietnia 2015 r. zawar³y umowê
nabycia udzia³ów w PGE EJ 1 – spó³ce celowej, która odpowiedzialna jest za przygotowanie i realizacjê inwestycji
polegaj¹cej na budowie i eksploatacji pierwszejpolskiej elektrowni j¹drowej o mocy ok. 3 tys. MW
e(Projekt). Ka¿dy
Partner Biznesowy naby³ od PGE 10% udzia³ów (³¹cznie 30% udzia³ów) w spó³ce celowej PGE EJ 1. TAURON zap³aci³
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
19


za nabyte udzia³y 16 044 000 z³. Tym samym wykonanezosta³o jedno ze zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Umowy
Wspólników, zgodnie z któr¹ strony zobowi¹za³y siê wspólnie, w proporcji do posiadanych udzia³ów, sfinansowaæ
dzia³ania przypadaj¹ce w ramach etapu rozwoju projektu.
Umowa Wspólników przewiduje, ¿e kolejne decyzje dotycz¹ce projektu, w tym decyzja dotycz¹ca deklaracji dalszego
uczestnictwa poszczególnych stron (w tym TAURON) w kolejnym etapie projektu, zostan¹ podjête po zakoñczeniu
fazy wstêpnej.
W 2017 r. spó³ka PGE EJ 1 realizowa³a zakres prac zwi¹zany zprowadzeniem badañ œrodowiskowych i lokalizacyjnych
w lokalizacjach ¯arnowiec i Lubiatowo-Kopalino.
Projekt zgazowania wêgla
W dniu 20 kwietnia 2017 r. pomiêdzy TAURON oraz spó³k¹ Grupa Azoty S.A. zosta³ podpisany List intencyjny
okreœlaj¹cy ogólne zasady dotycz¹ce rozpoczêcia wspó³pracy nakierowanej na realizacjê projektu zgazowania wêgla.
Produktem uk³adu technologicznego, którego dotyczy list intencyjny, jest przede wszystkim gaz syntezowy o sk³adzie
pozwalaj¹cym na zastosowanie go bezpoœrednio do produkcji wodoru, amoniaku, metanolu lub innych chemikaliów.
Strony uzna³y, ¿e obecne zu¿ycie gazu ziemnego w przemyœle nawozów azotowych mo¿na czêœciowo zast¹piæ gazem
syntezowym otrzymanym w wyniku zgazowania wêgla. Stwarza to nowe perspektywy dla przemys³u wydobywczego,
zwiêkszaj¹c bezpieczeñstwo energetyczne kraju poprzez rozwój niskoemisyjnej technologii.
Projekt znajduje siê na etapie preFeed (Preliminary Front End Engineering Design) i analiz towarzysz¹cych, w tym
rynkowych. W ramach projektu Grupa Azoty zleci³a prace zwi¹zane z dokumentacj¹, w szczególnoœci wstêpny wybór
licencjodawców oraz aktualizacjê analiz. Szacowanawartoœæ Projektu wynosiæ bêdzie od 400 do 600 mln EUR,
w zale¿noœci od wybranej wersji technologicznej.
TAURON zadeklarowa³ swój udzia³ w realizacji Projektu na zasadach, które zostan¹ okreœlone przez Strony
w odrêbnych umowach, w tym przy za³o¿eniu dobrania i wykonania instalacji zapewniaj¹cej maksymalizacjê
wykorzystania wêgla kamiennego pochodz¹cego z kopalñ nale¿¹cych do Grupy Kapita³owej TAURON. Je¿eli TAURON
nie bêdzie w stanie zapewniæ odpowiedniej iloœci lub parametrów wêgla wymaganych przez instalacjê, dopuszcza siê
uzupe³nianie dostaw wêglem pochodz¹cym od innych dostawców.
List intencyjny wyra¿a gotowoœæ stron do podjêcia rozmów oraz okreœla ogólne ramy wspó³pracy i nie rodzi na obecnym
etapie skutków finansowych ani zarz¹dczych dla poszczególnych Stron. Strony zadeklarowa³y zamiar wspó³pracy oraz
wyrazi³y wolê podpisania dalszych umów, w tym umów zwi¹zanych z utworzeniem wspólnej spó³ki celowej (SPV)
realizuj¹cej projekt. Ka¿da ze Stron ma prawo wypowiedzieæ list intencyjny z zachowaniem miesiêcznego okresu
wypowiedzenia.
Projekt budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Blachownia Nowa sp. z o.o.
W dniu 19 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne ZW spó³ki Elektrownia Blachownia Nowa sp. z o.o. w likwidacji potwierdzi³o
stosownymi uchwa³ami zakoñczenie procesu likwidacji tej spó³ki. Pozosta³y maj¹tek (œrodki finansowe) zosta³
podzielonyrównopopo³owieiprzekazanydoKGHMorazTAURONWytwarzanie.
Powy¿sze by³o skutkiem podpisanego w dniu 28 lipca 2016 r. porozumienia pomiêdzy: TAURON, KGHM oraz
TAURON Wytwarzanie, na mocy którego spó³ki zgodnie postanowi³y odst¹piæ od realizacji projektu budowy bloku
gazowo-parowego w Elektrowni Blachownia Nowa sp. z o.o., zawieszonego od 2013 r., i rozwi¹zaæ ³¹cz¹c¹ KGHM
i TAURON Wytwarzanie Umowê Wspólników, a tak¿e przyst¹piæ do likwidacji spó³ki Elektrownia Blachownia Nowa
sp. z o.o.
1.4.3. Ocena mo¿liwoœci realizacji zamierzeñ inwestycyjnych
Inwestycje strategiczne Grupy Kapita³owej TAURON orazich finansowanie s¹ zarz¹dzane centralnie na poziomie
Spó³ki. Na podstawie przeprowadzonych analiz Zarz¹d Spó³ki ocenia, ¿e Grupa Kapita³owa TAURON jest w stanie
sfinansowaæ obecne i przysz³e zamierzenia inwestycyjne ujête w Strategii ze œrodków generowanych z dzia³alnoœci
operacyjnej oraz pozyskuj¹c finansowanie d³u¿ne.
1.4.4. Budowa wartoœci Grupy Kapita³owej TAURON
Grupa Kapita³owa TAURON prowadzi dzia³alnoœæ we wszystkich kluczowych segmentach rynku energetycznego,
tj. w obszarze wydobycia wêgla kamiennego, wytwarzania, dystrybucji oraz obrotu energi¹ elektryczn¹ i ciep³em.
Strategia zak³ada, ¿e ka¿dy Obszar Biznesowy bêdzie budowa³ wartoœæ Grupy Kapita³owej TAURON, ale w sposób
dostosowany do warunków rynkowych dla danego segmentu. Obszar Sprzeda¿ oraz nowe produkty i us³ugi stanowi¹
t¹ dziedzinê dzia³alnoœci, któr¹ Grupa Kapita³owa TAURON bêdzie intensywnie rozwijaæ. Grupa Kapita³owa TAURON
zmienia swój profil w kierunku pe³nej koncentracji na kliencie. Realizowane jest to poprzez budowanie trwa³ych relacji
z klientami, wprowadzenie jednolitych wysokich standardów obs³ugi klienta w ka¿dym ogniwie ³añcucha wartoœci,
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
20


nowoczesne i zintegrowane kana³y sprzeda¿y oraz obs³ugi klienta (omnichannel i e-commerce), dostosowane
do dzisiejszych najwy¿szych standardów. Obszar Sprzeda¿y i obs³ugi klienta bêdzie g³ównym obszarem budowania
wartoœci Grupy Kapita³owej TAURON. Obszar Dystrybucji energii elektrycznej jest najbardziej stabilnym obszarem
pod wzglêdem udzia³u w generowaniu EBITDA Grupy Kapita³owej TAURON. Grupa Kapita³owa TAURON planuje
utrzymanie stabilnej roli Obszaru Dystrybucja i kontynuowanie dotychczasowej polityki inwestycyjnej. Poprzez dalsz¹
modernizacjê i rozbudowê sieci dystrybucyjnej Grupa Kapita³owa TAURON bêdzie mog³a sprostaæ wymaganiom
w zakresie bezpieczeñstwa i jakoœci dostaw. Obszary Wytwarzanie i Wydobycie bêd¹ stale poprawiaæ efektywnoœæ
kosztow¹ i operacyjn¹, a ewentualny rozwój wytwarzania konwencjonalnego uzale¿niony bêdzie od sytuacji rynkowej
lub korzystnych regulacji dla generacji konwencjonalnej.
1.4.5. Kierunki rozwoju innowacyjnoœci i dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej
Grupa Kapita³owa TAURON, w przyjêtej Strategii stawia na dynamiczny rozwój obszaru badañ i rozwoju oraz innowacji
(B+R+I), widz¹c w tym drogê do osi¹gania nowych przychodów w przysz³oœci. Zak³ada siê przeznaczenie minimum
0,4% skonsolidowanych przychodów na B+R+I od 2017 r. oraz rozwój w oparciu o m.in. Corporate Venture Capital
(CVC) i d³ugoterminowy zwrot na portfelu, a tak¿e coroczn¹ rewizjê w odniesieniu do sytuacji finansowej.
Obszar badañ i rozwoju oraz innowacji (B+R+I), w œlad za Strategi¹ wprowadzi³ portfelowe zarz¹dzanie projektów
badawczo-rozwojowych zgodnie z priorytetowymi kierunkami dzia³alnoœci innowacyjnej i badawczo-rozwojowej
Poni¿szy rysunek przedstawia priorytetowe kierunki dzia³alnoœci innowacyjnej i badawczo-rozwojowej.
Rysunek nr 12. Priorytetowe kierunki dzia³alnoœci innowacyjnej i badawczo-rozwojowej
Kierunki dzia³alnoœci innowacyjnej i badawczo-rozwojowej zosta³y uwzglêdnione w trwaj¹cych w 2017 r. pracach
nad opracowaniem Strategicznej Agendy Badawczej – SAB. Dokument ten stanowi prze³o¿enie celów wskazanych
w Strategii na „mapê drogow¹” dzia³alnoœci B+R+I w Grupie Kapita³owej TAURON, ujmuj¹c specyfikê wyzwañ
w ka¿dym z powy¿szych czterech kierunków i jednoczeœnie wychodz¹c w przyjêtych ramach czasowych poza
perspektywê aktualnie obowi¹zuj¹cej Strategii.
Dodatkowo wprowadzone zarz¹dzanie procesowe w obszarze B+R+I zapewni³o bardziej skuteczn¹ i terminow¹
realizacjê projektów z portfela projektów B+R w TAURON oraz spó³kach Grupy Kapita³owej TAURON. Zmiana
organizacji dzia³alnoœci obszaru zapewni³a skuteczny nadzór Centrum Korporacyjnego nad realizacj¹ projektów B+R
w spó³kach Grupy Kapita³owej TAURON oraz zarz¹dzanie zasobami finansowymi i niefinansowymi.
1.4.6. Wa¿niejsze osi¹gniêcia w dziedzinie badañ i rozwoju
W 2017 r. TAURON kontynuowa³ oraz inicjowa³ realizacjê projektów badawczych miêdzy innymi w programie
europejskim Horyzont 2020 oraz Programie Sektorowym: Program Badawczy Sektora Elektroenergetycznego (PBSE),
skierowanym dla sektora elektroenergetycznego.
W ramach dofinansowania z programu Horyzont 2020 Spó³ka realizowa³a prace w zakresie nastêpuj¹cych
projektów:
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
21


–An Integrated Collaborative Platform for Managing the Product-Service Engineering Lifecycle – ICP4Life
(Zintegrowana Platforma Wspó³pracy do Zarz¹dzania Cyklem ¯ycia Technologii Us³ug Produktowych). Produkty
tego projektu maj¹ otworzyæ dla spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON now¹ p³aszczyznê wspó³pracy pomiêdzy
dostawc¹ energii a klientem, na której to p³aszczyŸnie powstan¹ zupe³nie nowe produkty.
–MOtivating end-users Behavioral change by combinedICT based tools and modular Information services on
energy use, indoor environment, health and lifestyle(Motywowanie u¿ytkowników koñcowych do zmiany
zachowania przez zaanga¿owanie narzêdzi ICT i us³ug informacyjnych dotycz¹cych wykorzystania energii,
œrodowiska wewnêtrznego, zdrowia i stylu ¿ycia). Nadrzêdnym celem projektu jest wprowadzenie na rynek
rozwi¹zañ technologicznych, które pozwol¹ pozytywnie wp³yn¹æ na zachowania klientów poprzez podniesienie
œwiadomoœci i poczucia w³asnoœci u konsumentów. Realizacjê projektu rozpoczêto w paŸdzierniku 2016 r.,
a jego wyniki bêd¹ przetestowane w piêciu obiektach demonstracyjnych w piêciu ró¿nych krajach UE, w tym
na obszarze wdro¿enia inicjatyw AMIPlus we Wroc³awiu.
W 2017 r. TAURON uruchomi³ nowy projekt z programu Horyzont 2020 pn.Transformacja modelu biznesowego
dostawcy energii elektrycznej pod k¹tem efektywnoœci energetycznej w oparciu o zmianê zachowañ ludzkich oraz
wykorzystanie narzêdzi informacyjno-komunikacyjnych. Dzia³ania projektowe maj¹ na celu wdro¿enie rozwi¹zania,
które zwiêkszy efektywnoœci zu¿ycia energii poprzez aktywne anga¿owanie klientów w swoje zachowania dotycz¹ce
zu¿ycia energii z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz mechanizmów DSM.
W 2017 r. trwa³y prace dotycz¹ce uruchomienia projektów w ramach PBSE zorganizowanego przez Narodowe
Centrum Badañ i Rozwoju. Dwuletni okres przygotowañ spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON zaowocowa³ otrzymaniem
dofinansowania na 8 projektów badawczo-rozwojowych,w tym TAURON otrzyma³ dofinansowanie na 2 projekty.
W ramach tych projektów trwaj¹ prace nad systemem optymalizacji pracy konwencjonalnych jednostek wytwórczych
oraz rozwojem tworzenia lokalnych sieci elektroenergetycznych – mikrosieci. Oczekuje siê, ¿e Program Sektorowy
bêdzie wsparciem dla intensyfikacji wdra¿ania innowacji wsektorze energetycznym, a kolejne konkursy og³aszane
w ramach tego Programu bêd¹ wspieraæ tak¿e kierunki prac podejmowanych przez Grupê Kapita³ow¹ TAURON.
W 2017 r. TAURON kontynuowa³ dzia³ania w zakresie budowania mechanizmów wspó³pracy pomiêdzy przemys³em
a nauk¹ oraz miêdzy przemys³em a startupami. W tym zakresie brano udzia³ w pracach powo³anego do ¿ycia w 2014 r.
Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji, który jest now¹ p³aszczyzn¹ wspó³pracy pomiêdzy przemys³em
a polskimi uczelniami. Realizowaliœmy równie¿ program wspierania dzia³alnoœci m³odych przedsiêbiorstw Pilot Maker,
dofinansowany przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci w ramach konkursu Scale Up. Od pocz¹tku 2017 r.,
w trzech naborach programu, TAURONprzeanalizowa³ blisko 130 rozwi¹zañ przygotowanych przez startupy
tj. 46 z pierwszego naboru, 23 z drugiego naboru i 60 z trzeciego naboru. 30 startupów rozpoczê³o wspó³pracê
z TAURON nad przygotowaniem rozwi¹zañ bêd¹cych odpowiedzi¹ na zdefiniowane przez Grupê Kapita³ow¹
TAURON wyzwania technologiczne. Obecnie 26 startupów testuje swoje rozwi¹zania na infrastrukturze TAURON
lub przygotowuje swoje rozwi¹zania do tych testów (pilota¿y). Liderem programu jest firma techBrainers, partnerem
g³ównym TAURON, pozosta³ymi partnerami s¹ znane spó³ki Kross S.A i Amplus sp. z o.o.
W 2017 r. Spó³ka realizowa³a prace w ramach KIC InnoEnergy, w szczególnoœci polskiego wêz³a InnoEnergy Central
Europe sp. z o.o. z siedzib¹ w Krakowie (jednego z szeœciu w UE). W strukturach KIC InnoEnergy TAURON ma
status Partnera Stowarzyszonego. Jednym z obszarów zainteresowañ TAURON s¹ tzw. czyste technologie wêglowe.
Jednoczeœnie prowadzenie badañ i koordynacja dzia³añw tym obszarze s¹ g³ównymi zadaniami spó³ki CC Poland
Plus sp. z o.o., której TAURON jest jednym z udzia³owców. W 2017 r. przedstawiciele TAURON byli zaanga¿owani
w prace KIC InnoEnergy, zwi¹zane z ewaluacj¹ projektów/inicjatyw proponowanych do realizacji przez innych
partnerów dzia³aj¹cych w strukturach KIC InnoEnergy, zarówno na szczeblu krajowym, jak i miêdzynarodowym.
W 2017 r. TAURON otrzyma³ szereg nagród w zwi¹zku z realizacj¹ dzia³alnoœci Badawczo Rozwojowej i Innowacyjnej.
Gazeta Bankowa po raz 15 przyzna³a tytu³y „Lidera” instytucjom, które dokona³y w 2016 r. najciekawszych wdro¿eñ
w kilku bran¿ach. TAURON otrzyma³ drug¹ nagrodê w kategorii energetyka, paliwa i chemia za wdro¿enie w Grupie
Kapita³owej TAURON „Strefy Innowacji”, która pozwala pracownikom firmy zg³aszaæ rozwi¹zania usprawniaj¹ce pracê
ca³ej organizacji.
W 2017 r., podczas Wielkiej Gali Liderów Œwiata Energii i Produkcji EuroPOWER, TAURON otrzyma³ nagrodê
w konkursie „Liderzy Œwiata Energii i Produkcji” za pierwszy w bran¿y energetycznej program o charakterze
akceleratora startupów PilotMaker. Dodatkowo za udzia³ w programie PilotMaker TAURON otrzyma³ nagrodê
Innowatora Wprost 2017 w kategorii energetyka.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
22


2. DZIA£ALNOŒÆ TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
2.1. Czynniki i nietypowe zdarzenia maj¹ce znacz¹cy wp³yw na osi¹gniêty wynik finansowy
2.1.1. Czynniki wewnêtrzne i ich ocena
W trakcie 2017 r. nie zaistnia³y istotne czynniki wewnêtrznemaj¹ce znacz¹cy wp³yw na osi¹gniêty wynik finansowy.
2.1.2. Czynniki zewnêtrzne i ich ocena
Na dzia³alnoœæ i wyniki Spó³ki oraz Grupy Kapita³owej TAURON w 2017 r. wp³ynê³y nastêpuj¹ce czynniki zewnêtrzne:
1) Otoczenie makroekonomiczne.
2) Otoczenie rynkowe.
3) Otoczenie regulacyjne.
2.1.2.1. Otoczenie makroekonomiczne
Podstawowym obszarem dzia³alnoœci TAURON jest rynek polski, w ramach którego Spó³ka korzysta z pozytywnych
trendów na nim panuj¹cych, jak równie¿ odczuwa skutki ich zmian. Sytuacja makroekonomiczna, zarówno
w poszczególnych bran¿ach gospodarki, jak i na rynkach finansowych, jest istotnym czynnikiem maj¹cym wp³yw
na osi¹gane przez Spó³kê i Grupê Kapita³ow¹ TAURON wyniki.
Rok 2017, w ogólnym ujêciu, by³ pozytywny dla polskiej gospodarki. G³ówny Urz¹d Statystyczny poinformowa³
w marcu 2017 r., ¿e wszystkie wskaŸniki dotycz¹ce koniunktury gospodarczej uleg³y poprawie. Stopa bezrobocia
rejestrowanego w lutym 2017 r. wynios³a 8,5%. Dodatkowo agencja Moody’s podnios³a prognozê wzrostu PKB Polski
na do 3,2% r/r. Wszystkie te informacje pozwoli³y umocniæsiê walucie krajowej zarówno w stosunku do EUR, jak i USD.
Kurs USD/PLN spad³ w marcu 2017 r. o 2,54% do poziomu 3,96 z³, natomiast kurs EUR/PLN spad³ o 1,74% do poziomu
4,23 z³. W kwietniu 2017 r. nap³ywa³y kolejne pozytywne informacje dotycz¹ce polskiej gospodarki. Dynamika produkcji
sprzedanej przemys³u w marcu 2017 r. wzros³a o 11,1% r/r.Rzeczywisty miesiêczny wzrost dynamiki produkcji
przemys³owej osi¹gn¹³ wartoœæ 17,6%.
W kolejnych miesi¹cach 2017 r. na rynek trafia³y kolejne pozytywne informacje. W czerwcu 2017 r. przeciêtne
wynagrodzenie w sektorze przedsiêbiorstw wzros³o do 4 508 z³. Wzros³o tak¿e zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw,
co przyczyni³o siê do spadku stopy bezrobocia do 7,1%. Ponadto w Polsce, podobnie jak i w strefie euro, zanotowano
wzrost wskaŸnika PMI dla przemys³u do poziomów odpowiednio 53,1 oraz 56,8.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w analizowanym okresie wskaŸnik CPI wyniós³ 1,5%. WskaŸnik cen towarów i us³ug
konsumpcyjnych wzrós³ w listopadzie 2017 r. w ujêciu rocznym o 2,50%, a w ujêciu miesiêcznym 0,50%. Wzrost PKB
w III kwartale 2017 r. wyniós³ 4,9% r/r, wobec 4% w II kwartale 2017 r. Wed³ug danych GUS, wzrost PKB w ca³ym 2017 r.
wyniós³ 4,6% wobec oczekiwanych wczeœniej 3,6%, co bez w¹tpienia œwiadczy o wzroœcie si³y gospodarczej kraju.
Wed³ug danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.(PSE), w 2017 r. nast¹pi³ istotny (2,13% r/r) wzrost krajowego
zu¿ycia energii elektrycznej (KZEE) brutto, pokryty g³ówniewzrostem produkcji w elektrowniach krajowych (1,98% r/r)
– oraz wzrostem importu (14,41% r/r), który w 2017 r. osi¹gn¹³ wielkoœæ 2,23 TWh.
W zwi¹zku ze zwiêkszonym zapotrzebowaniem na energiê elektryczn¹ w krajowym systemie elektroenergetycznym
w 2017 r., jednostki wytwórcze TAURON Wytwarzanie wyprodukowa³y o ok. 8,8% wiêcej energii elektrycznej brutto
ni¿ w 2016 r. Zwiêkszona produkcja energii elektrycznej mia³a bezpoœrednie prze³o¿enie na wielkoœæ zu¿ytego wêgla.
2.1.2.2. Otoczenie rynkowe
Energia elektryczna
Hurtowe ceny energii elektrycznej na Rynku Dnia Nastêpnego (RDN) Towarowej Gie³dy Energii S.A. (TGE) w 2017 r.
w Polsce, mimo wzrostu cen surowców i uprawnieñ do emisji CO
2, by³y œredniorocznie ni¿sze ni¿ w 2016 r.
i ukszta³towa³y siê na poziomie 157,84 z³/MWh (-1,38z³/MWh w odniesieniu do 2016 r.). Cena CRO na Rynku
Bilansuj¹cym (RB) wynios³a 166,65 z³/MWh (+2,46 z³/MWh w ujêciu rocznym).
G³ówn¹ przyczyn¹ niewielkich spadków cen na RDN by³a dobra sytuacja w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
(KSE) oraz relatywnie niskie i bardzo niskie ceny w I po³owie 2017 r. Sytuacja uleg³a zmianie w II po³owie 2017 r.
Wiêksze zapotrzebowanie na moc (wzrost r/r o 3,99 TWh dopoziomu 168,4 TWh) w po³¹czeniu z planami remontowymi
bloków jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych wp³ynê³y istotnie na wzrost cen CRO, które zrealizowa³y siê
na poziomie wy¿szym o œrednio 8,81 z³/MWh ni¿ ceny na RDN.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
23


Wp³yw wzrostu zu¿ycia energii elektrycznej na wzrostcen energii zosta³ w pewnym stopniu zniwelowany przez
rekordow¹ iloœæ energii wyprodukowanej przez Ÿród³a wiatrowe (14,4 TWh, wzrost o 2,7 TWh w odniesieniu do 2016 r.).
W 2017 r., mimo wzrostu zapotrzebowania, odnotowano spadek produkcji w elektrowniach opalanych wêglem
kamiennym (do poziomu 78,7 TWh, czyli o 1,5 TWh w odniesieniu do 2016 r.). Wzrost zapotrzebowania zosta³
skompensowany wzrostem produkcji w dro¿szych elektrowniach, np. gazowych, których produkcja w ujêciu rocznym
wzros³a o 37,8% do poziomu 5,8 TWh.
Pomimo uruchomienia w 2016 r. ok. 730 MW nowych mocy w elektrowniach wiatrowych, niewielki wzrost produkcji
z OZE nie przyniós³ spodziewanego wzrostu produkcji w tym podsektorze. Jednoczeœnie w 2017 r. odnotowano
znacz¹cy, bo a¿ 4,4% spadek produkcji z tanich elektrowni opalanych wêglem brunatnym, co musia³o zostaæ
skompensowane wzrostem produkcji w dro¿szych elektrowniach, np. gazowych, których produkcja w ujêciu rocznym
wzros³a o 24,2% do poziomu 7,2 TWh. Dodatkowo KSE wspomagany by³ przez energiê pochodz¹c¹ z importu w iloœci
blisko 2,4 TWh.
Poni¿szy rysunek przedstawia œrednie miesiêczne ceny energii elektrycznej na rynkach SPOT i RB oraz œrednie
temperatury.
Rysunek nr 13. Œrednie miesiêczne ceny energii na rynkach SPOT i RB oraz œrednie temperatury
Na rynku terminowym kontrakt z dostaw¹ na 2018 r. znajdowa³ siê w 2017 r. w wyraŸnym trendzie wzrostowym.
Notowania kontraktu podstawowego BASE_Y-18, po zamkniêciukontraktu BASE_Y-17 rozpoczê³y rok z luk¹ wzrostow¹
na poziomie ok. 3 z³/MWh. Szybko jednak zosta³a ona domkniêta za spraw¹ spadków cen CO
2, do poziomu poni¿ej
160 z³/MWh pod koniec pierwszej dekady stycznia 2017 r. Ceny w II po³owie stycznia 2017 r. wzros³y i oscylowa³y
w przedziale od ok. 160–161 z³/MWh. Kolejne miesi¹ce up³ynê³y pod znakiem stabilizacji cen. Dopiero pod koniec
okresu wakacyjnego odnotowano wzrost cen energii elektrycznej na rynkach energii w niemal ca³ej Europie. Najwiêksze
wzrosty cen nast¹pi³y we Francji, Hiszpanii oraz w Niemczech (obawy o powtórkê z intensywnej zimy 2016/2017
oraz problemy z pokryciem zapotrzebowania). W sierpniu 2017 r. szczególnie wysoko notowane by³y produkty
BASE_Q4-17 oraz BASE_Q1-18, czêsto powy¿ej 50,00 EUR/MWh, a wiêc znacznie wy¿ej ni¿ notowany na TGE
referencyjny produkt kwartalny. Kontrakt terminowy BASE_Y-18 we wrzeœniu 2017 r. ukszta³towa³ siê œrednio
na poziomie 166,80 z³/MWh, a wiêc 3,00 z³/MWh dro¿ej ni¿ w sierpniu 2017 r. Ceny energii na rynku terminowym
w paŸdzierniku 2017 r. kontynuowa³y rozpoczêty we wrzeœniu trend wzrostowy.
Czynniki wspieraj¹ce stronê popytow¹ pozosta³y niezmienne. Wysoka cena wêgla na rynkach œwiatowych, wzrost
cen jednostek EUA oraz napiêta sytuacja we francuskim systemie elektroenergetycznym i zbli¿aj¹cy siê okres zimowy
skutecznie wspiera³y zdobywanie nowych szczytów cenowych na produktach terminowych. Dodatkowo wysokie
poziomy cen SPOT równie¿ mia³y wyraŸne prze³o¿enie na ceny na rynku hurtowym. Kontrakt BASE_Y-18 w paŸdzierniku
2017 r. ukszta³towa³ siê œrednio na poziomie 172,70 z³/MWh, a wiêc o niemal 6,00 z³ dro¿ej ni¿ we wrzeœniu. Najwiêkszy
wzrost cen nast¹pi³ jednak na pocz¹tku grudnia 2017 r., kiedy to cena kontraktu BASE_Y-18 zbli¿y³a siê do poziomu
180 z³/MWh. Œrednia wa¿ona wolumenem cena produktu BASE_Y-18 ukszta³towa³a siê na poziomie 165,98 z³/MWh,
przy czym ³¹czny wolumen obrotu wyniós³ 65,2 TWh, a wiêc by³ o ponad 10 TWh ni¿szy ni¿ w 2016 r.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
24


Poni¿szy rysunek przedstawia wyniki obrotu kontraktem BASE Y-18.
Rysunek nr 14. Obrót kontraktami BASE Y-18
Ropa naftowa i wêgiel
Rok 2017 na rynku ropy charakteryzowa³ siê kontynuacj¹ odbudowy trendu wzrostowego po spadkach, które mia³y
miejsce w latach 2014–2015. Ceny ropy w analizowanym okresie oscylowa³y w granicach 44,35–67,1 USD/bbl.
Pocz¹tek 2017 r. charakteryzowa³ siê ma³¹ zmiennoœci¹ cen. W lutym notowania ropy osi¹ga³y wartoœæ w przedziale
54,4–57,45 USD/bbl. W tym czasie inwestorzy przygl¹dali siê porozumieniu kartelu OPEC i Rosji, maj¹cym na celu
ograniczenie produkcji ropy oraz danym dotycz¹cym iloœciprodukcji i zapasów ropy w USA. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e du¿¹
rolê w OPEC odgrywa Arabia Saudyjska, która jest zainteresowana wysokimi cenami ropy w zwi¹zku z planowanym
najwiêkszym debiutem gie³dowym w historii – spó³ki Saudi Armaco.
W dniu 26 marca 2017 r. odby³o siê spotkanie OPEC w Wiedniu, na którym jednak nie podjêto jednoznacznych
i wi¹¿¹cych decyzji odnoœnie poziomów produkcji. Dwa dnipóŸniej cyklon Debbie uderzy³ w pó³nocno-wschodnie
wybrze¿e Australii, co doprowadzi³o do wzrostu cen surowców, w tym równie¿ ropy. Mimo starañ OPEC i Rosji, Stany
Zjednoczone nie przyst¹pi³y do porozumienia zmierzaj¹cego do ograniczenia produkcji ropy, a wrêcz przeciwnie,
w kwietniu 2017 r. w USA zanotowano zwiêkszone wydobycie o blisko 0,5 mln bpd, w wyniku czego œwiatowe zapasy
ropy nie zmala³y do oczekiwanych poziomów, co bezpoœrednio prze³o¿y³o siê na nastroje rynkowe.
Druga po³owa 2017 r. charakteryzowa³a siê du¿ym niepokojem na rynku spowodowanym zjawiskami atmosferycznymi
o charakterze katastroficznym oraz wydarzeniami politycznymi. Na prze³omie sierpnia i wrzeœnia przejœcie huraganów
Harvey i Irma mia³o niebagatelny wp³yw na ceny ropy. W wyniku dzia³ania ¿ywio³u wstrzymano prace wielu rafinerii
w USA, co by³o przyczyn¹ problemów z odbiorem wydobytego surowca.
Ze wzglêdu na wzmo¿ony eksport amerykañskiej ropy na innerynki pog³êbi³a siê przecena amerykañskiej ropy WTI
wzglêdem ropy Brent. Wzros³a cena benzyny, zwiêkszy³ siê poziom mar¿ rafinerii spowodowany mniejsz¹ dostêpnoœci¹
benzyny. Wrzeœniowe umocnienie cen ropy naftowej mia³o zwi¹zek z „restartem przemys³u” rafineryjnego w USA,
ale równie¿ ze wzglêdu na napiêcia natury geopolitycznej. Istotnym czynnikiem by³ równie¿ wzrost napiêcia pomiêdzy
Kore¹Pó³nocn¹aUSAiJaponi¹.
Dodatkowo w Kurdystanie zapowiedziano referendum niepodleg³oœciowe, co wywo³a³o ostr¹ reakcjê ze strony Turcji.
Zagrozi³a ona, ¿e odetnie dostawy ropy z terenu irackiegozag³êbia naftowego w Kirkuku do portu Ceyhan w Turcji,
co znacznie ograniczy³oby poda¿ ropy.
Podobna sytuacja wystêpowa³a na rynku wêgla. W I kwartale 2017 r. cena wêgla nie wykazywa³a du¿ej zmiennoœci.
Jednak¿e oceniaj¹c ca³y 2017r., nale¿y podkreœliæ wzrostowy trend tego surowca. Ceny osi¹ga³y poziom pomiêdzy
61,75 a 90,75 USD/Mg. Wzglêdny spokój na rynku by³ implikowany przez oczekiwanie inwestorów na decyzjê Chiñskiej
National Development and Reform Commission – NDRC, w sprawie ograniczenia liczby dni w roku, w których mo¿na
wydobywaæ wêgiel. Ponadto w Chinach pojawi³y siê te¿ kwestie zwi¹zane z bezpieczeñstwem – w wyniku wyrywkowych
kontroli dosz³o do zawieszenia wydobycia w kopalniach, które nie spe³nia³y wymogów bezpieczeñstwa.
Z drugiej strony, ze wzglêdu na rozpoczynaj¹cy siê sezon charakteryzuj¹cy siê ni¿szym zapotrzebowaniem na wêgiel,
ceny na œwiatowym rynku wêgla zaczê³y spadaæ. Niespodziewanie skutki wyst¹pienia cyklonu Debbie, który nawiedzi³
Australiê, sta³y siê czynnikiem inhibituj¹cym obserwowane na rynku spadki. Szczególnie dotkliwe podwy¿ki w tym
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
25


okresie dotyczy³y wêgla koksowego, którego jednym zg³ównych producentów jest w³aœnie Australia, gdzie
w zwi¹zku z trudnymi warunkami atmosferycznymi o charakterze katastroficznym, niektóre kopalnie zosta³y
zamkniête, a infrastruktura kolejowa zniszczona. Cenywêgla z dostaw¹ na 2018 r., po zak³óceniach zwi¹zanych
z cyklonem Debbie powróci³y do ni¿szych wartoœci. Jednak¿e wkrótce Australiê nawiedzi³y ponownie ulewne deszcze
i ostatecznie cena utrzyma³a siê na relatywnie wysokim poziomie 66 USD/Mg.
Dodatkowo w Chinach, w zwi¹zku z remontami, wa¿na magistrala kolejowa ³¹cz¹ca rejony, w których wydobywa siê
wêgiel z Quindango, zosta³a tymczasowo zamkniêta. W wyniku tych zdarzeñ ceny wêgla z dostaw¹ w 2018 r. zdro¿a³y
o kilka dolarów – od 68 USD/Mg. Dopiero po kilku tygodniach sytuacja zaczê³a siê normowaæ. Ostatecznie wêgiel
w portach ARA z dostaw¹ w 2018 r. kosztowa³ 66,50 USD/Mg. Kolejnym miesi¹com 2017 r. towarzyszy³ wzrost
temperatur oraz spadek iloœci opadów, co w konsekwencji spowodowa³o zmniejszenie stanu wód. W Chinach
produkcja z elektrowni wodnych spad³a a¿ o 70%, a jest todrugie po wêglu Ÿród³o energii w tym kraju. Dodatkowo
utrzymuj¹ce siê zaburzenia po stronie poda¿owej, bêd¹ce konsekwencj¹ cyklonu Debbie oraz ulewnych deszczy,
przyczyni³y siê do zwiêkszenia popytu na rynku.
Wrzeœniowe ceny wêgla w portach ARA z dostaw¹ na 2018 r. charakteryzowa³y siê trendem wzrostowym, który zosta³
zapocz¹tkowany ju¿ w marcu 2017 r. W analizowanym okresie ceny wêgla z dostaw¹ 2018 r. osi¹gnê³y maksymalnie
poziom 84,25 USD/Mg, co jest najwy¿sz¹ wartoœci¹ od 2014 r. Do wzrostów tych przyczyni³ siê silny popyt w rejonie
azjatyckim oraz spekulacja zwi¹zana z mo¿liwoœci¹ powtórzenia siê ubieg³orocznych problemów elektrowni atomowych
we Francji i wiêkszym zu¿yciem wêgla w Europie. Pod koniec miesi¹ca ceny uleg³y korekcie, na któr¹ wp³yw mia³o
mniejsze zapotrzebowanie na wêgiel w Chinach zwi¹zane ze zbli¿aj¹cym siê œwiêtem narodowym (National Days)
trwaj¹cym ca³y tydzieñ. Wprowadzono równie¿ okres przejœciowy dla zakazu importu wêgla z Korei Pó³nocnej,
co przyczyni³o siê do zwiêkszenia poda¿y. Ostatecznie ceny wêgla pod koniec roku znalaz³y siê na poziomach
nienotowanych od 2013 r., osi¹gaj¹c wartoœæ 90 USD/Mg.
Gaz ziemny
Rok 2017 przyniós³ wzrosty cen na rynku gazu po rekordowo tanim 2016 r. Œrednia cena na RDN gazu na TGE
w 2017 r. wynios³a 84,69 z³/MWh i by³a o ponad 13 z³ wy¿sza ni¿ w 2016 r. Kontrakty z dostaw¹ w nastêpnym dniu
szczególnie wysoko wycenione by³y w dwóch pierwszychoraz dwóch ostatnich miesi¹cach 2017 r., czyli w okresie
gazowego sezonu zimowego, kiedy zapotrzebowanie na paliwo jest najwiêksze. Ceny w styczniu oraz w grudniu
niejednokrotnie przekracza³y 100 z³/MWh. Wartoœæ maksymalna osi¹gniêta zosta³a 13 grudnia 2017 r. i wynosi³a
105,10 z³/MWh. Wysokie ceny w I kwartale 2017 r. by³y skutkiem zwiêkszonego zapotrzebowania na gaz w ca³ej
Europie, spowodowanego niedyspozycyjnoœci¹ czêœci elektrowni j¹drowych we Francji (co prze³o¿y³o siê na wiêksz¹
generacjê Ÿróde³ wykorzystuj¹cych paliwo gazowe) oraz relatywnie d³ugo utrzymuj¹cym siê och³odzeniem.
W Polsce œredniodobowe temperatury kilku styczniowych dni nie przekracza³y -11°C, natomiast temperatury
powy¿ej 0°C zaczê³y siê utrzymywaæ dopiero w po³owie lutego 2017 r. W zwi¹zku ze zwiêkszonym zu¿yciem gazu,
przed³u¿enie siê okresu mrozu mog³o doprowadziæ do realnych problemów z dostêpnoœci¹ paliwa gazowego
w Europie. Obawy o powtórzenie siê sytuacji z prze³omu lat 2016/2017 by³y równie¿ przyczyn¹ wysokich cen
w koñcówce 2017 r. Rozk³ad cen na rynku spotowym w 2017 r. by³ charakterystyczny dla rozk³adu zapotrzebowania
na gaz (wyraŸny spadek cen w okresie mniejszego popytu w okresie letnim).
Podobnie jak na rynkach z krótszym okresem dostawy, na rynku terminowym zdecydowanie wy¿sz¹ cen¹
charakteryzowa³y siê kwarta³y I oraz IV. Referencyjny kontrakt roczny w okresie 2017 r. notowany by³ w przedziale
76,80–92,27 z³/MWh, natomiast w momencie wygaœniêcia wyceniony zosta³ na 86,50 z³/MWh.
£¹czny wolumen obrotu na TGE w 2017 r. wyniós³ ponad 138,5 TWh. W porównaniu do poprzedniego okresu nast¹pi³
wzrost o 21%. Najwiêkszy udzia³ w obrocie mia³ rynekterminowy, na którym wygenerowany zosta³ wolumen
na poziomie blisko 115 TWh. Na rynku spotowym ³¹czny obrót kontraktami na dzieñ nastêpny oraz kontraktami
weekendowymi wyniós³ ponad 19 TWh i by³o to o 0,5 TWh mniej ni¿ w roku poprzednim. Podobnie lekki spadek
mia³ miejsce równie¿ na Rynku Dnia Bie¿¹cego gazu, na którym obrót wyniós³ 4,7 TWh.
Kluczowym wydarzeniem dla rozwoju rynku gazu w Polsce by³a pierwsza historyczna dostawa LNG z USA. Statek
z p³ynnym gazem wp³yn¹³ do terminala w Œwinoujœciu 7 czerwca 2017 r. Natomiast 1 paŸdziernika 2017 r. wesz³y
w ¿ycie nowe zasady utrzymywania obowi¹zkowych zapasów gazu. Zgodnie z nimi importerzy, którzy chc¹
utrzymywaæ obowi¹zkowe zapasy gazu poza granicami kraju, musz¹ – w celu zapewnienia zdolnoœci ich przesy³u
do Polski w razie kryzysu energetycznego – zarezerwowaæ tzw. ci¹g³e zdolnoœci przesy³owe na po³¹czeniach
transgranicznych (interkonektorach). Zarezerwowanezdolnoœci maj¹ pozwalaæ na przes³anie ca³oœci zapasów
w ka¿dych warunkach do kraju w ci¹gu maksimum 40 dni i dodatkowo nie mog¹ byæ wykorzystywane w ¿adnych
innych celach, np. handlowych.
Poni¿szy rysunek przedstawia œrednie miesiêczne ceny SPOT oraz kontraktu Y-18 w 2017 r. na TGE.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
26


Rysunek nr 15. Œrednie miesiêczne cenySPOT oraz kontraktu Y-18 w 2017 r. na TGE
Uprawnienia do emisji CO
2
Rynek uprawnieñ do emisji CO 2w 2017 r. charakteryzowa³ siê wysok¹ zmiennoœci¹ cen, wywo³an¹ w g³ównej mierze
czynnikami politycznymi. W analizowanym okresie ceny kszta³towa³y siê w zakresie 4,29–8,30 EUR/Mg.
Pierwszy kwarta³ 2017 r., w ostatecznym rozrachunku, nale¿yuznaæ za spadkowy, mimo wa¿nych wydarzeñ politycznych
na szczeblu UE, dotycz¹cych IV okresu rozliczeniowego Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji CO
2 (EU ETS). Pierwszym czynnikiem spadkowym by³y wyraŸne spadki cen kontraktów na energiê elektryczn¹ w Niemczech
i Francji, uprzednio cechuj¹cych siêwysok¹ zmiennoœci¹ spowodowan¹ problemami konstrukcyjnymi francuskich
elektrowni atomowych. Kolejnym czynnikiem, maj¹cym wp³yw na ca³y 2017 r., by³ rekordowo du¿y wolumen dostêpny
na aukcjach uprawnieñ do emisji CO
2, pierwsza Polska aukcja zosta³a przeprowadzona 29 marca 2017 r. Warto zwróciæ
uwagê na warunki atmosferyczne, które w I kwartale 2017 r. sprzyja³y zwiêkszonemu wykorzystaniu odnawialnych Ÿróde³
energii. Wydarzenia maj¹ce miejsce w II kwartale 2017 r. skutkowa³y zmian¹ nastrojów rynkowych, a w konsekwencji
odwróceniem trendu spadkowego. Tematami przewodnimi, na których koncentrowa³ siê rynek by³y:
1. Umorzenia uprawnieñ do emisji CO
2– do 30 kwietnia ka¿dego roku, wszystkie instalacje przemys³owe objête
systemem EU ETS maj¹ obowi¹zek dokonaæ tak zwanego umorzenia uprawnieñ do emisji, którego liczba musi
odpowiadaæ zweryfikowanej wielkoœci emisji z poprzedniego roku. W przypadku, gdy nadzorca instalacji
nie dokona umorzenia w stosownym czasie, mo¿e to doprowadziæ do na³o¿enia kary pieniê¿nej, która wynosi
100 EUR/ MgCO
2. Dla porównania warto nadmieniæ, ¿e œrednia cena EUA kwotowana na rynku, w okresie umorzeñ
oscylowa³a wokó³ 5 EUR/Mg.
2. Wybory prezydenckie we Francji.
3. Publikacja informacji na temat aktualnej wielkoœci nadpoda¿y na rynku – do 15 maja ka¿dego roku Komisja
Europejska zobowi¹za³a siê do publikacji danych na temat nadpoda¿y na rynku, dziêki czemu bêdzie mo¿liwe
oszacowanie, jaka iloœæ nadwy¿ki bêdzie trafiaæ do MSR w kolejnym roku.
4. Spotkanie G7 – na którym jednym z tematów wiod¹cych by³a polityka ekologiczna, a w szczególnoœci temat
tak zwanego „Porozumienia Paryskiego”. Porozumienie klimatyczne podpisane w Pary¿u w 2015 r. przez
195 pañstw z ca³ego œwiata, stanowi plan dzia³ania na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury na œwiecie.
Podczas szczytu G7 Prezydent USA zg³osi³ swoje zastrze¿enia wobec ww. porozumienia. Ostatecznie USA
nie respektuje tego dokumentu.
Lipiec 2017 r. dla rynku uprawnieñ do emisji by³ miesi¹cem,który kontynuowa³ tendencjê wzrostow¹ zapocz¹tkowan¹
w czerwcu. Ceny kszta³towa³y siê na poziomie od 4,99 EUR/Mg do 5,62 EUR/Mg, natomiast œrednia cena dla
analizowanego okresu osi¹gnê³a wartoœæ 5,27 EUR/Mg. Kontynuacja wzrostów cen na rynku by³a w g³ównej mierze
konsekwencj¹ warunków pogodowych w Europie. Przed³u¿aj¹cy siê okres wysokich temperatur oraz ma³ej iloœci opadów
implikowa³y po pierwsze zwiêkszone zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ (znaczny wzrost wykorzystania urz¹dzeñ
ch³odz¹cych) i po drugie, trudn¹ sytuacjê hydrologiczn¹ wniektórych krajach UE. Wspomniane czynniki o charakterze
fundamentalnym spotêgowa³y intensywnoœæ wykorzystania elektrowni wêglowych, a tym samym przyczyni³y siê do
wzrostu popytu na EUA. W sierpniu Agencja ASE nakaza³a powtórne sprawdzenie wszystkich reaktorów atomowych
zlokalizowanych we Francji w celu ostatecznego sprawdzeniabezpieczeñstwainstalacji.Tainformacjawywo³a³afalê
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
27


spekulacji o mo¿liwoœæ powtórzenia siê sytuacji z 2016 r. Ostatni miesi¹c trzeciego kwarta³u 2017 r. cechowa³ siê znaczn¹
zmiennoœci¹ cen. W okresie zaledwie 8 dni sesyjnych wzros³yo blisko 33%. Na pocz¹tku miesi¹ca zawierano transakcje
rynkowe na poziomie 5,82 EUR/Mg, natomiast kilka dni póŸniej, uprawnienia do emisji, CO
2by³y kontraktowane
na poziomie 7,72 EUR/Mg. Tak du¿e wzrosty by³y konsekwencj¹ zwiêkszaj¹cych siê obaw na temat sytuacji wokó³
francuskich elektrowni atomowych, jak równie¿ wyborów w Niemczech. Ponadto po przejêciu prezydencji w UE przez
Estoniê, przyspieszeniu uleg³y prace zwi¹zane z legislacj¹ IV fazy systemu EU ETS. PaŸdziernik 2017 r. na rynku
uprawnieñ do emisji CO
2by³ miesi¹cem kontynuacji dynamicznych wzrostów zapocz¹tkowanych w poprzednim miesi¹cu.
Ruch cen EUA odby³ siê w zakresie od 6,77 EUR/Mg do 8,05 EUR/Mg z czego wynika, ¿e ceny w analizowanym okresie
wzros³y o 18,91% tj. o 1,28 EUR/Mg. Wzrost cen by³ spowodowany g³ównie przez czynniki spekulacyjne, zwi¹zane
z legislacj¹ IV fazy systemu EU ETS, pojawiaj¹cymi siê informacjami na temat sposobu wyjœcia Wielkiej Brytanii z systemu,
jak równie¿ z problemami elektrowni atomowych we Francji.Dodatkowo na wzrost cen EUA mia³ te¿ silny trend wzrostowy
na rynku wêgla. W listopadzie 2017 r. grupa robocza z³o¿ona z przedstawicieli trzech g³ównych instytucji europejskich
zakoñczy³a prace nad IV faz¹ systemu EU ETS, która bêdzie obowi¹zywaæ w latach 2021–2030. Zgodnie z ustaleniami,
reforma definiuje miêdzy innymi:
1) mechanizm stabilizacji rynkowej (MSR),
2) wspó³czynnik redukcji liniowej (LRF),
3) iloœæ uprawnieñ dostêpnych na aukcjach uprawnieñ do emisji CO
2,
4) iloœæ bezp³atnych uprawnieñ przyznawanych w okresie regulacji,
5) fundusz modernizacji i innowacji.
Warto zaznaczyæ, ¿e tak zwany Fundusz Modernizacji, a konkretnie jego zapisy uniemo¿liwi³y zakoñczenie legislacji
w paŸdzierniku 2017 r. W bie¿¹cej formie, z zapisów ustanawiaj¹cych Fundusz Modernizacji, usuniêto zapis dotycz¹cy
warunków emisyjnoœci, jednak¿e wprowadzono zapis zakazuj¹cy dotowania przez Fundusz Modernizacji jednostek
wêglowych. W grudniu 2017 r. trend wzrostowy, kszta³towany od II kwarta³u, zosta³ utrzymany – ceny kszta³towa³y siê
w zakresie 6,94–8,30 EUR/Mg.
Poni¿szy rysunek przedstawia wp³yw prac legislacyjnych i otoczenia na notowania produktu EUA SPOT w 2017 r.
Rysunek nr 16. Wp³yw prac legislacyjnych i otoczenia na notowania produktu EUA SPOT w 2017 r.
Prawa Maj¹tkowe
Rok 2017 przyniós³ znacz¹ce zmiany na rynku praw maj¹tkowych, zwi¹zane g³ównie ze zmianami w regulacjach
prawnych. Trwaj¹ca nadpoda¿ praw maj¹tkowych PMOZE_A na rynku spowodowa³a, ¿e od stycznia do czerwca 2017 r.
œrednie miesiêczne wartoœci indeksu OZEX_A sukcesywnie spada³y z poziomu 37,98 z³/MWh w styczniu do minimum
historycznego 24,38 z³/MWh w czerwcu. W analogicznymokresie nadwy¿ka na rejestrze PMOZE_A wzros³a o 8,6%
do 25,42 TWh. Pocz¹wszy od lipca 2017 r. ceny zaczê³y siê powoli odbudowywaæ. W porównaniu z 2016 r.
œredniowa¿ona cena indeksu OZEX_A spad³a o blisko 50% i wynios³a 38,83 z³/MWh, natomiast wartoœæ bilansu rejestru
PMOZE_A na koniec 2017 r. uplasowa³a siê na poziomie 28,14 TWh, co przy uwzglêdnieniu praw zablokowanych
do umorzenia daje na koniec 2017 r. wartoœæ 24,90 TWh. Nale¿y zwróciæ uwagê tak¿e na wolumen obrotu „zielonych”
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
28


certyfikatów w 2017 r., który wyniós³ ponad 10 TWh. By³ to do tej pory najwiêkszy w historii „zielonych” praw
maj¹tkowych obrót (a¿ o 36% wy¿szy od 2016 r.). Zgodnie zustaw¹ z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy
o odnawialnych Ÿród³ach energii, która wesz³a w ¿ycie 25 wrzeœnia 2017 r., obowi¹zuj¹ca op³ata zastêpcza
do wrzeœnia 2017 r. wynosi³a 300,03 z³/MWh, natomiast dla kolejnych trzech miesiêcy 2017 r. op³ata ta spad³a
do 92,03 z³/MWh, która stanowi 125% œredniowa¿onej ceny z 2016 r. Obowi¹zek przedstawienia certyfikatów
PMOZE_A do umorzenia wzrós³ do 15,40%.
Ceny certyfikatów potwierdzaj¹cych wytworzenie energii z biogazu rolniczego (tzw. „b³êkitne” certyfikaty) dla których
wymiar obowi¹zku w 2017 r. wynosi³ 0,6% plasowa³y siê powy¿ej op³aty zastêpczej, która wynosi³a 300,03 z³/MWh.
Od stycznia do maja œredniomiesiêczne ceny indeksu TGEozebio dynamicznie wzrasta³y odpowiednio od 301,15 z³/MWh,
a¿ do 408,08 z³/MWh. W kolejnych dwóch miesi¹cach trend siê odwróci³ i ceny powróci³y do wysokoœci op³aty zastêpczej.
Ostatecznie œrednia wa¿ona wartoœæ indeksu na koniec 2017 r. ukszta³towa³a siê na poziomie 333,89 z³/MWh. £¹czny
wolumen obrotu uplasowa³ siê na poziomie 522,5 GWh, a bilans rejestru PMOZE_BIO na koniec 2017 r. wyniós³ 309 GWh.
Przy uwzglêdnieniu certyfikatów zablokowanych do umorzenia stan ten zmniejsza siê do 206 GWh.
Wed³ug znowelizowanej w 2016 r.ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, do dnia 30 czerwca danego
roku kalendarzowego mo¿na umarzaæ prawa maj¹tkowe wydane jednostkom kogeneracyjnym za produkcjê w roku
poprzednim. W zwi¹zku z powy¿szym, do koñca pierwszego pó³rocza notowane by³y prawa maj¹tkowe z kogeneracji
wytworzonej zarówno w 2016 r., jak i 2017 r., natomiast w II pó³roczu notowane by³y wy³¹cznie prawa maj¹tkowe
potwierdzaj¹ce wytworzenie energii w 2017 r.
Do koñca czerwca 2017 r. odbywa³ siê handel produktem PMEC-2016 (wysokosprawna kogeneracja), którego
notowania zawiera³y siê w niewielkim przedziale od 10,76z³/MWh w styczniu, do 9,27 z³/MWh w czerwcu. Natomiast
z pocz¹tkiem maja 2017 r. na TGE rozpoczê³y siê notowania PMEC-2017 z otwarciem na poziomie 9,68 z³/MWh.
Do koñca 2017 r. równie¿ w przypadku tego produktu zmiennoœæ indeksu KECX by³a symboliczna i w odniesieniu
do wartoœci miesiêcznych wynios³a zaledwie 0,11 z³/MWh, aby na koniec 2017 r. zakoñczyæ notowania wartoœci¹
9,79 z³/MWh. Poziom cen rynkowych oscylowa³ niewiele poni¿ej op³aty zastêpczej okreœlonej na poziomie 10 z³/MWh.
W obszarze kogeneracji gazowej sytuacja by³a bardzo podobna. Do koñca czerwca 2017 r. notowany by³ jeszcze
produkt PMGM-2016, który zamkn¹³ siê na poziomie 112,21 z³/MWh. Poziom ten, podobnie jak w przypadku kogeneracji
wêglowej determinowa³a op³ata zastêpcza, która wyznaczona zosta³a dla 2016 r. na poziomie 125 z³/MWh.
Produkt PMGM-2017, dotycz¹cy produkcji z 2017 r. notowany by³ ju¿ w marcu 2017 r., gdzie œredni indeks KGMX
wyniós³ 116,00 z³/MWh. Do koñca 2017 r. jego wartoœæ z miesi¹ca na miesi¹c ros³a, osi¹gaj¹c w grudniu poziom
117,14 z³/MWh. Œrednia z notowañ w 2017 r. dla produktu PMGM-2017 wynios³a 116,48 z³/MWh i by³a ni¿sza tylko
o ok. 3,50 z³/MWh od op³aty zastêpczej, która za 2017 r. spad³a do 120 z³/MWh.
Sytuacja na rynku praw maj¹tkowych bêd¹cych potwierdzeniem produkcji energii podczas spalania metanu PMMET
rozwija³a siê analogicznie jak w przypadku „¿ó³tych” i „czerwonych” certyfikatów. Do koñca czerwca 2017 r. notowany
by³ jeszcze produkt PMMET-2016, którego œrednia wartoœæ indeksu KMETX ukszta³towa³a siê na poziomie
62,19 z³/MWh. Poziom op³aty zastêpczej dotycz¹cej produkcji z 2016 r. wynosi³ 63 z³/MWh, natomiast dla 2017 r.
by³ ni¿szy o 7 z³/MWh i determinowa³ poziom cen rynkowych. Produkt PMMET-2017 dla produkcji z ubieg³ego roku
notowany by³ œrednio po 54,88 z³/MWh.
Prawa maj¹tkowe wynikaj¹ce ze œwiadectw efektywnoœci energetycznej PMEF (tzw. „bia³e” certyfikaty) utrzymywa³y siê
w tendencji spadkowej. Z pocz¹tkiem 2017 r. œredniomiesiêczne ceny z poziomu 1 219,38 z³/toe w styczniu spad³y
do minimów historycznych, które uplasowa³y siê na poziomie 385,56 z³/toe. Ostatecznie œredniowa¿ony roczny indeks
wyniós³ 693,36 z³/toe i by³ ni¿szy a¿ o 807 z³/toe od op³aty zastêpczej, która dla 2017 r. wynosi³a 1 500 z³/toe.
Poni¿sze rysunki przedstawiaj¹ indeksy praw maj¹tkowych,tzw. „zielonych”, „b³êkitnych”, „czerwonych”, „¿ó³tych”
i „fioletowych” certyfikatów.
Rysunek nr 17. Indeksy praw maj¹tkowych
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
29


Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
30


2.1.2.3. Otoczenie regulacyjne
Ustawa o rynku mocy
W dniu 28 grudnia 2017 r. Prezydent RP podpisa³ustawê z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, która wesz³a w ¿ycie
dnia 18 stycznia 2018 r. Ustawa ta ma znacz¹cy wp³yw na przysz³oœæ funkcjonowania polskiego sektora
energetycznego. Zasadniczym celem ustawy jest zaspokojenie niedoboru mocy wytwórczych wynikaj¹cego
z przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na moc szczytow¹ i równoczesnego znacznego zakresu planowanych
wycofañ jednostek wytwórczych z eksploatacji. Ustawa reguluje, miêdzy innymi:
1) zasady œwiadczenia us³ugi pozostawania w gotowoœci do dostarczenia mocy elektrycznej oraz definiuje zasady
wynagradzania za realizacjê obowi¹zku mocowego,
2) organizacjê rynku mocy,
3) prawa i obowi¹zki uczestników rynku mocy.
Ostatecznie przyjêta ustawa przewiduje:
1) dopuszczenie zagranicznych jednostek rynku mocy do udzia³u w aukcjach,
2) zlikwidowanie koszyków cenowych dla jednostek nowych, modernizowanych i istniej¹cych,
3) wprowadzenie mo¿liwoœci zawierania kontraktów mocowych trwaj¹cych do 15 lub do 5 lat dla jednostek nowych
oraz do 5 lat dla jednostek modernizowanych lub planowanych jednostek redukcji zapotrzebowania w zale¿noœci
od jednostkowych poziomów nak³adów inwestycyjnych odniesionych do mocy osi¹galnej netto,
4) wprowadzenie dla jednostek nowych lub modernizowanych o emisyjnoœci poni¿ej 450 kgCO
2/MWh oraz
jednostek kogeneracyjnych zasilaj¹cych systemy ciep³ownicze mo¿liwoœci zawierania umów mocowych o 2 lata
d³u¿szych,
5) uwzglêdnienie braku mo¿liwoœci wykonania obowi¹zku mocowego wiêkszego ni¿ 40% z tytu³u wyst¹pienia si³y
wy¿szej.
Doprecyzowano ponadto, ¿e okres ponoszenia nak³adów inwestycyjnych na potrzeby pierwszej aukcji g³ównej
obejmuje okres od 1 stycznia 2014 r., a na potrzeby drugiej aukcji g³ównej od 1 stycznia 2017 r. Dla okresów dostaw
przypadaj¹cych na lata 2021–2023 moce zagraniczne bêd¹ uczestniczy³y w rynku mocy wy³¹cznie poprzez udzia³
w aukcjach dodatkowych. Umowy mocowe nie bêd¹ podlega³y wykonaniu do dnia wydania decyzji Komisji Europejskiej
o ich zgodnoœci z rynkiem wewnêtrznym albo decyzji, ¿e œrodek ten nie stanowi pomocy publicznej.
Aktualnie sektor energetyczny oczekuje na publikacjêprojektu regulaminu rynku mocy, który ma siê ukazaæ
w najbli¿szych miesi¹cach oraz na rozporz¹dzenia wykonawcze. Regulamin bêdzie szczegó³owo opisywa³ proces
przebiegu aukcji wraz z dok³adnym opisem krzywej zapotrzebowania na moc. Pierwsze aukcje mocy maj¹ siê odbyæ
w ostatnim kwartale 2018 r. i dotyczyæ bêd¹ lat 2021–2023.
Konkluzje BAT
Najlepsze dostêpne techniki (BAT – best available technologies) oznaczaj¹ najbardziej efektywny i zaawansowany
etap rozwoju i metod prowadzenia danej dzia³alnoœci, który wskazuje mo¿liwe wykorzystanie poszczególnych technik
jako podstawy przy ustalaniu dopuszczalnych wielkoœci emisji i innych warunków maj¹cych na celu zapobieganie
powstawaniu, a je¿eli nie jest to mo¿liwe, ograniczenie emisji i oddzia³ywania na œrodowisko jako ca³oœæ.
Konkluzje BAT to dokument sporz¹dzony na podstawiedokumentu referencyjnego dotycz¹cego najlepszych
dostêpnych technik, tzw. BREF. Konkluzje BAT dla du¿ych obiektów spalania (LCP – large combustion plants)
jako decyzja wykonawcza do dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemys³owych (Dyrektywa IED) znajd¹
bezpoœrednie zastosowanie. Okreœlaj¹ one nowe wymagania w zakresie dopuszczalnych wielkoœci emisji oraz
obowi¹zku monitoringu. Konsekwencj¹ wprowadzenia ich w ¿ycie bêdzie koniecznoœæ dostosowania instalacji spalania
paliw do wymagañ okreœlonych w Konkluzjach BAT poprzez budowê lub modernizacjê Ÿróde³ wytwarzania, instalacji
oczyszczania spalin oraz w okreœlonych przypadkach doposa¿enia w monitoring ci¹g³y dla zanieczyszczeñ nieobjêtych
dotychczas takim obowi¹zkiem, co oznacza koniecznoœæ poniesienia wyj¹tkowo du¿ych nak³adów inwestycyjnych.
W dniu 28 kwietnia 2017 r. przedstawiciele pañstw cz³onkowskich w Komisji Europejskiej przeg³osowali nowe standardy
zaostrzaj¹ce normy emisji dla przemys³u, czyli tzw. konkluzje BAT dla du¿ych obiektów spalania energetycznego.
Dnia 17 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej opublikowana zosta³a decyzja wykonawcza
Komisji Europejskiej (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. wprowadzaj¹ca konkluzje dotycz¹ce najlepszych
dostêpnych technik (BAT) w odniesieniu do du¿ych obiektów energetycznego spalania. W momencie publikacji
konkluzje BAT sta³y siê czêœci¹ obowi¹zuj¹cego w Polsce porz¹dku prawnego i bêd¹ podstaw¹ do wydawania
pozwoleñ zintegrowanych.
Poza zaostrzonymi ograniczeniami dla emisji NO
x,SO 2oraz py³u, konkluzje BAT wprowadzaj¹ standardy emisyjne
na substancje dotychczas nimi nieobjête, a mianowicie na rtêæ, chlorowodór, fluorowodór i amoniak, a tak¿e
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
31


w okreœlonych przypadkach nakazuj¹ doposa¿enie w monitoring ci¹g³y dla zanieczyszczeñ nieobjêtych dotychczas
takim obowi¹zkiem. Instalacje istniej¹ce maj¹ 4 latana dostosowanie siê do nowych wymogów i bêd¹ musia³y je
spe³niæ po 17 sierpnia 2021 r. Konkluzje BAT bêd¹ mia³y zastosowanie w obiektach i instalacjach spalaj¹cych paliwa
o mocy nie mniejszej ni¿ 50 MW w paliwie. Dotycz¹ onezarówno obiektów nowych, które uzyskaj¹ pozwolenie
zintegrowane po publikacji konkluzji, jak i obiektów ju¿ funkcjonuj¹cych. Nowe, bardziej restrykcyjne wymogi dotycz¹ce
dopuszczalnych wielkoœci emitowanych zanieczyszczeñ bêd¹ mia³y znaczny wp³yw na przysz³oœæ europejskich
elektrowni wêglowych.
Wed³ug resortu œrodowiska przystosowanie du¿ych instalacji przemys³owych, w tym wytwarzaj¹cych energiê i ciep³o
do ostrzejszych norm emisji SO
2,NO xi py³ów oraz po raz pierwszy wprowadzonych wi¹¿¹cych poziomów
emisji dla rtêci, chlorowodoru, fluorowodoru i amoniaku bêdzie kosztowaæ co najmniej 10 mld z³. Zarówno koszty,
jak i harmonogram inwestycji dostosowawczych instalacji objêtych obostrzeniami bêd¹ dla sektora energetyki
ogromnym wyzwaniem, zw³aszcza, ¿e modernizacj¹ bêd¹musia³y zostaæ objête praktycznie wszystkie obecnie
dzia³aj¹ce bloki energetyczne. Dyrektywa IED przewiduje co prawda mo¿liwoœæ uzyskania czasowych odstêpstw
od dotrzymywania granicznych wielkoœci emisyjnych okreœlonych na podstawie konkluzji BAT, ale odstêpstwo
takie mo¿e zostaæ udzielone tylko wtedy, gdyby osi¹gniêcie granicznych wielkoœci emisyjnych prowadzi³o do
nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyœci dla œrodowiska ze wzglêdu na po³o¿enie geograficzne
instalacji, lokalne warunki œrodowiskowe lub charakterystykê techniczn¹ instalacji.
Dalsze zaostrzanie limitów emisji ma nastêpowaæ w wyniku kolejnych rewizji konkluzji, które ukazywaæ siê maj¹ co 8 lat.
Ustawa o Odnawialnych ród³ach Energii (OZE)
W 2017 r. trwa³y prace zwi¹zane z kolejnymi nowelizacjami uchwalonej w dniu 20 lutego 2015 r.ustawy o odnawialnych
Ÿród³ach energii(ustawa o OZE). W czerwcu 2017 r. opublikowano i skierowano do konsultacji publicznych projekt
nowelizacji ustawy, którego g³ównym celem by³o zapewnienie zgodnoœci przepisów ustawy o OZE z przepisami
pomocowymi wydanymi przez Komisjê Europejsk¹. Przedstawione zmiany w pe³ni dostosowuj¹ przepisy ustawy
o OZE do wymogów okreœlonych w wytycznych w sprawie pomocy pañstwa na ochronê œrodowiska i cele zwi¹zane
z energi¹ w latach 2014–2020, które dopuszczaj¹, jako zgodne z zasadami wspólnego rynku, instrumenty rynkowe,
takie jak aukcje czy procedury przetargowe zgodne z zasadami konkurencji otwarte dla wszystkich producentów
wytwarzaj¹cych energiê elektryczn¹ z OZE, konkuruj¹cych ze sob¹ na równych warunkach, które powinny zasadniczo
zapewniæ ograniczenie dotacji do minimum.
W zakresie nowelizacji okreœlono miêdzy innymi now¹ regu³ê kumulacji pomocy publicznej, nowy podzia³ na koszyki
aukcyjne, zaproponowano dodatkowe zasady wsparcia w postaci taryf Feed in Tariff (FIT) i Feed in Premium (FIP)
dla wytwórców energii ze Ÿróde³ odnawialnych dedykowanych dla mikro i ma³ych instalacji OZE wykorzysuj¹cych
stabilne i przewidywalne Ÿród³a energii (hydroenergia, biogaz, biogaz rolniczy) o mocy zainstalowanej mniejszej ni¿
500 kW – FIT oraz o mocy nie mniejszej ni¿ 500 kW i mniejszej ni¿ 1 MW – FIP.
Z dniem 30 sierpnia 2017 r. wesz³o w ¿ycierozporz¹dzenie Ministra Energii z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
zmiany wielkoœci udzia³u iloœciowego sumy energii elektrycznej wynikaj¹cej z umorzonych œwiadectw pochodzenia
potwierdzaj¹cych wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych Ÿróde³ w latach 2018–2019okreœlaj¹ce poziomy
obowi¹zków. Poziomy te odpowiednio wynosz¹ 17,5% oraz 18,5%, natomiast dla „b³êkitnych” certyfikatów wielkoœæ
udzia³u dla 2018 r. oraz 2019 r. wynosi 0,5%. Nowe obowi¹zki powinny skutkowaæ redukcj¹ nadwy¿ki certyfikatów na rynku,
a co za tym idzie tak¿e wzrostem cen, które bêd¹ ograniczone now¹, ustalan¹ dla ka¿dego roku op³at¹ zastêpcz¹.
Z dniem 25 wrzeœnia 2017 r. wesz³a w ¿ycieustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych
Ÿród³ach energii. Zasadnicz¹ zmian¹ tej nowelizacji jest rezygnacja ze sta³ej wartoœci op³aty zastêpczej wynosz¹cej
300,03 z³/MWh i powi¹zanie jej z rynkowymi cenami œwiadectw pochodzenia energii z niektórych OZE („zielonych”
oraz „b³êkitnych” certyfikatów). Op³ata ma wynosiæ 125% rocznej ceny œredniowa¿onej praw maj¹tkowych
wynikaj¹cych ze œwiadectw pochodzenia energii zOZE, publikowanej zgodnie z art. 47 ust. 3 pkt 2ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych Ÿród³ach energii, jednak nie wiêcej ni¿ 300,03 z³/MWh.
W dniu 13 grudnia 2017 r. na mocy przepisów UE w dziedzinie pomocy pañstwa, Komisja Europejska zatwierdzi³a
polski program dotycz¹cy energii ze Ÿróde³ odnawialnych. Decyzja Komisji Europejskiej wp³ynê³a na zintensyfikowanie
prac zwi¹zanych z nowelizacj¹ ustawy o OZE w zakresie kwestii wsparcia dla wytwórców OZE, w zwi¹zku z powy¿szym
w I kwartale 2018 r. oczekuje siê uchwalenia kolejnej nowelizacji ustawy o OZE.
W I po³owie 2017 r. na podstawie uchwalonych rozporz¹dzeñRady Ministrów do ustawy o OZE dotycz¹cych: kolejnoœci
przeprowadzania aukcji na sprzeda¿ energii elektrycznej z odnawialnych Ÿróde³ energii w 2017 r., maksymalnej
iloœci i wartoœci energii elektrycznej z odnawialnych Ÿróde³ energii, która mo¿e zostaæ sprzedana w drodze aukcji
w 2017 r. oraz ceny referencyjnej energii elektrycznejz odnawialnych Ÿróde³ energii w 2017 r. oraz okresów
obowi¹zuj¹cych wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2017 r., zosta³y przeprowadzone dwie aukcje OZE dla wytwórców
nowych i istniej¹cych o mocy zainstalowanej do 1 MW. Kolejne aukcje planowane do realizacji w II po³owie 2017 r.
zosta³y odwo³ane poprzez zmianê wczeœniejszych rozporz¹dzeñ.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
32


Zmiana ustawy Prawo wodne
W dniu 23 sierpnia 2017 r. zosta³a og³oszonaustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, przy czym wiêkszoœæ
przepisów nowego prawa wodnego wesz³a w ¿ycie dnia 1 stycznia 2018 r.
Ustawa wdra¿a do polskiego prawa m.in. przepisy unijne okreœlone w Ramowej Dyrektywie Wodnej stanowi¹cej,
¿e wszyscy korzystaj¹cy z wody musz¹ ponosiæ koszty z tego tytu³u. Op³aty dotycz¹ energetyki, hodowców ryb,
rolników i przedsiêbiorców, którzy wykorzystuj¹ du¿e iloœci wody do swojej produkcji.
W przypadku energetyki, op³ata za pobór wód do celów elektrowni wodnych ma byæ ponoszona przez w³aœcicieli
elektrowni wodnych wy³¹cznie za iloœæ energii elektrycznej wyprodukowanej z wykorzystywaniem wody pobranej
zwrotnie oraz za pobran¹ bezzwrotnie wodê technologiczn¹.
W zakresie op³aty za pobór wód do celów zapewnienia funkcjonowania systemów ch³odzenia elektrowni lub
elektrociep³owni op³ata ta bêdzie ponoszona wy³¹cznieza ró¿nicê miêdzy iloœci¹ wód pobranych do tych celów,
a iloœci¹ wód wprowadzonych do wód lub do ziemi z obiegów ch³odz¹cych.
Kolejnaop³atatoop³atazawprowadzaniewódzobiegówch³odz¹cych elektrowni lub elektrociep³owni do wód lub
do ziemi.
Ustalenia w zakresie europejskiego systemu uprawnieñ do emisji CO
2
Z pocz¹tkiem 2017 r. zintensyfikowano prace zwi¹zane zlegislacj¹ EU ETS, przy czym jeszcze w 2016 r. jednostki
administracji europejskiej otrzyma³y do konsultacji wstêpne ustalenia odnoœnie IV fazy systemu EU ETS.
Dnia 15 lutego 2017 r. Parlament Europejski przyj¹³ wybrane propozycje legislacyjne, zaproponowane przez komisjê
ENVI oraz ITRE dotycz¹ce formy systemu EU ETS w latach 2021–2030. Natomiast 28 lutego 2017 r. w stolicy
Belgii odby³o siê spotkanie ministrów ds. œrodowiska krajów cz³onkowskich UE, na którym przyjêto przeg³osowane
w Parlamencie Europejskim postulaty mimo sprzeciwu dziewiêciu pañstw (w tym Polski), tym samym pokazuj¹c,
¿e pañstwa Wspólnoty w znacznej wiêkszoœci s¹ za zwiêkszaniem restrykcji wobec emisji gazów cieplarnianych.
Wstêpna akceptacja postanowieñ wymienionych instytucji otworzy³a drogê do dalszego etapu œcie¿ki legislacji przyjêtej
w UE. Grupa robocza z³o¿ona z przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Rady Europy oraz Komisji Europejskiej
(trilog) uzgodni³a w dniach 8–9 listopada 2017 r. kompromisowy tekst projektu dyrektywy w sprawie reformy systemu
EU ETS w IV okresie rozliczeniowym (2021–2030). Tekst zaakceptowanej reformy zak³ada miêdzy innymi:
1) Podniesienie liniowego wskaŸnika redukcji (LRF – Linear Reduction Factor) z obowi¹zuj¹cego poziomu 1,74%
do 2,2%.
2) Wprowadzenie mechanizmu stabilizacji rynkowej (MSR – Market Stability Reserve), który co do zasady ma
zmniejszyæ iloœæ uprawnieñ dostêpnych na rynku do wartoœci 800 mln. W pierwszych latach funkcjonowania
(2019–2023), mechanizm bêdzie absorbowa³ 24% uprawnieñ z puli akcyjnej i transferowa³ je do rezerwy.
Od 2024 r. mechanizm absorpcji uprawnieñ do emisji CO
2zostanie zredukowany do 12%. Dodatkowo od 2023 r.
uprawnienia znajduj¹ce siê w rezerwie MSR, ponad wartoœæ uprawnieñ puli aukcyjnej z poprzedzaj¹cego roku,
bêd¹ umarzane.
3) W IV okresie rozliczeniowym ca³kowita dostêpna pula aukcyjna stanowiæ bêdzie 57% z mo¿liwoœci¹ zwiêkszenia
o3%.
4) Utworzenie Funduszu Innowacji oraz Modernizacji. Fundusz Innowacji, co do zasady, ma wspieraæ nowoczesne
niskoemisyjne technologie, pul¹ uprawnieñ na poziomie 400 mln. Fundusz Modernizacji bêdzie wspiera³
pañstwa cz³onkowskie o najni¿szym PKB w modernizacjisektora energetycznego. Œrodki z funduszu nie bêd¹
mog³y byæ przeznaczane na wspieranie wytwarzania energii z paliw kopalnych (z wyj¹tkiem energetyki w Rumunii
i Bu³garii).
5) Sektory nara¿one na ryzyko ucieczki emisji otrzymaj¹ 100% bezp³atnych uprawnieñ.
Aktualnie reforma IV okresu rozliczeniowego systemu EU ETS znajduje siê na ostatnim etapie œcie¿ki akceptacji,
przewidzianej w procesie legislacyjnym UE.
Obligo gie³dowe
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy,og³oszona w dniu 3 stycznia 2018 r., dokona³a zmianyustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. W nowym brzmieniu Prawa energetycznego „przedsiêbiorstwo energetyczne
zajmuj¹ce siê wytwarzaniem energii elektrycznej jest obowi¹zane sprzedawaæ nie mniej ni¿ 30% (wczeœniej obowi¹zek
wynosi³ nie mniej ni¿ 15%) energii elektrycznej wytworzonej w danym roku na gie³dach towarowych w rozumieniu
ustawy z dnia 26 paŸdziernika 2000 r. o gie³dach towarowychlub na rynku organizowanym przez podmiot prowadz¹cy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany(…). Obowi¹zek za 2018 r. przedsiêbiorstwo energetyczne
zajmuj¹ce siê wytwarzaniem energii elektrycznej realizujew odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej od dnia
1 stycznia 2018 r.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
33


W grudniu 2017 r. ³¹czny wolumen obrotu energi¹ elektryczn¹ na rynkach SPOT i terminowym prowadzonych przez
TGE wyniós³ 13,3 TWh, co licz¹c r/r oznacza wzrost o 51,2%. W grudniu 2017 r. wolumen obrotu energi¹ elektryczn¹
na rynku terminowym wyniós³ 10,8 TWh, co oznacza³o wzrost o 74,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku
poprzedniego, a wolumen obrotu na rynku SPOT siêgn¹³ 2,5 TWh, co oznacza³o spadek o 3,7% r/r.
Natomiast w ca³ym 2017 r. ³¹czny wolumen obrotu energi¹ elektryczn¹ na rynkach SPOT i terminowym wyniós³
111,7 TWh, co oznacza³o spadek o 11,8% w stosunku do poziomu wolumenu z 2016 r. W 2017 r. wolumen obrotu
energi¹ elektryczn¹ na rynku terminowym wyniós³ 86,4 TWh, co oznacza³o spadek o 12,7% w porównaniu do 2016 r.,
a wolumen obrotu na rynku SPOT siêgn¹³ 27,6 TWh, co oznacza³o spadek o 8,6% r/r.
Operacyjna Rezerwa Mocy (ORM)
W 2017 r. model ORM nie uleg³ zmianie w obszarze funkcjonalnym. Zmieni³y siê natomiast parametry modelu,
co zwi¹zane jest ze zmian¹ bazy do kalkulacji modelu. Zwiêkszeniu uleg³ bud¿et godzinowy ORM ze 128 758,72 z³
na 144 070,61 z³ oraz cena referencyjna godzinowa CRRM z 41,20 z³/MWh na 41,79 z³/MWh. Wielkoœæ godzinowa
wymaganej operacyjnej rezerwy mocy zmieni³a siê z 3 451,09 MW/h na 3 447,49 MW/h. Œrednia wa¿ona cena COR
w 2017 r., wyznaczona w oparciu opublikowane przez PSE dane, wynios³a 33,88 z³/MWh.
Zmiana ustawy o zapasach gazu ziemnego
W dniu 2 sierpnia 2017 r. wesz³a w ¿ycieustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postêpowania w sytuacjach zagro¿enia bezpieczeñstwa
paliwowego pañstwa i zak³óceñ na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw,która zmieni³a:ustawê z dnia 16 lutego
2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych igazu ziemnego oraz zasadach postêpowania w sytuacjach
zagro¿enia bezpieczeñstwa paliwowego pañstwa i zak³óceñ na rynku naftowym,ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.
– Prawo energetyczneorazustawê z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych
ustaw.
Do najistotniejszych zmian wprowadzonych przez powy¿sz¹ nowelizacjê nale¿y zaliczyæ w szczególnoœci:
1) dodanie doustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz
zasadach postêpowania w sytuacjach zagro¿enia bezpieczeñstwa paliwowego pañstwa i zak³óceñ na rynku
naftowymdefinicji podmiotu dokonuj¹cego przywozu gazu ziemnego – w myœl tej definicji podmiotem
dokonuj¹cym przywozu jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca
osobowoœci prawnej, w tym przedsiêbiorstwo energetyczne bêd¹ce w³aœcicielem systemu przesy³owego
gazowego, która dokonuje na potrzeby w³asne przywozu gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
2) jednoznaczne rozstrzygniêcie w¹tpliwoœci w zakresie dopuszczalnych sposobów utrzymywania zapasów
obowi¹zkowych gazu ziemnego, poprzez przes¹dzenie, ¿e zapasy gazu mog¹ byæ utrzymywane wy³¹cznie
fizycznie w instalacjach magazynowych przy³¹czonych do systemu przesy³owego lub dystrybucyjnego
gazowego,
3) okreœlenie obowi¹zków operatora systemu magazynowania oraz operatora systemu przesy³owego gazowego,
maj¹cych na celu zapewnienie utrzymania zapasów obowi¹zkowych gazu ziemnego na okreœlonym poziomie,
4) na³o¿enie na operatora systemu przesy³owego obowi¹zku powiadomienia Prezesa URE o fakcie wykorzystania
zdolnoœci przesy³owych zarezerwowanych na potrzeby dostarczania ca³kowitych iloœci zapasów obowi¹zkowych
gazu ziemnego utrzymywanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do sieci przesy³owej lub dystrybucyjnej
krajowej na inne potrzeby, w terminie 7 dni od stwierdzenia tego faktu,
5) na³o¿enie na przedsiêbiorstwo energetyczne wykonuj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie obrotu gazem
ziemnym z zagranic¹ i podmiot dokonuj¹cy przywozu gazu ziemnego obowi¹zku przekazania operatorowi
systemu przesy³owego informacji o miejscu magazynowania zapasów obowi¹zkowych gazu w celu weryfikacji
technicznych mo¿liwoœci dostarczenia tych zapasów do systemu gazowego,
6) doprecyzowanie zasad i procedur obowi¹zuj¹cych w przypadku uruchomienia zapasów obowi¹zkowych gazu
ziemnego w celu zbilansowania systemu gazowego w okresie wystêpowania zak³óceñ w dostarczaniu gazu
lub w przypadku nieprzewidzianego wzrostu jego zu¿ycia,
7) doprecyzowanie kwestii zwi¹zanych z nak³adaniem karpieniê¿nych na podmioty, które nie realizuj¹ okreœlonych
obowi¹zków ustawowych,
8) wprowadzenie okresu przejœciowego, w którym przedsiêbiorstwo zrezygnuje z dzia³alnoœci koncesjonowanej,
i wówczas zostaje zwolnione z obowi¹zków utrzymywania zapasów obowi¹zkowych gazu ziemnego.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
34


Zniesienie obowi¹zku taryfowego
W ramachustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
zosta³ wprowadzony harmonogram zniesienia obowi¹zku zatwierdzania przez Prezesa URE i stosowania Taryf dla paliw
gazowych, zgodnie z którym:
1) od 1 stycznia 2017 r. dla obrotu (sprzeda¿y) gazu w punkcie wirtualnym, sprzeda¿y LNG i CNG oraz sprzeda¿y
w trybie przetargów, aukcji lub zamówieñ publicznych,
2) od 1 paŸdziernika 2017 r. dla odbiorców koñcowych (bez odbiorców w gospodarstwach domowych),
3) od 1 stycznia 2024 r. dla odbiorców w gospodarstwach domowych.
„Pakiet zimowy” i kodeksy sieci
W 2017 r. na poziomie UE prowadzone by³y dzia³ania ukierunkowane na wypracowanie ostatecznej treœci zapisów
11 dokumentów wchodz¹cych w sk³ad tzw. „Pakietu Zimowego”, zaproponowanego przez Komisjê Europejsk¹ dnia
30 listopada 2016 r. Do najwa¿niejszych dokumentów nale¿¹: rozporz¹dzenie dotycz¹ce systemu zarz¹dzania uni¹
energetyczn¹ (tzw. Governance), nowelizacja rozporz¹dzenia dotycz¹cego wewnêtrznego rynku energii, nowelizacja
dyrektywy o wewnêtrznym rynku energii, nowelizacja dyrektywy o wykorzystaniu energii ze Ÿróde³ odnawialnych,
nowelizacja rozporz¹dzenia ACER, nowelizacja dyrektywy o efektywnoœci energetycznej oraz rozporz¹dzenie
o gotowoœci na ryzyko w sektorze elektroenergetycznym. Dokumenty przedstawione przez Komisjê Europejsk¹
prezentuj¹ wizjê zmian, jakie mia³yby zostaæ wprowadzone w unijnym sektorze elektroenergetycznym.
Ca³y „Pakiet Zimowy” w zaproponowanym kszta³cie mana celu zagwarantowanie jak najlepszych mo¿liwoœci
funkcjonowania niesterowalnym Ÿród³om OZE, otwieraj¹c szeroko mo¿liwoœæ przep³ywu wytwarzanej w nich energii
pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi. Równoczeœnie proponowane jest przenoszenie szeregu – dotychczas
narodowych – kompetencji z poziomu pañstw cz³onkowskich na szczebel regionalny i unijny. Budowanie unii
energetycznej koncentruje siê zasadniczo na usystematyzowaniu obowi¹zków sprawozdawczych na³o¿onych
na pañstwa cz³onkowskie oraz nadzoru nad realizacj¹ celów unijnej polityki klimatycznej (zarówno cele na 2030 r.,
jak te¿ zobowi¹zania wynikaj¹ce z porozumienia paryskiego) ze szczególnym skupieniem siê na obni¿aniu emisji CO
2 i wzroœcie wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii.
Du¿y nacisk po³o¿ony jest na rozwijanie wewnêtrznego rynku energii ze szczególnym uwzglêdnieniem infrastruktury
³¹cz¹cej systemy elektroenergetyczne poszczególnych krajów cz³onkowskich i dzia³ania uelastyczniaj¹ce pracê
systemów ukierunkowan¹ na silny wzrost udzia³u odnawialnych Ÿróde³ energii. Pañstwa cz³onkowskie zobowi¹zane
s¹ te¿ do sprawozdawania postêpu w poprawie efektywnoœci energetycznej, w tym do przedstawiania planów
renowacji i modernizacji budynków zarówno publicznych, jak i prywatnych.
Pierwotnie przedstawione przez Komisjê Europejsk¹ propozycje dawa³y jej mo¿liwoœæ podjêcia dzia³añ na poziomie UE,
jeœli w ocenie Komisji Europejskiej cele unii energetycznej lub cele klimatyczne na 2030 r. mog³yby nie zostaæ osi¹gniête
z uwagi na niewystarczaj¹ce wk³ady pañstw cz³onkowskich. Tego rodzaju uprawnienia nak³ada³yby np. na kraje
cz³onkowskie obowi¹zek finansowych kontrybucji w przypadku, kiedy w ocenie Komisji Europejskiej unijny cel udzia³u
OZE nie by³by kolektywnie realizowany. Kontrybucje te trafiaæmia³yby do unijnej platformy finansowej „przyczyniaj¹cej
siê” do rozwijania projektów odnawialnych, za³o¿onej napoziomie UE i zarz¹dzanej bezpoœrednio lub poœrednio
przez Komisjê Europejsk¹. Kraje cz³onkowskie jako swoich wk³adów finansowych mog³yby u¿yæ dochodów z aukcji
uprawnieñ do emisji gazów cieplarnianych. Komisja Europejska mia³aby byæ tak¿e uprawniona do przyjmowania aktów
delegowanych aby ustanowiæ i umo¿liwiæ funkcjonowanieoraz finansowanie wspomnianej platformy finansowej.
W proponowanych nowelizacjach przepisów kszta³tuj¹cych funkcjonowanie wewnêtrznego rynku energii przedstawione
zosta³y mechanizmy ograniczenia mo¿liwoœci stosowaniaprzez pañstwa cz³onkowskie mechanizmów rynku mocy,
dopuszczaj¹c do nich jednostki o emisji poni¿ej 550 gr CO
2/kWh nieosi¹galnej w praktyce dla technologii wêglowych.
W tekœcie nowelizowanej dyrektywy o odnawialnych Ÿród³achenergii przedstawione zosta³y propozycje ograniczenia
mo¿liwoœci uwzglêdniania energii wytworzonej z biomasy przy okreœlaniu poziomu zrealizowania krajowego celu OZE.
Prace nad ostateczn¹ wersj¹ tekstów aktów regulacyjnych tworz¹cych „Pakiet Zimowy” prowadzone by³y w ramach
tzw. trilogu w Parlamencie Europejskim, w Radzie Europejskiej oraz w Komisji Europejskiej i na obecnym etapie
nie osi¹gniêto jeszcze porozumienia, które mog³oby uzyskaæ wspóln¹ akceptacjê.
W 2017 r. sfinalizowano znaczn¹ czêœæ prac nad Kodeksami Sieci i Wytycznymi, które s¹ œrodkami stosowanymi
na gruncie prawa UE w celu budowy wspólnotowego, jednolitego rynku energii elektrycznej i gazu. Kodeksy
wprowadzane s¹ do obrotu prawnego w formie Rozporz¹dzeñ Komisji Europejskiej, które obowi¹zuj¹ wprost
w pañstwach cz³onkowskich bez koniecznoœci ich implementacji do prawa krajowego. Kodeksy okreœlaj¹ wspólne
zasady funkcjonowania oraz zarz¹dzania systemami energetycznymi oraz maj¹ na celu eliminacjê barier technicznych
dla dalszej integracji europejskich rynków energii i gazu,maj¹ równie¿ sprzyjaæ liberalizacji i dalszemu rozwojowi
konkurencji na tych rynkach, a tak¿e poprawiæ standardyus³ug i bezpieczeñstwo dostaw. Kodeksy s¹ opracowywane
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
35


przez ENTSO-E/ENTSO-G i musz¹ byæ zgodne z niewi¹¿¹cymi wytycznymi ramowymi, opracowywanymi przez ACER.
Kodeksy Sieci i Wytyczne mo¿na podzieliæ na trzy obszary:
Obszar Rynkowy okreœla zasady funkcjonowania rynku bilansuj¹cego, rynków krótkoterminowych – dnia
nastêpnego i dnia bie¿¹cego oraz rynków d³ugoterminowych – w zakresie d³ugoterminowych
praw przesy³owych.
Obszar Przy³¹czeniowy okreœla zasady i wymagania zwi¹zane z przy³¹czaniem do sieci elektroenergetycznych
wytwórców energii elektrycznej i odbiorców.Okreœlate¿wymaganiadlasieciipo³¹czeñ
sta³opr¹dowych wysokiego napiêcia.
Obszar Operacyjny okreœla wymogi i zasady wobec uczestników systemów przesy³owych dla zapewnienia
bezpieczeñstwa pracy systemu, efektywnego wykorzystania wzajemnie po³¹czonych
systemów i zasobów oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu siê lub pog³êbianiu incydentów,
aby unikn¹æ rozleg³ego zak³ócenia i stanu blackout’u, jak równie¿ umo¿liwienia sprawnej
i szybkiej odbudowy systemu elektroenergetycznego.
Obecnie wszystkie spoœród oœmiu procedowanych Kodeksów Sieci i Wytycznych wesz³y w ¿ycie i rozpoczyna siê etap
ich implementacji. Proces ten bêdzie wymaga³ dalszych, szerokich konsultacji oraz prowadzenia wspólnych projektów,
zarówno na arenie krajowej, jak i europejskiej. Wdro¿enie zapisów Kodeksów w znacznym stopniu przemodeluje zasady
funkcjonowania polskiego rynku energii wperspektywie kilku najbli¿szych lat.
2.2. Czynniki istotne dla rozwoju
Najistotniejszy wp³yw na dzia³alnoœæ TAURON wywieraæ bêd¹, podobnie jak mia³o to miejsce w przesz³oœci, nastêpuj¹ce
aspekty:
Czynniki zewnêtrzne:
1) sytuacja makroekonomiczna, szczególnie w Polsce, jak równie¿ sytuacja ekonomiczna obszaru, na którym Grupa
Kapita³owa TAURON prowadzi dzia³alnoœæ, oraz na poziomie UE i gospodarki globalnej, w tym zmiany stóp
procentowych, kursów walutowych itp., maj¹ce wp³yw na wycenê aktywów i zobowi¹zañ wykazywanych przez
Spó³kê w sprawozdaniu z sytuacji finansowej,
2) otoczenie polityczne, szczególnie w Polsce oraz na poziomie UE, w tym stanowiska i decyzje instytucji i urzêdów
administracji pañstwowej, np.: UOKiK, URE oraz Komisji Europejskiej,
3) zmiany regulacji dotycz¹cych sektora energetycznego, a tak¿e zmiany w otoczeniu prawnym, w tym: prawa
podatkowego, handlowego, ochrony œrodowiska,
4) wprowadzenie mechanizmu wynagradzania zdolnoœci wytwórczych (tzw. rynek mocy) oraz decyzje co do
przysz³ego kszta³tu mechanizmów ORM i interwencyjnej rezerwy zimnej,
5) system wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, skutkuj¹cy, z jednej strony,
kosztami umorzenia „czerwonych” i „¿ó³tych” certyfikatów u sprzedawców energii elektrycznej odbiorcom
koñcowym, z drugiej strony przychodami ze sprzeda¿y „czerwonych” i „¿ó³tych” certyfikatów u wytwórców energii
z kogeneracji. Obecny system wsparcia obowi¹zuje do koñca 2018 r.; brak informacji o jego kszta³cie po 2018 r.,
6) nowy system wsparcia OZE, tzw. aukcje OZE,
7) sytuacja w sektorze elektroenergetycznym, w tym aktywnoœæ i dzia³ania konkurencji na rynku energetycznym,
8) liczba uprawnieñ do emisji CO
2przyznanych nieodp³atnie, a tak¿e ceny nabywanych uprawnieñ – w sytuacji
niedoboru darmowych uprawnieñ,
9) ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym,
10) ceny sprzeda¿y energii elektrycznej i wêgla oraz wynikaj¹ce z przyjêtego modelu regulacji dzia³alnoœci OSD taryfy
dystrybucyjne, jako czynniki wp³ywaj¹ce na wysokoœæ przychodów,
11) ceny œwiadectw pochodzenia energii ze Ÿróde³ odnawialnych i z kogeneracji,
12) ceny surowców energetycznych,
13) wymagania w zakresie ochrony œrodowiska,
14) nowe produkty pozaenergetyczne,
15) postêp naukowo-techniczny,
16) zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ i pozosta³e produkty rynku energetycznego, z uwzglêdnieniem zmian
wynikaj¹cych z sezonowoœci i warunków pogodowych.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
36


Czynniki wewnêtrzne:
1) konsekwentna realizacja Strategii oraz osi¹ganieza³o¿onych efektów finansowych i niefinansowych,
2) dzia³ania w zakresie optymalizacji procesów we wszystkich spó³kach Grupy Kapita³owej TAURON, w tym w TAURON,
3) decyzje w zakresie realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych,
4) warunki geologiczno-górnicze wydobycia,
5) potencjalne awarie urz¹dzeñ, instalacji i sieci nale¿¹cych do Grupy Kapita³owej TAURON.
Wp³yw powy¿szych czynników na osi¹gniête w 2017 r. wyniki finansowe zosta³ opisany w pkt 4 niniejszego
sprawozdania. Efekty tego wp³ywu widoczne s¹ zarówno w krótkiej, jak i d³u¿szej perspektywie.
2.3. Czego mo¿emy oczekiwaæ w 2018 r.
Rok 2017 by³ okresem rozwoju gospodarki œwiatowej i krajowej. Wed³ug prognoz Banku Œwiatowego gospodarka
œwiatowa przyspieszy jeszcze bardziej, ni¿ mia³o to miejsce w 2017 r., a szacowany wzrost PKB na œwiecie w 2018 r.
wyniesie 3,1%.
Dla gospodarki krajowej analitycy przewiduj¹ utrzymanie tempa wzrostu PKB w 2018 r. na poziomie ok. 4%
1,
spadek bezrobocia do ok. 6% i wzrost inflacji(œrednioroczna inflacja na poziomie ok. 2,3%) 2. Wzrost gospodarczy
Polski determinowany jest w du¿ej mierze konsumpcj¹ wewnêtrzn¹, jednak kluczowym czynnikiem s¹ równie¿
inwestycje zagraniczne. W 2018 r. analitycy Investors TFI i BZ WBK oczekuj¹ silnej konsumpcji (na któr¹ wp³ywa
m.in. spadek bezrobocia i wzrost wynagrodzeñ), a tak¿e wzrostu inwestycji, w tym inwestycji z sektora prywatnego.
Dobra koniunktura w strefie euro bêdzie du¿ym wsparciem dla rozwoju polskiego przemys³u i wzrostu krajowego
eksportu.
Dla sektora polskiej elektroenergetyki mo¿na siê spodziewaæ w 2018 r. du¿ych wyzwañ zwi¹zanych z regulacjami
bran¿owymi. Oczekiwane s¹ szczegó³owe regulacje dla rynku mocy (rozporz¹dzenia, regulaminy) oraz pierwszy
proces certyfikacji i w konsekwencjipierwsze aukcje. Pozwoli to na sprecyzowanie planów odnoœnie przysz³oœci
wielu jednostek wytwórczych w kraju.
W 2018 r., zgodnie z zapowiedziami, prowadzone bêd¹ prace nad polityk¹ paliwowo-energetyczn¹ kraju, która
wyznaczy kierunki rozwoju w d³ugiej perspektywie oraz prace nad nowym kszta³tem wsparcia dla kogeneracji.
Prawdopodobnie zapadnie równie¿ decyzja odnoœnie przysz³oœci energetyki j¹drowej w Polsce. Powy¿sze istotne
zagadnienia wp³yn¹ na doprecyzowanie kierunków rozwoju energetyki w Polsce. Realny wp³yw na sytuacjê
w energetyce oraz na bezpieczeñstwo energetyczne krajubêdzie mieæ budowa gazoci¹gu Baltic Pipe, dla którego
do koñca roku powinna zostaæ podjêta ostateczna decyzja inwestycyjna, zaœ zakoñczenie jego budowy przewidziane
jest na koniec 2022 r.
Dla KSE 2018 r., bêdzie rokiem oddania do eksploatacji lub pe³nego funkcjonowania w systemie nowych jednostek
konwencjonalnych o ³¹cznej mocy ponad 3 GW. Uruchamiane powinny zostaæ równie¿ liczne projekty realizowane
na podstawie pierwszej aukcji OZE (zakontraktowany na 2018 wolumen to niemal 70 GWh).
Po przeprowadzonych w 2017 r. akwizycjach na rynku elektroenergetycznym (zakup aktywów EDF przez Grupê PGE
oraz aktywów ENGIE przez Grupê ENEA) nast¹pi integracja tych aktywów oraz ujawni siê wp³yw na rynek tej
koncentracji, przede wszystkim w segmencie wytwarzania.
Rynek mocy, a tak¿e aukcje OZE, powinny stymulowaæ apetyt na realizacjê inwestycji w nowe moce wytwórcze.
Z kolei dla sieci dystrybucyjnych, rosn¹ca iloœæ Ÿróde³ rozproszonych OZE oraz mikroinstalacji, to wyzwania dla
zapewnienia niezawodnoœci dostaw, co bêdzie wi¹za³o siê znak³adami inwestycyjnymi na modernizacjê i odtworzenie
sieci.
Wraz ze wzrostem konsumpcji spodziewany jest wzrost krajowej produkcji energii elektrycznej, w tym energii
pozyskanej z OZE. Na rynku hurtowym mo¿na spodziewaæ siê wzrostów cen wêgla, cen EUA, a w œlad za tym cen
energii elektrycznej oraz cen praw maj¹tkowych.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
37
1Prognozy tempa PKB na rok 2018: Bank Œwiatowy 4%, OECD 3,5%, za³o¿enia bud¿etowe Rz¹du 3,8%, Komisja Europejska 4,2%, NBP 4%.2Prognozy NBP.


2.4. Podstawowe produkty, towary i us³ugi
Poni¿sza tabela przedstawia sprawozdanie z ca³kowitych dochodów za rok obrotowy 2017 w podziale na podstawowe
segmenty dzia³alnoœci Spó³ki, w porównaniu do 2016 r.
Tabela nr 5. Sprawozdanie z ca³kowitych dochodów zarok obrotowy 2017 w podziale na segmenty dzia³alnoœci
Spó³ki
Wyszczególnienie
(tys. z³) Rok obrotowy zakoñczony 31 grudnia 2017 r. Rok obrotowy zakoñczony 31 grudnia 2016 r.
(dane przekszta³cone)
Dzia³alnoœæ
ogó³emSprzeda¿Dzia³alnoœæ
holdingowaPozycje nie

przypisaneDzia³alnoœæ
ogó³emSprzeda¿Dzia³alnoœæ
holdingowaPozycje nie

przypisane
Przychody
Przychody ze sprzeda¿y
poza Grupê995 252995 252 – –1 669 7341 669 734 – –
Przychody ze sprzeda¿y
w Grupie6 796 7736 765 388 31 385 –6 325 5946 323 024 2 570 –
Przychody segmentu
ogó³em 7 792 025 7 760 640 31 385 –7 995 328 7 992 758 2 570 –
Zysk/(strata) segmentu 351 539 320 154 31 385 –79 265 76 695 2 570 –
Koszty nieprzypisane(88 751)– – (88 751)(113 868)– – (113 868)
EBIT 262 788 320 154 31 385 (88 751)(34 603) 76 695 2 570 (113 868)
Przychody (koszty)
finansowe netto656 777– 812 855 (156 078)(114 531)– (101 050) (13 481)
Zysk/(strata) przed
opodatkowaniem 919 565 320 154 844 240 (244 829)(149 134) 76 695 (98 480) (127 349)
Podatek dochodowy(65 214)– – (65 214)(17 119)––(17119)
Zysk/(strata) netto 854 351 320 154 844 240 (310 043)(166 253) 76 695 (98 480) (144 468)
EBITDA 268 220 325 586 31 385 (88 751)(27 078) 84 220 2 570 (113 868)
Dzia³alnoœæ Spó³ki jest wykazywana w dwóch segmentach: „Sprzeda¿” oraz „Dzia³alnoœæ holdingowa”.
Przychody i koszty finansowe obejmuj¹ przychody z tytu³u dywidendy oraz przychody i koszty odsetkowe netto
uzyskiwane i ponoszone przez Spó³kê w zwi¹zku z funkcjonowaniem w Grupie Kapita³owej TAURON modelu
centralnego finansowania. W kosztach finansowych ujmowane s¹ równie¿ odpisy aktualizuj¹ce wartoœæ udzia³ów
iakcji.
Pozycje nieprzypisane obejmuj¹ koszty ogólnego zarz¹du Spó³ki, poniewa¿ ponoszone s¹ na rzecz ca³ej Grupy
Kapita³owej TAURON i nie mo¿na ich bezpoœrednio przyporz¹dkowaæ do Obszaru Biznesowego.
TAURON jako podmiot dominuj¹cy pe³ni funkcjê konsoliduj¹c¹ i zarz¹dcz¹ w Grupie Kapita³owej TAURON.
W wyniku wdro¿enia Modelu biznesowego oraz centralizacji funkcji, TAURON skupi³ wiele kompetencji dotycz¹cych
funkcjonowania spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON i prowadzi obecnie dzia³alnoœæ miêdzy innymi w obszarach:
1) hurtowego handlu energi¹ elektryczn¹ i produktamipowi¹zanymi, w szczególnoœci w zakresie obs³ugi
handlowej spó³ek, zabezpieczenia potrzeb w zakresie paliw, uprawnieñ do emisji CO
2oraz œwiadectw
pochodzenia energii,
2) zarz¹dzania zakupami,
3) zarz¹dzania finansami,
4) zarz¹dzania ryzykiem korporacyjnym,
5) zarz¹dzania modelem funkcjonowania IT,
6) koordynowania prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Grupie Kapita³owej TAURON,
7) doradztwa w zakresie rachunkowoœci i podatków,
8) obs³ugi prawnej,
9) audytu.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
38


Powy¿sze funkcje s¹ stopniowo ograniczane w spó³kach Grupy Kapita³owej TAURON. Takacentralizacjamanacelu
poprawê efektywnoœci w Grupie Kapita³owej TAURON.
Podstawow¹ dzia³alnoœci¹ Spó³ki, poza zarz¹dzaniemGrup¹ Kapita³ow¹ TAURON, jest hurtowy obrót energi¹
elektryczn¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie koncesji na obrót energi¹ elektryczn¹ wydanej przez
Prezesa URE na okres od dnia 1 czerwca 2008 r. do dnia 31 maja 2018 r.
Spó³ka koncentruje siê na zakupie i sprzeda¿y energii elektrycznej na potrzeby zabezpieczenia pozycji zakupowych
i sprzeda¿owych podmiotów z Grupy Kapita³owej TAURON oraz obrocie hurtowym energi¹ elektryczn¹. G³ównym
kierunkiem sprzeda¿y energii elektrycznej realizowanej przez Spó³kê w roku obrotowym 2017, by³y spó³ki: TAURON
Sprzeda¿ sp. z o.o. (TAURON Sprzeda¿) i TAURON Sprzeda¿ GZE sp. z o.o. (TAURON Sprzeda¿ GZE).
Dodatkow¹ dzia³alnoœci¹ Spó³ki jest hurtowy obrót gazem ziemnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie koncesji na obrót paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa URE na okres od dnia 4 maja 2012 r.
do dnia 4 maja 2022 r. Spó³ka koncentruje siê na sprzeda¿y gazu ziemnego na potrzeby sprzeda¿owe TAURON
Sprzeda¿ oraz zabezpieczenia potrzeb gazowych zwi¹zanych z produkcj¹ ciep³a i energii elektrycznej TAURON
Wytwarzanie i TAURON Ciep³a.
W kompetencjach Spó³ki jest równie¿ zarz¹dzanie na potrzeby Grupy Kapita³owej TAURON prawami maj¹tkowymi
wynikaj¹cymi ze œwiadectw pochodzenia energii elektrycznej, stanowi¹cymi potwierdzenie wytworzenia energii
elektrycznej w Ÿród³ach odnawialnych (w tym w Ÿród³ach wykorzystuj¹cych biogaz rolniczy), w wysokosprawnej
kogeneracji, kogeneracji opalanej paliwami gazowymi,kogeneracji opalanej metanem kopalnianym oraz prawami
maj¹tkowymi wynikaj¹cymi ze œwiadectw efektywnoœci energetycznej.
Spó³ka jest centrum kompetencyjnym w zakresie zarz¹dzania i handlu uprawnieniami do emisji CO
2dla spó³ek
Grupy Kapita³owej TAURON. Dziêki centralizacji handlu emisjami uzyskano efekt synergii polegaj¹cy na optymalizacji
kosztów wykorzystania zasobów podmiotów wchodz¹cych wsk³ad Grupy Kapita³owej TAURON. Wraz z centralizacj¹
tej funkcji w TAURON, Spó³ka odpowiada za rozliczanie uprawnieñ spó³ek do emisji CO
2, zabezpieczenie potrzeb
emisyjnych spó³ek zale¿nych z uwzglêdnieniem przyznanych uprawnieñ oraz wsparcie w procesie pozyskania limitów
uprawnieñ na kolejne okresy. Realizuj¹c powy¿sze cele, Spó³ka jest aktywnym uczestnikiem handlu uprawnieniami
do emisji CO
2.
Dodatkowo TAURON pe³ni funkcjê Operatora Rynku oraz podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla
spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON oraz klientów zewnêtrznych. Realizowanie tych funkcji odbywa siê na podstawie
Umowy przesy³owej z dnia 21 czerwca 2012 r. zawartejz OSP – PSE. Spó³ka obecnie dysponuje, na zasadach
wy³¹cznoœci, zdolnoœciami wytwórczymi w zakresie handlowo-technicznym, odpowiada za optymalizacjê wytwarzania,
tj. dobór jednostek wytwórczych do ruchu oraz odpowiedni rozdzia³ obci¹¿eñ w celu realizacji zawartych kontraktów
z uwzglêdnieniem uwarunkowañ technicznych jednostek wytwórczych oraz ograniczeñ sieciowych i innych w ró¿nych
horyzontach czasowych. W ramach us³ug dla Obszaru Wytwarzanie, Spó³ka uczestniczy w przygotowaniu planów
remontów, planów mocy dyspozycyjnych oraz planów produkcji dla jednostek wytwórczych w ró¿nych horyzontach
czasowych oraz ich uzgadnianiu z w³aœciwym operatoremsieci. TAURON rozwija równie¿ kompetencje w zakresie
funkcji Operatora Rynku dla gazu w oparciu o umowê przesy³ow¹ z GAZ-System S.A. Od lipca 2015 r. TAURON,
jako jeden z pierwszych podmiotów w kraju, uruchomi³grupê bilansow¹ dla podmiotów handluj¹cych gazem.
Zgodnie z przyjêtym Modelem biznesowym, TAURON sprawuje funkcjê zarz¹dcz¹ w zakresie zarz¹dzania zakupami
paliw produkcyjnych na potrzeby podmiotów wytwórczych wchodz¹cych w sk³ad Grupy Kapita³owej TAURON.
Dodatkowo, w dniu 15 stycznia 2014 r. Spó³ka uruchomi³a dzia³alnoœæ handlow¹ na nowym produkcie – kontraktach
Gasoil Futures, opartych na wycenie oleju napêdowego. Produkt dostêpny jest na platformie ICE Futures Europe,
której TAURON jest cz³onkiem od 2012 r. Kontrakty Gasoil mog¹ byæ wykorzystywane przez uczestników rynku zarówno
jako instrument zabezpieczaj¹cy, jak i narzêdzie handlowe. Produkty Gasoil charakteryzuj¹ siê wysok¹ p³ynnoœci¹,
a ceny kontraktów s¹ odniesieniem cen dla wszystkich destylatów handlu w Europie i poza ni¹.
W lutym 2015 r. rozpoczêto obrót kolejnymi produktami rynku naftowego Brent Crude, WTI Crude, których
wycena zwi¹zana jest z cenami ropy naftowej, oraz Heating Oil – produktem wycenianym w oparciu o notowania
oleju grzewczego. W ramach wymienionych produktów handel koncentruje siê nie tylko na obrocie pojedynczymi
kontraktami (outright), lecz równie¿ na obrocie spreadami, tworzonymi zarówno miêdzy danymi produktami,
jak i spreadami kalendarzowymi odpowiadaj¹cymi terminom rozliczenia poszczególnych kontraktów.
TAURON wykorzystuje obrót produktami pochodnymi jako narzêdzie handlowe w celu realizacji dodatkowej masy
mar¿y.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
39


2.5. Rynki zbytu i Ÿród³a zaopatrzenia
2.5.1. Rynki zbytu
Handel hurtowy
TAURON realizuje hurtowy obrót energi¹ elektryczn¹i gazem ziemnym na potrzeby zabezpieczenia pozycji
zakupowych i sprzeda¿owych podmiotów z Grupy Kapita³owej TAURON. Spó³ka zajmuje siê te¿ dzia³alnoœci¹
proprietary trading, czyli handlem energi¹ elektryczn¹, gazem ziemnym, uprawnieniami do emisji CO
2oraz produktami
powi¹zanymi, który ma na celu wygenerowanie zysków zezmiennoœci cen w czasie. Dzia³alnoœæ Spó³ki obejmuje
rynki hurtowe w kraju i za granic¹, jak równie¿ realizowana jest na rynku bie¿¹cym SPOT i na rynku terminowym.
W Polsce TAURON jest aktywnym uczestnikiem TGE oraz platformy OTC prowadzonej przez londyñskiego brokera
energii – Tradition Financial Services. W dniu 1 lutego 2016 r. TAURON podpisa³ z TGE umowê o pe³nienie funkcji
animatora w zakresie instrumentów na energiê elektryczn¹ na RTT. Zgodnie z powy¿sz¹ umow¹, TAURON zapewnia
nie tylko p³ynnoœæ okreœlonych w umowie produktów poprzez wystawienie w trakcie trwania sesji zleceñ zakupu
i sprzeda¿y, ale równie¿ animuje rynek poprzez zwiêkszenie transakcji w³asnych realizowanych na rynku. Dziêki temu,
po przekroczeniu okreœlonego poziomu udzia³u transakcji na rynku, TAURON uzyskuje korzyœci w postaci
preferencyjnych stawek rozliczeniowych.
TAURON aktywnie uczestniczy w aukcjach wymiany miêdzysystemowej przesy³u energii na granicach polsko-czeskiej,
polsko-niemieckiej i polsko-s³owackiej, obs³ugiwanych przez biuro aukcyjne CAO. Obrót na rynku niemieckim
w zakresie handlu instrumentami finansowymi typu futures odbywa siê g³ównie za poœrednictwem gie³dy EEX.
Natomiast na rynku czeskim i s³owackim obrót odbywa siê za poœrednictwem spó³ki zale¿nej – TAURON Czech
Energy s.r.o. Ponadto Spó³ka dzia³a na gie³dach OTE a.s. (Czechy) i OKTE a.s. (S³owacja).
TAURON konsekwentnie buduje kompetencje w zakresie hurtowego obrotu paliwami gazowymi. Spó³ka jest
aktywnym uczestnikiem na rynku gazu prowadzonym przez TGE, realizuje transakcje na rynku bie¿¹cym SPOT,
jak i na produktach rynku terminowego RTT. Prowadzi dzia³alnoœæ w zakresie proprietary trading na miêdzynarodowej
gie³dzie gazu POWERNEXT Pegas. Spó³ka obecna jest nahubie: GASPOOL, New Connect Germany i Tittle Transfer
Facility.
Obecnoœæ na hubie New Connect Germany (rynek niemiecki) pozwala, oprócz dzia³añ proptradingowych, tak¿e
na fizyczne dostawy gazu do Czech. Ponadto jest uczestnikiem gie³dy Intercontinental Exchange (ICE) na hubie
National Balancing Point (NBP). Dostêp do hubów jest konsekwencj¹ dzia³ania maj¹cego na celu zwiêkszenie
kompetencji gazowych TAURON i dostêpu do nowych Ÿróde³. Sukcesywnie zwiêksza siê te¿ wolumen transakcji
zawieranych przez Spó³kê na rynku pozagie³dowym OTC. Dzia³aj¹c na rynku gazu, Spó³ka zabezpiecza dostawy
surowca dla podmiotów z Grupy Kapita³owej TAURON, ponadto na rynku terminowym prowadzona jest dzia³alnoœæ
proptradingowa wykorzystuj¹ca zmiennoœæcen gazu do generowania dodatkowych mar¿.
Rozwijaj¹c skalê dzia³alnoœci na rynku gazu TAURON zwiêksza swoj¹ obecnoœæ na zagranicznych rynkach. Umowy
zawarte przez Spó³kê z niemieckimi operatorami systemów przesy³owych: GASCADE Gastransport oraz ONTRAS
Gastransport GmbH oraz czeskiego NET4GAS s.r.o. umo¿liwiaj¹ kupno z obszaru niemieckiego i sprzeda¿ na rynku
czeskim.
TAURON jest uczestnikiem europejskiej platformy handlu przepustowoœciami PRISMA European Capacity Platform
GmbH gdzie dokonuje zakupów przepustowoœci miêdzysystemowych. W zakresie rezerwacji przepustowoœci na rynku
krajowym, Spó³ka dzia³a jako uczestnik platformy aukcyjnej GSA GAZ-SYSTEM Aukcje. Za poœrednictwem spó³ki
TAURON Czech Energy s.r.o. realizowany jest obrót gazem na rynku czeskim i s³owackim oraz miêdzysystemowa
wymiana gazu pomiêdzy Polsk¹ i Czechami.
W kompetencjach Spó³ki jest równie¿ zarz¹dzanie napotrzeby Grupy Kapita³owej TAURON œwiadectwami
pochodzenia, stanowi¹cymi potwierdzenie wytworzenia energii elektrycznej w Ÿród³ach odnawialnych,
w wysokosprawnej kogeneracji, kogeneracji opalanej paliwami gazowymi, kogeneracji opalanej metanem kopalnianym,
ze Ÿróde³ wykorzystuj¹cych biogaz rolniczy oraz œwiadectwami efektywnoœci energetycznej i gwarancjami pochodzenia.
Dzia³alnoœæ ta polega na aktywnym monitorowaniu produkcji energii, dla której wydawane s¹ prawa maj¹tkowe oraz
analizowaniu zapotrzebowania na œwiadectwa w spó³kachGrupy Kapita³owej TAURON. Spó³ka prowadzi operacyjny
nadzór nad zakupem praw maj¹tkowych przeznaczonych na wype³nienie ustawowego obowi¹zku umorzenia tych
praw przez spó³ki Grupy Kapita³owej TAURON oraz nad sprzeda¿¹ praw maj¹tkowych uzyskanych z produkcji spó³ek
Grupy Kapita³owej TAURON.
Spó³ka jest równie¿ centrum kompetencyjnym w zakresie uprawnieñ do emisji CO
2dla spó³ek Grupy Kapita³owej
TAURON i klientów zewnêtrznych. Zarz¹dzanie uprawnieniami do emisji CO
2polega na okreœlaniu zapotrzebowania
na uprawnienia do emisji CO
2dla instalacji z Grupy Kapita³owej TAURON, okreœlaniu strategii dzia³añ handlowych
w postêpowaniu z niedoborem lub nadwy¿k¹ uprawnieñ, zastêpowania jednostek EUA tañszymi jednostkami CER
oraz aktywnym zarz¹dzaniu pul¹ darmowych uprawnieñ celem wypracowania dodatkowych korzyœci. Spó³ka, pe³ni¹c
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
40


rolê zarz¹dcy instalacji w Grupie Kapita³owej TAURON, odpowiedzialna jest równie¿ za rozliczenie emisji CO 2 poszczególnych instalacji poprzez umorzenie uprawnieñ w Rejestrze Uprawnieñ. W ramach ww. dzia³añ, TAURON
zawiera umowy sprzeda¿y w imieniu spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON oraz administruje rachunkiem w Rejestrze
Uprawnieñ. TAURON w imieniu Grupy Kapita³owej TAURONaktywnie uczestniczy w konsultacjach aktów prawnych
na szczeblu krajowym i europejskim, jak równie¿ wspiera spó³ki Obszaru Wytwarzanie w procesie pozyskiwania
darmowych uprawnieñ. Realizuj¹c powy¿sze cele w zakresie handlu uprawnieniami do emisji CO
2,Spó³kaaktywnie
uczestniczy w handlu na londyñskiej gie³dzie European Climate Exchange (The ICE), lipskiej gie³dzie EEX oraz
na rynku OTC.
2.5.2. ród³a zaopatrzenia – paliwa
Zakupy paliw – wêgiel
W 2017 r. Spó³ka kontynuowa³a zakup wêgla i mu³u wêglowego na potrzeby: TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciep³o
i TAMEH POLSKA, na podstawie umów zawartych z:
1. TAURON Wydobycie,
2. Polsk¹ Grup¹ Górnicz¹ sp. z o.o. (w tym z kopalñ by³ego Katowickiego Holdingu Wêglowego S.A.),
3. Jastrzêbsk¹ Spó³k¹ Wêglow¹ S.A.,
4. Wêglokoks Kraj Sp. z o.o.,
5. TRANSLIS Sp. z o.o.,
6. EP Coal Trading Polska S.A.,
7. HALDEX S.A.
Poni¿sza tabela przedstawia iloœæ zakupionego wêgla w 2017 r.
Tabela nr 6. Iloœæ zakupionego wêgla w 2017 r.
Lp. Rodzaj Dostawcy J.m. Iloœæ wêgla Udzia³ (%)
1.
Dostawcy spoza Grupy Kapita³owej TAURONMg3 555 119 43,5%
2.
Dostawca z Grupy Kapita³owej TAURONMg4 614 416 56,5%
SumaMg8 169 535 100,0%
2.6. Kalendarium
Poni¿szy rysunek przedstawia kalendarium prezentuj¹ce wybrane wydarzenia zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ TAURON, jakie
mia³y miejsce w 2017 r.
Rysunek nr 18. Kalendarium
WYDARZENIA W TAURON W 2017 R.
STYCZEÑ – LUTY

Podzia³ TAURON Wytwarzanie przez wydzielenie
i przeniesienie wydzielonych sk³adników maj¹tku,
obejmuj¹cych budowê bloku 910 MW w Jaworznie
na nowo zawi¹zan¹ spó³kê Nowe Jaworzno GT.

PrzyjêcieZasad wynagradzania cz³onków organów
korporacyjnych spó³ek zale¿nych.

Zawarcie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie
i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wroc³awiu listu
intencyjnego dotycz¹cego m.in. organizacji studiów
podyplomowych, praktyk zawodowych i promowania
zawodów zwi¹zanych z energetyk¹.

Uruchomienie nowej strony internetowej dla klientów.

Zawarcie z Banco Santander S.A. umowy na œwiadczenie
us³ug clearingowych na Gie³dzie EEX, EPEXSPOT, ICE,
POWERNEXT w zakresie obs³ugi transakcji dotycz¹cych
obrotu energi¹ elektryczn¹, gazem, uprawnieniami
do emisji CO
2oraz innymi produktami commodities.MARZEC – KWIECIEÑ

Wdro¿enie w spó³kach Grupy Kapita³owej TAURON
zarz¹dzania procesowego opartego na Modelu
Biznesowym przyjêtym w 2016 r.

Publikacja wyników finansowych TAURON i Grupy
Kapita³owej TAURON za 2016 r.

Powo³anie cz³onków Zarz¹du TAURON V wspólnej
kadencji.

Wybór bieg³ego rewidenta.

Uruchomienie Programu Ambasador Grupy Kapita³owej
TAURON, maj¹cego na celu budowanie pozytywnego
wizerunku Grupy Kapita³owej TAURON w œrodowisku
akademickim oraz pozyskanie najlepszych studentów.

PrzyjêcieKodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy
Kapita³owej TAURON.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
41


MAJ – CZERWIEC
•Uruchomienie projektów zakwalifikowanych do Programu
sektorowego „PBSE” w ramach dzia³ania 1.2 „Sektorowe
programy B+R”.
•Publikacja wyników finansowych TAURON i Grupy
Kapita³owej TAURON za I kwarta³ 2017 r.
•Odbycie Zwyczajnego WZ TAURON.
•Powo³anie Cz³onków Rady Nadzorczej TAURON
Vwspólnejkadencji.
•Uchwalenie przez Zwyczajne WZ TAURON zmian
w Statucie Spó³ki.
•Zawarcie z funduszami inwestycyjnymi zarz¹dzanymi
przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. porozumienia
w sprawie potencjalnej wspó³pracy przy realizacji projektu
budowy bloku energetycznego 910 MWe w Elektrowni
Jaworzno III.
•Zamiar przeprowadzenia emisji euroobligacji, prolongata
programu emisji obligacji i ustalenie parametrów
euroobligacji.
•Rozpoczêcie w Grupie Kapita³owej TAURON fazy
pilota¿owej dla Startupów w ramach programu Pilot Maker.LIPIEC – SIERPIEÑ
•Emisja euroobligacji TAURON o ³¹cznej wartoœci
nominalnej 500 mln EUR.
•Nadanie przez agencjê ratingow¹ Fitch ratingu
dla euroobligacji wyemitowanych przez TAURON.
•PrzyjêcieStrategicznej Agendy Badawczej Grupy TAURON.
•PrzyjêciePolityki œrodowiskowej Grupy TAURON.
•PrzyjêcieStrategii Inwestycyjnej Grupy TAURON na lata
2017–2025.
•Zatwierdzenie Portfela Inwestycyjnego Grupy TAURON
na lata 2017–2020.
•PrzyjêcieStrategii zrównowa¿onego rozwoju Grupy
TAURON na lata 2017–2025.
•Publikacja wyników finansowych TAURON i Grupy
Kapita³owej TAURON za I pó³rocze 2017 r.
•Publikacja multimedialnego Zintegrowanego Raportu
Rocznego z dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej TAURON
za rok obrotowy 2016.
•Wdro¿enie pakietu podnosz¹cego jakoœæ w obs³udze klienta.
•Uruchomienie i przeprowadzenie programu emisji obligacji
podporz¹dkowanych (hybrydowych).
WRZESIEÑ – PADZIERNIK
•Uruchomienie programu wdro¿enia regulacji RODO
wGrupieTAURON.
•Utworzenie Podatkowej Grupy Kapita³owej na lata
2018–2020.
•Uruchomienie projektu w zakresie rozwoju i wdro¿enia
nowej infrastruktury IT w celu usprawnienia obs³ugi
klientów.
•Wprowadzenie do stosowania w spó³kach Grupy
Kapita³owej TAURON nowej polityki wynagradzania
cz³onków organów nadzoruj¹cych i zarz¹dzaj¹cych.
•PrzyjêcieStrategii marki TAURON na lata 2018–2025.
•Zaliczenie TAURON do gronaThe Best of The Best
oraz otrzymanie pierwszej nagrody za zintegrowany
raport rocznywkonkursieThe Best Annual Report.LISTOPAD – GRUDZIEÑ
•Publikacja wyników finansowych TAURON i Grupy
Kapita³owej TAURON za III kwarta³ 2017 r.
•PrzyjêcieStrategii sponsoringowej Grupy TAURON na lata
2018–2025.
•Uruchomienie projektu maj¹cego na celu opracowanie
szczegó³owej strategicznej agendy badawczej dla Grupy
Kapita³owej TAURON w zakresie 3 z 4 portfeli projektów.
•Przyjêcie Modelu funkcjonowania Centrów Us³ug
Wspólnych w TAURON Obs³uga Klienta.
•Przyjêcie polityk dotycz¹cych zagadnieñ spo³ecznych,
pracowniczych, poszanowania praw cz³owieka
oraz przeciwdzia³ania korupcji.
•Potwierdzenie przez agencjê ratingow¹ Fitch i ihc
perspektywy dla TAURON oraz nadanie ratingu dla programu
emisji obligacji hybrydowych o wartoœci 400 mln z³.

Przed³u¿enie do 28 lutego 2018 r. obowi¹zywania
porozumienia z funduszami inwestycyjnymi zarz¹dzanymi
przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. o wspó³pracy
w zakresie finansowania projektu budowy bloku 910 MW
wJaworznie.
2.7. Wa¿niejsze zdarzenia i dokonania maj¹ce znacz¹cy wp³yw na dzia³alnoœæ
Poni¿ej wymieniono wa¿niejsze zdarzenia i dokonania maj¹ce znacz¹cy wp³yw na dzia³alnoœæ Grupy Kapita³owej
TAURON, które wyst¹pi³y w 2017 r., jak równie¿ mia³y miejsce do dnia sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania.
Dodatkowo do powy¿szych zdarzeñ nale¿y zaliczyæ zawarcie umów znacz¹cych dla dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej
TAURON, szczegó³owo opisanych w pkt 9.2.1. niniejszego sprawozdania.
Wa¿niejsze zdarzenia biznesowe w 2017 r.
Emisja euroobligacji przez TAURON
W dniu 14 czerwca 2017 r. TAURON w porozumieniu z konsorcjum banków inwestycyjnych, rozpocz¹³ dzia³ania
zmierzaj¹ce do przeprowadzenia emisji euroobligacji o wartoœci nominalnej nie wy¿szej ni¿ 500 mln EUR, obejmuj¹ce
w szczególnoœci przeprowadzenie spotkañ z inwestorami wEuropie. Przeprowadzenie emisji euroobligacji by³o
uzale¿nione od warunków rynkowych, a wielkoœæ emisji, ostateczna cena emisyjna oraz stopa procentowa euroobligacji
zosta³y ustalone po przeprowadzeniu spotkañ z inwestorami w Europie.
Zamiarem Spó³ki by³o dopuszczenie euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Gie³dy Papierów Wartoœciowych
w Londynie (London Stock Exchange), jak równie¿ przeznaczenie œrodków uzyskanych z emisji euroobligacji
na pokrycie wydatków Grupy Kapita³owej TAURON.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
42


W dniu 28 czerwca 2017 r. ustalone zosta³y nastêpuj¹ce parametry euroobligacji:
1) £¹czna wartoœæ nominalna: 500 mln EUR,
2) ZapadalnoϾ: 10 lat,
3) Okresy odsetkowe: roczne,
4) Kupon: 2,375% w skali roku,
5) Rentownoœæ na dzieñ emisji: 2,439% w skali roku (tj. mid-swap + 1,63%),
6) Cena emisyjna: 99,438% wartoœci nominalnej.
Warunkiem emisji obligacji by³o podpisanie dokumentacji transakcji oraz spe³nienie warunków w niej wskazanych.
W dniu 5 lipca 2017 r. Spó³ka wyemitowa³a euroobligacje o wskazanych powy¿ej parametrach, które zosta³y w dniu
10 lipca 2017 r. dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Londynie (London
Stock Exchange).
W tym samym dniu agencja ratingowa Fitch nada³a rating niezabezpieczonego i niepodporz¹dkowanego zad³u¿enia
w postaci 10-letnich euroobligacji Spó³ki o ³¹cznej wartoœci nominalnej 500 mln EUR na poziomie „BBB”. Rating
odzwierciedla wiod¹c¹ pozycjê Spó³ki w regulowanym i stabilnym segmencie dystrybucji, generuj¹cym znacz¹c¹ czêœæ
wyniku EBITDA Grupy Kapita³owej TAURON (72% w 2016 r.).
O powy¿szych zdarzeniach Spó³ka informowa³a w nastêpuj¹cych raportach bie¿¹cych: nr 28/2017 z dnia 14 czerwca
2017 r., nr 30/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. oraz nr 31/2017 i nr 32/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
Potwierdzenie ratingów i ich perspektywy dla TAURONoraz nadanie ratingu dla programu obligacji hybrydowych
W dniu 21 grudnia 2017 r. agencja ratingowa Fitch („Fitch”) potwierdzi³a d³ugoterminowe ratingi TAURON w walucie
krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” z perspektyw¹ stabiln¹ oraz przyzna³a rating programowi emisji obligacji
hybrydowych o wartoœci 400 mln z³ w walucie krajowej na poziomie „BB+” i krajowy rating na poziomie „BBB+ (pol)”.
Pe³na lista ocen ratingowych obejmuje:
1) d³ugoterminowe ratingi w walucie krajowej i obcej potwierdzone na poziomie „BBB”; perspektywa stabilna,
2) krótkoterminowe ratingi w walucie krajowej i obcej potwierdzone na poziomie „F3”,
3) rating „BB+” dla wyemitowanych obligacji hybrydowych,
4) krajowy rating d³ugoterminowy potwierdzony na poziomie „A+(pol)”; perspektywa stabilna,
5) krajowy rating niezabezpieczonego i niepodporz¹dkowanego zad³u¿enia potwierdzony na poziomie „A+(pol)”,
6) rating niezabezpieczonego i niepodporz¹dkowanego zad³u¿enia w walucie obcej na poziomie „BBB” dla emisji
euroobligacji,
7) rating programu emisji obligacji hybrydowych o wartoœci 400 mln z³ w walucie krajowej na poziomie „BB+”
i krajowy rating na poziomie „BBB+ (pol).
Informacja o powy¿szym zdarzeniu zosta³a opublikowana w raporcie bie¿¹cym nr 41/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
Wypowiedzenie umów d³ugoterminowych na zakup praw maj¹tkowych przez spó³kê zale¿n¹
W dniu 28 lutego 2017 r. TAURON Sprzeda¿ z³o¿y³ oœwiadczenia o wypowiedzeniu d³ugoterminowych umów
na zakup praw maj¹tkowych wynikaj¹cych ze œwiadectw pochodzenia energii z odnawialnych Ÿróde³ (tzw. „zielonych”
certyfikatów). Stron¹ umów zawartych w 2008 r. s¹ ni¿ej wymienieni kontrahenci, do których nale¿¹ instalacje wytwórcze
energii elektrycznej z odnawialnych Ÿróde³:
1) in.ventus spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ EW Dobrzyñ spó³ka komandytowa,
2) in.ventus spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Ino 1 spó³ka komandytowa,
3) in.ventus spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ EW Go³dap spó³ka komandytowa.
Umowy uleg³y wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym wobec nieosi¹gniêcia przez strony porozumienia
w ramach renegocjacji kontraktowych w trybie przewidzianym w umowach. Skutkiem finansowym wynikaj¹cym
z rozwi¹zania umów by³o unikniêcie przez TAURON Sprzeda¿ straty stanowi¹cej ró¿nicê miêdzy cenami umownymi
a cen¹ rynkow¹ „zielonych” certyfikatów. Szacunkowa wartoœæ wy¿ej wskazanej straty z tytu³u realizacji umów do koñca
pierwotnie zak³adanego okresu obowi¹zywania umów (tj. do 2023 r.), przy uwzglêdnieniu rynkowych cen „zielonych”
certyfikatów, wynosi oko³o 343 mln z³ netto. Szacowana na lata 2017–2023 ca³kowita wartoœæ zobowi¹zañ umownych
TAURON Sprzeda¿ wynosi oko³o 417 mln z³ netto. Powy¿szawartoœæ zosta³a obliczona wed³ug formu³ cenowych
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
43


przyjêtych w umowach za okres od dnia sporz¹dzenia niniejszego raportu do koñca pierwotnie zak³adanego okresu
obowi¹zywania umów (tj. do 2023 r.).
Powy¿sze zdarzenie zosta³o szczegó³owo opisane w raporcie bie¿¹cym nr 6/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie projektu zgazowania wêgla
W dniu 20 kwietnia 2017 r. pomiêdzy TAURON oraz spó³k¹ Grupa Azoty S.A. zosta³ podpisany List intencyjny
okreœlaj¹cy ogólne zasady dotycz¹ce rozpoczêcia wspó³pracy nakierowanej na realizacjê projektu zgazowania wêgla.
Strony zawar³y List intencyjny z uwagi na fakt, i¿ spoœród ró¿nych metod konwersji wêgla, decyduj¹ce znaczenie
w perspektywie œrednio i d³ugoterminowej posiadaj¹ te, które oferuj¹ efektywne wykorzystanie zasobów wêgla, zgodne
równie¿ z kierunkami polityki Unii Europejskiej. Wynika to m.in. z koniecznoœci obni¿ania uci¹¿liwoœci ekologicznej
procesów energetycznych i chemicznych, w tym znacz¹cego obni¿enia emisji CO
2.
Szczegó³owa informacja na temat powy¿szego zdarzeniazosta³a zawarta w pkt 1.4.2. niniejszego sprawozdania.
O podpisaniu listu intencyjnego Spó³ka informowa³a w raporcie bie¿¹cym nr 12/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Wa¿niejsze zdarzenia korporacyjne w 2017 r.
Odwo³anie i powo³anie cz³onków Zarz¹du Spó³ki
W dniu 15 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Spó³ki odwo³a³a ze skutkiem na koniec dnia 15 marca 2017 r. wszystkich
cz³onków Zarz¹du Spó³ki IV wspólnej kadencji, tj.: Filipa Grzegorczyka – Prezesa Zarz¹du, Jaros³awa Brodê
– Wiceprezesa Zarz¹du ds. Zarz¹dzania Maj¹tkiem i Rozwoju, Kamila Kamiñskiego – Wiceprezesa Zarz¹du
ds. Zarz¹dzania Korporacyjnego, Marka Wadowskiego – Wiceprezesa Zarz¹du ds. Finansów, Piotra Zawistowskiego
– Wiceprezesa Zarz¹du ds. Klienta i Handlu.
Jednoczeœnie Rada Nadzorcza w dniu 15 marca 2017 r. powo³a³a z dniem 16 marca 2017 r. nastêpuj¹ce osoby do
sk³adu Zarz¹du TAURON V wspólnej trzyletniej kadencji: Filipa Grzegorczyka jako Prezesa Zarz¹du, Jaros³awa Brodê
jako Wiceprezesa Zarz¹du ds. Zarz¹dzania Maj¹tkiem i Rozwoju, Kamila Kamiñskiego jako Wiceprezesa Zarz¹du
ds. Zarz¹dzania Korporacyjnego i Marka Wadowskiego jako Wiceprezesa Zarz¹du ds. Finansów.
W dniu 15 marca 2017 r. Piotr Zawistowski pe³ni¹cy dotychczas funkcjê Wiceprezesa Zarz¹du ds. Klienta i Handlu
przekaza³ Radzie Nadzorczej informacjê o rezygnacji z ubiegania siê o wybór do sk³adu Zarz¹du TAURON V wspólnej
kadencji. W zwi¹zku z powy¿szym oraz maj¹c na wzglêdzie dokonan¹ zmianê Regulaminu Organizacyjnego Spó³ki,
Rada Nadzorcza z dniem 14 kwietnia 2017 r. dokona³a zmiany nazwy dotychczasowego stanowiska zajmowanego
przez Kamila Kamiñskiego na Wiceprezesa Zarz¹du ds. Klienta i Wsparcia Korporacyjnego.
O zmianach w sk³adzie osobowym Zarz¹du Spó³ka informowa³a w raporcie bie¿¹cym nr 10/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
Zmiany w sk³adzie osobowym Rady Nadzorczej
W dniu 25 maja 2017 r. Spó³ka otrzyma³a od Jacka Raweckiego oœwiadczenie o rezygnacji z dniem 26 maja 2017 r.
z pe³nienia funkcji cz³onka Rady Nadzorczej Spó³ki. Jacek Rawecki nie poda³ przyczyn z³o¿onej rezygnacji.
W dniu 29 maja 2017 r. Minister Energii, dzia³aj¹c na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1) i 3) Statutu Spó³ki, powo³a³ do sk³adu
Rady Nadzorczej Spó³ki V wspólnej kadencji z dniem 29 maja 2017 r. nastêpuj¹ce osoby:
1. Beatê Ch³odziñsk¹,
2. Teresê Famulsk¹,
3. Barbarê £asak-Jarszak,
4. Jana P³udowskiego,
5. Agnieszkê WoŸniak.
Zwyczajne WZ Spó³ki w dniu 29 maja 2017 r., dzia³aj¹c na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spó³ki, powo³a³o w sk³ad Rady
Nadzorczej Spó³ki V wspólnej kadencji nastêpuj¹ce osoby:
1. Rados³awa Domagalskiego-£abêdzkiego,
2. Paw³a Pampuszko,
3. Jacka Szyke.
O powy¿szych zdarzeniach Spó³ka informowa³a w raportach bie¿¹cych: nr 19/2017 z dnia 25 maja 2017 r. oraz
nr 22/2017 z dnia 29 maja 2017 r. Informacje o powo³anych cz³onkach Rady Nadzorczej zosta³y przekazane raportem
bie¿¹cym 27/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
44


Decyzja Zarz¹du TAURON w sprawie wniosku do Zwyczajnego WZ Spó³ki o pokrycie straty netto Spó³ki za rok obrotowy
2016 z kapita³u zapasowego Spó³ki oraz nierekomendowania u¿ycia kapita³u zapasowego z przeznaczeniem na wyp³atê
dywidendy
W dniu 13 marca 2017 r. Zarz¹d TAURON podj¹³ uchwa³ê w sprawie skierowania wniosku do Zwyczajnego WZ Spó³ki
o pokrycie straty netto Spó³ki za rok obrotowy 2016 w kwocie 166 252 898,52 z³ z kapita³u zapasowego Spó³ki.
Jednoczeœnie, w nawi¹zaniu do informacji o przyjêciu polityki dywidendowej na lata 2016–2025, przekazanej raportem
bie¿¹cym nr 35/2016 z dnia 2 wrzeœnia 2016 r., Zarz¹d Spó³ki postanowi³ nie rekomendowaæ Zwyczajnemu WZ Spó³ki
podjêcia decyzji o u¿yciu kapita³u zapasowego Spó³ki z przeznaczeniem na wyp³atê dywidendy za 2016 r. dla
akcjonariuszy Spó³ki.
Decyzja powy¿sza by³a podyktowana potrzebami zwi¹zanymi z realizacj¹ programu inwestycyjnego o wartoœci
ok. 18 mld z³ do 2020 r. oraz zapewnieniem stabilnoœci finansowej Grupy Kapita³owej TAURON, w tym w szczególnoœci
utrzymaniem wskaŸnika d³ugu netto/EBITDA zdefiniowanego w umowach finansowych TAURON na poziomie
nie wy¿szym ni¿ 3,5x.
Dodatkowo, zgodnie z informacj¹ opublikowan¹ przez Spó³kê raportem bie¿¹cym nr 41/2016 z 14 listopada 2016 r.,
planowane wstrzymanie wyp³aty dywidendy do 2019 r. by³o jednym z czynników umo¿liwiaj¹cych utrzymanie
przez agencjê ratingow¹ Fitch d³ugoterminowego ratinguTAURON na poziomie inwestycyjnym i zmianê perspektywy
z negatywnej na stabiln¹.
O powy¿szej decyzji Spó³ka informowa³a w raporcie bie¿¹cym nr 8/2017 z dnia 13 marca 2017 r.
¯¹danie akcjonariusza dotycz¹ce umieszczenia okreœlonych spraw w porz¹dku obrad Walnego Zgromadzenia
Spó³ki
W dniu 5 maja 2017 r. Skarb Pañstwa Rzeczpospolitej Polskiej, jako akcjonariusz reprezentuj¹cy powy¿ej jednej
dwudziestej kapita³u zak³adowego TAURON, zg³osi³ ¿¹danie umieszczenia w porz¹dku obrad Zwyczajnego WZ Spó³ki
zwo³anego na dzieñ 29 maja 2017 r. dodatkowych punktów dotycz¹cych zmiany uchwa³y nr 5 Nadzwyczajnego WZ
z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kszta³towania wynagrodzeñ cz³onków Zarz¹du oraz zmiany Statutu Spó³ki,
których zakres szczegó³owo wskazano w treœci raportu bie¿¹cego nr 16/2017 z dnia 5 maja 2017 r.
Skarb Pañstwa wskaza³ jako uzasadnienie proponowanychzmian koniecznoœæ dostosowania zasad kszta³towania
wynagrodzeñ cz³onków Zarz¹du oraz treœci Statutu Spó³ki do wymogówustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach
zarz¹dzania mieniem pañstwowym.
Dokonanie zmiany Statutu Spó³ki mia³o na celu wprowadzenie bardziej czytelnego podzia³u kompetencji organów
korporacyjnych Spó³ki, przejrzystych zasad rozporz¹dzaniamaj¹tkiem, zasad podejmowania decyzji inwestycyjnych,
sposobu powo³ywania cz³onków organów nadzorczych i zarz¹dzaj¹cych oraz ustalania ich wynagradzania, jak równie¿
norm dotycz¹cych dzia³añ podejmowanych przez zarz¹dy spó³ek m.in. w takich obszarach, jak: doradztwo, marketing,
sponsoring czy wydatki reprezentacyjne.
Projekty uchwa³ otrzymane od Skarbu Pañstwa, bêd¹ce przedmiotem obrad Zwyczajnego WZ Spó³ki oraz
proponowane zmiany w Statucie Spó³ki, zosta³y opublikowane w dniu 19 maja 2017 r. Z kolei w dniu 25 maja 2017 r.
Skarb Pañstwa zg³osi³ zmianê projektu uchwa³y w sprawiezmiany § 20 Statutu TAURON oraz wycofa³ projekt uchwa³y
w sprawie zmiany § 35 Statutu TAURON.
O powy¿szych zdarzeniach Spó³ka informowa³a w raportach bie¿¹cych: nr 16/2017 z dnia 5 maja 2017 r., 17/2017
i 18/2017 z dnia 19 maja 2017 r. oraz 20/2017 i 21/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON
W dniu 29 maja 2017 r. odby³o siê Zwyczajne WZ Spó³ki, które podjê³o uchwa³y, m.in. o: zatwierdzeniu
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita³owej TAURON i Sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci
Grupy Kapita³owej TAURON za rok obrotowy 2016, Sprawozdania finansowego TAURON i Sprawozdania Zarz¹du
z dzia³alnoœci TAURON za rok obrotowy 2016, pokryciu straty netto za rok obrotowy 2016 z kapita³u zapasowego,
udzieleniu absolutorium cz³onkom Zarz¹du i Rady Nadzorczej Spó³ki, ustaleniu liczby cz³onków Rady Nadzorczej
i powo³aniu cz³onków Rady Nadzorczej, zmianie uchwa³y nr 5 Nadzwyczajnego WZ z dnia 15 grudnia 2016 r.,
jak równie¿ zmianie Statutu Spó³ki.
Stratê netto Spó³ki za rok obrotowy 2016 w kwocie 166 252 898,52 z³ postanowiono pokryæ z kapita³u zapasowego
Spó³ki.
O zwo³aniu Zwyczajnego WZ i treœci projektów uchwa³ Spó³ka informowa³a w raportach bie¿¹cych nr 13/2017
i nr 14/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. O podjêtych uchwa³ach i decyzjach Zwyczajnego WZ dotycz¹cych pokrycia
straty netto, zmiany Statutu Spó³ki oraz powo³ania cz³onków Rady Nadzorczej, Spó³ka informowa³a w raportach
bie¿¹cych: nr 22/2017, nr 23/2017, nr 24/2017 z dnia 29 maja 2017 r.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
45


Zmiany w Statucie TAURON
W dniu 29 maja 2017 r. Zwyczajne WZ Spó³ki podjê³o uchwa³y o dokonaniu zmian w Statucie Spó³ki.
W ramach uchwalonych zmian Statutu Spó³ki wiêkszoœæ postanowieñustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach
zarz¹dzania mieniem pañstwowymzosta³a wprost implementowana do treœci Statutu Spó³ki. W tym zosta³y rozszerzone
kompetencje Rady Nadzorczej, która wyra¿a zgodê na zawieranie umów o us³ugi prawne, marketingowe, us³ugi
w zakresie stosunków miêdzyludzkich (public relations) i komunikacji spo³ecznej oraz us³ugi doradztwa zwi¹zanego
z zarz¹dzaniem, je¿eli wysokoœæ wynagrodzenia przewidzianego ³¹cznie za œwiadczone us³ugi przekracza 500 000 z³
netto, w stosunku rocznym, w zakresie udzielanych darowizn lub innych umów o podobnym skutku o wartoœci
przekraczaj¹cej 20 000 z³ lub 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego oraz zwalniania z d³ugu o wartoœci przekraczaj¹cej 50 000 z³ lub 0,1% sumy aktywów. Ponadto
do kompetencji Rady Nadzorczej zosta³y przypisane zadania zwi¹zane z okreœlaniem sposobu wykonywania prawa
g³osu na WZ/ZW spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON w sprawach dotycz¹cych zawi¹zywania spó³ek, zmiany statutu
lub umowy, przekszta³ceñ lub likwidacji, podwy¿szania lub obni¿ania kapita³u zak³adowego, zbycia i wydzier¿awienia
przedsiêbiorstwa spó³ki lub zorganizowanej jego czêœci oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
umorzenia udzia³ów lub akcji, kszta³towania wynagrodzeñ cz³onków zarz¹dów lub rad nadzorczych, roszczeñ
o naprawienie szkody wyrz¹dzonej przy zawi¹zywaniu spó³ki lub sprawowaniu zarz¹du lub nadzoru, w sprawach
o których mowa w art. 17ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarz¹dzania mieniem pañstwowym.Okreœlono
równie¿ zasady zbywania sk³adników aktywów trwa³ychoraz wprowadzone procedury wyboru cz³onków zarz¹du
po przeprowadzeniu przez Radê Nadzorcz¹ postêpowania kwalifikacyjnego, którego celem bêdzie sprawdzenie
i ocena kwalifikacji kandydatów, jak równie¿ zosta³y okreœlone wymagania dla kandydatów na cz³onków organów
zarz¹dzaj¹cych.
W dniu 12 lipca 2017 r. S¹d Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydzia³ VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
S¹dowego wpisa³ do Rejestru Przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego zmiany Statutu Spó³ki uchwalone
przez Zwyczajne WZ Spó³ki uchwa³ami nr 39-45 z dnia 29 maja 2017 dotycz¹cymi zmian Statutu Spó³ki.
W dniu 17 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza TAURON, dzia³aj¹c na mocy § 20 ust. 1 pkt 13 Statutu Spó³ki, przyjê³a
tekst jednolity Statutu TAURON uwzglêdniaj¹cy zmianê Statutu wpisan¹ przez S¹d Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach Wydzia³ VIII Gospodarczy do Krajowego Rejestru S¹dowego.
Informacje o powy¿szych zdarzeniach zosta³y zawarte wraportach bie¿¹cych: nr 24/2017 z dnia 29 maja 2017 r.,
33/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. oraz 34/2017 z dnia 17 lipca 2017 r.
Pozosta³e wa¿niejsze zdarzenia w 2017 r.
Wybór bieg³ego rewidenta
W dniu 15 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Spó³ki dokona³a wyboru spó³ki Ernst & Young Audyt Polska spó³ka
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ spó³ka komandytowa jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON za rok obrotowy 2017 oraz przegl¹du
pó³rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON za okres koñcz¹cy siê
30 czerwca 2017 r. Wybór bieg³ego rewidenta nast¹pi³ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, po przeprowadzeniu
postêpowania o udzielenie zamówienia niepublicznego wtrybie ofertowym. Umowa z Ernst & Young zosta³a zawarta
przez Zarz¹d Spó³ki na czas niezbêdny do wykonania powierzonych czynnoœci.
O powy¿szym zdarzeniu Spó³ka informowa³a w raporcie bie¿¹cym nr 9/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
Wp³yniêcie pozwów w zwi¹zku z wypowiedzeniem przez PEPKH d³ugoterminowych umów na zakup energii
i praw maj¹tkowych
1. W dniu 20 lipca 2017 r. wp³yn¹³ do TAURON pozew z dnia 29 czerwca 2017 r. Gorzyca Wind Invest sp. z o.o.
z siedzib¹ w Warszawie przeciwko TAURON o zap³atê odszkodowania w kwocie 39,7 mln z³ oraz ustalenie
odpowiedzialnoœci za szkody, które mog¹ wynikn¹æ wprzysz³oœci z czynów niedozwolonych, w tym z czynów
nieuczciwej konkurencji, o wartoœci szacowanej przez spó³kê powodow¹ na kwotê 465,9 mln z³. Sprawa
zawis³a przed S¹dem Okrêgowym w Katowicach. Podstaw¹faktyczn¹ ¿¹dania pozwu, wed³ug twierdzeñ spó³ki
powodowej, jest wypowiedzenie przez PEPKH – spó³kêzale¿n¹ od TAURON, umów d³ugoterminowych na zakup
energii elektrycznej i praw maj¹tkowych wynikaj¹cych ze œwiadectw pochodzenia, a ³¹czna kwota przysz³ej szkody
poniesionej przez wszystkie spó³ki grupy Wind Invest wyniesie, wed³ug twierdzeñ spó³ki powodowej, 1 212,9 mln z³.
O wypowiedzeniu ww. umów TAURON informowa³ w raporcie bie¿¹cym nr 7/2015 z dnia 19 marca 2015 r.
Wstêpna ocena uzasadnienia ¿¹dañ zawartych w pozwie wskazuje na ich ca³kowit¹ bezzasadnoœæ.
2. W dniu 2 sierpnia 2017 r. wp³ynê³y do pe³nomocnika TAURON ustanowionego w sprawie tocz¹cej siê przed
S¹dem Okrêgowym w Krakowie pod sygn. akt IX GC 983/14 z powództwa Dobies³aw Wind Invest spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w Warszawie przeciwko TAURON oraz spó³ce zale¿nej tj. PEPKH (o odwrócenie gro¿¹cego Dobies³aw
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
46


Wind Invest spó³ka z o.o. niebezpieczeñstwa szkody, poprzez zobowi¹zanie TAURON oraz PEPKH do uchylenia
likwidacji PEPKH), pisma procesowe Dobies³aw WindInvest spó³ka z o.o. zawieraj¹ce zmianê powództwa.
Powodowa spó³ka zmieni³a ¿¹danie pozwu w ten sposób, ¿e cofnê³a pierwotne powództwo wobec PEPKH,
zaœ powództwo wobec TAURON zmieni³a z powództwa o odwrócenie gro¿¹cego niebezpieczeñstwa szkody,
na powództwo o zap³atê odszkodowania.
Dobies³aw Wind Invest spó³ka z o.o. domaga³ siê: 1) zap³aty kwoty 34,7 mln z³ wraz z odsetkami ustawowymi
od dnia zg³oszenia roszczenia do dnia zap³aty, 2) ustalenia, ¿e TAURON ponosi wzglêdem Dobies³aw Wind Invest
spó³ka z o.o. odpowiedzialnoœæ za szkody mog¹ce powstaæ w przysz³oœci szacowane przez powodow¹ spó³kê
na 254 mln z³ (a wynikaj¹ce z rzekomych czynów niedozwolonych TAURON), 3) ustanowienia zabezpieczenia
przez TAURON w kwocie 254 mln z³, na wypadek nie uwzglêdnienia przez s¹d ustalenia odpowiedzialnoœci
TAURON za szkody, które mog¹ wynikn¹æ w przysz³oœci.
Podstaw¹ faktyczn¹ ¿¹dania, wed³ug twierdzeñ spó³ki powodowej, jest wypowiedzenie przez spó³kê zale¿n¹
od TAURON – PEPKH umów d³ugoterminowych sprzeda¿y energii elektrycznej i sprzeda¿y praw maj¹tkowych
wynikaj¹cych ze œwiadectw pochodzenia, o którym TAURON informowa³ w raporcie bie¿¹cym nr 7/2015 z dnia
19 marca 2015 r.
Wstêpna ocena uzasadnienia ¿¹dañ pozwu wskazuje na ich ca³kowit¹ bezzasadnoœæ.
3. W dniu 21 sierpnia 2017 r. wp³yn¹³ do TAURON pozew Pêkanino Wind Invest sp. z o. o. z siedzib¹ w Warszawie
przeciwko TAURON z dnia 30 czerwca 2017 r. o zap³atê odszkodowania w kwocie 28,5 mln z³ oraz ustalenie
odpowiedzialnoœci za szkody, które mog¹ wynikn¹æ wprzysz³oœci z czynów niedozwolonych, w tym z czynów
nieuczciwej konkurencji, o wartoœci szacowanej przez spó³kê powodow¹ na kwotê 201,6 mln z³.
Sprawa zawis³a przed S¹dem Okrêgowym w Katowicach. Podstaw¹ faktyczn¹ ¿¹dania pozwu, wed³ug twierdzeñ
spó³ki powodowej, jest wypowiedzenie przez spó³kê zale¿n¹ od TAURON tj. PEPKH umów d³ugoterminowych
sprzeda¿y energii elektrycznej i sprzeda¿y praw maj¹tkowych wynikaj¹cych ze œwiadectw pochodzenia.
O wypowiedzeniu ww. umów TAURON informowa³ w raporcie bie¿¹cym nr 7/2015 z dnia 19 marca 2015 r.
Wstêpna ocena uzasadnienia ¿¹dañ pozwu wskazuje na ich ca³kowit¹ bezzasadnoœæ.
4. W dniu 16 paŸdziernika 2017 r. wp³yn¹³ do TAURON pozew Nowy Jaros³aw Wind Invest sp. z o. o. z siedzib¹
w Warszawie przeciwko TAURON z dnia 30 czerwca 2017 r. o zap³atê odszkodowania w kwocie 27 mln z³
oraz ustalenie odpowiedzialnoœci za szkody, które mog¹ wynikn¹æ w przysz³oœci z czynów niedozwolonych,
w tym z czynów nieuczciwej konkurencji, o wartoœci szacowanej przez spó³kê powodow¹ na kwotê 197,8 mln z³.
Jest to ostatni z zapowiadanych czterech pozwów spó³ek Grupy Wind Invest w przedmiotowej sprawie.
Sprawa zawis³a przed S¹dem Okrêgowym w Katowicach. Podstaw¹ faktyczn¹ ¿¹dania pozwu, wed³ug twierdzeñ
spó³ki powodowej, jest wypowiedzenie przez spó³kê zale¿n¹ od TAURON tj. PEPKH umów d³ugoterminowych
sprzeda¿y energii elektrycznej i sprzeda¿y praw maj¹tkowych wynikaj¹cych ze œwiadectw pochodzenia.
O wypowiedzeniu ww. umów TAURON informowa³ w raporcie bie¿¹cym nr 7/2015 z dnia 19 marca 2015 r.
Wstêpna ocena uzasadnienia ¿¹dañ pozwu wskazuje na ich ca³kowit¹ bezzasadnoœæ.
O powy¿szych zdarzeniach Spó³ka informowa³a w raportach bie¿¹cych: nr 35/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., nr 37/2017
z dnia 3 sierpnia 2017 r., nr 38/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. oraz nr 39/2017 z dnia 16 paŸdziernika 2017 r.
Wa¿niejsze zdarzenia po 31 grudnia 2017 r.
Wybór bieg³ego rewidenta
W dniu 26 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza TAURON dokona³a wyboru firmy audytorskiej Ernst & Young Audyt Polska
spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ spó³ka komandytowa („Ernst & Young”) do przeprowadzenia badania
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON za rok obrotowy 2018 oraz przegl¹du
pó³rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON za okres koñcz¹cy siê
30 czerwca 2018 r.
Wybór Ernst & Young do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spó³ki nast¹pi³ w zwi¹zku z potrzeb¹ dostosowania zawartej z Ernst & Young umowy na badanie sprawozdañ
finansowych za rok obrotowy 2017 do wymogów przepisu art. 66 ust. 5ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r.
o rachunkowoœciw brzmieniu nadanym muustaw¹ z dnia 11 maja 2017 r. o bieg³ych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym, w tym w zakresie okresu, na jaki winna byæ zawarta pierwsza umowa
na badanie (tj. na okres nie krótszy ni¿ 2 lata). Aneks do umowy z Ernst & Young zostanie zawarty na czas niezbêdny
do wykonania powierzonych czynnoœci.
Szczegó³owe informacje zosta³y zawarte w raporcie bie¿¹cym nr 3/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
47


2.8. Nagrody i wyró¿nienia
W 2017 r. TAURON otrzyma³ nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia.
Rysunek nr 19. Nagrody i wyró¿nienia
NAGRODY I WYRÓ¯NIENIA PRZYZNANE TAURON W 2017 R.
MARZEC
•Przyznanie TAURON nagrody specjalnej w konkursie na najlepszerelacje inwestorskie spó³ek z indeksu WIG30 organizowanym
przez Gazetê Gie³dy i Inwestorów „Parkiet” oraz Izbê Domów Maklerskich.
•Wyró¿nienie dwunastu inicjatyw prowadzonych w Grupie Kapita³owej TAURON w obszarze zrównowa¿onego rozwoju w raporcie
„Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” autorstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
KWIECIEÑ
•Przyznanie TAURON tytu³uTransparentna Spó³ka Roku 2016przez Gazetê Gie³dy i Inwestorów „Parkiet” za przejrzystoœæ biznesu
i jakoϾ komunikacji z rynkiem.
•Przyznanie TAURON nagrody w konkursie „Liderzy Œwiata Energii” za pierwszy w bran¿y energetycznej program o charakterze
akceleratora startupów PilotMaker.
•Przyznanie TAURON tytu³u „Lidera” podczas Gali Techno Biznes 2017 za wdro¿enie aplikacji „Strefa Innowacji”, pozwalaj¹cej
pracownikom firmy zg³aszaæ rozwi¹zania usprawniaj¹ce pracê ca³ej organizacji.
CZERWIEC
•Przyznanie TAURON nagrodyHeros rynku kapita³owego 2017przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Inwestorzy
indywidualni docenili wysokie standardyTAURON w obszarze relacji inwestorskich oraz stosowanie najlepszych praktyk
w zakresie kierowanej do nich komunikacji.
•Wyró¿nienie TAURON statuetk¹ „Platynowy Megawat” przez TGEza najwiêksz¹ aktywnoœæ na rynkach energii elektrycznej
wœród przedsiêbiorstw energetycznych w 2016 r.
PADZIERNIK
•Zaliczenie TAURON do gronaThe Best of The Bestoraz przyznanie pierwszej nagrody za zintegrowany raport roczny w konkursie
„The Best Annual Report” organizowanym przez Instytut Rachunkowoœci i Podatków. Spó³ka potwierdzi³a tym samym swoj¹
pozycjê w gronie spó³ek mog¹cych pochwaliæ siê najwy¿szymi standardami raportowania.
•Przyznanie TAURON nagrodyZ³oty Laur „Super Biznesu”przez redakcjê ekonomicznego dodatku do magazynu „Super Express”
wkategorii „Spo³eczna Odpowiedzialnoœæ Biznesu”. TAURON zosta³ doceniony za „Domy Pozytywnej Energii” – konkurs
organizowany dla domów dziecka i placówek opiekuñczo-wychowawczych.

Przyznanie TAURON nagrody Innowatora Wprost 2017 w kategorii energetyka, za udzia³ w programie Pilot Maker, jednym
z najbardziej zaawansowanych programów akceleracyjnychna polskim rynku, ukierunkowanym na wdro¿enia rozwi¹zañ
przygotowanych przez StartUPy wdu¿ych przedsiêbiorstwach.
GRUDZIEÑ

Przyjêcie TAURON, po raz pi¹ty z rzêdu, do RESPECT Index – grona spó³ek gie³dowych zarz¹dzanych w sposób odpowiedzialny
i zrównowa¿ony.
2.9. Informacja dotycz¹ca zatrudnienia w TAURON
2.9.1. Polityka Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi w Grupie TAURON
W zwi¹zku z przyjêciem przez Grupê Kapita³ow¹ TAURON w 2017 r. modelu zarz¹dzania procesowego, zaktualizowana
zosta³a, wspólna dla wszystkich spó³ek,Polityka Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi w Grupie TAURON, która wraz
z wartoœciami Partnerstwo, Rozwój, Odwaga stanowi drogowskaz dla kadry kierowniczej oraz pracowników do realizacji
nowych wyzwañ i podejmowania dzia³añ zwiêkszaj¹cychefektywnoœæ. Grupa Kapita³owa TAURON czyni starania
aby rozwijaæ, motywowaæ oraz pozyskiwaæ pracowników,dziêki którym bêdzie mog³a osi¹gaæ za³o¿one cele.
Nadrzêdnym celem jest wsparcie kadry kierowniczej, abysprawnie wdra¿a³a zaproponowane zmiany oraz promowa³a
nowe inicjatywy. Grupa Kapita³owa TAURON d¹¿y do stworzenia warunków do rozwoju wiedzy i umiejêtnoœci oraz
kreowania œrodowiska pracy opartego na wspó³pracy i partnerstwie, w którym innowacyjnoœæ i wszelkie inicjatywy
optymalizacyjne bêd¹ podstaw¹ dzia³ania.
Poni¿szy rysunek przedstawia za³o¿eniaPolityki Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi w Grupie TAURON.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
48


Rysunek nr 20. Za³o¿enia Polityki Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi w Grupie TAURON
Zespo³y interdyscyplinarne w obszarze HR Grupy TAURON
W myœl wartoœci korporacyjnych postawa partnerstwa budowana jest na etapie wypracowywania
rozwi¹zañ systemowych. W ramach realizacji zadañ wynikaj¹cych z wyzwañ stawianych
przed obszarem HR powsta³a zasada powo³ywania zespo³ów roboczych sk³adaj¹cych siê
z przedstawicieli komórek HR spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON. Cz³onkowie Zespo³ów s¹ powo³ywani przez Radê
Dyrektorów HR Grupy Kapita³owej TAURON, która zrzesza osoby zarz¹dzaj¹ce obszarami HR w Grupie Kapita³owej
TAURON. Ta inicjatywa doskonale siê sprawdza w realizacji projektów HR. Dziêki temu d¹¿ymy do standaryzacji
i optymalizacji procesów dotycz¹cych zarz¹dzania zasobami ludzkimi i poprawiania jakoœci wykonywanych zadañ
przy jednoczesnym uwzglêdnianiu specyfiki poszczególnych spó³ek. Podejœcie partycypacyjne ma swoje odbicie
w efektywnoœci wypracowywanych rozwi¹zañ oraz budowaniu spójnego wizerunku HR.
2.9.2. Rozwój i Szkolenia
Pracownicy spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON rozwijaj¹ siê w ró¿nych formach aktywnoœci rozwojowych:
Poni¿szy rysunek przedstawia formy aktywnoœci rozwojowych pracowników spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON.
Rysunek nr 21. Formy aktywnoœci rozwojowych pracowników spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON
Poni¿szy rysunek przedstawia kluczowe statystyki szkoleniowe w Grupie Kapita³owej TRAURON w 2017 r.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
49


Rysunek nr 22. Kluczowe statystyki szkoleniowe w Grupie Kapita³owej TAURON w 2017 r.
Poni¿szy rysunek przedstawia œredni¹ liczbê godzin szkoleniowych przypadaj¹cych na jednego zatrudnionego
pracownika, w podziale na grupy stanowiskowe.
Rysunek nr 23. Œrednia liczba godzin szkoleniowych na jednego pracownika
w podziale na grupy stanowiskowe
Inicjatywy HR organizowane w Grupie TAURON
Badanie zadowolenia pracowników w Grupie Kapita³owej TAURON.Badanie zadowolenia
pracowników w Grupie Kapita³owej TAURON zosta³o przeprowadzone na prze³omie kwietnia
i maja 2017 r. By³o w pe³ni anonimowe i po raz pierwszy w historii Grupy Kapita³owej TAURON
zosta³o przeprowadzone we wszystkich spó³kach GrupyKapita³owej TAURON. Celem badania zadowolenia
pracowników by³o poznanie opinii pracowników na najwa¿niejsze tematy dotycz¹ce œrodowiska pracy, w tym m.in.
wartoœci firmy, komunikacji z prze³o¿onym oraz w firmie, atmosfery i wspó³pracy w zespole, bezpieczeñstwa i warunków
pracy oraz mo¿liwoœci rozwoju i szkoleñ.
W badaniu wziê³o udzia³ 46% pracowników Grupy Kapita³owej TAURON (3769 osób skorzysta³o z ankiety drukowanej,
a 7751 osób wype³nia³o ankiety w formie elektronicznej). Wœród pracowników bior¹cych udzia³ w badaniu
84% zadeklarowa³o bardzo wysokie poczucie zaanga¿owaniaw swoj¹ pracê, 80% zadeklarowa³o zadowolenie z relacji
pracowniczych i ponad 70% zadeklarowa³o zadowolenie z warunków pracy w Grupie Kapita³owej TAURON.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
50


Model Kompetencyjny Grupy TAURON.Model Kompetencyjny Grupy TAURONzosta³
opracowany w po³owie 2017 r. i by³ efektem wspólnej pracy przedstawicieli poszczególnych
spó³ek, reprezentuj¹cych ró¿ne Obszary Biznesoweoraz obszar HR. Model jest odzwierciedleniem
strategii, misji, wizji oraz kluczowych wartoœci: Partnerstwo, Rozwój, Odwaga, uwzglêdnia on tak¿e wyzwania
biznesowe, jakie stoj¹ przed Grup¹ Kapita³ow¹ TAURON. Za³o¿eniem modelu jest ci¹g³y rozwój pracowników oraz
wspieranie osi¹gania wyników przez Grupê Kapita³ow¹TAURON. Ka¿dy z pracowników wie jakie kompetencje
oraz zachowania s¹ oczekiwane wzglêdem niego, co umo¿liwia nie tylko realizacjê zadañ ale równie¿ rozwój swoich
kompetencji zawodowych. Model znajduje swoje odwo³anie w wielu procesach zarz¹dzania zasobami ludzkim w tym:
rekrutacji, adaptacji, rozwoju i ocenie pracowników. Dodatkowo w poszczególnych spó³kach odby³y siê warsztaty
dotycz¹ce Modelu dedykowane zarówno mened¿erom, jak i pracownikom.
Wspó³praca z uczelniami.Grupa Kapita³owa TAURON wspó³pracuje z prawie 50 placówkami
edukacyjnymi (szko³y wy¿sze, œrednie i zawodowe) na terenie ca³ego kraju. W ramach wspó³pracy
uczniowie, studenci i absolwenci mog¹ liczyæ na praktyki zawodowe i sta¿e w Grupie Kapita³owej
TAURON. W 2017 r. 693 osoby skorzysta³y z praktyk i sta¿y. Poprzez wspó³pracê budowane s¹ partnerskie relacje
ze œrodowiskiem akademickim – kadr¹ naukow¹ i studentami. TAURON jako lider w sektorze energetycznym wp³ywa
na edukacjê i zdobywanie kompetencji zawodowych wœród przysz³ych adeptów w bran¿y. Najlepsi studenci
i absolwenci poszukiwani byli zarówno na uczelniach poprzez wspó³pracê z uczelnianymi Biurami Karier, jak równie¿
poprzez uczestnictwo w najwiêkszych ogólnopolskichtargach Absolvent Talent Days. Ponadto w 2017 r. zosta³
uruchomiony program Ambasador Grupy TAURON, którego celem jest rozwiniêcie wspó³pracy z uczelniami,
zbudowanie pozytywnego wizerunku Grupy Kapita³owej TAURON oraz pozyskanie najlepszych studentów z punktu
widzenia potrzeb biznesowych. Program jest og³aszany na dany rok akademicki, a grupê docelow¹ stanowi¹ studenci
II–V roku studiów.
Program sta¿owy „Przy³¹cz siê” w TAURON. W2017 r. zosta³ uruchomiony Program sta¿owy,
którego celem jest przygotowanie najzdolniejszych studentów krajowych uczelni wy¿szych do
wejœcia na rynek pracy. Ma on na celu umo¿liwienie uczestnikom programu wszechstronnego
rozwoju zawodowego w zakresie wspó³czesnej energetyki. Sta¿yœci maj¹ mo¿liwoœæ poznania systemu organizacji
Spó³ki oraz uwarunkowañ i regu³ w nim obowi¹zuj¹cych. Du¿y nacisk stawia siê na kszta³towanie w³aœciwych postaw
do wykonywanych zadañ: dbanie o jakoœæ i terminowoœæ wykonywania zadañ, prawid³ow¹ wspó³pracê z innymi
osobami i komórkami w Spó³ce, rozwój w³asnej inicjatywy, nabycie umiejêtnoœci wspó³pracy w zespole. Grupa
docelowa to studenci IV i V roku studiów.
Uniwersytet Otwarty Grupy TAURON.Uniwersytet Otwarty Grupy TAURON to cykl wyk³adów
prowadzonych od 2014 r. przez najwybitniejszych ekspertów specjalizuj¹cych siê w ró¿nych
dziedzinach nauki, polityki, biznesu, kultury oraz rozwoju osobistego. Poprzez uczestnictwo
w wyk³adach pracownicy maj¹ zapewniony dostêp do bie¿¹cejwiedzy oraz informacji. Dodatkowo inicjatywa ta pozwala
na stworzenie platformy wymiany pogl¹dów oraz doœwiadczeñ pracowników z ró¿nych spó³ek, a przez to jeszcze
lepsze wsparcie realizacji celów strategicznych Grupy Kapita³owej TAURON.
Uniwersytet Otwarty Grupy TAURON zosta³ uruchomiony w celu zapewnienia pracownikom:
1) kszta³cenia ustawicznego poprzez poznawanie nowych zagadnieñ oraz zdobywanie nowych umiejêtnoœci,
2) aktywnego uczestnictwa w otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci poprzez poznanie nowych zjawisk i umiejêtnoœci
wyjœcia im naprzeciw,
3) wszechstronnego, szeroko rozumianego rozwoju,
4) poznania i wykorzystania najnowszych technologii,
5) rozwijania w³asnej osobowoœci,wartoœci i postaw prospo³ecznych,
6) poznania ró¿nych dziedzin nauki, ¿ycia, kultury i sztuki.
Do tej pory odby³o siê 17 wyk³adów, w których wziê³o udzia³ ponad 3000 pracowników ze wszystkich spó³ek Grupy
TAURON. W 2017 r. zorganizowano 6 wyk³adów, w których uczestniczy³o ³¹cznie prawie 1000 pracowników.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
51


Wartoœci: Partnerstwo, Rozwój, Odwaga – wdro¿enie w TAURON.Rok 2017 poœwiêcony zosta³
wdra¿aniu wartoœci Partnerstwo, Rozwój, Odwaga (PRO) w spó³kach Grupy Kapita³owej TAURON.
W TAURON odby³y siê warsztaty wprowadzaj¹ce pracowników w temat wartoœci PRO.
Przeszkolono 100% obszarów biznesowych. Warsztaty by³yprowadzone przez mened¿erów i przedstawicieli HR.
Wartoœci PRO s¹ symbolami i wyznacznikami kultury organizacyjnej Grupy Kapita³owej TAURON, dlatego niezmiernie
wa¿ne jest, by ka¿dy pracownik kierowa³ siê nimi w codziennej pracy.
Rozwój Mened¿erów.Program Rozwój Mened¿erów jest kompleksow¹ inicjatyw¹ rozwojow¹,
której celem jest wsparcie mened¿erów we wzmacnianiu zarówno ich efektywnoœci biznesowej
i osobistej, jak równie¿ œwiadomego wdra¿ania wzorcowych zachowañ przywódczych w ca³ej
Grupie Kapita³owej TAURON. Drug¹ podstaw¹ programu stanowi¹ wartoœci Grupy Kapita³owej TAURON: Partnerstwo,
Rozwój, Odwaga, które przyœwiecaj¹ poszczególnym dzia³aniom w programie. Rozwijane kompetencje pozwol¹
uczestnikom staæ siê jeszcze skuteczniejszymi liderami, wartoœci okreœl¹ natomiast, w jakich obszarach i jakim celom
powinna pos³u¿yæ owa skutecznoœæ. Program zosta³ przygotowany i zrealizowany w oparciu o œwiatowe rozwi¹zania
oraz bogate doœwiadczenie zespo³u ekspertów i trenerów zaanga¿owanych w Program. Proces rozwojowy
charakteryzuje siê praktycznoœci¹, dostarczaj¹c jednoczeœnie du¿¹ iloœæ inspiracji i wyj¹tkowoœci. W Programie bierze
udzia³ blisko 70 kluczowych mened¿erów spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON.
Obchody Miêdzynarodowego Dnia Rodziny TAURON. W2017 r. TAURON ju¿ po raz czwarty
uczestniczy³ w akcji spo³ecznej obchody Miêdzynarodowego Dnia Rodziny, której celem
jest wzmacnianie relacji rodzinnych przez dobr¹ rozmowê oraz budowanie i umacnianie
to¿samoœci m³odego pokolenia. We wskazanym dniu pracownicy pracowali 2 godziny krócej z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia, a wolny czas mogli poœwiêciæ najbli¿szym promuj¹c motyw przewodni akcji, który w 2017 r.
przyj¹³ has³o „Gotowanie na rodzinnym planie”. Kontynuuj¹c obchody Dnia Rodziny, w TAURON zorganizowano
mo¿liwoœæ odwiedzin rodziców w miejscu pracy przez dzieci, a nawet wnuków pracowników. Wizycie towarzyszy³o
szereg zabaw i atrakcji.
Szkolenia z zasad Zarz¹dzania Przez Cele dla mened¿erów. W2017 r. w TAURON odby³ siê
cykl warsztatów dedykowanych mened¿erom, poœwiêconych metodyce Zarz¹dzania Przez Cele,
a w szczególnoœci zasadom wyznaczania i kaskadowania celów w oparciu o model SMART.
Celem warsztatów by³o zapoznanie z zasadami oceniania realizacji celów i udzielania konstruktywnej informacji
zwrotnej. Ponadto prezentowano wykorzystanie narzêdzia do wspierania pracowników w realizacji celów oraz
narzêdzia oceny pracy podleg³ych im pracowników. Wdwudniowych warsztatach wziê³o udzia³ ponad 60%
mened¿erów Spó³ki.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
52


Polityka przeciwdzia³ania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON.W II po³owie
2017 r. opracowana zosta³aPolityka przeciwdzia³ania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie
TAURON. Polityka jest dokumentem obowi¹zuj¹cym we wszystkich spó³kach Grupy Kapita³owej
TAURON. Celem polityki jest okreœlenie zasad przeciwdzia³ania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w miejscu
pracy oraz w zwi¹zku z jej wykonywaniem, zapewniaj¹cychrealizacjê postanowieñ wynikaj¹cych z prawa pracy,
a tak¿e regulacji wewnêtrznych pracodawcy. Polityka wskazuje ponadto dzia³aniainterwencyjne oraz niweluj¹ce skutki
krzywdz¹cych dzia³añ w stosunku do pracowników oraz definiuje konsekwencje wobec osób dopuszczaj¹cych siê
mobbingu lub dyskryminacji.
2.9.3. Dialog spo³eczny
Zarz¹d TAURON prowadzi konstruktywny i otwarty dialog ze stron¹ spo³eczn¹, którego g³ównym celem jest zachowanie
wysokiej jakoœci i skutecznoœci wzajemnej wspó³pracy. Przedstawiciele strony spo³ecznej, podczas regularnych
spotkañ i konsultacji, informowani s¹ o zagadnieniach zwi¹zanych z:
1) sytuacj¹ ekonomiczno-finansow¹ Grupy Kapita³owej TAURON,
2) Programem Poprawy Efektywnoœci w Grupie TAURON na lata 2016–2018 oraz Inicjatywami Strategicznymi,
3) realizowanymi Programami Dobrowolnych Odejœæ w spó³kach Grupy Kapita³owej TAURON,
4) kwestiami dotycz¹cymi spraw pracowniczych w Grupie Kapita³owej TAURON.
W ramach prowadzonego dialogu spo³ecznego Zarz¹d TAURON udziela³ wielokrotnie odpowiedzi na korespondencjê
organizacji zwi¹zkowych i Ministerstwa Energii. W spó³kach Grupy Kapita³owej TAURON prowadzona jest równolegle
bie¿¹ca komunikacja Zarz¹dów z organizacjami zwi¹zkowymi dzia³aj¹cymi u danego pracodawcy. TAURON bierze
aktywny udzia³ w spotkaniach na szczeblu krajowym z przedstawicielami strony rz¹dowej, strony pracowników oraz
strony pracodawców (np. w ramach prac Zespo³u Trójstronnego ds. Bran¿y Energetycznej).
2.9.4. Kluczowe dane dotycz¹ce zatrudnienia
Przeciêtne zatrudnienie w TAURON w 2017 r. wynosi³o 434 etaty, co oznacza wzrost wzglêdem zatrudnienia w 2016 r.,
w którym przeciêtne zatrudnienie wynosi³o 369 etatów.
Poni¿szy rysunek przedstawia poziomy przeciêtnego zatrudnienia w TAURON, w etatach (w zaokr¹gleniu do pe³nego
etatu) w 2016 r. oraz w 2017 r.
Rysunek nr 24. Przeciêtne zatrudnienie w TAURON w 2016 r. i 2017 r. (etaty)
Poni¿szy rysunek przedstawia strukturê zatrudnienia w TAURON wed³ug wykszta³cenia na dzieñ 31 grudnia 2016 r.
i 31 grudnia 2017 r.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
53


Rysunek nr 25. Struktura zatrudnienia w TAURON na31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2017 r. (wykszta³cenie)
Poni¿szy rysunek przedstawia strukturê zatrudnienia w TAURON wed³ug wieku na dzieñ 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia
2017 r.
Rysunek nr 26. Struktura zatrudnienia w TAURON na 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2017 r. (wiek)
Poni¿szy rysunek przedstawia strukturê zatrudnienia w TAURON wed³ug p³ci na dzieñ 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia
2017 r.
Rysunek nr 27. Struktura zatrudnienia w TAURON na 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2017 r. (p³eæ)
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
54


2.10. Polityka w zakresie spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu (CSR)
Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Grupy TAURON na lata 2017–2025
W 2017 r. kontynuowano przedsiêwziêcia rozpoczête w 2016 r., po to aby wzmocniæ pozycjê Grupy Kapita³owej
TAURON jako wiod¹cego, innowacyjnego i nowoczesnego przedsiêbiorstwa, które konsekwentnie realizuje Strategiê
oraz Model Biznesowy.
W dniu 1 sierpnia 2017 r. Zarz¹d TAURON przyj¹³ zaktualizowan¹Strategiê zrównowa¿onego rozwoju Grupy TAURON
na lata 2017–2025(Strategia zrównowa¿onego rozwoju), która powsta³a w oparciu oStrategiê Grupy TAURON na lata
2016–2025, z uwzglêdnieniem opinii otoczenia, a tak¿e obecnych i przysz³ych wyzwañ stawianych przed sektorem
energetycznym. Strategia zrównowa¿onego rozwoju stanowiramy dla dzia³añ z zakresu spo³ecznej odpowiedzialnoœci
biznesu Grupy Kapita³owej TAURON.
Strategia zrównowa¿onego rozwoju opiera siê na 5 kierunkach. Dwa z nich maj¹ charakter wiod¹cy i obejmuj¹
dzia³alnoœæ rynkow¹ – „Zorientowanie na klienta i jego potrzeby” oraz „Niezawodnoœæ i jakoœæ dostaw produktów
i us³ug do klientów”. Pozosta³e trzy s¹ kierunkami wspieraj¹cymi i obejmuj¹ „Bezpieczeñstwo pracy, kulturê etyczn¹
i zaanga¿owanie pracowników”, „Ochronê œrodowiska” oraz„Partnerstwo spo³eczno-biznesowe”. W ramach ka¿dego
kierunku zosta³y wyznaczone zobowi¹zania (³¹cznie jest ich 18), które TAURON zamierza wype³niæ do koñca 2025 r.
Dla ka¿dego zobowi¹zania sformu³owane zosta³y kluczowe inicjatywy, wspieraj¹ce ich realizacjê, które zosta³y
przyporz¹dkowane do poszczególnych jednostek organizacyjnych w spó³kach Grupy Kapita³owej TAURON.
Raportowanie danych pozafinansowych
Strategia zrównowa¿onego rozwoju jest bezpoœrednio zwi¹zana ze wszystkimi obszarami dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej
TAURON. Systematyzuje zarówno podejœcie do CSR, jak i metodologiê oceny efektywnoœci podejmowanych dzia³añ
w oparciu o wskaŸniki Global Reporting Initiative (GRI).
W 2017 r. Grupa Kapita³owa TAURON po raz drugi opublikowa³a raport zintegrowany. Oprócz danych finansowych,
publikacja da³a pe³en obraz dzia³alnoœci firmy, w tym oddzia³ywania na gospodarkê, spo³eczeñstwo oraz œrodowisko.
Zintegrowana formu³a pozwoli³a w czytelny sposób pokazaæ relacje i zale¿noœci pomiêdzy finansowymi oraz
pozafinansowymi aspektami dzia³alnoœci wszystkich spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON, dziêki czemu stanowi³a
kompleksowy i przejrzysty dokument, prezentuj¹cy dzia³alnoœæ firmy, jej Model Biznesowy, Strategiê, najistotniejsze
zmiany, szanse i ryzyka, a tak¿e wyniki z perspektywy wszystkich grup interesariuszy. £¹czenie danych finansowych
z pozafinansowymi aspektami firmy, mia³o równie¿ na celu ukazanie potencja³u osi¹ganego dziêki synergii dzia³alnoœci
podstawowej z dzia³alnoœci¹ w obszarze pozabiznesowym.
Raport zosta³ opracowany zgodnie z najwy¿szymi standardami raportowania – GRI G.4, i poddany zewnêtrznej
weryfikacji przez niezale¿nego audytora. Spó³ka przesz³atak¿e audyt w zwi¹zku z przyst¹pieniem do RESPECT Index
– indeksu, w którym notowane s¹ spó³ki gie³dowe dzia³aj¹ce zgodnie z zasadami zrównowa¿onego rozwoju. W 2017 r.
TAURON po raz pi¹ty uzyska³ pozytywny wynik i znalaz³ siê w tym najbardziej presti¿owym zestawieniu spó³ek
odpowiedzialnych spo³ecznie.
Kluczowe projekty CSR
Jednym z kierunków Strategii zrównowa¿onego rozwoju jest partnerstwo spo³eczno-biznesowe. Cele z niego
wynikaj¹ce s¹ realizowane m.in. poprzez dzia³alnoœæ Fundacji TAURON, która pozwala na jeszcze bardziej efektywn¹
realizacjê celów CSR w zakresie troski o bezpieczeñstwo spo³ecznoœci lokalnych i dzia³añ na rzecz dobra publicznego.
Grupa Kapita³owa TAURON, dzia³aj¹c na obszarze po³udniowej Polski, ma wiod¹c¹ pozycjê w dystrybucji energii
oraz jej sprzeda¿y w obszarze województwa dolnoœl¹skiego,opolskiego, œl¹skiego i ma³opolskiego. Uwarunkowania te
sprawiaj¹, ¿e zakres dzia³añ prowadzonych na rzecz spo³ecznoœci, w których funkcjonuj¹ spó³ki Grupy Kapita³owej
TAURON,jestbardzoszeroki.Wspieranychjestwieleprojektów wa¿nych dla mieszkañców regionów Górnego
i Dolnego Œl¹ska, Opolszczyzny, Ma³opolski i Podkarpacia. TAURON m.in. prowadzi wspó³pracê z Górskim
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, której celem jest poprawa bezpieczeñstwa w górach.
W 2017 r. TAURON kontynuowa³ tak¿e podjêt¹ w 2014 r. wspó³pracê ze Stowarzyszeniem SIEMACHA – jedn¹
z wiod¹cych w kraju organizacji pozarz¹dowych ukierunkowanych na realizacjê projektów z obszarów wychowania,
sportu i terapii, œwiadcz¹c systemow¹ pomoc dzieciom i m³odzie¿y. W ramach wspó³pracy TAURON obj¹³ patronatem
dzia³alnoœæ sportow¹ stowarzyszenia, zyskuj¹c tytu³TAURON sportowy partner SIEMACHY. W 2017 r. wspierane
by³y takie projekty, jak:Pi³karski Dzieñ Dziecka z TAURONEMiJuliada.
Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e dzia³ania spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON. W 2017 r. kontynuowana by³a realizowana
przez spó³kê TAURON Sprzeda¿ kampania pn.:TAURON nie chodzi po domach aby sprzedawaæ pr¹d lub gaz.
Jej ods³ona by³a poœwiêcona podnoszeniu œwiadomoœci klientów na temat rynku energii, szczególnie celem ochrony
przed dzia³aniami nieuczciwych sprzedawców. Z kolei spó³ka TAURON Dystrybucja prowadzi od 2013 r. program
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
55


edukacyjny dla dzieci i m³odzie¿y pn.Bezpieczniki TAURONA. W³¹cz dla dobra dziecka. Jego g³ównym celem jest
podniesienie bezpieczeñstwa poprzez popularyzacjê zasad bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej.
W 2017 r. Fundacja TAURON, Spó³ka i TAURON Dystrybucjazrealizowa³y trzynast¹ edycjê akcji Domy Pozytywnej
Energii, skierowanej do ca³odobowych placówek opiekuñczo-wychowawczych, której g³ównym celem jest poprawa
warunków ¿ycia dzieci z domów dziecka oraz ich edukowanie, motywowanie do dzia³ania, otwieranie perspektyw
iumo¿liwieniewpozytywnysposóbzaistnieæwotoczeniu.Odmomentuodœwie¿eniaformu³yakcji,tj.od2011r.wziê³y
w niej udzia³ 523 domy dziecka. Ich wychowankowie ka¿dego roku walcz¹ o nagrodê finansow¹, aby zrealizowaæ
m³odzieñcze pasje, marzenia i pragnienia.
W 2017 r. Fundacja TAURON zrealizowa³a równie¿ swoje cele,w szczególnoœci poprzez wspieranie osób fizycznych
i prawnych, instytucji i organizacji w ich dzia³alnoœci zbie¿nej z celami Fundacji TAURON, przekazuj¹c w drodze
darowizn 3 074 896,41 z³.
TAURON jest sygnatariuszem deklaracji podpisanej w dniu17 czerwca 2009 r. podczas ogólnopolskiej konferencji
zcykluOdpowiedzialna Energia, zawieraj¹cej zasady zrównowa¿onego rozwoju w bran¿y energetycznej w Polsce.
W 2013 r. Spó³ka do³¹czy³a do sygnatariuszyDeklaracji biznesu na rzecz zrównowa¿onego rozwoju, zobowi¹zuj¹c siê
tym samym do zaanga¿owania w realizacjê celów strategicznychWizji zrównowa¿onego rozwoju dla polskiego biznesu
2050.
Od 2014 r. TAURON jest tak¿e cz³onkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
2.10.1. Bezpieczeñstwo energetyczne
Zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego klientom jest pierwszym ze zobowi¹zañ zawartych w Strategii
zrównowa¿onego rozwoju. Jako istotne ogniwo w systemieenergetycznym kraju, TAURON optymalizuje procesy
w poszczególnych obszarach dzia³ania: wytwarzania, dystrybucji oraz sprzeda¿y energii elektrycznej i ciep³a, w celu
zapewnienia klientom stabilnych dostaw o wysokich parametrach jakoœciowych. Dla zapewnienia ci¹g³oœci zasilania
TAURON realizuje nowe inwestycje, prowadzi bie¿¹ce konserwacje i modernizacje posiadanej infrastruktury oraz
aktywnie poszukuje nowych rozwi¹zañ.
W 2017 r. TAURON Dystrybucja zmodernizowa³ blisko 1 300 kmistniej¹cych sieci i 36 g³ównych punktów zasilaj¹cych.
Spó³ka wybudowa³a równie¿ 2 500 km nowych linii wraz z przy³¹czami. Powsta³y tak¿e 4 nowe g³ówne punkty zasilaj¹ce.
Inwestycje prowadzi tak¿e TAURON Ciep³o. W 2017 r. ³¹czna moc wynikaj¹ca z umów z klientami na nowe przy³¹czenia
do sieci ciep³owniczej wynios³a 47,2 MW.
W dniu 30 sierpnia 2017 r. podpisano umowê na dofinansowanie Programu Likwidacji Niskiej Emisji (PLNE)
w 8 miastach aglomeracji œl¹sko-d¹browskiej objêtych nisk¹ emisj¹ tj.: Bêdzin, Chorzów, CzeladŸ, D¹browa Górnicza,
Katowice, Siemianowice Œl¹skie, Sosnowiec, Œwiêtoch³owice. TAURON Ciep³o planuje przy³¹czyæ w ramach PLNE
do koñca 2022 r. oko³o 1300 budynków co stanowi ³¹cznie oko³o 183 MW mocy cieplnej. Docelowo, dziêki budowie
lub modernizacji sieci ciep³owniczych w ramach PLNE,powstanie 100 km nowoczesnych sieci ciep³owniczych
(preizolowanych).
W ramach PLNE, do koñca 2017 r. TAURON Ciep³o zawar³ dodatkowo umowy z klientami na przy³¹czenie budynków
do sieci ciep³owniczej o ³¹cznej mocy 14 MW.
Równoczeœnie dla zagwarantowania stabilnych dostaw, TAURON Dystrybucja na bie¿¹co prowadzi dzia³ania
minimalizuj¹ce ryzyko wyst¹pienia awarii, a tak¿e skracaj¹ce czas reakcji potrzebny na lokalizacjê usterki i jej naprawê.
Sprzyja temu m.in. wdra¿anie nowoczesnego systemu Zarz¹dzania Maj¹tkiem Sieciowym, czy zwiêkszenie stopnia
automatyzacji sieci. Od kilku lat w TAURON funkcjonuj¹ zasady priorytetyzacji potrzeb inwestycyjnych. Maj¹ one
na celu kierowanie nak³adów w miejsca maj¹ce najwiêkszy wp³yw na poprawê bezpieczeñstwa dostaw energii
elektrycznej i efektywnoœci funkcjonowania sieci dystrybucyjnej, w tym poprawê wskaŸników jakoœciowych energii
elektrycznej.
Ponadto, dbaj¹c o komfort i bezpieczeñstwo osób maj¹cych stycznoœæ z energi¹ elektryczn¹ i urz¹dzeniami ni¹
zasilanymi, TAURON Dystrybucja prowadzi kampaniê edukacyjno-informacyjn¹ pod szyldem „Bezpieczniki TAURONA”
skierowan¹ do dzieci i m³odzie¿y. W 2017 r. przygotowano iuruchomiono multimedialn¹ platformê edukacyjn¹,
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
56


zapewniaj¹c¹ nauczycielom, uczniom i rodzicom dostêp do materia³ów edukacyjnych. Czêœæ z nich jest dostosowana
do potrzeb uczniów niepe³nosprawnych. Spó³ka jest równie¿ inicjatorem i wspó³organizatorem innych akcji
spo³ecznych podnosz¹cych poziom niezawodnoœci dostaw energii (np. akcja „Stop dla nielegalnego poboru energii
elektrycznej”).
Wa¿ny element procesu niezawodnego dostarczania energii stanowi¹ innowacyjne rozwi¹zania technologiczne.
W zwi¹zku z tym Grupa Kapita³owa TAURON k³adzie mocny akcent na dzia³alnoœæ w obszarze badañ i rozwoju, których
efektem s¹ nie tylko innowacyjne rozwi¹zania w zakresie m.in. redukcji emisji szkodliwych substancji z procesów
spalania, ale tak¿e nowatorskie produkty i us³ugi dla klientów indywidualnych (np. Pr¹d z elektrykiem 24 h, oferta
„Twoje 300”, Preferencyjne kredyty 0 proc. dla kupuj¹cych kot³y w TAURONIE).
Od 2016 r. dzia³a w wewnêtrznym intranecie Grupy Kapita³owej TAURON Strefa Innowacji, w ramach której organizowane
s¹ konkursy dla pracowników. Jej celem jest promowanie innowacyjnej kultury organizacyjnej i zachêcenie pracowników
do zg³aszania nowatorskich rozwi¹zañ optymalizuj¹cych codzienn¹ pracê. Po rozstrzygniêciu konkursu prace s¹
archiwizowane i dostêpne w Strefie Innowacji dla wszystkich u¿ytkowników. Pierwszy konkurs uruchomiony w Strefie
Innowacji dotyczy³ bezpieczeñstwa w miejscu pracy. W 2017 r. wszystkie projekty nagrodzone w ramach konkursu
„Bezpieczni w pracy” zosta³y wdro¿one. Wœród nich znalaz³y siê np. bêd¹ce kompendium wiedzy z zakresu BHP,
tablice i ksi¹¿eczki bezpieczeñstwa w TAURON WydobycieZG Janina oraz tablice promuj¹ce has³o „Zawsze w dobrej
formie!”, prezentuj¹ce proste æwiczenia dedykowane pracownikom biurowym, rozwieszone we wszystkich lokalizacjach
spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON przy drukarkach sieciowych. W Zespole Badañ i Rozwoju trwa³y te¿ prace nad
kolejnymi inicjatywami anga¿uj¹cymi pracowników w rozwój innowacyjnoœci.
2.10.2. Zorientowanie na klienta
W dobie intensywnych zmian w otoczeniu rynkowym, postêpuj¹cej cyfryzacji i mobilnoœci spo³eczeñstwa nastêpuje
równie¿ widoczna zmiana oczekiwañ klientów, którzy staj¹ siê coraz bardziej aktywni i œwiadomi, oczekuj¹ szerokiej
i kompleksowej oferty oraz nowoczesnych kana³ów obs³ugi. Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom grupy blisko
5,3 mln klientów, a tak¿e zorientowanie na ich potrzeby maswoje odzwierciedlenie w Strategii zrównowa¿onego
rozwoju, w której kwestie zwi¹zane z klientem stanowi¹ dwa wiod¹ce kierunki: „Niezawodnoœæ i jakoœæ dostaw
produktów i us³ug do klienta” oraz „Zorientowanie na klienta i jego potrzeby”.
D¹¿enie do realizacji przyjêtych zobowi¹zañ w tym zakresie odbywa siê na wiele sposobów w ka¿dym z obszarów
³añcucha wartoœci, m.in. poprzez modernizacjê sieci, poszukiwanie rozwi¹zañ podnosz¹cych satysfakcjê klientów,
zapewnienie bezpieczeñstwa interesów klientów, troskê o klientów wra¿liwych i grup defaworyzowanych, a tak¿e
poprzez ci¹g³¹ edukacjê w obszarze efektywnego wykorzystania energii oraz bezpiecznego korzystania z niej.
TAURON na bie¿¹co analizuje rynkowe trendy, jak równie¿ prowadzi cykliczne badania satysfakcji klientów
z oferowanych us³ug i produktów. Dziêki temu Spó³ka starasiê w mo¿liwie najwiêkszym stopniu wychodziæ naprzeciw
oczekiwaniom klientów, zaspokajaj¹c ich obecne oraz przysz³e potrzeby. Jednoczeœnie usprawniane s¹ procedury
reklamacyjne pozwalaj¹ce na szybkie i sprawne reagowanie w sytuacjach zg³oszonych przez klientów zagadnieñ.
Wszystkie dzia³ania sk³adaj¹ce siê na proces obs³ugi klienta prowadzone s¹ zgodnie z najwy¿szymi standardami
etycznymi.
D¹¿¹c do tego, aby relacje z klientem nie ogranicza³y siê wy³¹cznie do œwiadczenia produktów i us³ug, a tak¿e maj¹c
œwiadomoœæ wielu zagro¿eñ, jakie mo¿e napotkaæ klientw ró¿nych aspektach korzystania czy nabywania energii
elektrycznej, TAURON prowadzi akcje edukacyjne skierowane do u¿ytkowników energii.
Funkcje edukacyjno-informacyjne pe³ni m.in. akcja „Energia dla seniora” realizowana przez Zespó³ Rzecznika Praw
Klienta, dzia³aj¹cy w ramach obszaru klienta w TAURON. Inicjatywa dedykowana jest osobom starszym, które
s¹ najbardziej nara¿one na dzia³ania nieuczciwych sprzedawców energii. Ma na celu edukowanie klientów,
jak bezpiecznie poruszaæ siê po rynku energii. Akcja opiera siê na wspó³pracy miêdzysektorowej – biznesu, administracji
publicznej reprezentowanej przez rzeczników konsumentów oraz organizacji pozarz¹dowych, czyli uniwersytetów
III wieku, klubów seniora oraz zwi¹zków emerytów i rencistów. W ramach warsztatów organizowane s¹ zarówno wyk³ady
dla szerokiego grona s³uchaczy, jak i kameralne spotkania edukacyjne.
2.10.3. Badanie satysfakcji klienta
Jednym z kluczowych narzêdzi oceny satysfakcji klienta w Grupie Kapita³owej TAURON jest badanie CSI. Badanie
to jest przeprowadzane cyklicznie, raz w roku na prze³omie II i III kwarta³u, przez niezale¿n¹ agencjê badawcz¹.
Przedmiotowe badanie przeprowadzane jest losowo na wybranej grupie klientów TAURON oraz na grupie klientów
innych firm energetycznych takichjak: ENEA, ENERGA S.A. (ENERGA) i PGE.
Zgodnie z przyjêtym planem badanie CSI, stanowi¹ce jedno z kluczowych narzêdzi oceny satysfakcji klienta w Grupie
Kapita³owej TAURON, zosta³o przeprowadzone w miesi¹cach czerwiec – sierpieñ 2017 r. przez niezale¿n¹ agencjê
badawcz¹ – firmê TNS Polska S.A.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
57


Badaniem objêci zostali wybrani losowo klienci segmentu Gospodarstwa Domowe (1 000 klientów), Ma³a
przedsiêbiorczoœæ (200 klientów) oraz Korporacje i du¿e przedsiêbiorstwa (300 klientów) oraz grupa klientów innych
firm energetycznych takich jak: ENEA, ENERGA i PGE.
W wyniku przeprowadzonych badañ wskaŸnik CSI zosta³ ustalony na nastêpuj¹cym poziomie:
1) Gospodarstwa Domowe – 80 punktów,
2) Ma³a przedsiêbiorczoœæ – 71 punktów,
3) Korporacje i du¿e przedsiêbiorstwa – 77 punktów.
Poni¿szy rysunek przedstawia wyniki badañ przeprowadzonych w segmencie Gospodarstwa Domowe osi¹gniête przez
TAURON w okresie od 2011 r. do 2017 r. oraz wielkoœæ wskaŸnika CSI osi¹gniêtego w 2017 r. na tle innych grup
energetycznych.
Rysunek nr 28. Wyniki badañ obejmuj¹cych gospodarstwa domowe w latach 2011–2017
Poni¿szy rysunek przedstawia wyniki badañ TAURON w porównaniu z innymi Grupami Energetycznymi w 2017 r.
Rysunek nr 29. Wyniki badañ TAURON w porównaniu z innymi Grupami Energetycznymi w 2017 r.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
58


2.10.4. Wp³yw na œrodowisko naturalne
Ochrona œrodowiska w bran¿y energetyczno-wydobywczej jest obszarem kontrolowanym i regulowanym przez
przepisy unijne i krajowe oraz prawo lokalne. W zwi¹zku z tym, dzia³ania w zakresie wp³ywu na œrodowisko s¹ silnie
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ biznesow¹ Grupy Kapita³owej TAURON, zw³aszcza w kontekœcie wspó³czesnych wyzwañ
dotycz¹cych minimalizacji oddzia³ywañ na nie w ca³ym³añcuchu dostaw: od wydobycia, poprzez wytwarzanie
i dystrybucjê do sprzeda¿y energii elektrycznej i ciep³a klientom koñcowym. Maj¹c na wzglêdzie zasady
zrównowa¿onego rozwoju, spó³ki Grupy Kapita³owej TAURON optymalizuj¹ procesy gospodarowania posiadanymi
zasobami (wod¹, surowcami i materia³ami), a tak¿e prowadz¹ aktywn¹ politykê gospodarowania odpadami (zarówno
procesowymi, jak i pozosta³ymi odpadami powstaj¹cymi w wyniku prowadzonej dzia³alnoœci).
Wa¿n¹ rolê w obszarze ochrony œrodowiska pe³ni tak¿e edukacja proekologiczna prowadzona przez poszczególne
spó³ki Grupy Kapita³owej TAURON, skierowana do szerokiejspo³ecznoœci, zarówno do dzieci i m³odzie¿y, jak i osób
doros³ych.
Spó³ki Grupy Kapita³owej TAURON anga¿uj¹ siê aktywnie w liczne programy informacyjno-edukacyjne na temat
ochrony œrodowiska oraz oszczêdzania i poszanowania energii, które kierowane s¹ do pracowników, spo³ecznoœci
lokalnych oraz klientów. Do takich dzia³añ zaliczyæ nale¿ykampaniê edukacyjn¹ na rzecz walki z nisk¹ emisj¹ o tytule
„Oddychaj Powietrzem”, zapocz¹tkowan¹ w 2016 r. i kontynuowan¹ w 2017 r.
Potwierdzeniem powy¿szych dzia³añ by³o przyjêcie w lipcu 2017 r.Polityki œrodowiskowej Grupy TAURON, w której
okreœlono, ¿e Grupa Kapita³owa TAURON bierze odpowiedzialnoœæ za dbanie o œrodowisko naturalne i konsekwencje
korzystania z jego zasobów dla dobra obecnego i przysz³ych pokoleñ, uznaj¹c za wa¿ny spo³eczny obowi¹zek
zapewniania ochrony œrodowiska zarówno w swojej dzia³alnoœci, jak równie¿ wœród swoich klientów i partnerów.
Najwa¿niejsze dzia³ania w dziedzinie ochrony œrodowiska
Spó³ki Grupy Kapita³owej TAURON prowadz¹ odpowiedzialn¹politykê w dziedzinie ochrony œrodowiska oraz dok³adaj¹
nale¿ytej starannoœci, aby zarówno prowadzona dzia³alnoœæ,jakirealizowaneinwestycjeby³yzgodnezwymogami
i uwzglêdnia³y osi¹gniêcia technologiczne w dziedzinie ochrony œrodowiska.
Do najwa¿niejszych dzia³añ w dziedzinie ochrony œrodowiska w 2017 r. prowadzonych w Grupie Kapita³owej TAURON
nale¿a³y:
1) kontynuacja budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, którego oddanie
do eksploatacji wp³ynie znacz¹co na zmniejszenie emisji do atmosfery NO
X,SO 2,CO 2oraz py³ów (TAURON
Wytwarzanie),
2) rozpoczêcie na terenie Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II modernizacji mechanicznej oczyszczalni œcieków
ze wspomaganiem chemicznym (TAURON Wytwarzanie),
3) rozpoczêcie w Elektrowni £aziska modernizacji stanowiska roz³adunku kwasu solnego, wodorotlenku sodu,
siarczanu ¿elazowego do roz³adunku cystern samochodowych oraz rozpoczêcie zabezpieczania terenu
mazutowni przed wnikaniem substancji niebezpiecznych do otoczenia (TAURON Wytwarzanie),
4) wykonanie remontu kapitalnego elektrofiltru nr 1 oraz czêœciowa wymiana oœwietlenia na ledowe w ramach
remontu kapitalnego bloku nr 1 w Elektrowni Siersza (TAURON Wytwarzanie),
5) realizacja Programu Likwidacji Niskiej Emisji (TAURON Ciep³o),
6) modernizacje elektrowni wodnych maj¹ce na celu m.in. ograniczenie ryzyka wycieku oleju i ska¿enia œrodowiska
naturalnego w wyniku awarii instalacji (TAURON EKOENERGIA),
7) rozpoczêcie projektu zwi¹zanego z budow¹ przep³awki dla ryb przy Elektrowni wodnej Marszowice (TAURON
EKOENERGIA),
8) budowa i przebudowa sieci kanalizacji wód sanitarnych i deszczowych ZG Sobieski z przy³¹czeniem do sieci
miejskiej (TAURON Wydobycie),
9) modernizacje stacji maj¹ce na celu zabezpieczenie œrodowiska wodnego (stanowiska transformatorów
wyposa¿one s¹ w misy) oraz likwidacjê uci¹¿liwych Ÿróde³ ha³asu (TAURON Dystrybucja),
10) rozpoczêcie projektu zwi¹zanego z odzyskiem ciep³a w uk³adzie przemia³u kamienia wapiennego
(KW Czatkowice),
11) rozpoczêcie projektu zwi¹zanego z automatycznym systemem zraszania dróg zasilanym wod¹ technologiczn¹
(KW Czatkowice),
12) termomodernizacja stacji obs³ugi samochodów oraz budynku nastawni (KW Czatkowice),
13) modernizacja systemu grzewczego – wykonanie zewnêtrznej sieci gazowej przez Polsk¹ Spó³kê Gazownictwa
sp. z o.o. (PSG) (KW Czatkowice),
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
59


14) przebudowa Wêz³a Przesypowego z zabudow¹ uk³adu odpyleniowego dla ograniczenia emisji niezorganizowanej
(KW Czatkowice),
15) inicjatywy proekologiczne – akcja edukacyjna, rozwijaj¹ca œwiadomoœæ ekologiczn¹ m³odzie¿y: „Sprz¹tanie
Zalewu Pilchowickiego”, w której 159 uczniów z zaprzyjaŸnionych szkó³ znajduj¹cych siê na terenie dzia³ania
TAURON EKOENERGIA wraz z opiekunami i pracownikami TAURON EKOENERGIA po raz 19 posprz¹ta³o
brzegi Zbiornika Pilchowickiego. Zebrano ponad 400studwudziestolitrowych worków œmieci (TAURON
EKOENERGIA),
16) kontynuowanie akcji z lat poprzednich „Bocian Nasz” tj. zabudowa kolejnych platform pod nowo budowane
gniazda bocianie oraz dokonywanie niezbêdnych prac konserwacyjnych na istniej¹cych platformach (TAURON
Dystrybucja).
Celem wy¿szej wymienionych przyk³adowych dzia³añ jest zapewnienie zgodnoœci funkcjonowania Grupy Kapita³owej
TAURON z przepisami dotycz¹cymi ochrony œrodowiska, przy uwzglêdnieniu uwarunkowañ lokalnych, specyfiki
prowadzonej dzia³alnoœci i jednoczesnym d¹¿eniu do zwiêkszenia efektywnoœci.
Minimalizacja negatywnych oddzia³ywañ na œrodowisko
Minimalizacja negatywnych oddzia³ywañ na œrodowisko jest skutecznie realizowana przy uwzglêdnieniu specyfiki
sektora, rozwoju techniki oraz dostêpu do technologii przyjaznych œrodowisku.
Grupa Kapita³owa TAURON na bie¿¹co monitoruje g³ówne aspekty bezpoœredniego i poœredniego wp³ywu na œrodowisko
swojej dzia³alnoœci operacyjnej.
Efekty zwi¹zane z realizacj¹ wieloletniego planu inwestycyjnego zwi¹zanego z dostosowaniem konwencjonalnych
Ÿróde³ w TAURON Wytwarzanie do spe³niania zaostrzonych wymagañ w zakresie emisji do powietrza, pozwoli³y
w 2017 r. na pracê jednostek wytwórczych z wartoœciami znacznie poni¿ej obowi¹zuj¹cych obecnie standardów
emisyjnych NO
X,SO 2, py³ów i niejednokrotnie ju¿ blisko wartoœciprzysz³oœciowych wymagañ œrodowiskowych.
Poni¿sza tabela przedstawia wielkoœci emisji NO
X,SO 2,py³ówiCO 2za 2017 r. z energetycznego spalania paliw dla
wybranych spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON.
Tabela nr 7. Roczne wielkoœci emisji NO
X,SO 2,py³ówiCO 2za 2017 r. z energetycznego spalania paliw
Lp. Nazwa spó³kiEmisja SO 2 (Mg)Emisja NO X (Mg)Emisja Py³y
1
(Mg)Emisja CO 22 (Mg)
1.
TAURON Wytwarzanie w tym: 13 385 13 701 733 14 654 964
Oddzia³ Jaworzno III 3 423 5 438 143 6 919 502
Oddzia³ £aziska 3 430 3 302 182 3 879 920
Oddzia³ £agisza 2 343 2 294 161 1 869 428
Oddzia³ Siersza 2 686 1 706 177 1 538 045
Oddzia³ Stalowa Wola 1 503 961 70 448 069
2.
TAURON Ciep³o w tym: 3 522 1 610 217 1 913 711
ZW Bielsko-Bia³a 979 278 29 500 989
ZW Kamienna Góra
3 52 17 6 17 208 3
ZW Katowice 1 572 660 84 877 950
ZW Tychy 591 543 18 422 857
CC Olkusz 143 39 10 40 239
CC Zawiercie 127 43 9 36 079
Pozosta³e (lokalne ciep³ownie)
3 58 30 61 18 38
3.
KW Czatkowice 3 6 14 5 909
Suma 16 910 15 317 964 16 574 584
1Emisja py³ów ogó³em ze spalania paliw.2Emisja CO 2w rozumieniu EU ETS – wed³ug Raportów Rocznych Emisji CO 2(stan na styczeñ 2017 r., wielkoœæ emisji przed weryfikacj¹). 3Instalacje nie objête EU ETS. Wielkoœæ szacunkowa, przed sprawozdawczoœci¹ realizowan¹ na koniec I kwarta³u 2017 r.
Grupa Kapita³owa TAURON bierze odpowiedzialnoœæ za dbanie o œrodowisko naturalne i konsekwencje korzystania
z jego zasobów. W 2017 r. spó³ki Grupy Kapita³owej TAURON naliczy³y op³aty w ³¹cznej kwocie ok. 38,6 mln z³,
tj. ok. 8% wiêcej ni¿ w 2016 r.
Poni¿sza tabela przedstawia wysokoœæ op³at z tytu³u gospodarczego korzystania ze œrodowiska nale¿nych za 2017 r.
w wybranych spó³kach Grupy Kapita³owej TAURON.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
60


Tabela nr 8. Wysokoœæ op³at z tytu³u gospodarczego korzystania ze œrodowiska nale¿nych za 2017 r.
Lp. Nazwa spó³kiOp³aty za gospodarcze korzystanie
ze œrodowiska nale¿ne za 2017 r.
(tys. z³)
1.
TAURON Wytwarzanie21 012
2.
TAURON Wydobycie13 372
3.
TAURON Ciep³o4074
4.
TAURON Dystrybucja100
2
5.
KW Czatkowice50
6.
TAURON Dystrybucja Serwis12
2
7.
TAURON Obs³uga Klienta1,9
8.
TAURON EKOENERGIA
1 9.
TAURON Sprzeda¿1,6
Suma38 623,5
1£¹czna kwota poni¿ej 800 z³ na rok podlega ustawowemu zwolnieniuz uiszczania op³at za gospodarcze korzystanie ze œrodowiska.2Dane szacunkowe, nie zamkniêto rozliczenia rocznego.
Zrównowa¿ony rozwój
Grupa Kapita³owa TAURON podejmuje dzia³ania maj¹ce na celu poprawê efektywnoœci energetycznej na rzecz
ograniczenia lub nie zwiêkszania stopnia zu¿ycia paliw i energii oraz monitorowanie wp³ywu na klimat.
W 2017 r. w ramach Grupy Kapita³owej TAURON zg³oszono szereg inwestycji zwi¹zanych z popraw¹ efektywnoœci
energetycznej w Obszarach Biznesowych dystrybucji i wydobycia, których bezpoœrednim efektem œrodowiskowym
jest zmniejszenie emisji CO
2. Efekt ten zosta³ czêœciowo potwierdzony poprzez przyznanie tzw. „bia³ych” certyfikatów
w wyniku rozstrzygniêtego w lipcu 2017 r. przetargu realizowanego przez Prezesa URE na wczeœniej obowi¹zuj¹cych
zasadach tj. zasadach z 2016 r. Pozosta³a czêœæ efektu bêdzie dopiero potwierdzana w 2018 r. poprzez przyznanie
œwiadectw praw maj¹tkowych wed³ug nowych zasad znowelizowanej ustawy o efektywnoœci energetycznej.
Ponadto w 2017 r. przeprowadzono dla wszystkich Obszarów Biznesowych Grupy Kapita³owej TAURON audyt
efektywnoœci energetycznej w celu zidentyfikowania obszarów do optymalizacji.
Jakkolwiek podstawa produkcji Grupy Kapita³owej TAURON realizowana jest w ramach tradycyjnej energetyki
bazuj¹cej na sta³ych paliwach kopalnych, to Grupa Kapita³owa TAURON w swoim wolumenie produkcji uwzglêdnia
wysokosprawne wytwarzanie energii elektrycznej i ciep³a w uk³adzie kogeneracji oraz uzupe³nia swoj¹ ofertê o energiê
wytwarzan¹ w Ÿród³ach odnawialnych lub w generacji opartej o gaz, co znajduje odzwierciedlenie w iloœci praw
maj¹tkowych do œwiadectw pochodzenia wyprodukowanej energii elektrycznej:

992 292 MWh, tzw. „zielone” certyfikaty,

1 396 911 MWh, tzw. „czerwone” certyfikaty,

1 100 MWh, tzw. „¿ó³te” certyfikaty.
Poni¿szy rysunek przedstawia strukturê praw maj¹tkowych do œwiadectw pochodzenia uzyskanych w Grupie Kapita³owej
TAURON w 2017 r.
Rysunek nr 30. Struktura praw maj¹tkowych do œwiadectw pochodzenia (MWh)
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
61


Gospodarka produktami ubocznymi
W trosce o œrodowisko naturalne GrupaKapita³owa TAURON minimalizuje iloœæ deponowanych w œrodowisku odpadów
poprzez wprowadzanie ich na rynek do wykorzystywania, jako substytutów materia³ów naturalnych.
Odpady wytwarzane w Grupie Kapita³owej TAURON wykorzystywane s¹ g³ównie w bran¿ach: budowlanej, drogowej
i górniczej. Stosowane s¹ w szerokim zakresie przez cementownie i betoniarnie. S³u¿¹ one równie¿ jako materia³
do rekultywacji terenów niekorzystnie przekszta³conych.
W 2017 r. energetyka konwencjonalna Grupy Kapita³owej TAURON wytworzy³a oko³o 2,2 mln Mg odpadów
paleniskowych, z czego 99,76% zosta³o rynkowo zagospodarowanych, a tylko 0,24% umieszczono bezpoœrednio
na sk³adowiskach.
Poni¿szy rysunek przedstawia strukturê zagospodarowania odpadów energetycznych.
Rysunek nr 31. Struktura zagospodarowania odpadów energetycznych
W 2017 r. wydobycie wêgla kamiennego w Grupie Kapita³owej TAURON wygenerowa³o 1,1 mln Mg odpadów
wydobywczych oraz 1,4 Mg pe³nowartoœciowych produktówna bazie kruszyw wydobywczych. Wytworzone produkty
znalaz³y swoje zastosowanie w ró¿nych ga³êziach przemys³u, miêdzy innymi w budownictwie i górnictwie.
100% wolumenu wytworzonych odpadów zosta³o gospodarczo wykorzystane.
Poni¿szy rysunek przedstawia strukturê zagospodarowania odpadów wydobywczych.
Rysunek nr 32. Struktura zagospodarowania odpadów wydobywczych
Grupa Kapita³owa TAURON d¹¿y do wdro¿enia modelu gospodarki obiegu zamkniêtego. Planuje siê aby maksimum
wytwarzanych odpadów procesowych wykorzystywaæ w ramach Grupy Kapita³owej TAURON, ograniczaj¹c tym samym
zu¿ycie surowców naturalnych oraz œlad wêglowy produktu.
2.10.5. Dzia³alnoœæ sponsoringowa
W 2017 r. TAURON dokona³ istotnych zmian w regulacjach dotycz¹cych dzia³alnoœci sponsoringowej. Wprowadzono
noweZasady prowadzenia dzia³alnoœci sponsoringowej w Grupie TAURONuwzglêdniaj¹ce rekomendacjeDobrych
praktyk w zakresie prowadzenia dzia³alnoœci sponsoringowej przez spó³ki z udzia³em Skarbu Pañstwa. PrzyjêtoStrategiê
sponsoringu Grupy TAURON na lata 2018–2025.Dzia³alnoœæ sponsoringowa by³a prowadzona w oparciu oPlan
prowadzenia dzia³alnoœci sponsoringowej przez Grupê TAURON w 2017 roku, przyjêty przez Zarz¹d i pozytywnie
zaopiniowany przez Radê Nadzorcz¹.
G³ównym celem dzia³alnoœci sponsoringowej w Grupie Kapita³owej TAURON jest wspieranie jej celów biznesowych
i komunikacyjnych w powi¹zaniu zeStrategi¹ Grupy TAURON na lata 2016–2025.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
62


Dzia³alnoœæ sponsoringowa by³a prowadzona na podstawiewynegocjowanych umów wed³ug zestandaryzowanej treœci
zapisów. Ponadto dzia³alnoœæ ta by³a na bie¿¹co monitorowana, analizowana i raportowana poprzez szczegó³owe
sprawozdania z realizacji umów sponsoringowych, badania i analizy prowadzone w cyklach kwartalnym, pó³rocznym
i rocznym przez wyspecjalizowane podmioty zewnêtrzne oraz nadzór sprawowany przez spó³ki Grupy Kapita³owej
TAURON.
Zgodnie z wdro¿onymi procedurami dokonywana by³a ocena efektywnoœci prowadzonych dzia³añ poprzez badania
opinii, pomiar wielkoœci i wartoœci ekspozycji marki w mediach w kontekœcie prowadzonych dzia³añ, a tak¿e pomiar
wp³ywu na wsparcie sprzeda¿y, z raportowaniem osi¹gniêtych wyników. Niezale¿ny podmiot badawczy oszacowa³
wstêpnie w wyniku pomiaru efektywnoœci promocyjnej uzyskany ekwiwalent reklamowy w odniesieniu do dzia³añ
zakoñczonych w 2017 r. Zestawiaj¹c tak uzyskan¹ wartoœæ sumaryczn¹ do sumy wszystkich nak³adów wynikaj¹cych
z odnoœnych umów sponsoringowych uzyskano wspó³czynnik zwrotu ROI na poziomie ok. 7,2 z³. Oznacza to,
¿e ka¿da z³otówka wydatkowana na te cele przynios³a korzyœci promocyjne Grupie Kapita³owej TAURON, których
wartoœæ jest niezale¿nie, wstêpnie oszacowana na ok. 7,2 z³. Trwaj¹ca weryfikacja ww. wartoœci nie powinna istotnie
zmieniæ wartoœci tego wspó³czynnika.
Potwierdzeniem efektywnoœci finansowej prowadzonych dzia³añ jest wysokie pozycjonowanie marki TAURON
w niezale¿nym raporcie badawczymSponsoring Monitor 2017, który stanowi jedyne tego rodzaju Ÿród³o informacji
na rynku polskim. Wed³ug tego opracowania, TAURON zajmuje siódm¹ lokatê w zestawieniu TOP 10 sponsorów
ogó³em oraz pozostaje najbardziej zauwa¿alnym sponsorem w zestawieniu ze swoimi bezpoœrednimi konkurentami.
W rankingu, bêd¹cym wynikiem badañ opinii, sklasyfikowano ponad 200 marek. Pomimo relatywnie ni¿szych nak³adów
na sponsoring w porównaniu z niektórymi bezpoœrednimikonkurentami, TAURON odnotowa³ lepszy wynik zajmuj¹c
miejsceo3pozycjewy¿szeni¿kolejnagrupa,znajduj¹csiêwœcis³ej czo³ówce najbardziej zauwa¿alnych sponsorów.
Z uwagi na relatywnie niski poziom wydatków na sponsoringw Grupie Kapita³owej TAURON pozycja w tym zestawieniu
mo¿e byæ traktowana jako istotnie bardzo wysoka. Bior¹c pod uwagê orientacyjn¹ wartoœæ rynku sponsoringu w Polsce
wed³ug danychSponsoring Insightoraz dane z ww. rankingu mo¿na ekstrapolowaæ, ¿e uzyskany efekt daje Grupie
Kapita³owej TAUON 9–11% udzia³ w rynku – co w porównaniuz innymi podmiotami z sektora elektroenergetycznego
jest wynikiem stawiaj¹cym TAURON w pozycji lidera efektywnoœci i skutecznoœci inwestowanych w tê dzia³alnoœæ
œrodków.
W 2017 r. dzia³alnoœæ sponsoringowa by³a prowadzona przez TAURON i TAURON Sprzeda¿. Obie spó³ki realizowa³y
³¹cznie 24 projekty z 16 kontrahentami. Wstêpne dane dotycz¹ce osi¹gniêtych ekwiwalentów reklamowych
dotycz¹cych dzia³añ zakoñczonych w 2017 r. wskazuj¹, ¿e najlepsze wyniki osi¹gnê³y dzia³ania w ramach projektów
z zakresu sportu profesjonalnego, tj. KS Vive TAURON Kielce, Lang Team (m.in. Tour de Pologne) i Polski Zwi¹zek
Narciarski. Spoœród projektów w trakcie realizacji wysokim potencja³em charakteryzowa³y siê dzia³ania takie jak
sponsorowanie TAURON Areny Kraków.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
63


3. ZARZ¥DZANIE RYZYKIEM W GRUPIE KAPITA£OWEJ TAURON
3.1. Cel i zasady zarz¹dzania ryzykiem
Ryzyko w Grupie Kapita³owej TAURON rozumiane jest jako niepewne zdarzenie lub grupa zdarzeñ, które, jeœli zajd¹,
bêd¹ mia³y wp³yw na osi¹gniêcie zdefiniowanych celów strategicznych dla Grupy Kapita³owej TAURON, zarówno
w sposób negatywny (zagro¿enie), jak i pozytywny (szansa, okazja).
Dbaj¹c o realizacjê obowi¹zuj¹cej Strategii, Spó³ka realizuje proces zarz¹dzania ryzykiem wystêpuj¹cym w dzia³alnoœci
Grupy Kapita³owej TAURON. Do podstawowych celów zarz¹dzania ryzykiem nale¿y zapewnienie szeroko rozumianego
bezpieczeñstwa dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej TAURON. Wszczególnoœci zarz¹dzanie ryzykiem ma zapewniæ Grupie
Kapita³owej TAURON zwiêkszenie przewidywalnoœci osi¹gniêcia celów strategicznych, w tym stabilne kreowanie
wyniku finansowego.
Zarz¹dzanie ryzykiem w Grupie Kapita³owej TAURON:
1) obejmuje wszystkie elementy ³añcucha wartoœci,
2) zapewnia centralizacjê funkcji pomiaru, monitoringu i kontroli ryzyka, a tak¿e mo¿liwoœæ oceny pe³nego profilu
ryzyka w organizacji i spójne zasady zarz¹dzania nim,
3) zapewnia niezale¿noœæ funkcji podejmowania ryzyka od jego kontroli i monitoringu,
4) zapewnia jasny podzia³ kompetencji i odpowiedzialnoœci, w szczególnoœci poprzez wprowadzenie funkcji
w³aœcicielstwa ryzyka,
5) jest procesem aktywnym, nakierowanym na odpowiednio wczesn¹ identyfikacjê zagro¿eñ, pozwalaj¹c¹
na podejmowanie dzia³añ prewencyjnych,
6) jest procesem systematycznym i nieustannie doskonalonym, co pozwala na bie¿¹co dostosowywaæ go
do specyfiki i struktury organizacyjnej Grupy Kapita³owej TAURON, jak równie¿ do zmieniaj¹cego siê otoczenia,
7) k³adzie du¿y nacisk na budowanie œwiadomoœci, szkolenia i zachêcanie pracowników do wykorzystywania wiedzy
o ryzykach w codziennych dzia³aniach,
8) wspó³tworzy w Grupie Kapita³owej TAURON system kontroli wewnêtrznej, stanowi¹c obok funkcji zapewnienia
zgodnoœci oraz zarz¹dzania bezpieczeñstwem element modelu trzech linii obrony.
3.2. Zarz¹dzanie ryzykiem w „Modelu trzech linii obrony”
Celem zapewnienia bezpieczeñstwa funkcjonowania organizacji w Grupie Kapita³owej TAURON funkcjonuje „Model
trzech linii obrony” obejmuj¹cy kontrolê wewnêtrzn¹, niezale¿n¹ kontrolê w ramach drugiej linii obrony oraz kontrolê
instytucjonaln¹. W szczególnoœci funkcja zarz¹dzania ryzykiem wspó³tworzy w Grupie Kapita³owej TAURON system
kontroli wewnêtrznej, stanowi¹c, obok funkcji zapewnienia zgodnoœci oraz zarz¹dzania bezpieczeñstwem, element
drugiej linii obrony.
Poni¿szy rysunek przedstawia „Model trzech linii obrony”.
Rysunek nr 33. Model trzech linii obrony
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
64


Funkcje poszczególnych linii obrony:
jednostki biznesowe, zobowi¹zane do bie¿¹cej kontroli wbudowanej w realizowane zadania oraz
do kontroli funkcjonalnej.
a) funkcja zarz¹dzania ryzykiem realizowana zgodnie z przyjêt¹Strategi¹ zarz¹dzania ryzykiem
korporacyjnym w Grupie TAURONi szczegó³owymi politykami dotycz¹cymi g³ównych kategorii
ryzyka,
b) funkcja zapewnienia zgodnoœci rozumiana jako dostosowanie organizacji do obowi¹zuj¹cych
regulacji prawnych,
c) funkcja zapewniania bezpieczeñstwa informacji oraz bezpieczeñstwa technicznego.
audyt wewnêtrzny odpowiedzialny za kreowanie systemu kontroli wewnêtrznej i prawid³owego
funkcjonowania modelu trzech linii obrony.
Poni¿szy rysunek przedstawia zarz¹dzanie ryzykiem jako funkcjê drugiej linii obrony.
Rysunek nr 34. Zarz¹dzanie ryzykiem jako funkcja drugiej linii obrony
3.3. Proces zarz¹dzania ryzykiem i jego uczestnicy
Proces zarz¹dzania ryzykiem korporacyjnym zapewnia ca³oœciowe i spójne zasady zarz¹dzania ryzykiem powi¹zane
miêdzy sob¹ metodycznie i informacyjnie. Proces zarz¹dzania ryzykiem korporacyjnym to ci¹g³e dzia³ania obejmuj¹ce
identyfikacjê ryzyka, ocenê ryzyka, planowanie reakcji na ryzyko, wdra¿anie przyjêtej reakcji na ryzyko oraz
komunikacjê pomiêdzy uczestnikami procesu zarz¹dzania ryzykiem.
Poni¿szy rysunek przedstawia proces zarz¹dzania ryzykiem.
Rysunek nr 35. Proces zarz¹dzania ryzykiem
Identyfikacja ryzykapolega na ustaleniu potencjalnych zdarzeñ mog¹cych wp³yn¹æ na realizacjê celów biznesowych
Grupy Kapita³owej TAURON.
Ocena ryzykapolega na okreœleniu mo¿liwych finansowych i niefinansowych skutków materializacji ryzyka
wp³ywaj¹cego na realizacjê okreœlonych celów.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
65
III linia obrony to:
I linia obrony to:
II linia obrony to:
Identyfikuj Wdra¿aj
Planuj
Oceniaj Komunikacja


Planowaniepolega na przygotowaniu dedykowanych reakcji dlazidentyfikowanego ryzyka celem osi¹gniêcia
po¿¹danych rezultatów.
Wdra¿anie reakcji na ryzykopolega na wprowadzeniu w ¿ycie przygotowanych w procesie planowania reakcji
na zidentyfikowane ryzyko.
Komunikacjapolega na ci¹g³ym przep³ywie informacji pomiêdzy uczestnikami procesu, który ma zapewniæ pe³n¹
wiedzê na temat bie¿¹cego stanu ryzyka oraz skutecznoœci dzia³añ prowadzonych w ramach reakcji na ryzyko.
Elementem tego procesu jest równie¿ okresowe raportowanie o ryzyku.
Poni¿szy rysunek przedstawia proces zarz¹dzania ryzykiem.
Rysunek nr 36. Schemat zarz¹dczej komunikacji ryzyka
3.4. Architektura systemu zarz¹dzania ryzykiem korporacyjnym (ERM 3)
Funkcjonuj¹cy na poziomie Grupy Kapita³owej TAURONSystem zarz¹dzania ryzykiem korporacyjnym (System
ERM)stanowi zbiór zasad, standardów oraz narzêdzi pozwalaj¹cych na realizacjê podstawowego celu zarz¹dzania
ryzykiem, jakim jest szeroko rozumiane zapewnienie bezpieczeñstwa funkcjonowania Grupy Kapita³owej TAURON.
System ten regulowany jest poprzez dokument pn.Strategia Zarz¹dzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie TAURON,
który definiuje ramy oraz zasady zarz¹dzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapita³owej TAURON oraz ma na celu
zapewnienie spójnoœci zarz¹dzania poszczególnymi kategoriami ryzyka, które zosta³y uszczegó³owione w odrêbnych
regulacjach, dostosowanych do specyfiki poszczególnych grup zagro¿eñ.
Poni¿szy rysunek przedstawia system ERM.
Rysunek nr 37. System ERM
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
66
3ang. Enterprise Risk Managment


Szczegó³owy opis zasad i narzêdzi zarz¹dzania poszczególnymi kategoriami ryzyka zosta³ zamieszczony w dalszej
czêœci niniejszego rozdzia³u.
Centrum systemu stanowi proces zarz¹dzania ryzykiem, który szczegó³owo opisany zosta³ w punkcie 3.3. niniejszego
sprawozdania. Architektura systemu ERM obejmuje ponadtoelementy, które maj¹ zapewniæ skuteczne funkcjonowanie
procesu, w tym:
narzêdzia zarz¹dzania ryzykiem,
model ryzyk,
zasady kontroli i monitorowania,
organizacjê systemu ERM.
Poni¿szy rysunek przedstawia architekturê systemu ERM.
Rysunek nr 38. Architektura systemu ERM
Narzêdzia zarz¹dzania ryzykiemobejmuj¹ elementy pozwalaj¹ce na skuteczne realizowanie poszczególnych etapów
procesu, takie jak kwestionariusz identyfikacji ryzyk, kartêryzyka, rejestr ryzyka, model ryzyk, mapê ryzyka, tolerancjê
na ryzyko.
W ramachorganizacji systemu ERMzdefiniowano role i odpowiedzialnoœci uczestników procesu zarz¹dzania
ryzykiem w Grupie Kapita³owej TAURON. W procesie uczestnicz¹ w szczególnoœci: Rada Nadzorcza TAURON, Komitet
Audytu Rady Nadzorczej TAURON, Zarz¹d TAURON, Komitet Ryzyka, Dyrektor Wykonawczy ds. Ryzyka w TAURON,
Dyrektor Wykonawczy ds. Audytu Wewnêtrznego w TAURON, Zarz¹dy spó³ek zale¿nych, W³aœciciele Ryzyk,
Koordynatorzy Zarz¹dzania Ryzykiem oraz Wykonawcy reakcji na ryzyko.
Poni¿szy rysunek przedstawia strukturê organizacyjn¹ i dokumentacjê procesu zarz¹dzania ryzykiem.
Rysunek nr 39. Struktura organizacyjna i dokumentacja procesu zarz¹dzania ryzykiem
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
67


Model ryzykaokreœla spójn¹ klasyfikacjê ryzyka, umo¿liwiaj¹c jego jednolite i kompleksowe ujêcie na poziomie ca³ej
Grupy Kapita³owej TAURON. Ka¿de zidentyfikowane ryzyko przyporz¹dkowywane jest do okreœlonych kategorii
i podkategorii.
Poni¿szy rysunek przedstawia g³ówne kategorie ryzyka okreœlone przez Grupê Kapita³ow¹ TAURON wraz z liczb¹
kluczowych zagro¿eñ:
Rysunek nr 40. Liczba monitorowanych ryzyk w podziale na kategorie
W ramach realizacjizasad kontroli i monitorowania ryzykaZarz¹d TAURON zatwierdza tolerancjê na ryzyko, bior¹c
pod uwagê specyfikê i zakres dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej TAURON. Poziom tolerancji okreœla wartoœciowo
maksymaln¹ dopuszczaln¹ wielkoœæ ekspozycji na ryzyko w Grupie Kapita³owej TAURON, a zasady pomiaru
poszczególnych ryzyk w organizacji zapewniaj¹ spójnoœæ pomiaru ryzyka ze stosowan¹ definicj¹ tolerancji. Tolerancja
na ryzyko stanowi podstawê do alokacji jej wysokoœci na Limity globalne dedykowane do pojedynczego lub wielu
ryzyk kluczowych. Nastêpnie w obrêbie zarz¹dzania ryzykiem kluczowym Limity globalne alokowane s¹ na limity
operacyjne.
Uzupe³niaj¹ce narzêdzie s³u¿¹ce do monitorowania ryzyka i jego kontroli stanowi System Wczesnego Ostrzegania
oparty o katalog Kluczowych WskaŸników Ryzyka (KRI – ang.Key Risk Indicator) oraz WskaŸników Wczesnego
Ostrzegania (EWI – ang.Early Warning Indicator). Funkcjonuj¹cy w oparciu o wskaŸniki KRI i EWI system umo¿liwia
odpowiednio wczesn¹ identyfikacjê zagro¿eñ poprzez pomiar przyczyn poszczególnych zagro¿eñ. Jednoczeœnie
system ten pozwala na odpowiednio wczesne podejmowaniedzia³añ zaradczych, przed faktyczn¹ materializacj¹
poszczególnych zagro¿eñ.
3.4.1. Zarz¹dzanie ryzykiem handlowym
Zarz¹dzanie ryzykiem handlowym w Grupie Kapita³owej TAURON rozumiane jest jako ograniczenie nieplanowanej
zmiennoœci wyniku operacyjnego Grupy Kapita³owej TAURON wynikaj¹cej z fluktuacji cen rynków towarowych
oraz odchyleñ wolumenu w poszczególnych obszarach dzia³alnoœci handlowej Grupy Kapitanowej TAURON. Ryzyko
handlowe, z uwagi na specyfikê prowadzonej dzia³alnoœci, stanowi jedno z kluczowych ryzyk w Grupie Kapita³owej
TAURON. W sk³ad Grupy Kapita³owej TAURON wchodz¹ spó³ki zarówno z Obszaru Wydobycia, Obszaru Wytwarzania,
jak równie¿ Obszaru Sprzeda¿y. W zwi¹zku z wystêpowaniem przeciwstawnych pozycji w tych Obszarach ryzyko
w pewnym stopniu naturalnie siê dywersyfikuje, z uwagi jednak na niepe³ne zbilansowanie tych Obszarów, jak równie¿
odmienny charakter ekspozycji Grupa Kapita³owa TAURON wykazuje wra¿liwoœæ na zmiennoœæ cen energii
elektrycznej, gazu oraz produktów powi¹zanych.
W celu efektywnego zarz¹dzania t¹ grup¹ ryzyk stworzono system zarz¹dzania ryzykiem handlowym powi¹zany
organizacyjnie i informacyjnie z funkcjonuj¹c¹ na poziomie Grupy Kapita³owej TAURON strategi¹ zabezpieczenia
pozycji handlowej. W szczególnoœci funkcjonuj¹caPolityka zarz¹dzania ryzykiem handlowym w Grupie TAURON
wprowadza system wczesnego ostrzegania oraz system limitowania ekspozycji na ryzyko w poszczególnych obszarach
handlowych. Podstawow¹ miarê operacyjn¹ ryzyka rynkowego w Grupie Kapita³owej TAURON stanowi miara
wartoœci nara¿onej na ryzyko Value at Risk okreœlaj¹ca maksymaln¹ dopuszczaln¹ zmianê wartoœci pozycji w zadanym
horyzoncie czasowym i na okreœlonym poziomie prawdopodobieñstwa. Value at Risk stanowi dynamiczn¹ miarê
ryzyka, która w odró¿nieniu od miar statycznych charakteryzuje siê w³asnoœci¹ wyprzedzaj¹c¹, pozwalaj¹c¹ na
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
68


okreœlanie mo¿liwych negatywnych skutków jeszcze przed ich faktycznym wyst¹pieniem. Obszar ryzyka, maj¹c jednak
œwiadomoœæ pewnych ograniczeñ tego typu miar statystycznych, korzysta równie¿ z szeregu uzupe³niaj¹cych miar
ryzyka s³u¿¹cych zapewnieniu bezpiecznego funkcjonowania obszarów handlowych.
Struktura organizacyjna systemu zarz¹dzania ryzykiem handlowym przewiduje œcis³y podzia³ kompetencji, w ramach
którego zarz¹dzanie ryzykiem jest zdecentralizowane, przy czym sterowanie i kontrola ryzyka odbywa siê centralnie
z poziomu TAURON. W szczególnoœci elementem struktury organizacyjnej systemu zarz¹dzania ryzykiem handlowym
jest podzia³ dzia³alnoœci handlowej Grupy Kapita³owej TAURON na Front, Middle oraz Back Office. Taki podzia³ zadañ
ma na celu zapewnienie niezale¿noœci funkcji operacyjnych realizowanych przez Front Office od funkcji kontroli ryzyka
realizowanego przez Obszar Ryzyka oraz zapewnia odpowiedni poziom elastycznoœci operacyjnej. Na potrzeby
procesu zarz¹dzania ryzykiem zak³ada siê takie umiejscowienie odpowiedzialnoœci, aby zapewniæ optymalne podejœcie
do danego typu zagro¿enia, wykorzystuj¹c w szczególnoœci efekt skali oraz efekt synergii. Takie podejœcie zapewnia
efektywnoœæ prowadzonych procesów handlowych oraz w³aœciwy nadzór nad jednym z g³ównych procesów
biznesowych prowadzonych w ramach Grupy Kapita³owej TAURON.
Poni¿szy rysunek przedstawia podzia³ dzia³alnoœci handlowej Grupy Kapita³owej TAURON.
Rysunek nr 41. Podzia³ dzia³alnoœcihandlowej Grupy Kapita³owej TAURON
3.4.2. Zarz¹dzanie ryzykiem finansowym
TAURON, w ramach zarz¹dzania ryzykiem finansowym, zarz¹dza ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej,
w oparciu o zasady i standardy zgodne z najlepszymi praktykami w tym zakresie. G³ównym celem zarz¹dzania
tymi ryzykami jest minimalizacja wra¿liwoœci przep³ywów pieniê¿nych TAURON na czynniki ryzyka finansowego oraz
minimalizacja kosztów finansowych i kosztów zabezpieczenia w ramach transakcji z wykorzystaniem instrumentów
pochodnych. TAURON w przypadkach, w których jest to mo¿liwe i ekonomicznie uzasadnione, wykorzystuje
instrumenty pochodne, których charakterystyka pozwala na zastosowanie rachunkowoœci zabezpieczeñ.
W obrêbie ryzyk finansowych TAURON identyfikuje i aktywnie zarz¹dza równie¿ ryzykiem p³ynnoœci rozumianym
jako mo¿liwoœæ utraty lub ograniczenie zdolnoœci do regulowania bie¿¹cych wydatków ze wzglêdu na nieadekwatn¹
wielkoœæ lub strukturê p³ynnych aktywów w stosunku do zobowi¹zañ krótkoterminowych lub niedostateczny poziom
rzeczywistych wp³ywów netto z dzia³alnoœci operacyjnej. Sytuacja p³ynnoœciowa TAURON jest na bie¿¹co
monitorowana pod k¹tem ewentualnych odchyleñ od zak³adanych planów, a dostêpnoœæ zewnêtrznych Ÿróde³
finansowania, których kwota istotnie przewy¿sza oczekiwanezapotrzebowanie w krótkim okresie, mityguje ryzyko utraty
p³ynnoœci. W tym celu TAURON stosuje okreœlone zasady wyznaczania pozycji p³ynnoœciowej zarówno poszczególnych
spó³ek, jak i ca³ej Grupy Kapita³owej TAURON, co pozwala zabezpieczyæ œrodki na pokrycie ewentualnej luki
p³ynnoœciowej, zarówno poprzez alokacjê œrodków pomiêdzy spó³kami (mechanizm cash pool), jak równie¿
z wykorzystaniem finansowania zewnêtrznego, w tym kredytów w rachunkach bie¿¹cych.
Ryzyko zwi¹zane z finansowaniem jest identyfikowane na trzech poziomach:
1) ryzyko niepozyskania nowego finansowania, rozumiane jako brak mo¿liwoœci pozyskania nowego finansowania,
co skutkowa³oby wstrzymaniem procesu inwestycyjnego b¹dŸ brakiem mo¿liwoœci zrefinansowania obecnego
d³ugu,
2) ryzyko wzrostu kosztów rozumiane jako wzrost mar¿y finansowania,
3) ryzyko wypowiedzenia finansowania w przypadku z³amania kowenantów i koniecznoœci sp³aty bie¿¹cego
finansowania.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
69


W ramach minimalizacji ryzyka zwi¹zanego z finansowaniem TAURON prowadzi politykê pozyskiwania finansowania
z wyprzedzeniem wynosz¹cym co najmniej 24 miesi¹ce w stosunku do planowanej daty jego wykorzystania. Oznacza to
posiadanie przez TAURON podpisanych programów gwarantowanego finansowania b¹dŸ te¿ zabezpieczenie tego
finansowania poprzez zgromadzenie œrodków na rachunkach TAURON. Taka polityka ma na celu przede wszystkim
zapewnienie wiêkszego komfortu w pozyskiwaniu finansowania zewnêtrznego oraz zmniejszenie ryzyka zaci¹gniêcia
nowych zobowi¹zañ w niekorzystnych warunkach rynkowych. Jednoczeœnie Spó³ka dywersyfikuje Ÿród³a finansowania
prowadz¹c aktywne dzia³ania w zakresie pozyskiwania ró¿nych instrumentów d³u¿nych, równie¿ poza rynkiem polskim.
3.4.3. Zarz¹dzanie ryzykiem kredytowym
Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako mo¿liwoœæ poniesienia straty z tytu³u braku wywi¹zania siê partnerów
handlowych Ryzyko kredytowe jest rozumiane jako mo¿liwoœæ poniesienia straty z tytu³u niewywi¹zania siê partnerów
handlowych ze zobowi¹zañ kontraktowych. Grupa Kapita³owa TAURON posiada zdecentralizowany system
zarz¹dzania ryzykiem kredytowym, jednak kontrola, limitowanie i raportowanie tej kategorii ryzyka odbywa siê
centralnie, na poziomie Spó³ki dominuj¹cej. Funkcjonuj¹caPolityka Zarz¹dzania Ryzykiem Kredytowym w Grupie
TAURONokreœla zasady zarz¹dzania ryzykiem kredytowymna poziomie Grupy Kapita³owej TAURON, maj¹ce
skutecznie zminimalizowaæ wp³yw tego ryzyka na realizacjê celów Grupy Kapita³owej TAURON.
Zarz¹dzanie ryzykiem kredytowym ma postaæ sterowania poziomem ekspozycji kredytowej, generowanej w momencie
zawierania kontraktów przez spó³ki Grupy Kapita³owej TAURON. Generaln¹ zasad¹ jest, ¿e przed zawarciem kontraktu
ka¿dy podmiot poddawany jest badaniu kondycji finansowej i otrzymuje limit kredytowy, stanowi¹cy ograniczenie
maksymalnej ekspozycji z tytu³u zaanga¿owania handlowego. Ekspozycja kredytowa jest w tym kontekœcie rozumiana
jako kwota, która mo¿e zostaæ utracona, jeœli kontrahent nie wywi¹¿e siê ze swoich zobowi¹zañ w okreœlonym czasie
(z uwzglêdnieniem wartoœci wniesionych przez niego zabezpieczeñ). Ekspozycjê kredytow¹ wylicza siê na aktualny
dzieñ i dzieli siê j¹ na ekspozycjê z tytu³u p³atnoœci i ekspozycjê zast¹pienia.
Poni¿szy rysunek przedstawia sk³adowe ekspozycji kredytowej.
Rysunek nr 42. Sk³adowe ekspozycji kredytowej
Na podstawie wartoœci ekspozycji oraz oceny kondycji finansowej poszczególnych klientów wartoœæ ryzyka
kredytowego, na jakie nara¿ona jest Grupa Kapita³owa TAURON, jest wyliczana z wykorzystaniem metody Credit Value
at Risk. Jest to metoda analityczna, która poprzez matematyczny model symulacji Monte Carlo oblicza wartoœæ
nara¿on¹ na ryzyko na podstawie rozk³adu prawdopodobieñstwa straty ca³kowitej.
3.4.4. Zarz¹dzanie ryzykiem operacyjnym
Ryzyko operacyjne jest rozumiane jako mo¿liwoœæ poniesienia straty wskutek nieodpowiednich lub zawodnych
procedur wewnêtrznych, b³êdów ludzi i systemów lub w wyniku zdarzeñ zewnêtrznych. Obejmuje ono tak¿e ryzyko
prawne, ryzyko reputacji oraz ryzyko braku zgodnoœci. Ryzyko operacyjne, z uwagi na specyficzny charakter zagro¿eñ
oraz mo¿liwoœci zarz¹dzania nim, stanowi odrêbn¹ grupêryzyka wystêpuj¹cego w dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej
TAURON. Przedmiotowe ryzyko jest zjawiskiem z³o¿onym, wystêpuje w ka¿dym procesie i rodzaju dzia³alnoœci,
jest wielowymiarowe i dotyczy ró¿nego rodzaju dzia³añ ioperacji. W szczególnoœci poziom ekspozycji na czynniki
ryzyka operacyjnego jest powi¹zany z wielkoœci¹ i z³o¿onoœci¹ struktury organizacyjnej, liczb¹ i z³o¿onoœci¹
systemów IT oraz z liczb¹ prowadzonych procesów biznesowych. Ryzyko operacyjne charakteryzuje siê brakiem
mo¿liwoœci ca³kowitej eliminacji jegoŸróde³, a analiza jego czynników i parametrów (m.in. czêstoœci i dotkliwoœci),
a tak¿e ich ocena wymaga stosowania z³o¿onych metod pomiaru i analizy.
W celu skutecznego zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym Grupa Kapita³owa TAURON stosuje odpowiednie narzêdzia,
zaprezentowane na poni¿szym schemacie. W szczególnoœcizalicza siê do nich profil ryzyka operacyjnego, bazê
zdarzeñ operacyjnych, limit globalny na ryzyko operacyjne oraz powi¹zany system limitów operacyjnych, a tak¿e
funkcjonuj¹cy w szerokim zakresie system wczesnego ostrzegania.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
70


Poni¿szy rysunek przedstawia narzêdzia systemu zarz¹dzania ryzykiem.
Rysunek nr 43. Narzêdzia systemu zarz¹dzania ryzykiem
Globalny limit na ryzyko operacyjnejest podstawowym narzêdziem kontroli ryzyka operacyjnego i stanowi alokacjê
tolerancji na ryzyko przyjêtej w Grupie Kapita³owej TAURON. Limit globalny na ryzyko operacyjne mo¿e byæ w dalszej
kolejnoœci alokowany na poszczególne obszary dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej TAURON, podkategorie ryzyka
operacyjnego, jak równie¿ na poszczególne ryzyka operacyjne.
Profil ryzyka operacyjnegoma na celu identyfikacjê obszarów, procesów lub dzia³añ nadmiernie eksponowanych
na zagro¿enia wynikaj¹ce z poszczególnych czynników ryzyka operacyjnego. Profil ryzyka operacyjnego wyra¿a siê
w szczególnoœci w wymiarze strukturalnym obejmuj¹cym rodzaje zdarzeñ operacyjnych, strukturê organizacyjn¹ Grupy
Kapita³owej TAURON i procesy, w wymiarze skali obejmuj¹cym oszacowane potencjalne straty uwzglêdniaj¹ce
w szczególnoœci historyczne wartoœci strat rzeczywistych, jak równie¿ narzêdzia wykorzystywane w celu mitygacji
zagro¿eñ. Na potrzeby pomiaru ryzyka operacyjnego i okreœlenia Profilu ryzyka operacyjnego, poszczególne rodzaje
ryzyka operacyjnego dzielone s¹ (ze wzglêdu na charakter ich wystêpowania) na ryzyka ci¹g³e oraz jednorazowe.
System wczesnego ostrzeganiadefiniowany jest w celu monitorowania poziomu ryzyka operacyjnego dla ka¿dego
zidentyfikowanego zagro¿enia. Z zestawu Kluczowych WskaŸników Ryzyka – KRI, wyodrêbniane s¹ WskaŸniki
Wczesnego Ostrzegania – EWI, jako te, które podlegaj¹sta³ej kontroli pod k¹tem wyznaczonych dla nich progów
ostro¿noœciowych tj. progu akceptacji, mitygacji i eskalacji.
Baza zdarzeñ operacyjnychtworzona jest na potrzeby identyfikacji nowych czynników ryzyka oraz równolegle celem
okreœlenia profilu ryzyka w Grupie Kapita³owej TAURON. Pozwala ona na ewidencjê przypadków charakteryzuj¹cych siê
potencjaln¹ b¹dŸ rzeczywist¹ strat¹ dla organizacji. Celem prowadzenia bazy zdarzeñ operacyjnych jest okreœlenie
czêstotliwoœci oraz dotkliwoœci poszczególnych czynników ryzyka operacyjnego oraz obszarów i procesów, w których
wystêpuj¹.
Kwestionariusz identyfikacji ryzykato dokument w formie tabelarycznego formularza stanowi¹cy narzêdzie
wspieraj¹ce realizacjê procesu zarz¹dzania ryzykiem w zakresie identyfikacji ryzyka, okreœlaj¹cy szczegó³owe
informacje, jakie powinny byæ zebrane w tym procesie.
3.4.5. Zarz¹dzanie ryzykiem w projektach
Grupa Kapita³owa TAURON prowadzi szereg inwestycji w wielu obszarach swojej dzia³alnoœci. Projekty te z uwagi na
skalê i czêsto skomplikowany charakter realizacji stanowi¹ Ÿród³o zagro¿eñ mog¹cych mieæ wp³yw na harmonogram,
bud¿et lub jakoœæ produktów koñcowych. Systematyczne stosowanie zapisówPolityki Zarz¹dzania Ryzykiem
w Projektach w Grupie TAURONma na celu mitygacjê tych ryzyk, wspieraj¹c jednoczeœnie realizacjê celów
strategicznych organizacji. Regulacja ta, w szczególnoœci, okreœla podstawowe zasady zarz¹dzania ryzykiem
w projektach, zapewniaj¹c w tej sferze spójnoœæ, kompleksowoœæ podejœcia oraz jednoznacznoœæ rozumienia. Celem
podejmowanych dzia³añ jest osi¹gniêcie wymaganego prawdopodobieñstwa realizacji projektu przy zachowaniu
okreœlonego harmonogramu, bud¿etu i jakoœci otrzymanych produktów. Celem nadrzêdnym jest uzyskanie
oczekiwanych korzyœci wynikaj¹cych z realizacji projektu i realizacja celów strategicznych Grupy Kapita³owej TAURON.
Zarz¹dzanie ryzykiem projektów dotyczy równie¿ zarz¹dzania ryzykiem wynikaj¹cym z projektów i maj¹cym wp³yw
na organizacjê. Proces zarz¹dzania ryzykiem wynikaj¹cymz projektów obejmuje identyfikacjê, wycenê tych ryzyk,
okreœlanie i monitorowanie wskaŸników wczesnego ostrzegania oraz planowanie i wdra¿anie dzia³añ zwi¹zanych
z zarz¹dzaniem tymi ryzykami. Dla ryzyk maj¹cych wp³yw na organizacjê, wyceny ryzyka dokonuje siê w wartoœci
bezwzglêdnej wp³ywu ze wskazaniem okresu wp³ywu z podzia³em na poszczególne okresy obrachunkowe,
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
71


w odniesieniu do za³o¿onej EBITDA lub przyjmowanych w organizacji za³o¿eñ do projekcji d³ugoterminowych.
Dla najwa¿niejszych ryzyk maj¹cych wp³yw na organizacjê opracowywane s¹ Plany reakcji na ryzyko i Plany rezerwowe.
Ocena ryzyk dla projektów i wynikaj¹cych z projektów dla organizacji uwzglêdniana jest w trakcie podejmowania
kluczowych decyzji zwi¹zanych z uruchomieniem i realizacj¹ tych projektów.
Poni¿szy rysunek przedstawia model zarz¹dzania ryzykiem w projektach.
Rysunek nr 44. Model zarz¹dzania ryzykiem w projektach
3.5. Opis najistotniejszych ryzyk zwi¹zanychz funkcjonowaniem Grupy Kapita³owej TAURON
Poni¿sza tabela przedstawia najistotniejsze ryzykazidentyfikowane dla Grupy Kapita³owej TAURON.
Tabela nr 9. Najistotniejsze ryzyka zidentyfikowane dla Grupy Kapita³owej TAURON
Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzykaTrend
ryzykaReakcjanaryzyko
Finanse i kredyt
1.Ryzyko stopy
procentowej
ikursu
walutowegoRyzyko zwi¹zane z niekorzystnym
wp³ywem stóp procentowych
i kursów walutowych na wynik
finansowy Grupy Kapita³owej
TAURON.


Bie¿¹cy monitoring wielkoœci ekspozycji nara¿onej na
ryzyko w celu minimalizacji negatywnych skutków zmian
czynników rynkowych.

Transfer ryzyka poprzez wykorzystanie instrumentów
pochodnych.
2.Ryzyko
p³ynnoœci/
finansowaniaRyzyko zwi¹zane ze sposobem
finansowania dzia³alnoœci,
wynikaj¹ce ze struktury kapita³u
w przedsiêbiorstwie.


Dywersyfikacja Ÿróde³ finansowania wraz z aran¿owaniem
gwarantowanych programów finansowania i zapewnieniem
alternatywnych Ÿróde³ finansowania.

Realizacja polityki centralnego finansowania.

Analiza rynku oraz dostêpnoœci Ÿróde³ finansowania.

Monitorowanie harmonogramów i terminu og³oszenia
programu finansowania.
3.Ryzyko
kredytoweRyzyko zwi¹zane z mo¿liwoœci¹
wystêpowania nale¿noœci
przeterminowanych lub zawarcia
kontraktu z kontrahentem, który
mo¿e okazaæ siê niewyp³acalny.


Regularne monitorowanie sytuacji finansowej kontrahentów.

Cykliczne scoringi klientów, ocena kredytowa ka¿dego
klienta przed z³o¿eniem oferty / zawarciem kontraktu.

Stosowanie zabezpieczeñ w umowach handlowych.
Handel
4.Ryzyko
rynkoweRyzyko zwi¹zane z niekorzystn¹
zmian¹ cen na rynku energii
i rynkach produktów powi¹zanych
powoduj¹c¹ negatywny wp³yw
na wynik finansowy Grupy
Kapita³owej TAURON.


Monitorowanie i aktualizowanie strategii hedgingu.

Bie¿¹cy monitoring wielkoœci ekspozycji nara¿onej na ryzyko
w celu minimalizacji negatywnych skutków zmian czynników
rynkowych.

Limitowanie pozycji handlowych w ramach mandatów ryzyka.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
72


Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzykaTrend
ryzykaReakcjanaryzyko
Pracownicy i kultura organizacyjna
5.Ryzyko
sporów
spo³ecznychRyzyko zwi¹zane ze sporami
zbiorowymi, strajkami, konfliktami
spo³ecznymi bêd¹cymi
nastêpstwem braku satysfakcji
pracowników z sytuacji
ekonomicznej i spo³ecznej.

•Prowadzenie konsultacji spo³ecznych w zakresie planowanych
zmian.
•Prowadzenie polityki dialogu ze Stron¹ Spo³eczn¹.
•Przygotowanie i realizowanie rozwi¹zañ motywacyjnych dla
pracowników.
•Standaryzacja zadañ i wymagañ wobec pracowników.
•Budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartoœciach.
•Prowadzenie aktywnej komunikacji wewnêtrznej w sprawach
pracowniczych.
6.Ryzyko
kadroweRyzyko zwi¹zane z czasow¹
lub trwa³¹ utrat¹ wyspecjalizowanej
kadry pracowników oraz
trudnoœciami w jej odtworzeniu.
•Podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wypracowania
modelu wzmacniaj¹cego motywacjê pracowników.
•Rozwój kompetencji poprzez szkolenia pracowników.
7. Ryzyko BHPRyzyko zwi¹zane z wypadkami
przy pracy wynikaj¹cymi
z niedostosowania do przepisów
BHP i P-po¿.

•Wdra¿anie instrukcji i zasad okreœlaj¹cych organizacjê
bezpiecznej pracy.
•Wp³ywanie na rozwój pracowników przez realizacjê szkoleñ
okresowych BHP i dodatkowych specjalistycznych.
•Analizowanie i aktualizowanie wed³ug potrzeb oceny ryzyka
zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.
•Utrzymanie wysokiego standardu wyposa¿enia pracowników
w œrodki ochronne i egzekwowanie ich w³aœciwego
stosowania.
•Wykonywanie pomiarów czynników szkodliwych w œrodowisku
pracy.
Klienciikontrahenci
8.Ryzyko
obs³ugi klientaRyzyko zwi¹zane
z niewywi¹zywaniem siê
ze standardów obs³ugi klienta.

•Monitorowanie i analiza wskaŸników zadowolenia klienta
zewnêtrznego oraz wskaŸników dotycz¹cych reklamacji.
•Podejmowanie dzia³añ dodatkowych np. w obszarze regulacji
wewnêtrznych okreœlaj¹cych standardy postêpowañ jako
wynik analizy wskaŸników.
•Rozwój kompetencji i umiejêtnoœci opiekunów klienta
kluczowego.
•Ci¹g³e podnoszenie standardów obs³ugi klienta.
9.Ryzyko
realizacji umów
przez
podwykonawcówRyzyko zwi¹zane z nienale¿ytym
wywi¹zywaniem siê
podwykonawców ze zleconych prac,
odst¹pieniem od realizacji umowy
i zwi¹zanymi z tym opóŸnieniami,
zmianami bud¿etu, zakresu.

•Zawieranie z podwykonawcami umów zgodnych ze
standardami Grupy Kapita³owej TAURON.
•Analiza realizacji przedmiotu umowy, badanie jakoœci us³ug
wykonywanych przez podwykonawców.

Ocena kondycji finansowej i wiarygodnoœci podwykonawców.
10.Ryzyko
procesu
zakupowegoRyzyko zwi¹zane ze zmiennoœci¹
sytuacji na rynku dostaw/us³ug,
zmiennoœci¹ popytu na dany
rodzaj produktu/dostawy/us³ugi
na rynku, spadkiem dostêpnoœci
dostaw/us³ug odpowiedniej
jakoœci, powoduj¹cej ryzyko
wzrostu wartoœci zamówienia.


Przygotowywanie planu zamówieñ oraz jego aktualizacja.

Agregowanie zakupów wybranych grup asortymentowych.

Konsolidowanie zamówieñ.

Zawieranie umów d³ugoterminowych.

Uwzglêdnienie ryzyka cenowego zwi¹zanego z cenami
surowców/ wahaniami kursowymi w kontraktach
z wykonawcami.
11.Ryzyko
wolumenu
imar¿yNiekorzystne zmiany
lub wypowiadanie umów
handlowych przez klientów
prowadz¹ce do spadku przychodów
z prowadzonej dzia³alnoœci; utrata
i brak pozyskania nowych klientów.


Prowadzenie dzia³añ marketingowych, pozyskiwanie nowych
klientów.

Prowadzenie dzia³añ skupionych na utrzymaniu posiadanych
klientów i odzyskanie utraconych.

Bie¿¹ca aktualizacja produktowa, wprowadzenie do sprzeda¿y
produktów typu multipakiet.
Ryzyko compliance
12.Ryzyko
nadu¿yæ
wewnêtrznychPrzyw³aszczenie lub czasowe
wykorzystywanie elementów
maj¹tkowych spó³ki, dewastacja
mienia Grupy Kapita³owej TAURON,
wykorzystywanie pozycji s³u¿bowej
do uzyskiwania ró¿nego rodzaju
korzyœci osobistych poprzez
wymuszanie okreœlonych zachowañ
klientów w trakcie realizowania
czynnoœci s³u¿bowych.


Œcis³e stosowanie procedurwewnêtrznych maj¹cych na
celu zabezpieczenie przed nadu¿yciami (procedury
bezpieczeñstwa, przegl¹dy uprawnieñ).

Prowadzenie dzia³añ o charakterze compliance.

Propagowanie najlepszych praktyk, doskonalenie procedur,
szkolenia.

Egzekwowanie i propagowanie zapisów obowi¹zuj¹cego
Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
73


Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzykaTrend
ryzykaReakcjanaryzyko
13.Ryzyko
nadu¿yæ
zewnêtrznychDzia³ania osób trzecich maj¹ce
na celu m.in. kradzie¿, rabunek,
w³amanie fizyczne, w³amanie
komputerowe, kradzie¿ informacji,
fa³szerstwo.

•Monitorowanie potencjalnychi rzeczywistych incydentów
zwi¹zanych z bezpieczeñstwem.
•Ochrona antywirusowa na stacjach roboczych.
•Ochronafizycznaobiektów.
•Przeprowadzanie testów bezpieczeñstwa.
14.Ryzyko
zachowañ
nieetycznychRyzyko zwi¹zane
z wystêpowaniem zachowañ
niezgodnych z ogó³em przyjêtych
do stosowania w spo³eczeñstwie
zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
norm moralnych oraz mobbingu.

•Funkcjonowanie w organizacji systemu zg³aszania nadu¿yæ
(whistleblowing system).
•Budowa kultury organizacyjnej opartej na wartoœciach
i zasadach Grupy Kapita³owej TAURON.
•Szkolenia, budowanie œwiadomoœci poprzez spotkania,
TAURONET, materia³y prasowe.
•Funkcjonowanie w organizacji Komisji Etycznych dzia³aj¹cych
w oparciu przyjête regulacje.
15.Ryzyko
prawneRyzyko zwi¹zane
z nieprzestrzeganiem przepisów
prawa, b³êdn¹ interpretacj¹
nowych przepisów i regulacji,
sporami s¹dowymi, wymogami
nak³adanymi przez URE / UOKiK /
KNF / GIODO itp.

•Sta³y monitoring otoczenia prawnego i zmian przepisów
prawa.
•Wdra¿anie wymaganych zmian do regulacji wewnêtrznych.
•Powo³ywanie grup roboczych maj¹cych na celu przygotowanie
i wdro¿enie wymaganych zmian wynikaj¹cych z otoczenia
prawnego.
•Sta³a wspó³praca z organami nadzoruj¹cymi rynek energii
irynekkapita³owy.
•Szkolenia pracowników dotycz¹ce wprowadzanych zmian.
16.Ryzyko
niedotrzymania
zapisów
umownychRyzyko zwi¹zane z mo¿liwoœci¹
niewywi¹zywania siê z obowi¹zków
wynikaj¹cych z zawartych umów
z kontrahentami.

•Optymalizacja procesów sprzeda¿owych i obs³ugowych.
•Aktualizacja i dostosowanie wzorców umów do zmian
wprawie.
•Monitorowanie reklamacji i postêpowañ URE/UOKiK.
Otoczenie
17.Ryzyko
reputacjiAktualny i przysz³y wp³yw
na dochody i kapita³ firmy
wynikaj¹cy z negatywnej oceny
opinii publicznej.

•Sta³y monitoring zagro¿eñ zewnêtrznych i wewnêtrznych
Spó³ki.
•Monitoring mediów, budowa kontaktów i relacji z mediami
w ramach Grupy Kapita³owej TAURON.
•Przygotowanie procedur komunikowania Spó³ki z otoczeniem
zewnêtrznym i wewnêtrznym.
18.Ryzyko
regulacyjneNiekorzystny wp³yw legislacji
na poziomie krajowym
oraz europejskim, wynikaj¹cy
z koniecznoœci uchwalenia
lub dostosowania siê do regulacji
prawnych i poniesienia
niezbêdnych kosztów finansowych
celem ich spe³nienia.

•Sta³y monitoring otoczenia prawnego i zmian przepisów
prawa.
•Analiza projektów aktów prawnych oraz planowanie
niezbêdnych dzia³añ dostosowawczych.

Wdra¿anie wymaganych zmian do regulacji wewnêtrznych.

Wspó³praca z regulatorem.
19. Ryzyko koncesjiBrak mo¿liwoœci prowadzenia
dzia³alnoœci w wyniku
przed³u¿aj¹cego siê procesu
uzyskania koncesji lub otrzymania
zmian posiadanych koncesji.
Niekorzystne zmiany prawne
reguluj¹ce prowadzenie
dzia³alnoœci koncesjonowanej.


Bie¿¹ca kontrola prawid³owej realizacji obowi¹zków
koncesyjnych.

Monitorowanie zmian w aktach prawnych pod k¹tem
obowi¹zków koncesyjnych.

Wsparcie prawne procesu zwi¹zanego z przed³u¿eniem
koncesji i jej pozyskaniem.
Technologia i infrastruktura
20.Ryzyko
œrodowiskowePotencjalny negatywny wp³yw
dzia³alnoœci na œrodowisko
oraz dostosowanie i spe³nienie
œrodowiskowych wymagañ prawa
krajowego i wspólnotowego.


Bie¿¹cy nadzór nad dotrzymaniem warunków decyzji
œrodowiskowych.

Utrzymywanie wymaganego poziomu sprawnoœci urz¹dzeñ
redukuj¹cych zanieczyszczenia.

Przeprowadzanie czêstej oceny zgodnoœci dzia³añ
z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony œrodowiska.

Realizacja inwestycji z zakresu ochrony œrodowiska w celu
minimalizacji skutków niekorzystnych oddzia³ywañ
prowadzonej dzia³alnoœci wydobywczej i przeróbczej.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
74


Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzykaTrend
ryzykaReakcjanaryzyko
21.Ryzyko
pogodoweWp³yw czynników atmosferycznych
na funkcjonowanie
przedsiêbiorstwa zarówno
w aspektach technologicznych,
jak i handlowych.

•Modernizacja budowli wodnych maj¹ca na celu
optymalizacjê sposobu wykorzystania zasobów wodnych.
•Przygotowanie planów remontowych, przegl¹dów i na
czynnoœci serwisowe z elastycznymi zapisami dotycz¹cymi
terminów wykonania prac.
•Sta³y monitoring wietrznoœci i oblodzenia ³opat wiatraków.
•Sta³y nadzór techniczny nad prac¹ poszczególnych
wiatraków prowadzony przez firmy eksploatuj¹ce farmy.
•Monitoring i analiza nowych rozwi¹zañ technologicznych
ograniczaj¹cych wp³yw niekorzystnych warunków pogodowych
na wielkoϾ produkowanej energii elektrycznej.
•Wzrost akwizycji i przejêæ.
22.Ryzyko
maj¹tku firmyWp³yw awarii maszyn i urz¹dzeñ,
remontów, modernizacji,
utrzymania i zarz¹dzania
maj¹tkiem produkcyjnym
oraz nieprodukcyjnym na cele
firmy.

•Optymalizacja nak³adów inwestycyjnych na odtworzenie
maj¹tku, czynne monitorowanie stanu maszyn, urz¹dzeñ
iinstalacji.
•Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kultury pracy
pracowników poprzez organizowanie kursów i szkoleñ.
•Reagowanie na sytuacjê awaryjn¹ poprzez obs³ugê
techniczn¹ oraz automatykê zabezpieczaj¹c¹.
•Ubezpieczenie maj¹tku od zdarzeñ losowych (z wy³¹czeniem
maj¹tku pod ziemi¹).
•Wprowadzenie narzêdzi informatycznych w obszarze
doskonalenia monitoringu i zarz¹dzania wskaŸnikami
awaryjnoœci.
23. Ryzyko ITRyzyka zwi¹zane
z bezpieczeñstwem infrastruktury
informatycznej, awariami
infrastruktury IT.

•Opracowanie i utrzymywanie planów zapewnienia ci¹g³oœci IT.
•Okresowa identyfikacja i kategoryzacja zasobów IT
w oparciu o cele dotycz¹ce przywracania us³ug.
•Stosowanie rozwi¹zañ IT o odpowiednich parametrach
technicznych, zapewniaj¹cych akceptowalny poziom
niezawodnoœci i sprawnoœci dzia³ania (w tym równie¿
urz¹dzenia UPS, modem GSM, telefony komórkowe).
•Planowanie i prowadzenie szkoleñ z zakresu ci¹g³oœci IT.
•Przechowywanie i ochrona zapasowych danych.
24.Ryzyko
bezpieczeñstwa
iochronymieniaRyzyko zwi¹zane z naruszeniem
integralnoœci maszyn/urz¹dzeñ
oraz bezpieczeñstwem informacji
obejmuj¹cym jej niew³aœciwe
przetwarzanie i nieuprawnione
ujawnianie.

•Monitorowanie realizacji opracowanych planów ochrony
obiektów podlegaj¹cych obowi¹zkowej ochronie.
•Utrzymywanie i aktualizacja procedur/planów awaryjnych.
•Wdra¿anie/aktualizacja i nadzór nad przestrzeganiem
obowi¹zuj¹cych zasad ochrony informacji.
•Regularne szkolenia pracowników w zakresie obowi¹zuj¹cych
procedur bezpieczeñstwa.
25.Ryzyko
geologiczneWp³yw czynników geologicznych
na dzia³alnoœæ wydobywcz¹.


Wykonywanie otworów kontrolnych dla lepszego
rozpoznania zalegania pok³adów wêgla.

Kontynuowanie dzia³añ profilaktycznych w zagro¿onych
rejonach dla poprawy warunków geologiczno-górniczych
i ochrony przed zagro¿eniami naturalnymi (w tym m.in.
strzelanie wyprzedzaj¹ce maj¹ce na celu rozprê¿enie
górotworu).
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
75


4. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWO-MAJ¥TKOWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
4.1. Omówienie wielkoœci ekonomiczno-finansowych ujawnionych w rocznym sprawozdaniu
finansowym
Sprawozdanie z ca³kowitych dochodów
Poni¿sza tabela przedstawia roczne jednostkowe sprawozdanie z ca³kowitych dochodów.
Tabela nr 10. Roczne jednostkowe sprawozdanie z ca³kowitych dochodów w latach 2017–2015
Sprawozdanie z ca³kowitych dochodów
sporz¹dzone wed³ug MSSF (tys. z³)2017 2016 2015Dynamika
(2017/2016)
Dzia³alnoœæ kontynuowana
Przychody ze sprzeda¿y 7 792 0257 995 328 9 062 24697%
Koszt w³asny sprzedanych towarów, materia³ów i us³ug (7 414 707)(7 837 567) (9 073 869)95%
Zysk (strata) brutto ze sprzeda¿y 377 318157 761 (11 623)239%
Koszty sprzeda¿y (23 309)(19 326) (21 372)121%
Koszty ogólnego zarz¹du (88 751)(81 368) (96 341)109%
Pozosta³e przychody i koszty operacyjne (2 470)(91 670) 4 9693%
Zysk (strata) operacyjny 262 788(34 603) (124 367)–
Mar¿a zysku operacyjnego (%) 3,4%(0,4)% (1,4)%–
Przychody z tytu³u dywidendy 560 8321 485 152 1 510 62438%
Przychody odsetkowe od obligacji i po¿yczek 456 426503 897 449 43791%
Koszty odsetkowe od zad³u¿enia (334 638)(356 947) (357 055)94%
Aktualizacja wartoœci udzia³ów i akcji (134 372)(1 610 396) (4 931 147)8%
Pozosta³e przychody i koszty finansowe 108 529(136 237) 1 714–
Zysk (strata) brutto 919 565(149 134) (3 450 794)–
Mar¿a zysku brutto (%) 11,8%(1,9)% (38,1)%–
Podatek dochodowy (65 214)(17 119) 3 114381%
Zysk (strata) netto z dzia³alnoœci kontynuowanej 854 351(166 253) (3 453 908)–
Mar¿a zysku netto (%) 11,0%(2,1)% (38,1)%–
Pozosta³e ca³kowite dochody (6 713)104 024 69 720–
Ca³kowite dochody 847 638(62 229) (3 384 188)–
EBITDA 268 220(27 078) (115 856)–
Mar¿a EBITDA (%) 3,4%(0,3)% (1,3)%–
W 2017 r. Spó³ka osi¹gnê³a zysk operacyjny na poziomie 263mln z³, miêdzy innymi z uwagi na rozwi¹zanie w ca³oœci,
zawi¹zanych w 2015 r. oraz zaktualizowanych w 2016 r., rezerw na umowy rodz¹ce obci¹¿enia zwi¹zane ze wspólnym
przedsiêwziêciem. Rozwi¹zanie powy¿szych rezerw jest zwi¹zane ze spe³nieniem warunków zawieszaj¹cych
wynikaj¹cych z podpisanego dnia 27 paŸdziernika 2016 r. warunkowego porozumienia w sprawie ustalenia
podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji projektu „Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli”.
Warunki zawieszaj¹ce zosta³y spe³nione poprzez dokonanie w dniu 31 marca 2017 r. przez EC Stalowa Wola zap³aty
wszystkich zobowi¹zañ na rzecz finansuj¹cych j¹ dotychczasinstytucji, tj. Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Polska Kasa Opieki S.A.
Lepsze wyniki 2017 r. s¹ te¿ efektem osi¹gniêcia przez TAURON dodatnich mar¿, przede wszystkim na obrocie energi¹
elektryczn¹, wêglem oraz na prawach do emisji CO
2.
W 2017 r., podobnie jak w 2016 r., w wyniku dzia³alnoœci finansowej zosta³y ujête odpisy aktualizuj¹ce wartoœæ udzia³ów
i akcji w spó³kach zale¿nych, w zwi¹zku z przeprowadzonymi testami na utratê wartoœci udzia³ów i akcji oraz obligacji
i po¿yczek na dzieñ 31 grudnia 2017 r. oraz na dzieñ 30 czerwca 2017 r.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
76


Przychody
Poni¿sza tabela przedstawia przychody ze sprzeda¿y Spó³ki latach 2017–2015.
Tabela nr 11. Przychody ze sprzeda¿y Spó³ki
Wyszczególnienie (tys. z³) 2017 2016 2015Dynamika
(2017/2016)
Przychody ogó³em 8 963 04410 011 343 11 053 25290%
Przychody ze sprzeda¿y 7 792 0257 995 328 9 062 24697%
Przychody ze sprzeda¿y towarów i materia³ów 7 664 7157 899 621 8 963 67297%
Energia elektrycznej (bez wy³¹czenia akcyzy) 7 117 9887 255 819 8 558 47798%
Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych 336 566363 500 94 03193%
Gaz 190 507236 215 119 77481%
Prawa maj¹tkowe pochodzenia energii 14 93936 137 186 35841%
Pozosta³e 4 7157 950 5 03259%
Przychody ze sprzeda¿y us³ug 127 31095 707 98 574133%
Sprzeda¿ us³ug handlowych 52 71154 517 56 70397%
Pozosta³e 74 59941 190 41 871181%
Przychody z pozosta³ej dzia³alnoœci operacyjnej 1 4271 041 7 103137%
Przychody z dzia³alnoœci finansowej 1 169 5922 014 974 1 983 90358%
Przychody z tytu³u dywidendy 560 8321 485 152 1 510 62438%
Przychody z tytu³u odsetek od obligacji i po¿yczek 456 426503 897 449 43791%
Pozosta³e przychody finansowe 152 33425 925 23 842588%
W ³¹cznej wartoœci przychodów 86% stanowi¹ przychody ze sprzeda¿y towarów i materia³ów, natomiast 13% stanowi¹
przychody finansowe, co wynika z wdro¿onego Modelu biznesowego oraz centralizacji funkcji przez TAURON.
Przyjête rozwi¹zanie ma na celu zabezpieczenie pozycji zakupowych i sprzeda¿owych podmiotów z Grupy Kapita³owej
TAURON, pe³nienie funkcji Operatora Rynku i podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe spó³ek Grupy
Kapita³owej TAURON oraz optymalne zarz¹dzanie m. in.prawami maj¹tkowymi oraz uprawnieniami do emisji CO
2.
Stosunkowo du¿y udzia³ przychodów z tytu³u odsetek od obligacji i po¿yczek jest efektem wdro¿onego centralnego
modelu finansowania orazPolityki zarz¹dzania p³ynnoœci¹ Grupy TAURONwraz z funkcjonuj¹cym w Grupie Kapita³owej
TAURON cash poolingiem, co pozwala efektywnie zarz¹dzaæfinansami wszystkich spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON.
Na osi¹gniêty w okresie sprawozdawczym poziom przychodów ze sprzeda¿y towarów i materia³ów wp³ynê³y ni¿sze
przychody ze sprzeda¿y:
1. energii elektrycznej na skutek ni¿szych cen sprzeda¿y energii elektrycznej (3,3%) w porównaniu do 2016 r.,
w efekcie m.in. zmniejszonej p³ynnoœci produktów terminowych,
2. gazu ziemnego z uwagi na obni¿enie wolumenu sprzeda¿y,
3. praw maj¹tkowych pochodzenia energii z uwagi na realizacjê w latach poprzednich transakcji pod zabezpieczenie
spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON,
4. uprawnieñ do emisji gazów cieplarnianych (sprzeda¿ do spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON na cele umorzenia
uprawnieñ w zwi¹zku z wype³nieniem obowi¹zku wynikaj¹cego z emisji gazów cieplarnianych oraz sprzeda¿
w ramach dzia³alnoœci tradingowej).
W ramach przychodów ze sprzeda¿y us³ug TAURON rozpoznaje przychody z tytu³u:
1. poœrednictwa w transakcjach zakupu wêgla z rynku dla spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON (+3% w porównaniu
do 2016 r.),
2. us³ug bilansowania handlowego (+3% w porównaniu do 2016 r.),
3. œwiadczenia us³ugi OH/OHT (+4% w porównaniu do 2016 r.),
4. zarz¹dzania prawami maj¹tkowymi oraz uprawnieniami do emisji CO
2(-41% w porównaniu do 2016 r.).
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
77


Ze wzglêdu na prowadzon¹ dzia³alnoœæ holdingow¹, Spó³ka wykazuje istotne przychody finansowe. Ich spadek jest
wynikiem g³ównie ni¿szych przychodów z tytu³u dywidend o 62% oraz ni¿szych odsetek od obligacji i po¿yczek o 9%.
Wzrost pozosta³ych przychodów finansowych jest wynikiem wyst¹pienia nadwy¿ki dodatnich ró¿nic kursowych nad
ujemnymi w wysokoœci 127,5 mln z³. Dodatnie ró¿nice kursowe dotycz¹ w g³ównej mierze ró¿nic kursowych zwi¹zanych
z zobowi¹zaniami Spó³ki z tytu³u zad³u¿enia w EUR, tj. otrzymanych od spó³ki zale¿nej po¿yczek, wyemitowanych
w grudniu 2016 r. obligacji podporz¹dkowanych oraz wyemitowanych w lipcu 2017 r. euroobligacji. Nadwy¿ka
dodatnich ró¿nic kursowych nad ujemnymi z tego tytu³u wynios³a 128,3 mln z³.
Dzia³alnoœæ Spó³ki w przewa¿aj¹cym zakresie prowadzona jest na terenie Polski. Sprzeda¿ na rzecz klientów
zagranicznych w latach zakoñczonych 31 grudnia 2017 r.i 31 grudnia 2016 r. wynosi³a odpowiednio 170,0 mln z³
oraz 190,8 mln z³.
Koszty
Poni¿sza tabela przedstawia wielkoœæ i strukturê kosztów poniesionych przez Spó³kê w latach 2017–2015.
Tabela nr 12. Wielkoœæ i struktura kosztów
Wyszczególnienie (tys. z³) 2017 2016 2015Dynamika
(2017/2016)
Koszty ogó³em (8 043 479)(10 160 477) (14 504 046)79%
Koszt sprzedanych towarów, materia³ów i us³ug (7 414 707)(7 837 567) (9 073 869)95%
Koszty sprzeda¿y i ogólnego zarz¹du (112 060)(100 694) (117 713)111%
Koszty pozosta³ej dzia³alnoœci operacyjnej (3 897)(92 711) (2 134)4%
Koszty dzia³alnoœci finansowej (512 815)(2 129 505) (5 310 330)24%
W 2017 r. ³¹czne koszty dzia³alnoœci Spó³ki stanowi³y 79% poziomu kosztów z 2016 r., g³ównie w wyniku ujêcia
w kosztach finansowych w 2017 r. skutków utworzenia oraz odwrócenia odpisów aktualizuj¹cych wartoœæ udzia³ów
i akcji w spó³kach zale¿nych w kwocie znacznie ni¿szej od ujêtej w 2016 r. Najwiêkszy udzia³ w sumie kosztów stanowi¹
koszty sprzedanych towarów, materia³ów i us³ug (92%).
Koszt sprzedanych towarów, materia³ów i us³ug w 2017 r. jest ni¿szy o 5% w porównaniu do 2016 r., na co najwiêkszy
wp³yw mia³y ni¿sze koszty zakupu energii elektrycznej, wynikaj¹ce z ni¿szej ceny zakupu energii elektrycznej.
W 2017 r., w stosunku do 2016 r., wy¿sze o 11% by³y koszty sprzeda¿y i ogólnego zarz¹du. Wzrost dotyczy³ g³ównie
kosztów wynagrodzeñ i œwiadczeñ (z uwagi na wzrost stanu zatrudnienia), us³ug gie³dowych oraz najmu, co jest
zwi¹zane z centralizacj¹ funkcji przez TAURON, zgodnie z wdro¿onym Modelem biznesowym.
W kosztach pozosta³ej dzia³alnoœci operacyjnej ujête s¹ g³ównie sk³adki na rzecz organizacji zewnêtrznych oraz
darowizny, a spadek wartoœci kosztów o 96% wynika z utworzenia w 2016 r. rezerwy na ryzyka podatkowe w zwi¹zku
z trwaj¹cym postêpowaniem kontrolnym oraz ujêcia zobowi¹zania w efekcie zadeklarowania siê przez Spó³kê do wp³aty
na fundusz za³o¿ycielski Polskiej Fundacji Narodowej.
W kosztach finansowych ujête s¹ wyniki aktualizacji wartoœci udzia³ów i akcji zwi¹zane z dokonaniem i rozwi¹zaniem,
w wyniku przeprowadzonych testów na utratê wartoœci, odpisów aktualizuj¹cych wartoœæ udzia³ów i akcji w spó³kach
zale¿nych oraz po¿yczek udzielonych spó³kom zale¿nym:
1) Wynik przeprowadzonych na dzieñ 30 czerwca 2017 r., zgodnie zMSR 36 Utrata wartoœci aktywów, testów
na utratê wartoœci wskaza³ na utratê bilansowej wartoœci po¿yczki udzielonej spó³ce zale¿nej w wysokoœci
60,6 mln z³ oraz na odwrócenie odpisu aktualizuj¹cego akcje spó³ki zale¿nej w wysokoœci 120,0 mln z³.
2) Wynik przeprowadzonych na dzieñ 31 grudnia 2017 r. zgodnie zMSR 36 Utrata wartoœci aktywów, testów na utratê
wartoœci wskaza³ na utratê bilansowej wartoœci akcji i udzia³ów spó³ek zale¿nych w wysokoœci 211,4 mln z³ oraz
na odwrócenie odpisu aktualizuj¹cego wartoœæ udzia³ów spó³ki zale¿nej w wysokoœci 72,6 mln z³.
Ponadto w kosztach finansowych w pozycji dotycz¹cej aktualizacji wartoœci udzia³ów, akcji i po¿yczek zosta³ ujêty
utworzony w roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 r. odpis aktualizuj¹cy udzia³y w spó³ce zale¿nej PEPKH
w wysokoœci 55,06 mln z³.
Ni¿sze koszty finansowe s¹ wynikiem przede wszystkim ujêcia w 2017 r. odpisu aktualizuj¹cego udzia³y i akcje w kwocie
o wiele ni¿szej (o 90%) ani¿eli w 2016 r., a tak¿e ujêcia w 2016 r. ujemnego wyniku na sprzeda¿y udzia³ów spó³ki
Nowe Brzeszcze Grupa TAURON sp. z o.o., utworzenia odpisuaktualizuj¹cego wartoœæ udzielonej spó³ce zale¿nej
po¿yczki oraz ujemnych ró¿nic kursowych, co nie mia³o miejsca w bie¿¹cym roku sprawozdawczym.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
78


Sytuacja maj¹tkowa i finansowa Spó³ki
Poni¿sza tabela przedstawia roczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spó³ki.
Tabela nr 13. Roczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (istotne pozycje)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
sporz¹dzone wed³ug MSSF (tys. z³)Stan na dzieñ
31 grudnia
2017 r.Stan na dzieñ
31 grudnia
2016 r.Stan na dzieñ
31 grudnia
2015 r.Dynamika
(2017/2016)
AKTYWA
Aktywa trwa³e 27 371 42525 855 329 24 866 370106%
Udzia³y i akcje 20 912 67914 874 418 15 933 194141%
Obligacje 6 009 9209 615 917 7 451 60162%
Po¿yczki udzielone 382 9891 292 800 1 417 16530%
Aktywa obrotowe 2 901 6671 817 047 1 607 786160%
Zapasy 198 428284 799 249 49270%
Nale¿noœci z tytu³u dostaw i us³ug oraz pozosta³e
nale¿noœci 755 227961 242 623 20979%
Obligacje 562 776242 465 215 040232%
Œrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty 721 577198 090 168 255364%
SUMA AKTYWÓW 30 273 09227 672 376 26 474 156109%
PASYWA
Kapita³ w³asny 17 377 90616 530 268 16 592 497105%
Zobowi¹zania d³ugoterminowe 9 530 5288 969 976 5 069 118106%
Zobowi¹zania z tytu³u zad³u¿enia 9 472 4548 754 047 4 876 546108%
Zobowi¹zania krótkoterminowe 3 364 6582 172 132 4 812 541155%
Zobowi¹zania z tytu³u zad³u¿enia 2 725 7631 433 929 4 057 048190%
Zobowi¹zania wobec dostawców i pozosta³e 475 855585 396 517 22081%
Instrumenty pochodne 9 226560 96 9421648%
SUMA PASYWÓW 30 273 09227 672 376 26 474 156109%
Na dzieñ 31 grudnia 2017 r. najwiêkszy udzia³ w sumie aktywów stanowi³y aktywa trwa³e (90%), gdzie dominuj¹c¹
pozycj¹ jest wartoœæ udzia³ów i akcji (69% udzia³u w sumie aktywów) oraz obligacje (20% w sumie aktywów).
Najwiêkszy wp³yw na wzrost wartoœci udzia³ów i akcji o 41% r/r mia³y nastêpuj¹ce zdarzenia:
1) podwy¿szenie kapita³u TAURON Wydobycie na kwotê 160 mln z³,
2) przeniesienie udzia³ów z TAURON Wytwarzanie na Nowe Jaworzno GT na kwotê 151 mln z³,
3) podwy¿szenie kapita³u TAURON Ciep³o na kwotê 600 mln z³,
4) podwy¿szenie kapita³u Nowe Jaworzno GT na kwotê 3 400 mln z³,
5) przeniesienie akcji spó³ki TAURON Dystrybucja Serwis z TAURON Dystrybucja do Spó³ki na kwotê 201 mln z³,
6) podwy¿szenie kapita³u TAURON EKOENERGIA na kwotê 1 000 mln z³,
7) podwy¿szenie kapita³u TAURON Magenta Grupa TAURON na kwotê 9 mln z³,
8) podwy¿szenie kapita³u TAURON Dystrybucja na kwotê 1 000 mln z³.
Dodatkowym czynnikiem, który wp³yn¹³ na zmianê tej pozycji bilansowej, s¹ utworzone, zaktualizowane lub rozwi¹zane
odpisy aktualizuj¹ce wartoœæ udzia³ów i akcji w wyniku przeprowadzonych testów na utratê wartoœci udzia³ów i akcji
w spó³kach zale¿nych. Przeprowadzone testy wykaza³y zasadnoœæ utworzenia lub zwiêkszenia ju¿ utworzonych
odpisów w nastêpuj¹cych spó³kach:
TAURON Wydobycie w kwocie 147,9 mln z³,
TAURON Wytwarzanie w kwocie 63,5 mln z³,
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
79


a tak¿e rozwi¹zania odpisów aktualizuj¹ce wartoœæ udzia³ów w:
TAURON Wytwarzanie w kwocie 120,0 mln z³,
TAURON EKOENERGIA w kwocie 72,6 mln z³.
Ponadto, w zwi¹zku ze sp³at¹ po¿yczki przez spó³kê TAURON EKOENERGIA oraz objêciem udzia³ów w tej spó³ce,
dokonano reklasyfikacji odpisu aktualizuj¹cego wartoœæ po¿yczki w kwocie 258,5 mln z³ na wartoœæ udzia³ów
w spó³ce TAURON EKOENERGIA. Równoczeœnie w roku zakoñczonym dnia 31 grudnia 2017 r. zosta³ utworzony
odpis aktualizuj¹cy udzia³y w spó³ce zale¿nej PEPKH w wysokoœci 55,06 mln z³.
W pozycjiObligacjeprezentowana jest wartoœæ obligacji wyemitowanych przez spó³ki zale¿ne, nabytych przez
TAURON. Spadek r/r jest efektem wykupu wyemitowanych w latach ubieg³ych obligacji przez spó³ki zale¿ne.
Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r. oraz na dzieñ 31 grudnia 2016 r. kapita³ w³asny wynosi³ odpowiednio 57%
i 60% wartoœci pasywów ogó³em.
Zobowi¹zania Spó³ki z tytu³u otrzymanych po¿yczek i kredytów oraz obligacji na dzieñ 31 grudnia 2017 r. dotyczy³y
obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji w wysokoœci 7 940,3 mln z³, po¿yczek od jednostek
powi¹zanych zaci¹gniêtych w ramachUmowy o œwiadczenie us³ugi cash poolw wysokoœci 2 377,0 mln z³, kredytów
otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokoœci 1 042,1 mln z³ (wraz z odsetkami), po¿yczki
od spó³ki zale¿nej w wysokoœci 721,3 mln z³, leasingu finansowego w wysokoœci 23,9 mln z³ oraz kredytu w rachunku
bie¿¹cym w wysokoœci 93,5 mln z³ zaci¹gniêtego w celu finansowania depozytów zabezpieczaj¹cych, transakcji
na produkty commodities oraz transakcji na uprawnienia do emisji zanieczyszczeñ.
Sprawozdanie z przep³ywów pieniê¿nych
Poni¿sza tabela przedstawia sprawozdanie z przep³ywów pieniê¿nych sporz¹dzonych wed³ug MSSF.
Tabela nr 14. Sprawozdanie z przep³ywów pieniê¿nych (istotne pozycje)
Sprawozdanie z przep³ywów pieniê¿nych
sporz¹dzone wed³ug MSSF (tys. z³)2017 2016 2015Dynamika
(2017/2016)
Przep³ywy œrodków pieniê¿nych z dzia³alnoœci operacyjnej
Zysk/(strata) brutto 919 565(149 134) (3 450 794)–
Korekty (673 538)(83 753) 3 608 403–
Œrodki pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci operacyjnej 246 027(232 887) 157 609–
Przep³ywy œrodków pieniê¿nych z dzia³alnoœci
inwestycyjnej
Nabycie udzia³ów i akcji (6 169 590)(543 603) (53 377)–
Nabycie obligacji (350 000)(2 770 000) (4 155 000)–
Wykup obligacji 3 547 110540 000 2 267 266657%
Sp³ata udzielonych po¿yczek 1 000 000142 024 14 500704%
Udzielenie po¿yczek (307 132)(23 575) (168 124)–
Dywidendy otrzymane 359 7871 485 152 1 510 62424%
Odsetki otrzymane 642 017474 126 267 464135%
Œrodki pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci inwestycyjnej (1 353 288)(619 543) (318 640)–
Przep³ywy œrodków pieniê¿nych z dzia³alnoœci finansowej
Emisja d³u¿nych papierów wartoœciowych 2 707 4624 284 607 310 00063%
Wykup d³u¿nych papierów wartoœciowych (1 650 000)(3 300 000) (450 000)–
Zaci¹gniêcie kredytów/po¿yczek 00 322 358–
Sp³ata kredytów/po¿yczek (175 695)(132 818) (132 818)–
Dywidendy wyp³acone 00 (262 882)–
Odsetki zap³acone (265 223)(351 147) (344 332)–
Œrodki pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci finansowej 593 470486 164 (587 079)122%
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
80


Sprawozdanie z przep³ywów pieniê¿nych
sporz¹dzone wed³ug MSSF (tys. z³)2017 2016 2015Dynamika
(2017/2016)
Zwiêkszenie/(zmniejszenie) netto stanu œrodków
pieniê¿nych i ich ekwiwalentów (513 791)(366 266) (748 110)–
Ró¿nice kursowe netto 2 0381 179 1 147173%
Œrodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu (1 045 441)(679 175) 68 935–
Œrodki pieniê¿ne na koniec okresu (1 559 232)(1 045 441) (679 175)–
Stan œrodków pieniê¿nych uzyskany z dzia³alnoœci operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej Spó³ki za 2017 r.,
po uwzglêdnieniu stanu œrodków pieniê¿nych na pocz¹tek okresu, wyniós³ (1 559,2) mln z³. Poziom œrodków
pieniê¿nych na koniec okresu jest wynikiem korekty œrodków pieniê¿nych, jak¹ stanowi¹ salda po¿yczek udzielonych
i zaci¹gniêtych realizowanych w ramach transakcji cashpoolingu, ze wzglêdu na fakt, i¿ nie stanowi¹ przep³ywów
z dzia³alnoœci inwestycyjnej lub finansowej, s³u¿¹ g³ównie do zarz¹dzania bie¿¹c¹ p³ynnoœci¹ finansow¹.
4.2. Ró¿nice pomiêdzy wynikami finansowymiwykazanymi w raporcie rocznym a wczeœniej
publikowanymi prognozami wyników na dany rok
Zarz¹d Spó³ki nie publikowa³ prognoz wyników TAURON na 2017 r. Decyzja ta wynika³a z du¿ej zmiennoœci rynku
i znacznej iloœci czynników wp³ywaj¹cych na jego przewidywalnoœæ.
4.3. Podstawowe wskaŸniki finansowe i niefinansowe
WskaŸniki finansowe
Poni¿sza tabela przedstawia podstawowe wskaŸniki finansowe TAURON.
Tabela nr 15. Podstawowe wskaŸniki finansowe TAURON
Lp. Wyszczególnienie 2017 2016 2015Dynamika
(2017/2016)
1.
RentowoϾ brutto
(wynik brutto / przychody ze sprzeda¿y)11,8% (1,9)% (38,1)% –
2.
RentowoϾ netto
(wynik netto / przychody ze sprzeda¿y)11,0% (2,1)% (38,1)% –
3.
Rentownoœæ kapita³ów w³asnych
(wynik brutto / kapita³y w³asne)5,3% (0,9)% (20,8)% –
4.
Rentownoœæ aktywów
(wynik netto / suma aktywów)2,8% (0,6)% (13,0)% –
5.
EBIT (tys. z³)
(wynik z dzia³alnoœci operacyjnej)262 786 (34 603) (124 367) –
6.
Mar¿a EBIT
(EBIT / przychody ze sprzeda¿y)3,4% (0,4)% (1,4)% –
7.
EBITDA (tys. z³)
(wynik z dzia³alnoœci operacyjnej przed amortyzacj¹)268 218 (27 078) (115 856) –
8.
Mar¿a EBITDA
(EBITDA / przychody ze sprzeda¿y)3,4% (0,3)% (1,3)% –
9.
WskaŸnik p³ynnoœci bie¿¹cej
(aktywa obrotowe / zobowi¹zania krótkoterminowe)0,86 0,84 0,33 103%
Na poziom wyniku EBIT osi¹gniêty przez Spó³kê w 2017 r. wp³yw mia³o g³ównie rozwi¹zanie rezerwy na umowy rodz¹ce
obci¹¿enia wynikaj¹ce ze wspólnego przedsiêwziêcia EC Stalowa Wola w wysokoœci 203,4 mln z³.
W 2016 r. ujemna wartoœæ EBIT by³a wynikiem ujêcia zobowi¹zania Spó³ki w zwi¹zku z deklaracj¹ wp³aty na fundusz
za³o¿ycielski Polskiej Fundacji Narodowej oraz utworzenia rezerwy na ryzyko podatkowe w zwi¹zku z trwaj¹cym
postêpowaniem kontrolnym.
Na wartoœæ wyniku finansowego brutto oraz netto w 2017 r. mia³y wp³yw utworzone i rozwi¹zane odpisy aktualizuj¹ce
wartoœæ udzia³ów i akcji w spó³kach zale¿nych oraz wartoœæ udzielonych po¿yczek na ³¹czn¹ kwotê 134 mln z³.
Natomiast w 2016 r. ujemna wartoœæ wyniku finansowego brutto oraz netto to g³ównie efekt utworzenia i rozwi¹zania
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
81


odpisów wartoœci udzia³ów i akcji w spó³kach zale¿nych na kwotê 1 412,4 mln z³ oraz ujêcia wyniku na sprzeda¿y
udzia³ów spó³ki Nowe Brzeszcze Grupa TAURON sp. z o.o. w kwocie 88,3 mln z³.
Poziom wyniku operacyjnego jest charakterystyczny dla spó³ki prowadz¹cej dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z zarz¹dzaniem
holdingiem (koszty zwi¹zane z zarz¹dzaniem Grup¹ Kapita³ow¹ TAURON ujête s¹ w dzia³alnoœci operacyjnej, natomiast
przychody uzyskiwane z dywidend s¹ odnoszone do dzia³alnoœci finansowej).
Zdolnoœæ Spó³ki do regulowania zobowi¹zañ w 2017 r. nie by³a zagro¿ona.
WskaŸniki niefinansowe
WskaŸniki niefinansowe w Grupie Kapita³owej TAURON s¹ œciœlezwi¹zanezespecyfik¹dzia³alnoœci,posiadanymi
zasobami oraz przyjêt¹ Strategi¹, w tym:
1) ocen¹ mo¿liwoœci inwestycyjnych,
2) metodami zarz¹dzania zasobami ludzkimi,
3) optymalizacj¹ ryzyk,
4) badaniami satysfakcji klientów,
5) centralizacj¹ funkcji zarz¹dczych w Grupie Kapita³owejTAURON, ograniczaniem dzia³alnoœci niepodstawowej,
6) rozwojem struktur organizacyjnych i procedur zarz¹dzania,
7) zarz¹dzaniem procesami oraz wdro¿eniem wartoœci PRO (Partnerstwo – Rozwój – Odwaga).
Opis monitorowania realizacji ww. wskaŸników zosta³ zawarty w poszczególnych punktach sprawozdania, natomiast
podsumowanie kluczowych niefinansowych wskaŸników efektywnoœci zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Grupy Kapita³owej
TAURON zawiera pkt 8.2.
4.4. Wp³ywy z emisji papierów wartoœciowych
W 2017 r. TAURON przeprowadza³ emisje i wykupy obligacji w ramach dotychczas zawartego programu
(tj. programu emisji obligacji z dnia 24 listopada 2015 r. zawartego z konsorcjum banków), a tak¿e przeprowadzi³ emisjê
euroobligacji.
Emisja euroobligacji
W dniu 5 lipca 2017 r. TAURON wyemitowa³ euroobligacje o wartoœci nominalnej 500 mln EUR. Euroobligacje stanowi¹
niezabezpieczone, niepodporz¹dkowane, kuponowe papierywartoœciowe na okaziciela. Termin ich wykupu przypada
10 lat od daty emisji. Oprocentowanie jest oparte na stopie sta³ej wynosz¹cej 2,375% w skali roku. Rentownoœæ na dzieñ
emisji wynosi³a 2,439% w skali roku przy cenie emisyjnej równej 99,438% wartoœci nominalnej. Œrodki uzyskane z emisji
euroobligacji s¹ przeznaczone na zrefinansowanie kosztów budowy i nabycia farm wiatrowych przez jedn¹ ze spó³ek
Grupy Kapita³owej TAURON, finansowanie inwestycji GrupyKapita³owej TAURON w segment dystrybucji i ogólne cele
korporacyjne. Euroobligacje uzyska³y rating agencji ratingowej Fitch na poziomie BBB.
Euroobligacje zosta³y dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Londynie
(London Stock Exchange).
Informacje zwi¹zane z emisj¹ euroobligacji zosta³y przedstawione szczegó³owo w raportach bie¿¹cych omówionych
w pkt 2.7. niniejszego sprawozdania.
Emisja obligacji i wykup obligacji w 2017 r.
W ramach programu emisji obligacji, zawartego w dniu 24 listopada 2015 r. pomiêdzy TAURON a konsorcjum banków,
TAURON wyemitowa³ w 2017 r. obligacje na ³¹czn¹ kwotê 600 000 tys. z³, wed³ug poni¿szej specyfikacji:
1) w dniu 30 stycznia 2017 r. emisja obligacji o ³¹cznej wartoœci nominalnej 100 000 tys. z³ – obligacje wykupione
w dniu 30 lipca 2017 r.,
2) w dniu 1 marca 2017 r. emisja obligacji o ³¹cznej wartoœci nominalnej 100 000 tys. z³ – obligacje wykupione w dniu
1 wrzeœnia 2017 r.,
3) w dniu 31 marca 2017 r. emisja obligacji o ³¹cznej wartoœci nominalnej 300 000 tys. z³ – obligacje wykupione w dniu
30 czerwca 2017 r.,
4) w dniu 30 czerwca 2017 r. emisja obligacji o ³¹cznej wartoœci nominalnej 100 000 tys. z³ – obligacje wykupione
w dniu 30 lipca 2017 r.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
82


Ponadto TAURON dokona³ wczeœniejszego wykupu nastêpuj¹cych obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji
obligacji, zawartego w dniu 24 listopada 2015 r.:
1) w dniu 25 wrzeœnia 2017 r. wykup obligacji o ³¹cznej wartoœci nominalnej 100 000 tys. z³,
2) w dniu 9 grudnia 2017 r. wykup obligacji o ³¹cznej wartoœci nominalnej 300 000 tys. z³,
3) w dniu 29 grudnia 2017 r. wykup obligacji o ³¹cznej wartoœci nominalnej 650 000 tys. z³.
Poni¿sza tabela przedstawia zestawienie wyemitowanych i niewykupionych obligacji na dzieñ 31 grudnia 2017 r.
Tabela nr 16. Zestawienie wyemitowanych i niewykupionych obligacji na dzieñ 31 grudnia 2017 r.
Lp.WartoϾ wyemitowanych
obligacji (tys.)Rodzaj i wysokoϾ
stopy procentowejTermin wykupu
ostatniej seriiSaldo na dzieñ
31 grudnia 2017 r.
(tys.)
1. 1 750 000 PLN WIBOR 6M + sta³a mar¿a 04.11.2019 r. 1 750 000 PLN
2. 1 700 000 PLN WIBOR 6M + sta³a mar¿a 20.12.2029 r. 1 700 000 PLN
3. 1 600 000 PLN WIBOR 6M + sta³a mar¿a 29.12.2020 r. 1 600 000 PLN
4. 190 000 EUR Oprocentowanie sta³e 16.12.2034 r. 190 000 EUR
5. 500 000 EUR Oprocentowanie sta³e 05.07.2027 r. 500 000 EUR
4.5. Instrumenty finansowe
4.5.1. Zastosowanie instrumentów finansowych w zakresie eliminacji zmian cen, ryzyka kredytowego,
istotnych zak³óceñ przep³ywów œrodków pieniê¿nych oraz utraty p³ynnoœci finansowej
W ramach zarz¹dzania ryzykiem finansowym w 2017 r. TAURON kontynuowa³ zabezpieczenie ryzyka zmiennoœci
przep³ywów pieniê¿nych wynikaj¹ce z posiadanego zad³u¿enia opartego o stopê referencyjn¹ WIBOR. Ponadto
w 2017 r. TAURON zabezpiecza³ ekspozycjê walutow¹ powsta³¹ w toku dzia³alnoœci handlowej (przede wszystkim
z tytu³u zakupu uprawnieñ do emisji CO
2), zawieraj¹c kontrakty terminowe typu forward. W 2017 r. TAURON realizowa³
równie¿ strategiê zabezpieczania ekspozycji walutowejgenerowanej przez p³atnoœci odsetkowe od pozyskanego
finansowania w walucie EUR zawieraj¹c kontrakty terminowe typu forward oraz transakcje CIRS. Celem tych transakcji
by³o zabezpieczenie przed zmiennoœci¹ przep³ywówpieniê¿nych wynikaj¹c¹ z wahañ kursu walutowego.
Poni¿sza tabela przedstawia aktywne terminowe transakcje pochodne wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r.
(ze wzglêdu na przyjêty scentralizowany model zarz¹dzania ryzykiem finansowym dotyczy wy³¹cznie TAURON).
Tabela nr 17. Informacja o transakcjach terminowych i pochodnych wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r.
Lp.Rodzaj
zawartych
transakcji£¹czny nomina³
danego rodzaju
transakcji
(tys.) Waluta
Termin zapadalnoœci
transakcji danego
rodzajuWycena transakcji
danego rodzaju na dzieñ
31 grudnia 2017 r.
(tys.)
PLN EUR inna do roku powy¿ej roku
1.
IRS 2 100 000XX
24 482
2.
CIRS 1 262 120XX
– 9 299
2.
Forward 6 610XX
– 346
W zakresie zabezpieczenia ryzyka wynikaj¹cego ze zmiennoœci cen oraz ryzyka kredytowego TAURON nie stosowa³
instrumentów finansowych.
Natomiast w ramach zarz¹dzania ryzykiem utraty p³ynnoœci stosuje siê instrumenty d³u¿ne, o których mowa w pkt 4.6
4.5.2. Cele i metody zarz¹dzania ryzykiem finansowym
Cele i metody zarz¹dza ryzykiem finansowym w TAURON zosta³y opisane w pkt 3.4.2. niniejszego sprawozdania.
4.6. Ocena zarz¹dzania zasobami finansowymi
TAURON posiada scentralizowany obszar zarz¹dzania finansami dziêki czemu mo¿liwe jest efektywne zarz¹dzanie
finansami ca³ej Grupy Kapita³owej TAURON. G³ównymi narzêdziami umo¿liwiaj¹cymi skuteczne zarz¹dzanie s¹:
wdro¿ony centralny model finansowania oraz odpowiednie regulacje wewn¹trzkorporacyjne a tak¿e funkcjonuj¹cy
w Grupie Kapita³owej TAURON cash pooling. Dodatkowo system zarz¹dzania finansami jest wspomagany centraln¹
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
83


polityk¹ w zakresie zarz¹dzania ryzykiem finansowymw Grupie Kapita³owej TAURON oraz centraln¹ polityk¹
ubezpieczeniow¹ Grupy Kapita³owej TAURON.Wtych obszarach TAURON pe³ni funkcjê zarz¹dzaj¹cego oraz
decyduj¹cego o kierunkach podejmowanych dzia³añ umo¿liwiaj¹c ustanawianie odpowiednich limitów ekspozycji
na ryzyko.
Zgodnie z przyjêtym centralnym modelem finansowania TAURON jest odpowiedzialny za pozyskiwanie finansowania
dla spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON. Œrodki pozyskane zarówno wewnêtrznie (ze spó³ek Grupy Kapita³owej
TAURON generuj¹cych nadwy¿ki finansowe), jak równie¿ zewnêtrznie (z rynku finansowego), transferowane s¹
nastêpnie do spó³ek z Grupy Kapita³owej TAURON zg³aszaj¹cych zapotrzebowanie na finansowanie (w tym celu, oprócz
cash poolingu, wdro¿ony zosta³ program emisji obligacji wewn¹trzgrupowych).
Przyjêta forma pozyskiwania Ÿróde³ finansowania umo¿liwiaprzede wszystkim obni¿enie kosztu kapita³u, zwiêksza
mo¿liwoœci otrzymania finansowania, redukuje iloœæ i formy zabezpieczeñ ustanowionych na maj¹tku Grupy Kapita³owej
TAURON oraz kowenantów wymaganych przez instytucje finansowe, a tak¿e wp³ywa na zmniejszenie kosztów
administracyjnych. Centralny model finansowania umo¿liwiarównie¿ pozyskiwanie Ÿróde³ finansowania niedostêpnych
dla pojedynczych spó³ek, takichjak np. emisja euroobligacji.
Drugim istotnym elementem wp³ywaj¹cym naefektywnoœæ zarz¹dzania finansami jest polityka zarz¹dzania p³ynnoœci¹
finansow¹. Poprzez wdro¿enie odpowiednich standardów prognozowania mo¿liwe staje siê ustalenie precyzyjnej
pozycji p³ynnoœciowej pozwalaj¹cej na optymalizacjê doboru momentu pozyskania finansowania oraz terminu
zapadalnoœci i rodzajów instrumentów lokacyjnych, a tak¿eodpowiedniego poziomu rezerwy p³ynnoœciowej. Powy¿sze
wp³ywa zarówno na zmniejszenie kosztów finansowych, jak izwiêkszenie bezpieczeñstwa p³ynnoœciowego. Bie¿¹ce
zarz¹dzanie p³ynnoœci¹ jest wspomagane przez wdro¿ony mechanizm cash poolingu. Jego zasadniczym celem jest
zapewnienie bie¿¹cej p³ynnoœci finansowej w Grupie Kapita³owej TAURON przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów
zewnêtrznego finansowania krótkoterminowego i maksymalizowaniu przychodów finansowych z tytu³u inwestowania
nadwy¿ek pieniê¿nych. Dziêki funkcjonowaniu struktury cash poolingu spó³ki Grupy Kapita³owej TAURON, posiadaj¹ce
krótkotrwa³e niedobory œrodków, mog¹ korzystaæ ze œrodków spó³ek wykazuj¹cych nadwy¿ki finansowe, bez
koniecznoœci pozyskiwania finansowania zewnêtrznego.
Ponadto TAURON wdro¿y³ jednolity program gwarancjibankowych. W ramach umów zawartych przez TAURON
z bankami istnieje mo¿liwoœæ wystawiania gwarancji na zabezpieczenie zobowi¹zañ spó³ek z Grupy Kapita³owej
TAURON w ramach scentralizowanego limitu. Powy¿sze dzia³anie ograniczy³o koszt pozyskiwanych gwarancji,
uniezale¿ni³o ich pozyskanie od kondycji poszczególnych spó³ek oraz ograniczy³o ³¹czn¹ iloœæ czynnoœci niezbêdnych
do pozyskania gwarancji.
W 2017 r. TAURON posiada³ pe³n¹ zdolnoœæ do regulowania swoich zobowi¹zañ w terminie ich p³atnoœci.
4.7. Zasady sporz¹dzenia rocznego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zosta³o sporz¹dzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE.
MSSF obejmuj¹ standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radê Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci
oraz Komitet ds. Interpretacji Miêdzynarodowych Standardów Sprawozdawczoœci Finansowej.
Sprawozdanie finansowe zosta³o sporz¹dzone przy za³o¿eniu kontynuowania dzia³alnoœci gospodarczej przez TAURON
w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oœci. Na dzieñ zatwierdzenia do publikacji sprawozdania finansowego nie stwierdza siê
istnienia okolicznoœci wskazuj¹cych na zagro¿enie kontynuowania dzia³alnoœci przez TAURON.
Zasady (polityka) rachunkowoœci zastosowane do sporz¹dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zosta³y
przedstawione w nocie 9 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 r.
4.8. Informacja o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdañ finansowych
W dniu 27 kwietnia 2017 r. TAURON zawar³ z Ernst & Young Audyt Polska Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹
Spó³ka komandytowa umowê na przeprowadzenie badania:
1) sprawozdania finansowego Spó³ki za 2017 r. sporz¹dzonego zgodnie z wymogami MSSF,
2) sprawozdañ finansowych wybranych spó³ek z GrupyKapita³owej TAURON za 2017 r. sporz¹dzonych zgodnie
z MSSF,
3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r. sporz¹dzonego zgodnie z MSSF.
Umowa obejmuje równie¿ przeprowadzenie przegl¹du okresowego pó³rocznego sprawozdania finansowego Spó³ki
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita³owej TAURON sporz¹dzonych wed³ug wymogów
MSSF za okres koñcz¹cy siê w dniu 30 czerwca 2017 r.
Powy¿sza firma audytorska zosta³a równie¿ wybrana w dniu 26 lutego 2018 r. przez Radê Nadzorcz¹ TAURON
do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON za rok
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
84


obrotowy 2018 oraz przegl¹du pó³rocznego jednostkowego iskonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON
za okres koñcz¹cy siê 30 czerwca 2018 r. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce zawarcia aneksu do umowy z powy¿sz¹
firm¹ audytorsk¹ zosta³y zawarte w pkt 2.7. niniejszego sprawozdania.
Badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON za rok obrotowy 2016, sprawozdañ
finansowych wybranych spó³ek z Grupy Kapita³owej TAURON za rok obrotowy 2016 oraz przegl¹d pó³rocznego
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON za okres koñcz¹cy siê 30 czerwca 2016 r.
przeprowadzane by³y przez Deloitte Polska Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Spó³ka komandytowa.
Wysokoœæ wynagrodzenia bieg³ych rewidentów za us³ugi œwiadczone na rzecz TAURON przedstawia poni¿sza tabela.
Tabela nr 18. Wysokoœæ wynagrodzenia bieg³ych rewidentów za us³ugi œwiadczone na rzecz TAURON
Lp.Rok zakoñczony
dnia 31 grudnia 2017 r.
(tys. z³)Rok zakoñczony
dnia 31 grudnia 2016 r.
(tys. z³)
1.
Obowi¹zkowe badanie 178 105
2.
Inne us³ugi poœwiadczaj¹ce, w tym przegl¹d sprawozdañ finansowych 77 45
3.
Us³ugi doradztwa podatkowego 0 0
4.
Pozosta³e us³ugi (w tym szkolenia) 3 158
Suma258 308
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
85


5. AKCJE I AKCJONARIAT
5.1. Struktura akcjonariatu
Na dzieñ 31 grudnia 2017 r. oraz na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania kapita³ zak³adowy Spó³ki, zgodnie
z wpisem do Krajowego Rejestru S¹dowego, wynosi³ 8 762 746 970 z³ i dzieli³ siê na 1 752 549 394 akcje o wartoœci
nominalnej 5 z³ ka¿da, w tym 1 589 438 762 akcje zwyk³e na okaziciela serii AA oraz 163 110 632 akcje zwyk³e imienne
serii BB.
Poni¿szy rysunek przedstawia strukturê akcjonariatu wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r. oraz na dzieñ
sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania.
Rysunek nr 45. Struktura akcjonariatu na dzieñ 31 grudnia 2017 r.
oraz na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania
5.2. Polityka dywidendowa
W ramach przyjêtej w dniu 2 wrzeœnia 2016 r. Strategii Spó³ka przyjê³a politykê dywidendow¹. TAURON w perspektywie
d³ugoterminowej planuje wyp³atê dywidendy w wysokoœci minimum 40% skonsolidowanego zysku netto. Intencj¹
Spó³ki jest zapewnienie stopy dywidendy na poziomie konkurencyjnym w stosunku do d³ugoterminowych instrumentów
d³u¿nych emitowanych na rynku polskim przez spó³ki z ratingiem inwestycyjnym. Na ostateczn¹ rekomendacjê
dotycz¹c¹ dywidendy wp³yw bêd¹ mia³y dodatkowe czynniki, w tym w szczególnoœci:
1) Sytuacja p³ynnoœciowa Grupy Kapita³owej TAURON,
2) Sytuacja rynkowa,
3) Realizacja polityki inwestycyjnej,
4) Koszt oraz mo¿liwoœci pozyskania finansowania,
5) Wymogi prawa oraz zapisy umów finansowych, w szczególnoœci dotycz¹ce nie przekraczania okreœlonego
poziomu wskaŸnika zad³u¿enia,
6) Zapewnienie ratingu na poziomie inwestycyjnym.
Prognozy bêd¹ce podstaw¹ Strategii wskazuj¹, ¿e pierwszym rokiem, w którym mo¿liwa bêdzie wyp³ata dywidendy,
bêdzie 2020 r.
Poni¿sza tabela przedstawia wysokoœæ dywidendy wyp³aconej w latach 2010–2014.
Tabela nr 19. Wysokoœæ dywidendy wyp³aconej w latach 2010–2014
Dywidenda wyp³acona za lata 2010–2014
Lp.Rok obrotowy,
za który
wyp³acono
dywidendêKwota
wyp³aconej
dywidendy (z³)%zysku
nettoWartoϾ
wyp³aconej
dywidendy na
jedn¹ akcjê (z³)Dzieñ dywidendyDzieñ wyp³aty
dywidendy
1. 2010 262 882 409,10 31% 0,15 30.06.2011 r. 20.07.2011 r.
2. 2011 543 290 312,14 44% 0,31 02.07.2012 r. 20.07.2012 r.
3. 2012 350 509 878,80 24% 0,20 03.06.2013 r. 18.06.2013 r.
4. 2013 332 984 384,86 25% 0,19 14.08.2014 r. 04.09.2014 r.
5. 2014 262 882 409,10 23% 0,15 22.07.2015 r. 12.08.2015 r.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
86


5.3. Liczba i wartoœæ nominalna akcji Spó³ki oraz akcji i udzia³ów w jednostkach powi¹zanych
Spó³ki bêd¹cych w posiadaniu osób zarz¹dzaj¹cych i nadzoruj¹cych
Cz³onkowie Zarz¹du oraz cz³onkowie Rady Nadzorczej na dzieñ 31 grudnia 2017 r. oraz na dzieñ sporz¹dzenia
niniejszego sprawozdania nie posiadali akcji TAURON, jak równie¿ nie posiadali akcji lub udzia³ów w jednostkach
powi¹zanych ze Spó³k¹.
5.4. Umowy dotycz¹ce potencjalnych zmian w strukturze akcjonariatu
Zarz¹d nie posiada informacji o istnieniu umów (w tym równie¿ zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których
mog¹ w przysz³oœci nast¹piæ zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy
i obligatariuszy.
5.5. Nabycie akcji w³asnych
W 2017 r. oraz na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania Spó³ka nie posiada³a akcji w³asnych.
5.6. Programy akcji pracowniczych
W 2017 r. w Spó³ce nie funkcjonowa³y programy akcji pracowniczych.
5.7. Notowania akcji na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie (GPW)
Akcje TAURON s¹ notowane na Rynku G³ównym GPW od dnia 30 czerwca 2010 r. W 2017 r. kurs akcji TAURON
kszta³towa³ siê w przedziale od 2,76 z³ do 4,12 z³ (wed³ug cen zamkniêcia). Kurs akcji podczas ostatniej sesji w 2016 r.
osi¹gn¹³ poziom 2,85 z³, a rok póŸniej cena wynios³a 3,05 z³. Oznacza to, ¿e stopa zwrotu z inwestycji w akcje TAURON
w 2017 r. wynios³a 7%.
Koniunktura na warszawskiej GPW w 2017 r. pozostawa³a pod wp³ywem sprzyjaj¹cych czynników zarówno
o charakterze globalnym, jak i lokalnym. Inwestorzy przekonali siê, ¿e polityka gospodarcza rz¹du pozwala na dalszy
dynamiczny wzrost PKB, a polski z³oty by³ jedn¹ z najmocniejszych walut na rynku. Atrakcyjnoœci w oczach inwestorów
nabra³y równie¿ spó³ki z sektora energetycznego, coprze³o¿y³o siê na 15% wzrost indeksu WIG-Energia.
Obok bardzo dobrej koniunktury gospodarczej oraz rosn¹cego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹, na notowania
akcji TAURON w minionym roku pozytywnie wp³ynê³y równie¿ dzia³ania w obszarze pozyskiwania finansowania
maj¹ce zapewniæ stabilnoœæ finansow¹ Grupy Kapita³owej TAURON, w szczególnoœci emisja w lipcu 2017 r. 10-letnich
euroobligacji o wartoœci 500 mln EUR.
Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r. akcje TAURON wchodzi³y w sk³ad nastêpuj¹cych indeksów gie³dowych:
1.WIG– indeks obejmuj¹cy wszystkie spó³ki notowane na Rynku G³ównym GPW, które spe³niaj¹ bazowe kryteria
uczestnictwa w indeksach. Udzia³ TAURON w indeksie WIG: 0,96%.
2.WIG-Poland– indeks narodowy, w którego sk³ad wchodz¹ wy³¹cznie akcje krajowych spó³ek notowanych
na Rynku G³ównym GPW, które spe³niaj¹ bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. Udzia³ TAURON w indeksie
WIG-Poland: 1,11%.
3.WIG20– indeks obliczany na podstawie wartoœci portfela akcji 20 najwiêkszych i najbardziej p³ynnych spó³ek
z Rynku G³ównego GPW. Udzia³ TAURON w indeksie WIG20: 1,46%.
4.WIG30– indeks obejmuj¹cy 30 najwiêkszych i najbardziej p³ynnych spó³ek notowanych na Rynku G³ównym GPW.
Udzia³ TAURON w indeksie WIG30: 1,35%.
5.WIG-Energia– indeks sektorowy, w którego sk³ad wchodz¹ spó³ki uczestnicz¹ce w indeksie WIG i jednoczeœnie
zakwalifikowane do sektora energetyki. Udzia³ TAURON w indeksie WIG-Energia: 15,98%.
6.Respect Index– indeks grupuje w swoim portfelu spó³ki dzia³aj¹ce zgodnie z najwy¿szymi standardami
spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu. Udzia³ TAURON w Respect Index: 2,65%.
7.MSCI Emerging Markets Europe– indeks obejmuj¹cy kluczowe spó³ki w15 rozwiniêtych krajach w Europie.
Udzia³ TAURON w indeksie MSCI Emerging Markets Europe: 0,02%.
8.MSCI Poland Index– indeks obejmuj¹cy ponad 20 kluczowych spó³ek notowanych na GPW. Udzia³ TAURON
w indeksie MSCI Poland Index: 1,26%.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
87


Poni¿sza tabela przedstawia kluczowe dane dotycz¹ce akcji Spó³ki w latach 2011–2017.
Tabela nr 20. Kluczowe dane dotycz¹ce akcji TAURON w latach 2011–2017
Lp. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.
Kurs maksymalny (z³) 6,81 5,61 5,39 5,69 5,29 3,19 4,12
2.
Kurs minimalny (z³) 4,65 4,08 3,85 4,04 2,37 2,31 2,75
3.
Kurs ostatni (z³) 5,35 4,75 4,37 5,05 2,88 2,85 3,05
4.Kapitalizacjanakoniecokresu
(mln z³) 9 376 8 325 7 659 8 850 5 047 4 995 5 345
5.
Kapitalizacja na koniec okresu (%) 2,1 1,59 1,29 1,5 0,98 0,9 0,8
6.
Wartoœæ ksiêgowa (mln z³) 15 922,47 16 839,41 17 675,34 18 106,79 18 837 16 348,99 17 880
7.
C/Z 8,1 5,5 5,5 7,8 4,2 x 3,02
8.
C/WK 0,59 0,49 0,43 0,49 0,27 0,31 0,31
9.
Stopa zwrotu od pocz¹tku roku
1(%) -16,73 -5,03 -3,64 20,07 -40,78 -1,04 7,02
10.
Stopa dywidendy (%) 2,8 6,5 4,6 3,8 5,2 – –
11.
Wartoœæ obrotów (mln z³) 5 574,82 3 198,943 103,56 3 134,81 3 062,52 3 199,02 2 737,33
12.
Udzia³ w obrotach (%) 2,21 1,7 1,41 1,53 1,5 1,69 1,16
13.
Œredni wolumen na sesjê 3 721 539 2 667 725 2 793 020 2 489 329 3 190 195 4 662 087 3 261 765
14.
Œrednia liczba transakcji na sesjê 1 373 960 1 022 1 106 1 431 1 465 1 323
ród³o: Biuletyn Statystyczny GPW1Stopa zwrotu liczona z uwzglêdnieniem dochodu inwestora z tytu³u dywidendy i przy za³o¿eniu, ¿e osi¹gany dochód dodatkowy jest reinwestowany.
Metodologia zgodna z Biuletynem Statystycznym GPW.
Poni¿sze wykresy przedstawiaj¹ historyczne kszta³towanie siê kursu akcji TAURON oraz wartoœci obrotów, w tym na tle
indeksów WIG20 i WIG-Energia.
Rysunek nr 46. Wykres kursu akcji TAURON oraz wartoœci obrotów w 2017 r.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
88


Rysunek nr 47. Wykres kursu akcji TAURON oraz wartoœci obrotów od debiutu gie³dowego do 31 grudnia 2017 r.
Rysunek nr 48. Kurs akcji TAURON na tle indeksu WIG20 i WIG-Energia od debiutu gie³dowego
do 31 grudnia 2017 r.
Rekomendacje dla akcji TAURON Polska Energia S.A.
W 2017 r. analitycy domów maklerskich i banków inwestycyjnych wydali ³¹cznie 11 rekomendacji dla akcji TAURON,
wtym:
1) trzy rekomendacje „kupuj”,
2) cztery rekomendacje „trzymaj”,
3) cztery rekomendacje „sprzedaj”.
Poni¿sza tabela przedstawia zestawienie rekomendacji wydanych w 2017 r.
Tabela nr 21. Rekomendacje wydane w 2017 r.
Lp. Data wydania rekomendacji Instytucja wydaj¹ca rekomendacjê Rekomendacja / cena docelowa
1.15.11.2017 r.
Societe Generale Kupuj / 4,50 z³
2.21.03.2017 r.
Societe Generale Kupuj / 4,00 z³
3.10.01.2017 r.
Pekao Investment Banking Kupuj / 4,00 z³
4.20.11.2017 r.
DM BZ WBK Trzymaj / 3,40 z³
5.14.09.2017 r.
Exane BNP Paribas Trzymaj / 4,00 z³
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
89


Lp. Data wydania rekomendacji Instytucja wydaj¹ca rekomendacjê Rekomendacja / cena docelowa
6.
27.06.2017 r.
mBankTrzymaj / 3,67 z³
7.
20.03.2017 r.
Raiffeisen CentrobankTrzymaj / 3,50 z³
8.
08.08.2017 r.
DM PKO BPSprzedaj / 3,40 z³
9.
26.01.2017 r.
DM BOŒSprzedaj / 2,50 z³
10.
08.02.2017 r.
DM Banku Handlowego (Citi)Sprzedaj / 2,50 z³
11.
07.07.2017 r.
DM Banku Handlowego (Citi)Sprzedaj / 2,50 z³
5.8. Relacje inwestorskie
Rzetelna i regularna komunikacja jest jednym z podstawowych priorytetów TAURON w zakresie prowadzenia dialogu
z inwestorami. Odbywa siê ona nie tylko w formie dzia³añ wymaganych przepisami prawa (np. poprzez publikowanie
informacji w raportach bie¿¹cych i okresowych), ale jest równie¿ uzupe³niana licznymi dodatkowymi narzêdziami
kierowanymi bezpoœrednio do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Spó³ka sama organizuje, a tak¿e
uczestniczy w organizowanych przez podmioty funkcjonuj¹ce na rynku kapita³owym konferencjach inwestorskich
i roadshows w Polsce i za granic¹.
Podczas spotkañ z inwestorami prezentowana by³a Strategia, realizowane projekty inwestycyjne, sytuacja finansowa
oraz informacje dotycz¹ce aktualnej kondycji i perspektyw dla sektora energetycznego.
W zwi¹zku z publikacj¹ raportów okresowych Spó³ka organizowa³a konferencje dla inwestorów i analityków, podczas
których cz³onkowie Zarz¹du omawiali wyniki finansowe oraz prezentowali najwa¿niejsze osi¹gniêcia w raportowanych
okresach. Wydarzenia te by³y transmitowane za poœrednictwem internetu w jêzyku polskim i angielskim. Zapewniono
równie¿ mo¿liwoœæ ich ods³uchania przez telefon. Dziêki temu wszyscy zainteresowani mogli otrzymaæ informacje w tym
samym czasie. Osobne spotkania poœwiêcone omówieniu wyników finansowych s¹ regularnie organizowane równie¿
dla przedstawicieli kluczowych mediów, tak by informacja o kondycji Grupy Kapita³owej TAURON mog³a dotrzeæ
do wszystkich inwestorów za poœrednictwem ró¿nych kana³ów.
Obok spotkañ towarzysz¹cych publikacji raportów okresowych, w 2017 r. cz³onkowie Zarz¹du oraz przedstawiciele
zespo³u relacji inwestorskich, wziêli udzia³ w 16 konferencjach i roadshows, podczas których odby³o siê oko³o
100 spotkañ z zarz¹dzaj¹cymi i analitykami rynku kapita³owego. Przedstawiciele TAURON spotykali siê
z inwestorami instytucjonalnymi nie tylko w Polsce, ale tak¿e w USA, Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech, Holandii,
Francji i Czechach.
W zwi¹zku z rosn¹cym znaczeniem kana³ów internetowych i mediów spo³ecznoœciowych du¿y nacisk po³o¿ono
na ich rozwój w zakresie komunikacji z inwestorami. W serwisie YouTube zamieszczane s¹ relacje z wa¿nych dla
inwestorów wydarzeñ: konferencji wynikowych, obrad WZ, Dni Inwestora oraz komentarze Prezesa Zarz¹du do wyników
finansowych. Z kolei na portalu spo³ecznoœciowym FacebookSpó³ka publikowa³a zapowiedzi istotnych wydarzeñ wraz
z linkami do stron, na których mo¿na œledziæ transmisje lub wzi¹æ udzia³ w czacie inwestorskim. TAURON posiada tak¿e
profil korporacyjny na portalu spo³ecznoœciowym Twitter,gdzie pojawiaj¹ siê wpisy z obszaru relacji inwestorskich.
Maj¹c œwiadomoœæ, jak istotnym Ÿród³em informacji dla inwestorów jest strona internetowa, a w szczególnoœci zak³adka
Relacje Inwestorskie, Spó³ka dba o jej zawartoœæ i aktualnoœæ zamieszczanych tam treœci. SekcjaRelacje Inwestorskie
zawiera wiele przydatnych informacji o bie¿¹cych wydarzeniach, wynikach finansowych, czy WZ. Zamieszczone s¹
w niej równie¿ prezentacje i relacje wideo z konferencji podsumowuj¹cych wyniki finansowe.
W 2017 r., podobnie jak w latach poprzednich, TAURON uczestniczy³ w wydarzeniach skierowanych do inwestorów
indywidualnych. By³ m.in. partnerem konferencji „WallStreet” w Karpaczu oraz zawodów sportowych rynku
kapita³owego „Capital Market Games”. W ramach regularnej komunikacji z t¹ liczn¹ grup¹ inwestorów, w 2017 r.
odby³y siê cztery czaty z przedstawicielem Zarz¹du, w których ka¿dorazowo bra³o udzia³ oko³o stu inwestorów.
Aktywnoœæ w obszarze relacji inwestorskich jest doceniana przez uczestników rynku kapita³owego i inwestorów.
W 2017 r. do Spó³ki trafi³y kolejne nagrody za wysok¹ jakoœæ relacji inwestorskich.
W marcu 2017 r. Spó³ka otrzyma³a nagrodê specjaln¹ w konkursie na najlepsze relacje inwestorskie spó³ek z indeksu
WIG30 organizowanym przez Gazetê Gie³dy i Inwestorów „Parkiet” oraz Izbê Domów Maklerskich.
W czerwcu 2017 r. TAURON uzyska³ tytu³ „Herosa Rynku Kapita³owego 2017” w kategorii spó³ka. O zwyciêstwie
w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zadecydowa³y g³osy inwestorów, którzy
docenili wysokie standardy TAURON w obszarze relacji inwestorskich oraz stosowanie najlepszych praktyk w zakresie
komunikacji kierowanej do inwestorów indywidualnych.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
90


W minionym roku TAURON znalaz³ siê w gronie laureatów rankingu „Transparentna Spó³ka Roku 2016” za przejrzystoœæ
biznesu i jakoœæ komunikacji z rynkiem. Ranking, organizowany przez Gazetê Gie³dy i Inwestorów „Parkiet” oraz
Instytut Rachunkowoœci i Podatków, powsta³ w oparciu o badanie ankietowe, w którym oceniano trzy najwa¿niejsze
obszary komunikacji z rynkiem, tj. sprawozdawczoœæ finansow¹ i raportowanie, relacje inwestorskie i zasady ³adu
korporacyjnego.
TAURON jest te¿ regularnie nagradzany w konkursach na najlepszy raport roczny. W poprzednich trzech edycjach
konkursu „The Best Annual Report” organizowanego przezInstytut Rachunkowoœci i Podatków Spó³ka zajmowa³a
pierwsze miejsca, kwalifikuj¹c siê w 2017 r. do elitarnej kategorii „The Best of the Best.” W ubieg³orocznej edycji
konkursu TAURON otrzyma³ równie¿ pierwsz¹nagrodê za zintegrowany raport roczny.
Spó³ka utrzymuje wysoki poziom raportowania by sprostaæ oczekiwaniom jak najszerszego grona odbiorców – zarówno
klientów, akcjonariuszy, analityków, jak i przedstawicieli mediów. Dlatego w 2017 r. zespó³ pracuj¹cy nad projektem
zintegrowanego raportu rocznego skoncentrowa³ siê na zgodnoœci struktury i treœci z miêdzynarodowymi standardami
raportowania zintegrowanego. Efektem prac jest nowoczesny, multimedialny raport online prezentuj¹cy najwa¿niejsze
informacje o Grupie Kapita³owej TAURON.
Od 2013 r. TAURON wchodzi w sk³ad RESPECT Index, a w grudniu 2017 r., po raz pi¹ty z rzêdu, Spó³ka znalaz³a siê
w gronie podmiotów gie³dowych stosuj¹cych najwy¿sze standardy zrównowa¿onego rozwoju.
Poni¿sza tabela przedstawia kalendarium prezentuj¹ce wydarzenia oraz dzia³ania w ramach relacji inwestorskich jakie
mia³y miejsce w 2017 r.
Tabela nr 22. Kalendarium wydarzeñ oraz dzia³añ realizowanych w ramach relacji inwestorskich w 2017 r.
Lp. Data Wydarzenie
1. 15.03.2017 r.
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.
2. 16.03.2017 r.Spotkanie Zarz¹du z analitykami i zarz¹dzaj¹cymi funduszami zwi¹zane z publikacj¹ wyników
finansowych za 2016 r., Warszawa
3. 16.03.2017 r.Czat dla inwestorów indywidualnych w ramachwspó³pracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów
Indywidualnych
4. 21-22.03.2017 r.
Udzia³ w konferencji DM PKO BP CEE Capital Markets Conference, Londyn
5. 27-28.03.2017 r.
Udzia³ w konferencji Raiffeisen Centrobank Investor Conference, Austria, Zürs
6. 10.05.2017 r.
Publikacja raportu okresowego za I kwarta³ 2017 r.
7. 11.05.2017 r.Spotkanie Zarz¹du z analitykami i zarz¹dzaj¹cymi funduszami zwi¹zane z publikacj¹ wyników finansowych
za I kwarta³ 2017 r., Warszawa
8. 11.05.2017 r.
Czat dla inwestorów indywidualnych w ramach wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych
9. 25.05.2017 r.Spotkania z zarz¹dzaj¹cymi funduszami po wynikachza I kwarta³ 2017 r., DM Banku Handlowego (Citi),
Warszawa
10. 29.05.2017 r.
Zwyczajne WZ TAURON
11. 20.06.2017 r.
Roadshow euroobligacyjny, Niemcy
12. 21.06.2017 r.
Roadshow euroobligacyjny, Holandia
13. 22.06.2017 r.
Roadshow euroobligacyjny, Wielka Brytania
14. 23.06.2017 r.
Roadshow euroobligacyjny, Francja
15. 26.06.2017 r.
Roadshow euroobligacyjny, Warszawa
16. 17.08.2017 r.
Publikacja raportu okresowego za I pó³rocze 2017 r.
17. 18.08.2017 r.Spotkanie Zarz¹du z analitykami i zarz¹dzaj¹cymi funduszami zwi¹zane z publikacj¹ wyników finansowych
za I pó³rocze 2017 r., Warszawa
18. 18.08.2017 r.Czat dla inwestorów indywidualnych w ramachwspó³pracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów
Indywidualnych
19. 24.08.2017 r.
Spotkania z zarz¹dzaj¹cymi funduszami po wynikach za I pó³rocze 2017 r., Societe Generale, Warszawa
20. 11-12.09.2017 r.Udzia³ w konferencji 14th Annual Emerging Europe Investment Conference, Pekao Investment Banking,
Warszawa
21. 26-27.09.2017 r.
Udzia³ w konferencji Mining&Energy, DM PKO BP, Katowice
22. 11-12.10.2017 r.
Udzia³ w konferencji Erste Group Investor Conference, Austria, Stegersbach
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
91


Lp. Data Wydarzenie
23. 08.11.2017 r.
Publikacja raportu okresowego za III kwarta³ 2017 r.
24. 09.11.2017 r.Spotkanie Zarz¹du z analitykami i zarz¹dzaj¹cymi funduszami zwi¹zane z publikacj¹ wyników
finansowych za III kwarta³ 2017 r., Warszawa
25. 09.11.2017 r.Czat dla inwestorów indywidualnych w ramachwspó³pracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów
Indywidualnych
26. 15.11.2017 r.
Spotkania z zarz¹dzaj¹cymi funduszami po wynikach za III kwarta³ 2017 r., DM mBanku, Warszawa
27. 20-21.11.2017 r.
Udzia³ w konferencji Poland Investment Forum NY, JP Morgan, Nowy Jork
28. 01.12.2017 r.
Udzia³ w konferencji BZ WBK Energy & Mining, Warszawa
29. 05.12.2017 r.
Udzia³ w konferencji Wood’s Winter in Prague, Praga
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
92


6. OŒWIADCZENIE O STOSOWANIU £ADU KORPORACYJNEGO
Dzia³aj¹c zgodnie z § 91 ust. 5 pkt 4)Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bie¿¹cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoœciowych oraz warunków uznawania
za równowa¿ne informacji wymaganych przepisami prawa pañstwa niebêd¹cego pañstwem cz³onkowskim(tj. Dz. U.
2014, poz. 133), jak równie¿Dobrymi Praktykami Spó³ek Notowanych na GPW2016 (Dobre Praktyki 2016),
Zarz¹d Spó³ki przedstawia oœwiadczenie o stosowaniu zasad ³adu korporacyjnego w 2017 r.
6.1. Wskazanie stosowanego zbioru zasad ³adu korporacyjnego
W 2017 r. Spó³ka podlega³a zasadom ³adu korporacyjnego opisanym w dokumencieDobre Praktyki Spó³ek
Notowanych na GPW2016, uchwalonym przez Radê Nadzorcz¹ GPW uchwa³¹ nr 27/1414/2015 z dnia 13 paŸdziernika
2015 r., które wesz³y w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Tekst zbioru Dobrych Praktyk 2016, którym podlega Spó³ka jest opublikowany na stronie internetowej GPW
pod adresem: www.gpw.dobre-praktyki.pl.
6.2. Wskazanie zasad ³adu korporacyjnego, od stosowania których odst¹piono
W 2017 r. Spó³ka nie stosowa³a nastêpuj¹cych szczegó³owych zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2016:
1) IV.Z.2. dotycz¹cej zapewnienia powszechnie dostêpnej transmisji obrad WZ w czasie rzeczywistym, z uwagi
na brak stosownych postanowieñ Statutu umo¿liwiaj¹cych ww. transmisjê. Aby umo¿liwiæ stosowanie
przedmiotowej zasady Zarz¹d Spó³ki wyst¹pi³ z wnioskiem do Zwyczajnego WZ Spó³ki o uchwalenie stosownej
zmiany Statutu, umo¿liwiaj¹cej zapewnienie powszechnie dostêpnej transmisji obrad WZ w czasie rzeczywistym.
Jednak Zwyczajne WZ Spó³ki obraduj¹ce w dniu 8 czerwca 2016 r. nie uchwali³o zmiany Statutu zaproponowanej
przez Zarz¹d Spó³ki w tym zakresie,
2) VI.Z.1. dotycz¹cej takiego skonstruowania programów motywacyjnych, by m.in. uzale¿niaæ poziom
wynagrodzenia cz³onków Zarz¹du Spó³ki i jej kluczowych mened¿erów od rzeczywistej, d³ugoterminowej sytuacji
finansowej Spó³ki oraz d³ugoterminowego wzrostu wartoœci dla akcjonariuszy i stabilnoœci funkcjonowania
przedsiêbiorstwa. Zasada ta nie by³a stosowana z uwagi na obowi¹zuj¹cy w TAURON system wynagradzania
i premiowania cz³onków Zarz¹du i jej kluczowych mened¿erów, który przewiduje uzale¿nienie poziomu
wynagrodzenia od sytuacji finansowej Spó³ki w perspektywie rocznej, w powi¹zaniu z realizacj¹ celów
strategicznych,
3) VI.Z.2. dotycz¹cej powi¹zania wynagrodzenia cz³onków zarz¹du i kluczowych mened¿erów z d³ugookresowymi
celami biznesowymi i finansowymi spó³ki. Okres pomiêdzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego
opcji lub innych instrumentów powi¹zanych z akcjami spó³ki, a mo¿liwoœci¹ ich realizacji powinien wynosiæ
min. 2 lata. Zasada ta nie by³a stosowana, z uwagi na obowi¹zuj¹cy w TAURON system wynagradzania
i premiowania cz³onków Zarz¹du Spó³ki i jej kluczowych mened¿erów, który nie przewiduje powi¹zania
wynagrodzeñ z instrumentami powi¹zanymi z akcjami Spó³ki.
W 2017 r. nastêpuj¹ce zasady nie dotyczy³y Spó³ki:
1) I.Z.1.10. dotycz¹ca zamieszczania na stronie internetowej Spó³ki prognoz finansowych – je¿eli spó³ka podjê³a
decyzjê o ich publikacji – opublikowanych w okresie conajmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacj¹ o stopniu
ich realizacji, z uwagi na nie publikowanie prognoz finansowych,
2) III.Z.6. stanowi¹ca, i¿ w przypadku, gdy w Spó³ce nie wyodrêbniono organizacyjnie funkcji audytu wewnêtrznego,
komitet audytu (lub rada nadzorcza, je¿eli pe³ni funkcjê komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje
potrzeba dokonania takiego wydzielenia, z uwagi na posiadanie przez Spó³kê w strukturze organizacyjnej
wyodrêbnionej jednostki organizacyjnej ds. audytu wewnêtrznego.
Ponadto Zarz¹d Spó³ki przyjmuj¹c zasady szczegó³owe Dobrych Praktyk 2016, oznaczone jako: I.Z.1.3, I.Z.1.15,
I.Z.1.16, II.Z.1, II.Z.6, II.Z.10.1, II.Z.10.2, II.Z.10.3, II.Z.10.4, V.Z.5, V.Z.6, VI.Z.4., wskaza³ sposób ich stosowania.
Szczegó³owy opis sposobu stosowania powy¿szych zasad zosta³ zawarty wInformacji na temat stanu stosowania
przez Spó³kê rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki 2016,stanowi¹cej za³¹cznik do ww. raportu
o niestosowaniu zasad szczegó³owych w zbiorze Dobre Praktyki 2016 oraz zamieszczonej na stronie internetowej
Spó³ki.
Spó³ka w 2017 r. opracowa³a i wprowadzi³a do stosowania dokumentPolityka Ró¿norodnoœci w Grupie TAURON, który
szczegó³owo zosta³ opisany w pkt 6.12. niniejszego sprawozdania. Do tej pory brak by³o w Spó³ce jednego dokumentu
opisuj¹cego stosowan¹ politykê ró¿norodnoœci w odniesieniu do w³adz Spó³ki oraz jej kluczowych mened¿erów,
o którym mowa w zasadzie oznaczonej jako I.Z.1.15. Dobrych Praktyk 2016. W opublikowanym w dniu 1 lutego 2016 r.
raporcie dotycz¹cym niestosowania szczegó³owych zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2016, Spó³ka wskaza³a
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
93


sposób stosowania polityki ró¿norodnoœci. Wskazano wówczas, i¿ zasady zarz¹dzania ró¿norodnoœci¹ wprowadzone
zosta³y do stosowania wieloma dokumentami, stanowi¹cymi wewnêtrzne regulacje prawne.
Informacja dotycz¹ca nie stosowania rekomendacji zawartych w Dobrych Praktykach 2016
W 2017 r. Spó³ka nie stosowa³a jedynie rekomendacji zawartej w Dobrych Praktykach 2016 oznaczonej jako IV.R.2.
dotycz¹cej umo¿liwienia akcjonariuszom udzia³u w WZ przy wykorzystaniu œrodków komunikacji elektronicznej, z uwagi
na brak takiego oczekiwania ze strony akcjonariuszy. Wyrazem tego jest nie podjêcie przez Zwyczajne WZ Spó³ki
obraduj¹ce w dniu 8 czerwca 2016 r. zmian do Statutu Spó³ki, umo¿liwiaj¹cych zapewnienie powszechnie dostêpnej
transmisji obrad WZ w czasie rzeczywistym.
Pozosta³e rekomendacje zawarte w Dobrych Praktykach 2016 by³y przez Spó³kê stosowane w 2017 r.
6.3. Opis g³ównych cech systemów kontroli wewnêtrznej i zarz¹dzania ryzykiem w odniesieniu
do procesu sporz¹dzania sprawozdañ finansowych i skonsolidowanych sprawozdañ
finansowych
System kontroli wewnêtrznej i zarz¹dzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporz¹dzania sprawozdañ finansowych
i skonsolidowanych sprawozdañ finansowych realizowany jest na trzech poziomach:
Ogólne zasady zarz¹dzania Spó³k¹ i Grup¹ Kapita³ow¹ TAURON.Na podstawie
przyjêtych regulacji wewnêtrznych spó³ki Grupy Kapita³owej TAURON funkcjonuj¹ w oparciu
o regulaminy organizacyjne i posiadaj¹ zdefiniowane struktury organizacyjne, w których odpowiedzialnoœci
za czynnoœci w zakresie sporz¹dzania sprawozdañ finansowych i skonsolidowanych sprawozdañ finansowych
s¹ przypisane do w³aœciwych jednostek biznesowych. Jednostki te zobowi¹zane s¹ do bie¿¹cej kontroli wbudowanej
w realizowane zadania oraz do kontroli funkcjonalnej. Na podstawie obowi¹zuj¹cego w Grupie Kapita³owej TAURON
Modelu Biznesowego, wdro¿ona zosta³a Dokumentacja Procesowa Megaprocesu 3.4 Rachunkowoœæ w ramach której
rozpisane zosta³y m.in. procesy zwi¹zane ze sprawozdawczoœci¹ finansow¹ Spó³ki i Grupy Kapita³owej TAURON.
Dokumentacja procesu definiuje odpowiedzialnoœci jednostek biznesowych w ramach procesów sprawozdawczych.
Zarz¹dzanie Ryzykiem.W Grupie Kapita³owej TAURON funkcjonuje Obszar Ryzyka
zarz¹dzany przez Dyrektora Wykonawczego ds. Ryzyka, którego rol¹ jest nadzór i kreowanie
systemu zarz¹dzania ryzykiem w Grupie Kapita³owej TAURON. Funkcje te w Spó³ce realizuj¹ Zespo³y Zarz¹dzania
Ryzykiem Korporacyjnym, Rynkowym i Kredytowym. Celem zarz¹dzania ryzykiem jest zapewnienie w Grupie
Kapita³owej TAURON zwiêkszenia przewidywalnoœci osi¹gniêcia celów strategicznych, w tym stabilne kreowanie wyniku
finansowego poprzez odpowiednio wczesn¹ identyfikacjê zagro¿eñ pozwalaj¹c¹ na podejmowanie dzia³añ
prewencyjnych. W Grupie Kapita³owej TAURON obowi¹zuj¹ standardy zarz¹dzania ryzykiem okreœlone wStrategii
zarz¹dzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURONi politykach zarz¹dzania ryzykami specyficznymi. System ERM
obejmuje wszystkie obszary dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej TAURON oraz realizowane w Grupie Kapita³owej TAURON
procesy biznesowe, w tym proces sporz¹dzania sprawozdañ finansowych. Ryzyka powi¹zane z tym procesem
s¹ zarz¹dzane, monitorowane i raportowane w ramachsystemu ERM. Standaryzacja ma na celu zapewnienie
spójnoœci w zakresie zarz¹dzania poszczególnymi kategoriami ryzyka, definiuj¹c g³ówne zasady, standardy i narzêdzia
architektury systemu. Nadzór nad systemem ERM w Grupie Kapita³owej TAURON sprawuje Komitet Ryzyka.
Audyt wewnêtrzny.W Spó³ce funkcjonuje Audyt Wewnêtrzny. Celem Audytu Wewnêtrznego
jest planowanie i realizacja zadañ audytowych, w tym wykonywanie zleconych kontroli
doraŸnych, a tak¿e dzia³alnoœæ o charakterze doradczymi opiniotwórczym. Sposoby i zasady funkcjonowania Audytu
Wewnêtrznego okreœla Dokumentacja Procesowa Megaprocesu 1.5 Audyt wraz z dokumentem powi¹zanym
Regulaminem Audytu Wewnêtrznego w Grupie TAURON. Wprowadzenie Megaprocesu 1.5 Audyt by³o nastêpstwem
przyjêcia przez Zarz¹d TAURON Modelu Biznesowego. Realizuj¹c funkcjê audytu wewnêtrznego Spó³ka kieruje siê
Kodeksem Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURONi Miêdzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu
Wewnêtrznego.
Najistotniejsze aspekty w zakresie kontroli wewnêtrznej i zarz¹dzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu
sporz¹dzania sprawozdañ finansowych i skonsolidowanych sprawozdañ finansowych obejmuj¹:
Nadzór nad stosowaniem jednolitych zasad rachunkowoœci przez spó³ki Grupy Kapita³owej TAURON przy
sporz¹dzaniu pakietów sprawozdawczych dla celów sporz¹dzania skonsolidowanych sprawozdañ finansowych
Grupy Kapita³owej TAURON.
W celu zapewnienia jednolitych zasad rachunkowoœci w oparciu o MSSF zatwierdzone przez UE, w Grupie Kapita³owej
TAURON zosta³a opracowana i wdro¿onaPolityka Rachunkowoœci Grupy Kapita³owej TAURON Polska Energia S.A.
(Polityka rachunkowoœci). Dokument ten jest odpowiednio aktualizowany w przypadku wyst¹pienia zmian w regulacjach.
Zasady zawarte w Polityce rachunkowoœci maj¹ zastosowanie do jednostkowych sprawozdañ finansowych TAURON
i skonsolidowanych sprawozdañ finansowych Grupy Kapita³owej TAURON. Spó³ki Grupy Kapita³owej TAURON s¹
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
94
Poziom I
Poziom II
Poziom III


zobowi¹zane do stosowania Polityki rachunkowoœci przy sporz¹dzaniu pakietów sprawozdawczych, które s¹ podstaw¹
sporz¹dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita³owej TAURON.
Ponadto w Grupie Kapita³owej TAURON zosta³a opracowana i wdro¿ona regulacja wewn¹trzgrupowa kompleksowo
reguluj¹ca zagadnienia zwi¹zane z zasadami i terminami przygotowania pakietów sprawozdawczych dla celów
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Pakiety sprawozdawcze s¹ weryfikowane przez Zespó³ Konsolidacji
i Sprawozdawczoœci w jednostce dominuj¹cej oraz przez niezale¿nego bieg³ego rewidenta w trakcie przeprowadzania
badania lub przegl¹du skonsolidowanych sprawozdañ finansowych Grupy Kapita³owej TAURON.
Procedury autoryzacji i opiniowania sprawozdañ finansowych Spó³ki oraz skonsolidowanych sprawozdañ
finansowych Grupy Kapita³owej TAURON
W Spó³ce wdro¿one zosta³y procedury autoryzacji sprawozdañ finansowych. Kwartalne, pó³roczne oraz roczne
sprawozdania finansowe Spó³ki oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapita³owej TAURON przed
publikacj¹ s¹ zatwierdzane przez Zarz¹d Spó³ki. Rocznesprawozdania finansowe TAURON oraz skonsolidowane
sprawozdania finansowe Grupy Kapita³owej TAURON s¹ dodatkowo przed publikacj¹ przedstawiane do oceny Radzie
Nadzorczej Spó³ki. Nadzór nad przygotowywaniem sprawozdañ finansowych pe³ni Wiceprezes Zarz¹du ds. Finansów
Spó³ki, natomiast za sporz¹dzenie pakietów sprawozdawczych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapita³owej TAURON, odpowiedzialnoœæ ponosz¹ Zarz¹dy spó³ek objêtych konsolidacj¹.
W strukturach Rady Nadzorczej Spó³ki funkcjonuje Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.,
którego sk³ad, kompetencje i opis dzia³ania zawarto w pkt 6.11.3. niniejszego sprawozdania.
Systemy informatyczne oraz procesy finansowo-ksiêgowe
Spó³ki Grupy Kapita³owej TAURON prowadz¹ ksiêgi rachunkowe stanowi¹ce podstawê przygotowania sprawozdañ
finansowych w komputerowych systemach finansowo-ksiêgowych klasy ERP, daj¹cych mo¿liwoœæ systemowych kontroli
prawid³owoœci obiegu dokumentów i ujêcia zdarzeñ gospodarczych. Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego nastêpuje przy wykorzystaniu narzêdzia informatycznego dla celów konsolidacji sprawozdañ finansowych,
zapewniaj¹cego systemow¹ kontrolê w zakresie spójnoœci i terminowoœci przygotowania danych konsolidacyjnych.
W spó³kach Grupy Kapita³owej TAURON funkcjonuj¹ rozwi¹zaniainformatyczne i organizacyjne zabezpieczaj¹ce kontrolê
dostêpu do systemu finansowo-ksiêgowego oraz zapewniaj¹ce nale¿yt¹ ochronê i archiwizacjê ksi¹g rachunkowych.
Dostêp do systemów informatycznych ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami dla upowa¿nionych pracowników.
Stosowane s¹ mechanizmy kontrolne w procesie nadawania i zmiany uprawnieñ dostêpowych do systemów
finansowo-ksiêgowych. Nadane uprawnieniapodlegaj¹ równie¿ okresowej weryfikacji.
W zwi¹zku integracj¹ funkcji rachunkowoœci i przeniesieniem obs³ugi finansowo-ksiêgowej istotnych spó³ek Grupy
Kapita³owej TAURON do CUW R, nast¹pi³ proces stopniowego ujednolicania procesów finansowo-ksiêgowych
w Grupie Kapita³owej TAURON. Spó³ki dostosowa³y w³asne procedury do przebiegu procesów finansowo-ksiêgowych,
z uwzglêdnieniem specyfiki poszczególnych segmentów.
Obowi¹zuj¹cy w Grupie Kapita³owej TAURON Model Biznesowy wyraŸnie dzieli odpowiedzialnoœæ w zakresie procesów
finansowo-ksiêgowych pomiêdzy Spó³k¹ (wskazan¹ jako Centrum Korporacyjne) oraz podmiotami zale¿nymi i CUW R,
wskazuj¹c, i¿ w³aœcicielem procesów zwi¹zanych z rachunkowoœci¹ i sprawozdawczoœci¹ Grupy Kapita³owej TAURON
jest Centrum Korporacyjne. W zakresie zadañ Centrum Korporacyjnego wskazano strategiczne funkcje zwi¹zane
z opracowaniem modelu funkcjonowania oraz standardów Grupy Kapita³owej TAURON w zakresie rachunkowoœci
oraz nadzorowaniem realizacji standardów w obszarze rachunkowoœci w spó³kach zale¿nych oraz CUW R. Ponadto
wskazano, i¿ Spó³ka jako Centrum Korporacyjne jest odpowiedzialna za sporz¹dzenie sprawozdania finansowego
Spó³ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita³owej TAURON. WyraŸny podzia³
odpowiedzialnoœci oraz istotny nacisk na pe³nienie przez Centrum Korporacyjne funkcji nadzorczych w stosunku
do CUW R oraz podmiotów zale¿nych ma na celu m.in. usprawnienie procesu przygotowania sprawozdañ finansowych.
Poddawanie sprawozdañ finansowych Spó³ki oraz skonsolidowanych sprawozdañ finansowych Grupy Kapita³owej
TAURON badaniu i przegl¹dom przezniezale¿nego bieg³ego rewidenta
Roczne sprawozdania finansowe Spó³ki oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapita³owej
TAURON podlegaj¹ badaniu przez niezale¿nego bieg³ego rewidenta. Pó³roczne sprawozdania finansowe Spó³ki oraz
pó³roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapita³owej TAURON podlegaj¹ przegl¹dowi przez bieg³ego
rewidenta. W 2017 r. Spó³ka wybra³a podmiot uprawniony dobadania i przegl¹du sprawozdañ finansowych istotnych
spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Umowa z podmiotem
uprawnionym do badania sprawozdañ finansowych zosta³a zawarta na przeprowadzenie badania i przegl¹du
sprawozdañ finansowych za 2017 r. W zwi¹zku z dokonanym przez Radê Nadzorcz¹ TAURON w dniu 26 lutego 2018 r.
wyborem dotychczasowej firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdañ finansowych Spó³ki i Grupy
Kapita³owej za rok obrotowy 2018 oraz przegl¹du sprawozdañ finansowych Spó³ki i Grupy Kapita³owej za okres
zakoñczony 30 czerwca 2018 r. planowane jest zawarcie aneksu do umowy z firm¹ audytorsk¹.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
95


Wzwi¹zkuzwejœciemw¿ycieustawy z dnia 11 maja 2017 r. o bieg³ych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym, Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON w dniu 16 paŸdziernika 2017 r. przyj¹³ nastêpuj¹ce regulacje:
1)Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przegl¹du sprawozdania finansowego oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A.,
2)Procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przegl¹du sprawozdania finansowego oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A.oraz
3)Polityka œwiadczenia w Grupie TAURON przez firmê audytorsk¹ przeprowadzaj¹c¹ badanie rocznego sprawozdania
finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. podmioty
powi¹zane z t¹ firm¹ audytorsk¹ oraz cz³onka sieci firmyaudytorskiej dozwolonych us³ug niebêd¹cych badaniem.
Powy¿sze regulacje w sposób czytelny okreœlaj¹ zasady i regu³y procesu wyboru firmy audytorskiej do badania
sprawozdañ Spó³ki, jak równie¿ zasady œwiadczenia na rzecz spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON us³ug dozwolonych,
co ma na celu zapewnienie niezale¿noœci firmy audytorskiej i bieg³ych rewidentów wobec Spó³ki oraz zagwarantowanie
Spó³ce œwiadczenia us³ug audytorskich na wysokim poziomie merytorycznym, przy zachowaniu wymaganych terminów
obowi¹zuj¹cych Spó³kê.
Regu³a dotycz¹ca zmieniania firmy audytorskiej Spó³ki oraz Grupy Kapita³owej TAURON
Regu³a dotycz¹ca zmieniania firmy audytorskiej Spó³ki oraz Grupy Kapita³owej TAURON zosta³a zmieniona w 2017 r.
W przyjêtej w dniu 16 paŸdziernika 2017 r. przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spó³kiPolityce wyboru firmy
audytorskiej do przeprowadzenia badania i przegl¹du sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego TAURON Polska Energia S.A.ustanowiona zosta³a regu³a w brzmieniu:
1) maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceñ badañ przeprowadzonych przez tê sam¹ firmê audytorsk¹
lub podmiot powi¹zany z t¹ firm¹ audytorsk¹ lub jakiegokolwiek cz³onka sieci dzia³aj¹cej w pañstwach UE,
do której nale¿¹ te firmy audytorskie, nie mo¿e przekraczaæ 5 lat,
2) po up³ywie 5-letniego okresu trwania zlecenia, firma audytorska ani ¿aden z cz³onków jej sieci dzia³aj¹cy w ramach
UE, nie podejmuj¹ badania w Spó³ce w okresie 4 kolejnych lat,
3) kluczowy bieg³y rewident nie mo¿e przeprowadzaæ badania w Spó³ce przez okres d³u¿szy ni¿ 5 lat,
4) kluczowy bieg³y rewident mo¿e ponownie przeprowadzaæ badanie w Spó³ce po up³ywie co najmniej 3 lat
od zakoñczenia ostatniego badania.
Wczeœniej obowi¹zywa³a regu³a przyjêta przez Radê Nadzorcz¹ Spó³ki w dniu 27 sierpnia 2010 r., zgodnie z któr¹
przyjêto zasadê zmieniania podmiotu uprawnionegodo badania sprawozdañ finansowych Spó³ki oraz Grupy
Kapita³owej TAURON przynajmniej raz na 5 lat obrotowych.Podmiot uprawniony do badania sprawozdañ finansowych
Spó³ki i Grupy Kapita³owej TAURON móg³ ponownie wykonaæ te czynnoœci po up³ywie 2 lat obrotowych.
6.4. Akcjonariusze posiadaj¹cy znaczne pakiety akcji
Poni¿sza tabela przedstawia akcjonariuszy posiadaj¹cych, wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r. oraz na dzieñ
sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania, bezpoœrednio lub poœrednio znaczne pakiety akcji Spó³ki.
Tabela nr 23. Akcjonariusze posiadaj¹cy bezpoœrednio lub poœrednio znaczne pakiety akcji
Lp. AkcjonariuszeLiczba
posiadanych
akcjiProcentowy
udzia³
w kapitale
zak³adowymLiczba
posiadanych
g³osówProcentowy
udzia³
wogólnej
liczbie g³osów
1.
Skarb Pañstwa 526 848 384 30,06% 526 848 384 30,06%
2.
KGHM Polska MiedŸ S.A. 182 110 566 10,39% 182 110 566 10,39%
3.Nationale-Nederlanden Otwarty
Fundusz Emerytalny88 742 929 5,06% 88 742 929 5,06%
Od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego tj. od dnia 8 listopada 2017 r. do dnia sporz¹dzenia niniejszego
sprawozdania, Spó³ka nie otrzyma³a zawiadomieñ od akcjonariuszy o wyst¹pieniu zmian w strukturze w³asnoœci
znacznych pakietów akcji TAURON.
6.5. Posiadacze papierów wartoœciowych daj¹cych specjalne uprawnienia kontrolne
W Spó³ce nie wystêpuj¹ papiery wartoœciowe, które dawa³yby specjalne uprawnienia kontrolne wobec Spó³ki.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
96


6.6. Ograniczenia w wykonywaniu prawa g³osu
Ograniczenia dotycz¹ce wykonywania prawa g³osu zosta³y zawarte w § 10 Statutu Spó³ki, który jest dostêpny na stronie
internetowej Spó³ki http://www.tauron.pl/
.
Powy¿sze ograniczenia co do wykonywania prawa g³osu zosta³y sformu³owane w nastêpuj¹cy sposób:
1. Prawo g³osu akcjonariuszy dysponuj¹cych powy¿ej10% ogó³u g³osów w Spó³ce zostaje ograniczone w ten
sposób, ¿e ¿aden z nich nie mo¿e wykonywaæ na WZ wiêcej ni¿ 10% ogó³u g³osów w Spó³ce.
2. Ograniczenie prawa g³osu, o którym mowa w pkt 1 powy¿ej, nie dotyczy Skarbu Pañstwa i podmiotów zale¿nych
od Skarbu Pañstwa w okresie, w którym Skarb Pañstwa wraz z podmiotami zale¿nymi od Skarbu Pañstwa posiada
liczbê akcji Spó³ki uprawniaj¹c¹ do wykonywania co najmniej 25% ogó³u g³osów w Spó³ce.
3. G³osy nale¿¹ce do akcjonariuszy, miêdzy którymi istnieje stosunek dominacji lub zale¿noœci w rozumieniu § 10
Statutu (Zgrupowanie Akcjonariuszy) kumuluje siê; w przypadku, gdy skumulowana liczba g³osów przekracza
10% ogó³u g³osów w Spó³ce, podlega ona redukcji. Zasady kumulacji i redukcji g³osów zosta³y okreœlone w pkt 6
i7poni¿ej.
4. Akcjonariuszem w rozumieniu § 10 Statutu Spó³ki jestka¿da osoba, w tym jej podmiot dominuj¹cy i zale¿ny,
której przys³uguje bezpoœrednio lub poœrednio prawog³osu na WZ na podstawie dowolnego tytu³u prawnego;
dotyczy to tak¿e osoby, która nie posiada akcji Spó³ki, a w szczególnoœci u¿ytkownika, zastawnika, osoby
uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisówustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, a tak¿e osoby uprawnionej do udzia³u w WZ mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa
do uczestnictwa w WZ.
5. Przez podmiot dominuj¹cy oraz podmiot zale¿ny na potrzeby § 10 Statutu Spó³ki rozumie siê odpowiednio osobê:
1) maj¹c¹ status przedsiêbiorcy dominuj¹cego, przedsiêbiorcy zale¿nego albo jednoczeœnie status
przedsiêbiorcy dominuj¹cego i zale¿nego w rozumieniu przepisówustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów,lub
2) maj¹c¹ status jednostki dominuj¹cej, jednostki dominuj¹cej wy¿szego szczebla, jednostki zale¿nej, jednostki
zale¿nej ni¿szego szczebla, jednostki wspó³zale¿nej albo maj¹c¹ jednoczeœnie status jednostki dominuj¹cej
(w tym dominuj¹cej wy¿szego szczebla) i zale¿nej (wtym zale¿nej ni¿szego szczebla i wspó³zale¿nej)
w rozumieniuustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci,lub
3) która wywiera (podmiot dominuj¹cy) lub, na któr¹ jest wywierany (podmiot zale¿ny) decyduj¹cy wp³yw
w rozumieniuustawy z dnia 22 wrzeœnia 2006 r. o przejrzystoœci stosunków finansowych pomiêdzy organami
publicznymi a przedsiêbiorcami publicznymi oraz o przejrzystoœci finansowej niektórych przedsiêbiorców,lub
4) której g³osy wynikaj¹ce z posiadanych bezpoœrednio lub poœrednio akcji Spó³ki podlegaj¹ kumulacji z g³osami
innej osoby lub innych osób na zasadach okreœlonych wUstawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych dozorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach
publicznych wzwi¹zku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spó³ki.
6. Kumulacjag³osówpoleganazsumowaniuliczbyg³osów, którymi dysponuj¹ poszczególni akcjonariusze
wchodz¹cy w sk³ad Zgrupowania Akcjonariuszy.
7. Redukcja g³osów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby g³osów w Spó³ce przys³uguj¹cych na WZ
akcjonariuszom wchodz¹cym w sk³ad ZgrupowaniaAkcjonariuszy do progu 10% ogó³u g³osów w Spó³ce.
Redukcja g³osów jest dokonywana wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) liczba g³osów akcjonariusza, który dysponuje najwiêksz¹ liczb¹ g³osów w Spó³ce spoœród wszystkich
akcjonariuszy wchodz¹cych w sk³ad Zgrupowania Akcjonariuszy, ulega pomniejszeniu o liczbê g³osów
równ¹ nadwy¿ce ponad 10% ogó³u g³osów w Spó³ce przys³uguj¹cych ³¹cznie wszystkim akcjonariuszom
wchodz¹cym w sk³ad ZA,
2) je¿eli mimo redukcji, o której mowa powy¿ej, ³¹cznaliczba g³osów przys³uguj¹cych na WZ akcjonariuszom
wchodz¹cym w sk³ad Zgrupowania Akcjonariuszy przekracza 10% ogó³u g³osów w Spó³ce, dokonuje siê
dalszej redukcji g³osów nale¿¹cych do pozosta³ychakcjonariuszy wchodz¹cych w sk³ad Zgrupowania
Akcjonariuszy. Dalsza redukcja g³osów poszczególnych akcjonariuszy nastêpuje w kolejnoœci ustalanej na
podstawie liczby g³osów, którymi dysponuj¹ poszczególni akcjonariusze wchodz¹cy w sk³ad Zgrupowania
Akcjonariuszy (od najwiêkszej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana a¿ do osi¹gniêcia stanu,
w którym ³¹czna liczba g³osów, którymi dysponuj¹ akcjonariusze wchodz¹cy w sk³ad Zgrupowania
Akcjonariuszy nie bêdzie przekraczaæ 10% ogó³u g³osów w Spó³ce,
3) w ka¿dym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa g³osu, zachowuje prawo
wykonywania co najmniej jednego g³osu,
4) ograniczenie wykonywania prawa g³osu dotyczy tak¿e akcjonariusza nieobecnego na WZ.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
97


8. Ka¿dy akcjonariusz, który zamierza wzi¹æ udzia³ w WZ,bezpoœrednio lub przez pe³nomocnika, ma obowi¹zek,
bez odrêbnego wezwania, o którym mowa w pkt 9 poni¿ej, zawiadomiæ Zarz¹d lub Przewodnicz¹cego WZ o tym,
¿e dysponuje bezpoœrednio lub poœrednio wiêcej ni¿ 10% ogó³u g³osów w Spó³ce.
9. Niezale¿nie od postanowienia pkt 8 powy¿ej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji g³osów,
akcjonariusz Spó³ki, Zarz¹d, Rada Nadzorcza oraz poszczególni cz³onkowie tych organów mog¹ ¿¹daæ,
aby akcjonariusz Spó³ki udzieli³ informacji czy jest osob¹ maj¹c¹ status podmiotu dominuj¹cego lub zale¿nego
wobec innego akcjonariusza w rozumieniu § 10 Statutu Spó³ki. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzaj¹cym obejmuje tak¿e prawo ¿¹dania ujawnienia liczby g³osów, którymi akcjonariusz Spó³ki dysponuje
samodzielnie lub ³¹cznie z innymi akcjonariuszami Spó³ki.
10. Osoba, która nie wykona³a lub wykona³a w sposób nienale¿yty obowi¹zek informacyjny, o którym mowa w pkt 8 i 9
powy¿ej, do chwili usuniêcia uchybienia obowi¹zkowi informacyjnemu, mo¿e wykonywaæ prawo g³osu wy³¹cznie
z jednej akcji; wykonywanie przez tak¹ osobê prawa g³osu z pozosta³ych akcji jest bezskuteczne.
6.7. Ograniczenia dotycz¹ce przenoszenia prawa w³asnoœci papierów wartoœciowych
Statut TAURON na dzieñ 31 grudnia 2017 r. oraz na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania nie przewiduje
ograniczeñ dotycz¹cych przenoszenia prawa w³asnoœci papierów wartoœciowych Spó³ki.
Jednak¿e zgodnie zustaw¹ z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycjipodmiot, który zamierza nabyæ
lub osi¹gn¹æ istotne uczestnictwo albo nabyæ dominacjê nad TAURON, który jest podmiotem podlegaj¹cym ochronie,
obowi¹zany jest ka¿dorazowo z³o¿yæ zawiadomienie organowi kontroli – Ministrowi Energii o zamiarze jego dokonania
chyba, ¿e obowi¹zek ten spoczywa na innych pomiotach.
6.8. Zasady dotycz¹ce powo³ywania i odwo³ywania osób zarz¹dzaj¹cych i nadzoruj¹cych oraz
ich uprawnieñ
6.8.1. Zarz¹d
Zasady dotycz¹ce powo³ywania i odwo³ywania cz³onków Zarz¹du
Zarz¹d Spó³ki sk³ada siê z jednej do szeœciu osób, w tymPrezesa i Wiceprezesów. Cz³onków Zarz¹du powo³uje
iodwo³ujeRadaNadzorczanaokreswspólnejkadencji,któratrwa3lata,zawyj¹tkiemIkadencji,któratrwa³a2lata.
Ka¿dy z cz³onków Zarz¹du mo¿e byæ odwo³any lub zawieszony w czynnoœciach przez Radê Nadzorcz¹ lub WZ.
Celem wy³onienia osoby, z któr¹ zostanie zawarta umowa osprawowanie zarz¹du w Spó³ce, Rada Nadzorcza og³asza
konkurs oraz przeprowadza postêpowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa lub Wiceprezesa, którego celem
jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wy³onienie najlepszego kandydata. Kandydat na cz³onka
Zarz¹du musi spe³niaæ wymogi okreœlone w §16 ust. 3 i 4 Statutu Spó³ki. Og³oszenie o postêpowaniu kwalifikacyjnym
jest publikowane na stronie internetowej Spó³ki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii. Spó³ka
powiadamia akcjonariuszy o wynikach postêpowania kwalifikacyjnego.
Kompetencje Zarz¹du
Zarz¹d prowadzi sprawy Spó³ki i reprezentuje Spó³kê we wszystkich czynnoœciach s¹dowych i pozas¹dowych. Wszelkie
sprawy zwi¹zane z prowadzeniem spraw Spó³ki, nie zastrze¿one przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla WZ
lub Rady Nadzorczej, nale¿¹ do kompetencji Zarz¹du.
Zgodnie ze Statutem uchwa³y Zarz¹du wymagaj¹ wszystkie sprawy przekraczaj¹ce zakres zwyk³ych czynnoœci Spó³ki,
a w szczególnoœci sprawy wymienione w poni¿szej tabeli:
Tabela nr 24. Kompetencje Zarz¹du
Sprawy wymagaj¹ce uchwa³y Zarz¹du
wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r. oraz wed³ug stanu na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania
1.
regulamin Zarz¹du,
2.
regulamin organizacyjny przedsiêbiorstwa Spó³ki,
3.
tworzenie i likwidacja oddzia³ów,
4.
powo³anie prokurenta,
5.
zaci¹ganie kredytów i po¿yczek,
6.
przyjêcie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spó³ki i Grupy Kapita³owej oraz Strategii Korporacyjnej Grupy Kapita³owej,
7.
zaci¹ganie zobowi¹zañ warunkowych w rozumieniuustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci,wtymudzielanie
przez Spó³kê gwarancji, porêczeñ oraz wystawiania weksli, z zastrze¿eniem § 20 ust. 2 pkt 4 i 5 Statutu Spó³ki,
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
98


Sprawy wymagaj¹ce uchwa³y Zarz¹du
wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r. oraz wed³ug stanu na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania
8.
udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z d³ugu,
9.
nabycie nieruchomoœci, u¿ytkowania wieczystego lub udzia³ów w nieruchomoœci lub wu¿ytkowaniu wieczystym, z zastrze¿eniem
postanowieñ § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu Spó³ki,
10.
nabycie sk³adników aktywów trwa³ych z wyj¹tkiem nieruchomoœci, u¿ytkowania wieczystego lub udzia³u w nieruchomoœci
lub w u¿ytkowaniu wieczystym o wartoœci równej lub przekraczaj¹cej równowartoœæ 10 tys. EUR w z³, z zastrze¿eniem
postanowieñ § 20 ust. 2 pkt 2 Statutu Spó³ki,
11.
rozporz¹dzanie sk³adnikami aktywów trwa³ych, w tym nieruchomoœci¹, u¿ytkowaniem wieczystym lub udzia³em
w nieruchomoœci lub u¿ytkowaniu wieczystym, o wartoœci równej lub przekraczaj¹cej 10 tys. EUR w z³otych, z zastrze¿eniem
postanowieñ § 20 ust. 2 pkt 3 Statutu Spó³ki,
12.
okreœlenie wykonywania prawa g³osu na WZ lub na ZW spó³ek, w których Spó³ka posiada akcje lub udzia³y, w sprawach
nale¿¹cych do kompetencji WZ lub ZW tych spó³ek, z zastrze¿eniem postanowieñ § 20 ust. 3 pkt 9 Statutu Spó³ki,
13.
zasady prowadzenia dzia³alnoœci sponsoringowej,
14.
przyjêcie rocznego planu dzia³alnoœci sponsoringowej,
15.
sprawy, o których rozpatrzenie Zarz¹d zwraca siê do Rady Nadzorczej albo do WZ.
6.8.2. Rada Nadzorcza
Zasady dotycz¹ce powo³ywania i odwo³ywania cz³onków Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza sk³ada siê z piêciu do dziewiêciu osób powo³ywanych na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata,
za wyj¹tkiem pierwszej kadencji, która trwa³a 1 rok. Zgodnie ze Statutem Spó³ki cz³onkowie Rady Nadzorczej
s¹ powo³ywani i odwo³ywani przez WZ, z zastrze¿eniem, i¿:
1) w okresie, w którym Skarb Pañstwa, w tym wraz z podmiotami zale¿nymi od Skarbu Pañstwa w rozumieniu § 10
ust. 5 Statutu, posiada liczbê akcji Spó³ki uprawniaj¹c¹ do wykonywania co najmniej 25% ogó³u g³osów w Spó³ce,
Skarb Pañstwa jest uprawniony do powo³ywania i odwo³ywania cz³onków Rady Nadzorczej, w liczbie równej
po³owie maksymalnej liczby sk³adu Rady Nadzorczej okreœlonej w Statucie (w razie, gdyby liczba ta okaza³a siê
nieca³kowita ulega ona zaokr¹gleniu do liczby ca³kowitej w dó³ np. 4,5 ulega zaokr¹gleniu do 4) powiêkszonej o 1
z zastrze¿eniem, ¿e Skarb Pañstwa:
a) jest zobowi¹zany g³osowaæ na WZ w sprawie ustalenia liczby cz³onków Rady Nadzorczej odpowiadaj¹cej
maksymalnej liczbie cz³onków Rady Nadzorczej okreœlonej w Statucie w razie zg³oszenia takiego wniosku
do Zarz¹du przez akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadaj¹cych liczbê akcji uprawniaj¹c¹ do wykonywania
co najmniej 5% ogó³u g³osów w Spó³ce,
b) jest wy³¹czony od prawa g³osowania na WZ w sprawie powo³ania i odwo³ania pozosta³ych cz³onków Rady
Nadzorczej, w tym niezale¿nych cz³onków Rady Nadzorczej; nie dotyczy to jednak przypadku, gdy Rada
Nadzorcza nie mo¿e dzia³aæ z powodu sk³adu mniejszego od wymaganego Statutem, a obecni na WZ
akcjonariusze inni ni¿ Skarb Pañstwa nie dokonaj¹ uzupe³nienia sk³adu Rady Nadzorczej zgodnie
z podzia³em miejsc w Radzie Nadzorczej, opisanym w niniejszym rozdziale;
2) w okresie, w którym Skarb Pañstwa, w tym wraz z podmiotami zale¿nymi od Skarbu Pañstwa w rozumieniu § 10
ust. 5 Statutu, posiada liczbê akcji Spó³ki uprawniaj¹c¹ do wykonywania poni¿ej 25% ogó³u g³osów w Spó³ce,
Skarb Pañstwa, reprezentowany przez ministra w³aœciwego do spraw Skarbu Pañstwa, jest uprawniony
do powo³ywania i odwo³ywania jednego cz³onka Rady Nadzorczej.
3) powo³anie i odwo³anie cz³onków Rady Nadzorczej przez Skarb Pañstwa w trybie okreœlonym w pkt 1) lub pkt 2)
powy¿ej, nastêpuje w drodze oœwiadczenia sk³adanego Spó³ce.
Zgodnie z Dobrymi Praktykami, co najmniej dwóch cz³onków Rady Nadzorczej spe³nia kryteria niezale¿noœci.
Okreœlenie „niezale¿ny cz³onek rady nadzorczej” oznacza niezale¿noœæ cz³onka rady nadzorczej w rozumieniu
Za³¹cznika II doZalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotycz¹cego roli dyrektorów niewykonawczych lub bêd¹cych
cz³onkami rady nadzorczej spó³ek gie³dowych i komisji rady (nadzorczej)(2005/162/WE).
Cz³onkowie Rady Nadzorczej sk³adaj¹ Spó³ce, przedich powo³aniem do sk³adu Rady Nadzorczej, pisemne
oœwiadczenie o spe³nieniu przes³anek niezale¿noœci, o których mowa w Dobrych Praktykach. W przypadku zaistnienia
sytuacji powoduj¹cej niespe³nienie przes³anek niezale¿noœci, cz³onek Rady Nadzorczej zobowi¹zany jest niezw³ocznie
poinformowaæ o tym fakcie Spó³kê. Spó³ka na swojej stronie internetowej informuje akcjonariuszy o aktualnej liczbie
niezale¿nych cz³onków Rady Nadzorczej.
Kompetencje Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza sprawuje sta³y nadzór nad dzia³alnoœci¹Spó³ki we wszystkich dziedzinach jej dzia³alnoœci.
Zgodnie ze Statutem Spó³ki do zadañ i kompetencji Rady Nadzorczej nale¿¹ w szczególnoœci sprawy wymienione
w poni¿szej tabeli.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
99


Tabela nr 25. Kompetencje Rady Nadzorczej
Sprawy wymagaj¹ce uchwa³y Rady Nadzorczej
wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r. oraz na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania
Kompetencje opiniodawcze
1.
ocena sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³ki oraz sprawozdania finansowego za ubieg³y rok obrotowy w zakresie
ich zgodnoœci z ksiêgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to tak¿e skonsolidowanego sprawozdania
finansowegoGrupyKapita³owej,oilejestonosporz¹dzane,
2.
ocena wniosków Zarz¹du co do podzia³u zysku lub pokrycia straty,
3.
sk³adanie WZ pisemnego sprawozdania z wyników czynnoœci, o których mowa w pkt 1 i 2,
4.
sporz¹dzanie raz w roku i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu:
a) oceny sytuacji spó³ki, z uwzglêdnieniem oceny systemówkontroli wewnêtrznej, zarz¹dzania ryzykiem, compliance
oraz funkcji audytu wewnêtrznego, obejmuj¹cej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zw³aszcza dotycz¹ce
raportowania finansowego i dzia³alnoœci operacyjnej,
b) sprawozdania z dzia³alnoœci Rady Nadzorczej,obejmuj¹cego co najmniej informacje na temat:
– sk³adu Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
– spe³niania przez cz³onków Rady Nadzorczej kryteriów niezale¿noœci,
– liczby posiedzeñ Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
– dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,
c) oceny sposobu wype³niania przez Spó³kê obowi¹zkówinformacyjnych dotycz¹cych stosowania zasad ³adu
korporacyjnego, okreœlonych w Regulaminie Gie³dy oraz przepisach dotycz¹cych informacji bie¿¹cych i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartoœciowych,
d) oceny racjonalnoœci prowadzonej przez Spó³kê polityki w zakresie dzia³alnoœci sponsoringowej, charytatywnej lub innej
o zbli¿onym charakterze, albo informacjê o braku takiej polityki,
5.
sporz¹dzanie, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spó³ki, opinii Rady Nadzorczej
w kwestii ekonomicznej zasadnoœci zaanga¿owania kapita³owego Spó³ki dokonanego w danym roku obrotowym w innych
podmiotach prawa handlowego,
6.
opiniowanie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapita³owej,
7.
opiniowanie zasad prowadzenia dzia³alnoœci sponsoringowej,
8.
opiniowanie rocznego planu prowadzenia dzia³alnoœci sponsoringowej oraz rocznego raportu z jego realizacji,
9.
opiniowanie sporz¹dzanych przez Zarz¹d sprawozdañ o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na us³ugi prawne, us³ugi
marketingowe, us³ugi public relations i komunikacji spo³ecznej oraz us³ugi doradztwa zwi¹zanego z zarz¹dzaniem,
10.
opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwa³ych, okreœlonych w § 381 Statutu Spó³ki.
Kompetencje stanowi¹ce
1.
wybór bieg³ego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spó³ki i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapita³owej,
2.
okreœlanie zakresu i terminów przedk³adania przez Zarz¹d rocznego planu rzeczowo-finansowego Spó³ki i Grupy Kapita³owej,
3.
przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spó³ki, przygotowanego przez Zarz¹d Spó³ki,
4.
zatwierdzanie regulaminu Zarz¹du,
5.
zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiêbiorstwa Spó³ki,
6.
nabycie nieruchomoœci, u¿ytkowania wieczystego lub udzia³ów w nieruchomoœcilub w u¿ytkowaniu wieczystym o wartoœci
przekraczaj¹cej równowartoœæ 5 mln EUR w z³otych, za wyj¹tkiem nieruchomoœci, u¿ytkowania wieczystego lub udzia³ów
w nieruchomoœci lub w u¿ytkowaniu wieczystym nabywanych od Spó³ek Grupy Kapita³owej,
7.
nabycie sk³adników aktywów trwa³ych, za wyj¹tkiem nieruchomoœci, u¿ytkowania wieczystego lub udzia³u, w nieruchomoœci
lub w u¿ytkowaniu wieczystym, obligacji emitowanych przez Spó³ki Grupy Kapita³owej oraz innych sk³adników aktywów
trwa³ych nabywanych od Spó³ek Grupy Kapita³owej, o wartoœci przekraczaj¹cej równowartoœæ 5 mln EUR w z³,
8.
rozporz¹dzanie sk³adnikami aktywów trwa³ych, w tym nieruchomoœci¹, u¿ytkowaniem wieczystym lub udzia³em w nieruchomoœci
lub w u¿ytkowaniu wieczystym o wartoœciprzekraczaj¹cej równowartoœæ 5 mln EUR w z³, za wyj¹tkiem nieruchomoœci,
u¿ytkowania wieczystego lub udzia³ów w nieruchomoœci lub w u¿ytkowaniu wieczystym, a tak¿einnych sk³adników aktywów
trwa³ych, które w wyniku rozporz¹dzania zostan¹ zbyte lub obci¹¿one na rzecz Spó³ek Grupy Kapita³owej,
9.
zaci¹ganie zobowi¹zañ warunkowych, w tym udzielanie przez Spó³kê gwarancji i porêczeñ maj¹tkowych o wartoœci
przekraczaj¹cej równowartoœæ 5 mln EUR w z³,
10.
wystawianie weksli o wartoœci przekraczaj¹cej równowartoœæ 5 mln EUR w z³,
11.
wyp³ata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
12.
objêcie albo nabycie akcji lub udzia³ów w innych ni¿ Spó³ki Grupy Kapita³owej spó³kach, o wartoœci przekraczaj¹cej
równowartoœæ 5 mln EUR w z³, z wyj¹tkiem sytuacji, gdy objêcieakcji lub udzia³ów tych spó³ek nastêpuje za wierzytelnoœci
Spó³ki w ramach postêpowañ ugodowych lub upad³oœciowych,
13.
zbycie akcji lub udzia³ów, o wartoœci przekraczaj¹cej równowartoœæ 5 mln EUR w z³, z okreœleniem warunków i trybu ich
zbywania, za wyj¹tkiem:
a) zbywania akcji bêd¹cych w obrocie na rynku regulowanym,
b) zbywania akcji lub udzia³ów, które Spó³ka posiada w iloœci nie przekraczaj¹cej 10% udzia³u w kapitale zak³adowym
poszczególnych spó³ek,
c) zbywania akcji lub udzia³ów na rzecz Spó³ek Grupy Kapita³owej,
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
100


Sprawy wymagaj¹ce uchwa³y Rady Nadzorczej
wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r. oraz na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania
14.
zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadaj¹cym co najmniej 5% ogólnej liczby g³osów w Spó³ce lub podmiotem
powi¹zanym, z zastrze¿eniem, i¿ obowi¹zkowi powy¿szemu nie podlegaj¹ transakcje typowe i zawierane na warunkach
rynkowych w ramach prowadzonej dzia³alnoœci operacyjnej przez Spó³kê z podmiotami wchodz¹cymi w sk³ad Grupy
Kapita³owej TAURON,
15.
zawarcie umowy o us³ugi prawne, us³ugi marketingowe, us³ugi w zakresie stosunków miêdzyludzkich (public relations)
i komunikacji spo³ecznej oraz us³ugi doradztwa zwi¹zanego z zarz¹dzaniem, je¿eli wysokoœæ wynagrodzenia przewidzianego
³¹cznie za œwiadczone us³ugi przekracza 500 000 z³ netto, w stosunku rocznym,
16.
zmiana umowy o us³ugi prawne, us³ugi marketingowe, us³ugiw zakresie stosunków miêdzyludzkich (public relations)
i komunikacji spo³ecznej oraz us³ugi doradztwa zwi¹zanego z zarz¹dzaniem podwy¿szaj¹cej wynagrodzenie powy¿ej kwoty,
o której mowa w pkt powy¿ej,
17.
zawarcie umów o us³ugi prawne, us³ugi marketingowe, us³ugi w zakresie stosunków miêdzyludzkich (public relations)
i komunikacji spo³ecznej oraz us³ugi doradztwa zwi¹zanego z zarz¹dzaniem, w których maksymalna wysokoœæ
wynagrodzenia nie jest przewidziana,
18.
zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartoœci przekraczaj¹cej 20 000 z³otych lub 0,1% sumy
aktywów w rozumieniuustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci, ustalonych na podstawie ostatniego
zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
19.
zwolnienie z d³ugu lub innej umowy o podobnym skutku o wartoœci przekraczaj¹cej 50 000 z³otych lub 0,1% sumy aktywów
w rozumieniuustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
sprawozdania finansowego.
20.
udzielanie zgody na tworzenie oddzia³ów Spó³ki za granic¹,
21.
okreœlanie sposobu wykonywania prawa g³osu na WZ lub na ZW spó³ek, w których Spó³ka posiada ponad 50% akcji
lub udzia³ów, w nastêpuj¹cych sprawach:
a) zbycia i wydzier¿awienia przedsiêbiorstwa spó³ki lub jego zorganizowanej czêœci oraz ustanowienia na nich
ograniczonego prawa rzeczowego, je¿eli ich wartoœæ przekracza równowartoœæ kwoty 5 mln EUR w z³,
b) rozwi¹zania i likwidacji spó³ki.
22.
okreœlenie sposobu wykonywania prawa g³osu przez reprezentanta TAURON na WZ spó³ek, wobec których Spó³ka jest
przedsiêbiorc¹ dominuj¹cym w rozumieniu art. 4 pkt 3ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
w sprawach:
a) zawi¹zania przez spó³kê innej spó³ki,
b) zmiany statut lub umowy oraz przedmiotu dzia³alnoœci spó³ki,
c) po³¹czenia, przekszta³cenia, podzia³u, rozwi¹zania i likwidacji spó³ki,
d) podwy¿szenia lub obni¿enia kapita³u zak³adowego spó³ki,
e) zbycia i wydzier¿awienia przedsiêbiorstwa spó³ki lub jego zorganizowanej czêœci oraz ustanowienia na nich ograniczonego
prawa rzeczowego,
f) umorzenia udzia³ów lub akcji,
g) kszta³towania wynagrodzeñ cz³onków Zarz¹dów oraz rad nadzorczych,
h) postanowienia dotycz¹cego roszczeñ o naprawienie szkody wyrz¹dzonej przy zawi¹zaniu spó³ki lub sprawowaniu zarz¹du
albo nadzoru,
i) w sprawach, o których mowa w art. 17ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarz¹dzania mieniem pañstwowym,
z zastrze¿eniem § 15 ust. 4 Statutu Spó³ki,
23.
zatwierdzanie polityki wynagrodzeñ dla grupy kapita³owej.
Kompetencje dotycz¹ce Zarz¹du
1.
powo³ywanie i odwo³ywanie cz³onków Zarz¹du,
2.
ustalanie zasad wynagradzania i wysokoœci wynagrodzeniadla cz³onków Zarz¹du, z zastrze¿eniem § 18 Statutu Spó³ki,
3.
zawieszanie w czynnoœciach cz³onków Zarz¹du, z wa¿nych powodów,
4.
delegowanie cz³onków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoœci cz³onków Zarz¹du, którzy nie mog¹
sprawowaæ swoich czynnoœci i ustalanie im wynagrodzenia z zastrze¿eniem, i¿ ³¹czne wynagrodzenie pobierane przez
oddelegowanego jako Cz³onka Rady Nadzorczej oraz z tytu³u oddelegowania do czasowego sprawowania czynnoœci Cz³onka
Zarz¹du, nie mo¿e przekroczyæ wynagrodzenia ustalonego dla Cz³onka Zarz¹du, w miejsce którego Cz³onek Rady Nadzorczej
zosta³ oddelegowany,
5.
przeprowadzanie postêpowania kwalifikacyjnego na stanowisko Cz³onka Zarz¹du,
6.
przeprowadzanie konkursu celem wy³onienia osoby, z któr¹ zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarz¹du w Spó³ce
i zawieranie umowy o sprawowanie zarz¹du w Spó³ce,
7.
udzielanie zgody Cz³onkom Zarz¹du na zajmowanie stanowisk w organach innych spó³ek.
Pozosta³e kompetencje Rady Nadzorczej Spó³ki
1.
sporz¹dzanie sprawozdañ z nadzoru realizacji przez Zarz¹d inwestycji, w tym zakupu aktywów trwa³ych, a w szczególnoœci
opiniowanie prawid³owoœci i efektywnoœci wydatkowania œrodków pieniê¿nych z tym zwi¹zanych,
2.
zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarz¹du z nadzoru nad realizacj¹ projektów inwestycyjnych,
3.
uchwalanie regulaminu szczegó³owo okreœlaj¹cego tryb dzia³ania Rady Nadzorczej.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
101


6.9. Opis zasad zmiany Statutu Spó³ki
Zmiany Statutu Spó³ki dokonywane s¹ zgodnie z postanowieniami Ksh, w szczególnoœci: zmiana Statutu Spó³ki
nastêpuje w drodze uchwa³y WZ powziêtej wiêkszoœci¹ trzech czwartych g³osów, a nastêpnie wymaga wydania przez
w³aœciwy s¹d postanowienia o wpisie zmiany do rejestru przedsiêbiorców. Tekst jednolity Statutu Spó³ki, obejmuj¹cy
zmiany uchwalone przez WZ, przyjmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwa³y.
Zgodnie ze Statutem Spó³ki, istotna zmiana przedmiotu dzia³alnoœci Spó³ki wymaga dwóch trzecich g³osów w obecnoœci
osób reprezentuj¹cych co najmniej po³owê kapita³u zak³adowego.
Zwyczajne WZ w dniu 29 maja 2017 r. podjê³o uchwa³y w sprawie zmiany Statutu Spó³ki, o czym poinformowano
w rozdziale 2.8. niniejszego sprawozdania.
6.10. Sposób dzia³ania Walnego Zgromadzenia, jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania
Sposób funkcjonowania WZ Spó³ki oraz jego uprawnienia zawarte s¹ w Statucie Spó³ki oraz wRegulaminie Walnego
Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., który jest dostêpny na stronie internetowej Spó³ki http://www.tauron.pl/
.
Sposób dzia³ania Walnego Zgromadzenia
WZ zwo³ywane jest przez og³oszenie na stronie internetowej Spó³ki oraz w sposób okreœlony dla przekazywania
informacji bie¿¹cych przez spó³ki publiczne. W przypadku, gdy WZ jest zwo³ywane przez podmiot lub organ inny
ni¿ Zarz¹d na podstawie przepisów Ksh, a zwo³anie WZ wymaga wspó³pracy ze strony Zarz¹du, Zarz¹d ma obowi¹zek
dokonaæ wszelkich czynnoœci okreœlonych prawem w celu zwo³ania, organizacji i przeprowadzenia WZ, które odbywaj¹
siê w siedzibie Spó³ki albo w Warszawie.
WZ otwiera Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecnoœci do otwarcia WZ upowa¿nieni s¹ w kolejnoœci:
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej, Prezes Zarz¹du, osoba wyznaczona przez Zarz¹d albo akcjonariusz,
który zarejestrowa³ na WZ akcje uprawniaj¹ce do wykonywania najwiêkszej liczby g³osów. Nastêpnie, spoœród osób
uprawnionych do uczestnictwa w WZ wybiera siê Przewodnicz¹cego Zgromadzenia.
WZ podejmuje uchwa³y bez wzglêdu na liczbê reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Ksh oraz postanowienia
Statutu Spó³ki nie stanowi¹ inaczej. WZ mo¿e zarz¹dziæ przerwê w obradach wiêkszoœci¹ dwóch trzecich g³osów.
£¹cznie przerwy nie mog¹ trwaæ d³u¿ej ni¿ 30 dni.
Przerwa w obradach WZ mo¿e mieæ miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach ka¿dorazowo wskazanych
w uzasadnieniu uchwa³y, sporz¹dzanym w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskuj¹cego
o zarz¹dzenie przerwy.
Uchwa³a WZ w sprawie zarz¹dzenia przerwy wskazuje wyraŸnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten
nie mo¿e stanowiæ bariery dla wziêcia udzia³u we wznowionych obradach przez wiêkszoœæ akcjonariuszy, w tym
akcjonariuszy mniejszoœciowych.
Kompetencje Walnego Zgromadzenia
Zgodnie ze Statutem Spó³ki uchwa³y WZ wymagaj¹ sprawy wymienione w poni¿szej tabeli.
Tabela nr 26. Kompetencje Walnego Zgromadzenia
Sprawy wymagaj¹ce uchwa³y Walnego Zgromadzenia
wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r. oraz na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania
1.
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spó³ki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapita³owej TAURON za ubieg³y rok obrotowy oraz sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³ki i sprawozdania Zarz¹du
z dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej TAURON,
2.
udzielenie absolutorium Cz³onkom organów Spó³ki z wykonania przez nich obowi¹zków,
3.
podzia³ zysku lub pokrycie straty,
4.
powo³anie i odwo³anie cz³onków Rady Nadzorczej,
5.
zawieszanie cz³onków Zarz¹du w czynnoœciach,
6.
ustalenie wysokoœci wynagrodzenia dla cz³onków Rady Nadzorczej, z zastrze¿eniem § 29 ust. 4 Statutu Spó³ki,
7.
ustalanie zasad kszta³towania wynagrodzenia i wysokoœci wynagradzania cz³onków Zarz¹du z uwzglêdnieniem przepisów
ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kszta³towaniawynagrodzeñ osób kieruj¹cych niektórymi spó³kami,
8.
zbycie i wydzier¿awienie przedsiêbiorstwa Spó³ki lub jego zorganizowanej czêœci oraz ustanowienie na nich ograniczonego
prawa rzeczowego,
9.
zawarcie przez Spó³kê umowy kredytu,po¿yczki, porêczenia lub innej podobnej umowy z Cz³onkiem Zarz¹du, Rady
Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. Zawarcie przez spó³kê zale¿n¹ umowy
kredytu, po¿yczki, porêczenia lub innej podobnej umowy z Cz³onkiem Zarz¹du, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem
albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
102


Sprawy wymagaj¹ce uchwa³y Walnego Zgromadzenia
wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r. oraz na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania
10.
podwy¿szanie i obni¿enie kapita³u zak³adowego Spó³ki,
11.
emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeñstwa ipapierów wartoœciowych imiennych lub na okaziciela
uprawniaj¹cych ich posiadaczadozapisulubobjêciaakcji,
12.
nabycie akcji w³asnych w przypadku, gdy wymagaj¹ tego przepisy Ksh,
13.
przymusowy wykup akcji stosownie do postanowieñ art. 418 Ksh,
14.
tworzenie, u¿ycie i likwidacja kapita³ów rezerwowych,
15.
u¿ycie kapita³u zapasowego,
16.
postanowienia dotycz¹ce roszczeñ o naprawienie szkody wyrz¹dzonej przy zawi¹zaniu Spó³ki lub sprawowaniu zarz¹du albo
nadzoru,
17.
po³¹czenie, przekszta³cenie oraz podzia³ Spó³ki,
18.
umorzenia akcji,
19.
zmiana Statutu i zmiana przedmiotu dzia³alnoœci Spó³ki,
20.
rozwi¹zanie i likwidacja Spó³ki.
Zgodnie z przepisami Ksh decyzja o emisji i wykupie akcji nale¿y do kompetencji WZ.
Opis praw akcjonariuszy i sposób ich wykonywania
Poni¿sza tabela przedstawia opis praw akcjonariuszy Spó³ki zwi¹zanych z WZ zgodnie ze Statutem Spó³ki, Ksh,
iRegulaminem Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Tabela nr 27. Opis praw akcjonariuszyzwi¹zanych z Walnym Zgromadzeniem
Lp. Prawa akcjonariuszy Opis praw akcjonariuszy
1.
Zwo³anie WZ Akcjonariusze reprezentuj¹cy, co najmniej jedn¹ dwudziest¹ kapita³u zak³adowego, mog¹ ¿¹daæ
zwo³ania Nadzwyczajnego WZ. ¯¹danie to powinno zawieraæ zwiêz³e uzasadnienie. Mo¿e ono
zostaæ z³o¿one Zarz¹dowi na piœmie lub w postaci elektronicznej, na adres e-mailowy Spó³ki,
wskazany przez Spó³kê na stronie internetowej w zak³adce „Relacje inwestorskie”. Akcjonariusze
reprezentuj¹cy, co najmniej po³owê kapita³u zak³adowego lub co najmniej po³owê ogó³u g³osów
w Spó³ce mog¹ zwo³aæ Nadzwyczajne WZ i wyznaczyæ przewodnicz¹cego tego WZ.
2.
Umieszczenie spraw
w porz¹dku obrad WZAkcjonariusze reprezentuj¹cy, co najmniej jedn¹ dwudziest¹ kapita³u zak³adowego mog¹ ¿¹daæ
umieszczenia okreœlonych spraw w porz¹dku obrad najbli¿szego WZ. ¯¹danie, zawieraj¹ce
uzasadnienie lub projekt uchwa³y dotycz¹cej proponowanego punktu porz¹dku obrad, powinno
byæ z³o¿one Zarz¹dowi nie póŸniej ni¿ na 21 dni przed wyznaczonym terminem WZ w postaci
elektronicznej na adres e-mailowy Spó³ki, b¹dŸ w formie pisemnej na adres Spó³ki.
3.
Zapoznanie siê z list¹
akcjonariuszyAkcjonariusze mog¹ zapoznaæ siê z list¹ akcjonariuszy w siedzibie Zarz¹du Spó³ki przez 3 dni
powszednie bezpoœrednio poprzedzaj¹ce odbycie WZ. Akcjonariusze mog¹ równie¿ ¿¹daæ
przes³ania listy akcjonariuszy nieodp³atnie poczt¹ elektroniczn¹, podaj¹c adres, na który lista
powinna byæ wys³ana.
4.
Uczestnictwo w WZ Prawo uczestniczenia w WZ maj¹ tylko osoby bêd¹ce akcjonariuszami na szesnaœcie dni
przed dat¹ WZ (dzieñ rejestracji w WZ). W celu uczestniczenia w WZ akcjonariusze powinni zg³osiæ
firmie inwestycyjnej prowadz¹cej ich rachunek papierów wartoœciowych ¿¹danie wystawienia
imiennego zaœwiadczenia o prawie uczestnictwa w WZ. ¯¹danie to powinno byæ zg³oszone
nie wczeœniej ni¿ po og³oszeniu o zwo³aniu WZ oraz nie póŸniej ni¿ w pierwszym dniu powszednim
po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ.
5.
Reprezentowanie
akcjonariusza
przez pe³nomocnikaAkcjonariusze mog¹ uczestniczyæ w WZ oraz wykonywaæ prawo g³osu osobiœcie lub przez
pe³nomocnika. Wspó³uprawnieni z akcji mog¹ uczestniczyæ w WZ oraz wykonywaæ prawo g³osu
jedynie poprzez wspólnego przedstawiciela (pe³nomocnika). Pe³nomocnik mo¿e reprezentowaæ
wiêcej ni¿ jednego akcjonariusza i g³osowaæ odmiennie z akcji ka¿dego akcjonariusza.
6.
Wybór
Przewodnicz¹cego
WZAkcjonariusze wybieraj¹ przewodnicz¹cego spoœród osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ.
Ka¿dy z uczestników WZ ma prawo zg³osiæ jedn¹ kandydaturê. Wyboru Przewodnicz¹cego
dokonuje siê w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów. W przypadku, gdy
zg³oszono tylko jednego kandydata, wybór mo¿e odbyæ siê przez aklamacjê.
7.
Wybór Komisji
SkrutacyjnejKa¿dy akcjonariusz mo¿e zg³osiæ nie wiêcej ni¿ trzech kandydatów na cz³onka Komisji
Skrutacyjnej, wybieranej przez WZ, oraz g³osowaæ maksymalnie na trzech kandydatów.
8.
Zg³oszenie projektu
uchwa³yDo czasu zamkniêcia dyskusji nad danym punktem porz¹dku obrad WZ akcjonariusze maj¹
prawo do wniesienia propozycji zmian do treœciprojektu uchwa³y proponowanego do przyjêcia
przez WZ w ramach danego punktu porz¹dku obrad lub do zg³oszenia w³asnego projektu takiej
uchwa³y. Propozycje zmian lub projekty uchwa³wraz z uzasadnieniem mo¿na sk³adaæ pisemnie
na rêce Przewodnicz¹cego albo ustnie do protoko³u obrad.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
103


Lp. Prawa akcjonariuszy Opis praw akcjonariuszy
9.
Zg³oszenie sprzeciwu Akcjonariusze, którzy g³osowali przeciwko uchwale, a po jej podjêciu przez WZ chc¹ zg³osiæ
swój sprzeciw, powinni bezpoœrednio po og³oszeniu wyników g³osowania wyraziæ sprzeciw
i za¿¹daæ jego zaprotoko³owania przed przyst¹pieniem do nastêpnego punktu porz¹dku obrad.
W razie póŸniejszego zg³oszenia sprzeciwu, jednak nie póŸniej ni¿ do zamkniêcia obrad WZ,
akcjonariusze powinni wskazaæ, przeciwko której uchwale podjêtej przez WZ zg³aszaj¹ sprzeciw.
Akcjonariusze zg³aszaj¹cy swój sprzeciw przeciwko uchwale WZ mog¹ zg³osiæ do protoko³u obrad
jego zwiêz³e uzasadnienie.
6.11. Sk³ad osobowy, jego zmiany oraz opis dzia³ania organów zarz¹dzaj¹cych i nadzoruj¹cych
Spó³ki oraz ich komitetów
6.11.1. Zarz¹d
Obecna, V kadencja Zarz¹du, rozpoczê³a swój bieg w dniu 16 marca 2017 r., tj. w dniu powo³ania Zarz¹du Spó³ki
V wspólnej kadencji. Zgodnie ze Statutem Spó³ki kadencja wspólna wynosi 3 lata.
Sk³ad osobowy Zarz¹du na dzieñ 31 grudnia 2017 r. orazna dzieñ sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania
1. Filip Grzegorczyk – Prezes Zarz¹du,
2. Jaros³aw Broda – Wiceprezes Zarz¹du ds. Zarz¹dzania Maj¹tkiem i Rozwoju,
3. Kamil Kamiñski – Wiceprezes Zarz¹du ds. Klienta i Wsparcia Korporacyjnego,
4. Marek Wadowski – Wiceprezes Zarz¹du ds. Finansów.
Zmiany w sk³adzie osobowym Zarz¹du w 2017 r. oraz w okresie do dnia sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania
Na dzieñ 1 stycznia 2017 r. w sk³ad Zarz¹du wchodzili nastêpuj¹cy cz³onkowie: Filip Grzegorczyk (Prezes Zarz¹du),
Jaros³aw Broda (Wiceprezes Zarz¹du), Kamil Kamiñski (Wiceprezes Zarz¹du), Marek Wadowski (Wiceprezes Zarz¹du)
oraz Piotr Zawistowski (Wiceprezes Zarz¹du).
W dniu 15 marca 2017 r. Rada Nadzorcza odwo³a³a ca³y sk³ad Zarz¹du ze skutkiem na koniec dnia 15 marca 2017 r.
W tym samym dniu Piotr Zawistowski pe³ni¹cy dotychczas funkcjê Wiceprezesa Zarz¹du ds. Klienta i Handlu przekaza³
Radzie Nadzorczej informacjê o rezygnacji z ubiegania siê o wybór do sk³adu Zarz¹du TAURON V wspólnej kadencji.
Pozostali dotychczasowi cz³onkowie Zarz¹du zostali w dniu 15 marca 2017 r. powo³ani przez Radê Nadzorcz¹ z dniem
16 marca 2017 r. w sk³ad Zarz¹du Spó³ki V wspólnej kadencji.
Do dnia przekazania niniejszego sprawozdania nie mia³y miejsca inne zmiany w sk³adzie Zarz¹du.
Doœwiadczenie i kompetencje cz³onków Zarz¹du
Filip Grzegorczyk – Prezes Zarz¹du
Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji oraz Wydzia³u Studiów Miêdzynarodowych
i Politycznych Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, gdzie doktoryzowa³ siê
z prawa Unii Europejskiej, a nastêpnie uzyska³ habilitacjê z prawa gospodarczego.
Ukoñczy³ równie¿ program Summer Advanced Course in European Law University
of London, King’s College, Centre of European Law; program International Business
and Trade Summer School Catholic University of America – Columbus School of Law
oraz École de droit français Université d’Orléans. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, gdzie wyk³ada na Wydzia³ach Zarz¹dzania oraz
Ekonomii i Stosunków Miêdzynarodowych.
Posiada doœwiadczenie zawodowe w bran¿y energetyczno-paliwowej. W latach
2011–2013 by³ zwi¹zany z Kompani¹ Wêglow¹, jako pe³nomocnik zarz¹du ds. rozwoju energetyki. W latach 2007–2008
by³ cz³onkiem Zarz¹du TAURON. Od listopada 2015 r. piastowa³ funkcjê Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu
Pañstwa. Biegle w³ada jêzykami: angielskim i francuskim.
Funkcjê Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. pe³ni od 15 listopada 2016 r. Obecnie nadzoruje nastêpuj¹ce
obszary dzia³alnoœci: zarz¹dzania strategicznego i rozwi¹zañ regulacyjnych, relacji z otoczeniem, obs³ugi prawnej
i relacji inwestorskich, zarz¹dzania ryzykiem, audytu i kontroli wewnêtrznej, bezpieczeñstwa i zgodnoœci oraz
kszta³towania polityki rozwoju zasobów ludzkich i dialogu spo³ecznego.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
104


Jaros³aw Broda – Wiceprezes Zarz¹du
Absolwent Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie, posiada dyplom ukoñczenia studiów
podyplomowych w dziedzinie zarz¹dzania projektami w Akademii Leona KoŸmiñskiego.
Posiada doœwiadczenie w obszarze konsolidacji i funkcjonowania sektora
elektroenergetycznego, prywatyzacji pañstwowych grup energetycznych, tworzenia
procesów zwi¹zanych z restrukturyzacj¹ i budowaniem strategii oraz projektów
rozwojowych podmiotów energetycznych.
Od pocz¹tku kariery zawodowej zwi¹zany z podmiotami sektora energetycznego,
w których zajmowa³ wysokie stanowiska menad¿erskie i dyrektorskie. Doœwiadczenie
zawodowe zdobywa³ pracuj¹c w Ministerstwie Skarbu Pañstwa oraz w TAURON
i GDF Suez Energia Polska. Ostatnio zwi¹zany z GDF SuezEnergia Polska – Katowice i z GDF Suez (Branch Energy
Europe), gdzie by³ odpowiedzialny za analizy rynku oraz opracowanie strategii rozwoju spó³ki, zarz¹dzanie regulacyjne
i projekty M&A. Bra³ tak¿e udzia³ w budowie strategii rozwoju dzia³alnoœci w obszarze sprzeda¿y i marketingu w Europie.
Od po³owy 2015 r. odpowiada³ za przygotowanie strategii komercyjnej oraz kontraktu ró¿nicowego przy projekcie
nuklearnym w Wielkiej Brytanii.
Funkcjê Wiceprezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. pe³ni od 8 grudnia 2015 r. Obecnie nadzoruje nastêpuj¹ce
obszary dzia³alnoœci: zarz¹dzania maj¹tkiem, badañ, rozwoju i innowacji, projektów i programów inwestycyjnych
oraz BHP.
Kamil Kamiñski – Wiceprezes Zarz¹du
Absolwent Wydzia³u Zarz¹dzania i Komunikacji Spo³ecznej Uniwersytetu
Jagielloñskiego. Uzyska³ tytu³ Executive MBA (Stockholm University School of Business /
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Post-MBA Diploma in Strategic Financial
Management (Rotterdam School of Management, Erasmus University/GFKM).
Posiada doœwiadczenie w zakresie budowania wartoœci firm, fuzji i przejêæ oraz
integracji biznesowej i operacjonalizacji strategii, jak równie¿ w zarz¹dzaniu
kompleksowymi projektami w sektorze publicznym oraz prywatnym. Bra³ udzia³
w z³o¿onych procesach przekszta³ceniowychi restrukturyzacyjnych przedsiêbiorstw
w sektorze energetyczno-paliwowym oraz logistyki transportu.
Doœwiadczenie zawodowe zdobywa³ pe³ni¹cfunkcjê Prezesa lub Wiceprezesa Zarz¹du
oraz zajmuj¹c wysokie stanowiska menad¿erskie. Od pocz¹tku 2014 r. by³ zwi¹zany
z Grup¹ Kapita³ow¹ Wêglokoks, gdzie w ramach Wêglokoks Energia uczestniczy³ w konsolidacji aktywów
energetyczno-ciep³owniczych Kompani Wêglowej i Wêglokoksu. W tym czasie przewodzi³ pracom Komitetu
Zarz¹dzania. Wczeœniejsze doœwiadczenia zawodowe obejmuj¹ m.in. pracê w Oœrodku Badawczo-Rozwojowym
Przemys³u Rafinerskiego w P³ocku czy Miêdzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Paw³a II Kraków-Balice. Kierowa³
równie¿ dzia³aniami Jonn Menzies PLC w Polsce. Przez wiele lat wspó³pracowa³ z Grup¹ Lotos, wspieraj¹c rozwój
segmentu paliwa lotniczego, czego efektem by³ procesjoint venturez Air BP Ltd. i powo³anie Lotos Air BP.
Funkcjê Wiceprezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. pe³ni od 8 grudnia 2015 r. Obecnie nadzoruje nastêpuj¹ce
obszary dzia³alnoœci: zarz¹dzania korporacyjnego, zasobów ludzkich, strategii marketingowej i relacji z klientami,
funkcjonowania i zarz¹dzania systemami IT, ochrony danych osobowych oraz zakupów i administracji.
Marek Wadowski – Wiceprezes Zarz¹du
Absolwent Wydzia³u Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukoñczy³ tak¿e
studia podyplomowe École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyska³ dyplom
Maste`reSpécialiséenBanqueetIngéniereFinancie`re oraz studia Executive MBA
na Akademii Leona KoŸmiñskiego w Warszawie.
Posiada doœwiadczenie w sferze zarz¹dzania procesami finansowymi,
controllingowymi i ksiêgowymi w przemyœle (energetyka, górnictwo, hutnictwo),
jak równie¿ z zakresu finansowania inwestycji oraz miêdzynarodowych transakcji
handlowych. Bra³ udzia³ w realizacji projektówdue dilligencei wyceny licznych spó³ek
(metodami dochodow¹, maj¹tkow¹ i porównawcz¹).
Od pocz¹tku kariery zawodowej zwi¹zany z podmiotami sektora energetycznego, górniczego i hutniczego, w których
pe³ni³ funkcje Prezesa lub Wiceprezesa Zarz¹du oraz zajmowa³ wysokie stanowiska menad¿erskie. Doœwiadczenia
zawodowe zdobywa³ pracuj¹c w firmie BRE Corporate Finance S.A., Hucie Cynku Miasteczko Œl¹skie S.A. oraz
w spó³kach Grupy Kapita³owej Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej S.A. Od 2008 r. pe³ni¹c funkcjê Wiceprezesa Zarz¹du
odpowiedzialnego za pion finansowy w spó³kach Grupy Kapita³owej Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej odpowiada³ m.in.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
105


za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdra¿anie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obni¿anie kosztów
finansowych, zarz¹dzanie p³ynnoœci¹, pozyskanie finansowania od konsorcjum bankowego w postaci programu emisji
obligacji. Uczestniczy³ równie¿ w procesie debiutu gie³dowego Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej S.A. (wprowadzenie
Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci, modyfikacja systemu informacji zarz¹dczej, przygotowanie
prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). Pe³ni³ funkcjê Prezesa Zarz¹du w Towarzystwie Finansowym Silesia,
gdzie uczestniczy³ w programie emisji obligacji Kompanii Wêglowej oraz zajmowa³ siê pozyskaniem finansowania
d³u¿nego od konsorcjum banków.
Funkcjê Wiceprezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. pe³ni od 29 stycznia 2016 r. Obecnie nadzoruje nastêpuj¹ce
obszary dzia³alnoœci: finansów i polityki ubezpieczeniowej,controllingu i planowania, analiz oraz rachunkowoœci i polityki
podatkowej. Dodatkowo do czasu powo³ania Wiceprezesa Zarz¹du ds. Handlu nadzoruje pracê nastêpuj¹cych obszarów:
handlu energi¹ elektryczn¹ i prawami maj¹tkowymi, handlu paliwami, zarz¹dzania portfelem oraz obrotu energi¹
elektryczn¹.
Szczegó³owy opis doœwiadczenia i kompetencji cz³onków Zarz¹du zosta³ opublikowany na stronie internetowej Spó³ki
http://www.tauron.pl/
.
Opis dzia³ania
Zarz¹d Spó³ki dzia³a na podstawie Kodeksu spó³ek handlowych i innych przepisów prawa, postanowieñ Statutu Spó³ki
oraz postanowieñRegulaminu Zarz¹du TAURON Polska Energia Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Katowicach, który jest
dostêpny na stronie internetowej Spó³ki http://www.tauron.pl/
. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków cz³onkowie
Zarz¹du kieruj¹ siê zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach 2016.
Do sk³adania oœwiadczeñ w imieniu Spó³ki wymagane jest wspó³dzia³anie 2 cz³onków Zarz¹du albo jednego
cz³onka Zarz¹du ³¹cznie z prokurentem. Je¿eli Zarz¹d jestjednoosobowy, do sk³adania oœwiadczeñ w imieniu Spó³ki
uprawniony jest jeden cz³onek Zarz¹du albo prokurent.
Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje Prezes Zarz¹du lub wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarz¹du. Posiedzenia Zarz¹du
zwo³ywane s¹ równie¿ na wniosek wiêkszoœci Wiceprezesów Zarz¹du, jak równie¿ Przewodnicz¹cego Rady
Nadzorczej. Posiedzenia odbywaj¹ siê w siedzibie Spó³ki, w terminie ustalonym przez zwo³uj¹cego posiedzenie.
W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zarz¹du mog¹ odbywaæ siê poza siedzib¹ Spó³ki. Posiedzeniom Zarz¹du
przewodniczy Prezes Zarz¹du lub wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarz¹du.
Zarz¹d g³osuje w sposób jawny. Wynik g³osowania odnotowywany jest w protokole posiedzenia. Prezes Zarz¹du
zarz¹dza g³osowanie tajne na wniosek któregokolwiek z cz³onków Zarz¹du.
Uchwa³y Zarz¹du zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci 3/5 sk³adu cz³onków Zarz¹du. W przypadku
równej liczby g³osów decyduje g³os Prezesa Zarz¹du. Zarz¹d mo¿e podejmowaæ uchwa³y w trybie pisemnym
lub przy wykorzystaniu œrodków bezpoœredniego porozumiewania siê na odleg³oœæ. G³osowanie w powy¿szych trybach
zarz¹dza Prezes Zarz¹du lub wskazany przez niego Cz³onek Zarz¹du, okreœlaj¹c termin koñcowy dla oddania g³osu
przez cz³onków Zarz¹du. Dopuszczalne jest z³o¿enie zdania odrêbnego. Odnotowywane jest ono w protokole wraz
z uzasadnieniem. Decyzje Zarz¹du, bêd¹ce postanowieniami w sprawach bie¿¹cych, nie wymagaj¹cych podjêcia
uchwa³y, s¹ odnotowywane wy³¹cznie w protokole.
W sytuacji, gdy cz³onków Zarz¹du jest mniej ni¿ Pionów, Cz³onkowie Zarz¹du mog¹ ³¹czyæ pe³nienie obowi¹zków
w zakresie dwóch Pionów, b¹dŸ dokonaæ innego podzia³ukompetencji, niesprzecznego z przyporz¹dkowaniem
kompetencji dokonanym przez Radê Nadzorcz¹.
Wewnêtrzny podzia³ pomiêdzy cz³onków Zarz¹du zadañ i odpowiedzialnoœci za poszczególne obszary dzia³alnoœci
Spó³ki (Piony) okreœlone wRegulaminie Organizacyjnym TAURON Polska Energia S.A.i obejmuj¹ce samodzielne
stanowiska pracy oraz jednostki organizacyjne podlegaj¹ce poszczególnym Cz³onkom Zarz¹du i przez nich
nadzorowane, okreœla powy¿szy Regulamin Organizacyjny, a schemat ww. podzia³u jest publikowany na stronie
internetowej Spó³ki.
Struktura pionów podleg³ych poszczególnym cz³onkom Zarz¹du okreœlona jest w schemacie struktury organizacyjnej
Spó³ki, omówionym w pkt 8.1.2. niniejszego sprawozdania.
6.11.2. Rada Nadzorcza
Obecna, V kadencja Rady Nadzorczej rozpoczê³a siê w dniu 29 maja 2017 r., tj. w dniu odbycia Zwyczajnego WZ Spó³ki
zatwierdzaj¹cego sprawozdanie finansowe za ostatni pe³ny rok obrotowy pe³nienia funkcji cz³onków Rady Nadzorczej
IV kadencji czyli za rok obrotowy 2016. Zgodnie ze Statutem Spó³ki jest to kadencja wspólna i wynosi 3 lata.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
106


Sk³ad osobowy Rady Nadzorczej na dzieñ 31 grudnia 2017 r.oraz na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania
1. Beata Ch³odziñska – Przewodnicz¹ca Rady Nadzorczej,
2. Teresa Famulska – Wiceprzewodnicz¹ca Rady Nadzorczej,
3. Jacek Szyke – Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Rados³aw Domagalski-£abêdzki – Cz³onek Rady Nadzorczej,
5. Katarzyna £asak-Jarszak – Cz³onek Rady Nadzorczej,
6. Pawe³ Pampuszko – Cz³onek Rady Nadzorczej,
7. Jan P³udowski – Cz³onek Rady Nadzorczej,
8. Agnieszka WoŸniak – Cz³onek Rady Nadzorczej.
Zmiany w sk³adzie osobowym Rady Nadzorczej w 2017 r.
Na dzieñ 1 stycznia 2017 r. w sk³ad Rady Nadzorczej wchodzi³y nastêpuj¹ce osoby: Beata Ch³odziñska
(Przewodnicz¹ca Rady Nadzorczej), Anna Mañk (Wiceprzewodnicz¹ca Rady Nadzorczej), Jacek Szyke (Sekretarz
Rady Nadzorczej), Stanis³aw Bortkiewicz (Cz³onek Rady Nadzorczej), Leszek Koziorowski (Cz³onek Rady Nadzorczej),
Jan P³udowski (Cz³onek Rady Nadzorczej), Jacek Rawecki (Cz³onek Rady Nadzorczej), Stefan Œwi¹tkowski (Cz³onek
Rady Nadzorczej) oraz Agnieszka WoŸniak (Cz³onek Rady Nadzorczej).
W dniu 25 maja 2017 r. Jacek Rawecki z³o¿y³ oœwiadczenie orezygnacji z dniem 26 maja 2017 r. z pe³nienia funkcji
cz³onka Rady Nadzorczej Spó³ki.
W dniu 29 maja 2017 r. Skarb Pañstwa, dzia³aj¹c w ramach uprawnieñ osobistych okreœlonych w § 23 ust. 1 pkt 1) i 3)
Statutu Spó³ki, powo³a³ do sk³adu Rady Nadzorczej V wspólnej kadencji nastêpuj¹ce osoby: Beatê Ch³odziñska,
Teresê Famulsk¹, Barbarê Katarzynê £asak-Jarszak, Jana P³udowskiego i Agnieszkê WoŸniak.
W dniu 29 maja 2017 r. Zwyczajne WZ Spó³ki powo³a³o do sk³adu Rady Nadzorczej V wspólnej kadencji Rados³awa
Domagalskiego-£abêdzkiego,Paw³a Pampuszko i Jacka Szyke.
Do dnia przekazania niniejszego sprawozdania nie mia³y miejsca inne zmiany w sk³adzie Rady Nadzorczej.
Informacja o niezale¿noœci cz³onków Rady Nadzorczej na dzieñ 31 grudnia 2017 r.
Wymogi niezale¿noœci okreœlone w Dobrych Praktykach oraz Za³¹czniku II doZalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r.
dotycz¹cego roli dyrektorów niewykonawczych lub bêd¹cych cz³onkami rady nadzorczej spó³ek gie³dowych i komisji
rady (nadzorczej)(2005/162/WE) spe³niaj¹ nastêpuj¹cy cz³onkowie Rady Nadzorczej:
1) Teresa Famulska,
2) Barbara £asak-Jarszak,
3) Pawe³ Pampuszko,
4) Jan P³udowski,
5) Jacek Szyke.
Pozostali cz³onkowie Rady Nadzorczej nie spe³niaj¹ wymogów niezale¿noœci okreœlonych w Dobrych Praktykach.
Na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania cz³onek Rady Nadzorczej Beata Ch³odziñska spe³nia³a wymogi
niezale¿noœci, o których mowa w Dobrych Praktykach.
Doœwiadczenie i kompetencje cz³onków Rady Nadzorczej
Beata Ch³odziñska – Przewodnicz¹ca Rady Nadzorczej
Absolwentka Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia radcy prawnego.
W latach 2001–2016 zwi¹zana z Ministerstwem Skarbu Pañstwa, gdzie prowadzi³a obs³ugê prawn¹, ostatnio jako Zastêpca
Dyrektora w Departamencie Prawnym i Procesowym. Obecnie pracuje w spó³ce PKN Orlen S.A. w obszarze prawnym.
Doœwiadczenie zwi¹zane z nadzorowaniem dzia³alnoœci spó³ek z udzia³em Skarbu Pañstwa zdobywa³a zasiadaj¹c
m.in. w radach nadzorczych nastêpuj¹cych spó³ek: Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzib¹ w Warszawie, Centrum
Techniki Okrêtowej S.A. z siedzib¹ w Gdañsku, Chemia Polska sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, Miêdzynarodowa
Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.
Cz³onkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pozostaje od 12 sierpnia 2015 r. W Radzie Nadzorczej
V kadencji pe³ni funkcjê Przewodnicz¹cej Rady Nadzorczej, Przewodnicz¹cej Komitetu Nominacji i Wynagrodzeñ
Rady Nadzorczej, a tak¿e jest cz³onkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz cz³onkiem Komitetu Strategii Rady
Nadzorczej.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
107


Teresa Famulska – Wiceprzewodnicz¹ca Rady Nadzorczej
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, profesor nauk ekonomicznych nadany przez Prezydenta RP
na wniosek Rady Wydzia³u Finansów i Ubezpieczeñ Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Od 1981 roku zwi¹zana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Obecnie jest Kierownikiem Katedry Finansów
Publicznych zajmuj¹c stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1998–2013 pracowa³a w Wy¿szej Szkole
Bankowoœci i Finansów, ostatnio jako dziekan,zajmuj¹c stanowisko profesora zwyczajnego.
Autorka oko³o 150 publikacji krajowych i zagranicznych z problematyki finansów, g³ównie finansów publicznych
(w tym podatki i systemy podatkowe) oraz finansów przedsiêbiorstw. Obok pracy akademickiej stale wspó³pracuje
z praktyk¹ gospodarcz¹ uczestnicz¹c m.in. w kilkudziesiêciu projektach naukowo-badawczych. Prowadzi liczne
wyk³ady i szkolenia dla kadr finansowych i mened¿erskich przedsiêbiorstw oraz pracowników aparatu skarbowego,
w ramach studiów podyplomowych oraz we wspó³pracy m.in. z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym
i Stowarzyszeniem Ksiêgowych w Polsce. Od 2007 r. pracuje w Pañstwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw
Doradztwa Podatkowego, gdzie pe³ni od 2010 r. funkcjê Przewodnicz¹cej. Od 2007 r. cz³onek Komitetu Nauk
o Finansach Polskiej Akademii Nauk, gdzie w latach 2011–2015 by³a cz³onkiem Prezydium Komitetu. Ponadto jest
cz³onkiem Zarz¹du G³ównego Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowoœci, International Fiscal Association,
Centrum Informacji i Organizacji Badañ Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Œrodkowej
i Wschodniej oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Posiada nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Srebrny Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê, Medal Komisji
Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowejoraz Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Cz³onkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pozostaje od 29 maja 2017 r. W Radzie Nadzorczej V kadencji
pe³ni funkcjê Wiceprzewodnicz¹cej Rady Nadzorczej oraz Przewodnicz¹cej Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
Jacek Szyke – Sekretarz Rady Nadzorczej
Absolwent ekonomii na Uniwersytecie w £odzi oraz Wydzia³uElektrycznego Politechniki w Poznaniu, na której uzyska³
tytu³ doktora nauk technicznych.
Posiada wieloletnie doœwiadczenie zawodowe w energetycezawodowej, gdzie przeszed³ wszystkie szczeble kariery
zawodowej poczynaj¹c od sta¿ysty, majstra, KierownikaDzia³u Zabezpieczeñ i Automatyki (Zak³ad Energetyczny
Kalisz i £ódŸ), Dy¿urnego In¿yniera Ruchu (Elektrociep³ownia £ódŸ), do stanowiska G³ównego In¿yniera (Zak³ad
Energetyczny £ódŸ i P³ock) i Dyrektora Naczelnego (Zak³ad Energetyczny P³ock oraz Elektrociep³ownia Siekierki).
Pracowa³ równie¿ jako Mened¿er Kontraktu w Libii. W³aœciciel oraz Prezes firmy konsultingowej JES ENERGY.
Posiadane odznaczenia pañstwowe: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ Kawalerski. Posiadane odznaczenia resortowe:
Zas³u¿ony dla resortów: Energetyki, Budownictwa,£¹cznoœci, Po¿arnictwa, Kultury i Ciep³ownictwa.
Autor ponad 100 artyku³ów, publikacji i ksi¹¿ek, w tym: „Wspomnienia o tradycji i zwyczajach pracy w energetyce”,
„O energetyce z sentymentem”, „Historia Polskiej Elektroenergetyki”, „Z³ota Ksiêga Elektroenergetyki”, „Grupa
TAURON – monografia”.
Cz³onkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pozostaje od 14 wrzeœnia 2010 r. W Radzie Nadzorczej
V kadencji pe³ni funkcjê Sekretarza Rady Nadzorczej orazPrzewodnicz¹cego Komitetu Strategii Rady Nadzorczej,
a tak¿e jest cz³onkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
Rados³aw Domagalski-£abêdzki – Cz³onek Rady Nadzorczej
Absolwent Uniwersytetu £ódzkiego (magister prawa). Ukoñczy³ studia Executive MBA na Rutgers University w New
Jersey. By³ stypendyst¹ Uniwersytetów w Munster i Mannheim w Niemczech.
Menad¿er z bogatym doœwiadczeniem praktycznym w zarz¹dzaniu z³o¿onymi projektami biznesowymi o zasiêgu
miêdzynarodowym. Przygotowa³ i skutecznie wdro¿y³ strategiê rozwoju w Azji jednej z najwiêkszych polskich grup
kapita³owych.
W latach 2006–2013 prezes, zarz¹du w Magellan Trading Shanghai Co. Ltd w Chinach. Wczeœniej pracowa³
jako prawnik w GSP Group Sp. z o.o. w £odzi, a tak¿e w American Enterprise Institute w Waszyngtonie – jednym
z najwiêkszych amerykañskich think-thank’ów.
Od grudnia 2015 r. do paŸdziernika 2016 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, odpowiedzialny m.in.
za promocjê polskiej gospodarki, cz³onek Komisji Nadzoru Finansowego.
Od paŸdziernika 2016 r. do 10 marca 2018 r. pe³ni³ funkcjê Prezesa Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ S.A.
Wspó³za³o¿yciel Polsko-Chiñskiej Izby Handlowej w Szanghaju. Autor wielu publikacji o tematyce biznesowej.
Cz³onkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pozostaje od 29 maja 2017 r. W Radzie Nadzorczej
V kadencji jest cz³onkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
108


Barbara Katarzyna £asak-Jarszak– Cz³onek Rady Nadzorczej
Absolwentka Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Od stycznia 1997 r. do lutego 2017 r. by³a pracownikiem Departamentu Prawnego w Ministerstwie Skarbu Pañstwa.
W okresie od kwietnia 1998 r. do lutego 2017 r. kierowa³a komórk¹ organizacyjn¹ w ramach Departamentu Prawnego
zapewniaj¹cego obs³ugê prawn¹ ministerstwa. Od 1 marca2017 r. zatrudniona na stanowisku naczelnika Wydzia³u
ds. Mienia Pañstwowego i Finansów w Departamencie Skarbu Pañstwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
gdzie zajmuje siê m.in. problematyk¹ zwi¹zan¹ z nowymi zasadami zarz¹dzania mieniem pañstwowym.
W latach 1999–2001 cz³onek Komisji Dyscyplinarnej Ministerstwa Skarbu Pañstwa. W latach 1999–2005 zastêpca
rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Skarbu Pañstwa.
Posiada wieloletnie doœwiadczenie w pracy w organachnadzorczych spó³ek z udzia³em Skarbu Pañstwa, w tym:
ZPP „Lenora” sp. z o.o., Koneckie Zak³ady Odlewnicze S.A., Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., ŒWWG Polmos S.A.,
Stocznia Gdynia S.A., Archimedes S.A., PSO „Maskpol” S.A., ZG „Dom S³owa Polskiego” S.A. w likwidacji,
Fundusz Rozwoju Spó³ek S.A., Zak³ady Miêsne Nisko S.A.
Cz³onkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pozostaje od 29 maja 2017 r. W Radzie Nadzorczej
V kadencji jest cz³onkiem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeñ Rady Nadzorczej.
Pawe³ Pampuszko – Cz³onek Rady Nadzorczej
Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach, adwokat wpisany na listê adwokatów
Izby Adwokackiej w Katowicach.
Podczas swojej wieloletniej pracy zawodowej uzyska³ istotne doœwiadczenie w zakresie negocjowania kontraktów
w ramach znacz¹cych przedsiêwziêæ przemys³owo-gospodarczych, a tak¿e w przygotowaniu i prowadzeniu
znacz¹cych sporów s¹dowych, gdzie koniecznym by³o zg³êbienie nieprawniczych zagadnieñ specjalistycznych
oraz bliska wspó³praca ze specjalistami z innych dziedzin. Bra³ równie¿ czynny udzia³ w identyfikacji i eliminowaniu
nieprawid³owoœci w dzia³aniach organów spó³ek kapita³owych.
Doœwiadczenie zawodowe zwi¹zane z obs³ug¹ prawn¹ podmiotów gospodarczych zdobywa³ pracuj¹c w latach
2005–2009 m.in. w Kancelarii Biura Prawne Babula i Wspólnicy sp. k., Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych
Œl¹zak, Zapiór & Partnerzy, SILEGE S.C. oraz Woszym Technologies sp.j. W latach 2009–2011 prowadzi³ indywidualn¹
Kancelariê Adwokack¹. Od 2011 roku do chwili obecnej pozostajewspólnikiem za³o¿ycielem w kancelarii Kuœ-Zieliñska,
Pampuszko i Wspólnicy – Adwokaci i Radcy Prawni sp.j.
Uczestniczy³ w organach nadzoru w obszarze organizacji pozarz¹dowych i spó³ek kapita³owych, w tym: CHK S.A.
i Fundacji Medicina Pro Humana.
Jest autorem publikacji z zakresu prawa medycznego.
Cz³onkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pozostaje od 29 maja 2017 r. W Radzie Nadzorczej
V kadencji jest cz³onkiem Komitetu Strategii Rady Nadzorczej.
Jan P³udowski – Cz³onek Rady Nadzorczej
Absolwent Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach. Ukoñczy³ równie¿ studia podyplomowe
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdañskiej, na Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach
na kierunku zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstw oraz na Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomiki Us³ug Uniwersytetu
Szczeciñskiego na kierunku marketing i zarz¹dzanie w przedsiêbiorstwie.
Zawodowo zwi¹zany z energetyk¹, doœwiadczenie zawodowe zdobywa³ zajmuj¹c stanowiska na wszystkich szczeblach
kariery zawodowej. Pracowa³ m.in. na stanowiskach G³ównego Energetyka Okrêgu (PKP Œl¹ska Dyrekcja Okrêgowa
Kolei Pañstwowych w Katowicach), Dyrektora Zak³adu Energetyki Kolejowej w Katowicach oraz Naczelnika Wydzia³u
Gospodarki Energetycznej (PKP Dyrekcja Energetyki Kolejowej w Warszawie), Dyrektora Biura Przep³ywu Œrodków
Pieniê¿nych („PKP Energetyka” sp. z o.o. w Warszawie). Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Koordynatora
Projektu w „PKP Energetyka” S.A. w Warszawie.
W latach 2007–2008 pe³ni³ funkcjê cz³onka Rady Nadzorczej Spó³ki Energetycznej Jastrzêbie S.A.
Cz³onkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pozostaje od 30 grudnia 2016 r. W Radzie Nadzorczej
V kadencji jest cz³onkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz Komitetu Strategii Rady Nadzorczej.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
109


Agnieszka WoŸniak – Cz³onek Rady Nadzorczej
Absolwentka Wydzia³u Prawa i AdministracjiUMCS w Lublinie. Z wykszta³cenia prawnik.
W latach 2001–2015 pracowa³a w Ministerstwie Gospodarki,gdzie przesz³a wszystkie szczeble kariery zawodowej
od referendarza, przez stanowiska specjalisty, g³ównego specjalisty, naczelnika wydzia³u, zastêpcy dyrektora i dyrektora.
Od 2005 r. urzêdnik mianowany. Z Ministerstwem Energii zwi¹zana od momentu jego powstania, tj. od listopada 2015 r.,
gdzie obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Biura Ministra.
Posiada wieloletnie doœwiadczenie w zarz¹dzaniu kadrami. Zajmowa³a siê sprawami zwi¹zanymi z kontrolami, sprawami
organizacyjnymi urzêdu, zamówieniami publicznymi, sprawami kadrowymi. Piastowa³a tak¿e funkcjê Pe³nomocnika
Dyrektora Generalnego ds. Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania.
Posiada doœwiadczenie zwi¹zane z nadzorowaniem dzia³alnoœci spó³ek z udzia³em Skarbu Pañstwa. Od stycznia 2009 r.
do czerwca 2014 r. cz³onek Rady Nadzorczej w spó³ce Wêglokoks S.A. z siedzib¹ w Katowicach.
Cz³onkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pozostaje od 16 grudnia 2016 r. W Radzie
Nadzorczej V kadencji jest cz³onkiem Komitetu Nominacjii Wynagrodzeñ Rady Nadzorczej i Komitetu Strategii Rady
Nadzorczej.
Szczegó³owy opis doœwiadczenia i kompetencji cz³onków Rady Nadzorczej zosta³ opublikowany na stronie internetowej
Spó³ki http://www.tauron.pl/
.
Opis dzia³ania
Szczegó³owy opis dzia³ania Rady Nadzorczej zawarty jest w Ksh,Statucie Spó³ki, który jest dostêpny na stronie
internetowej Spó³ki http://www.tauron.pl/
oraz wRegulaminie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z siedzib¹
w Katowicach.
G³ówn¹ form¹ wykonywania przez Radê Nadzorcz¹ nadzoru naddzia³alnoœci¹ Spó³ki s¹ posiedzenia Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowi¹zki kolegialnie. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady
Nadzorczej lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej przedstawiaj¹c szczegó³owy porz¹dek obrad:
1) zgodnie z przyjêtymi przez Radê Nadzorcz¹ ustaleniami,
2) z w³asnej inicjatywy,
3) na pisemny wniosek ka¿dego z cz³onków Rady Nadzorczej,
4) na pisemny wniosek Zarz¹du.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj¹ siê w siedzibie Spó³ki. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie mo¿e
zostaæ zwo³ane w innym miejscu.
Do zwo³ania posiedzenia wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich cz³onków Rady Nadzorczej na co najmniej
7 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Z wa¿nych powodów Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej mo¿e
skróciæ ten termin do 2 dni, okreœlaj¹c sposób przekazaniazaproszenia. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej
przekazywane s¹ za pomoc¹ faksu lub poczty elektronicznej. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej
Przewodnicz¹cy okreœla termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegó³owy projekt porz¹dku obrad. Rada Nadzorcza
odbywa posiedzenia w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na 2 miesi¹ce. Rada Nadzorcza mo¿e odbywaæ
posiedzenia bez formalnego zwo³ania, je¿eli wszyscy cz³onkowie Rady Nadzorczej s¹ obecni i nikt nie wniesie
sprzeciwu do faktu odbycia posiedzenia lub do porz¹dku obrad.
Zmiana zaproponowanego porz¹dku obrad mo¿e nast¹piæ, gdy na posiedzeniu obecni s¹ wszyscy cz³onkowie Rady
Nadzorczej i nikt nie wniesie sprzeciwu do porz¹dku obrad. Sprawa nieuwzglêdniona w porz¹dku obrad powinna
byæ w³¹czona do porz¹dku obrad nastêpnego posiedzenia.
Udzia³ w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowi¹zkiem cz³onka Rady Nadzorczej. Cz³onek Rady Nadzorczej podaje
przyczyny swojej nieobecnoœci na piœmie. Usprawiedliwienie nieobecnoœci cz³onka Rady Nadzorczej wymaga uchwa³y
Rady Nadzorczej. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mog¹ uczestniczyæ cz³onkowie Zarz¹du Spó³ki, o ile Rada
Nadzorcza nie wyrazi sprzeciwu. Udzia³ cz³onków Zarz¹du w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest obowi¹zkowy,
je¿eli zostali zaproszeni przez Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej. W posiedzeniach mog¹ uczestniczyæ tak¿e inne
osoby, je¿eli zostan¹ one zaproszone w powy¿szy sposób.
Rada Nadzorcza mo¿e zasiêgaæ opinii radców prawnych œwiadcz¹cych sta³¹ pomoc prawn¹ na rzecz Spó³ki oraz,
w uzasadnionych przypadkach, powo³ywaæ i zapraszaæ na posiedzenia Rady Nadzorczej odpowiednich ekspertów
w celu zasiêgniêcia opinii i podjêcia w³aœciwej decyzji.W przypadkach, o których mowa powy¿ej, Rada Nadzorcza
podejmuje uchwa³ê o zleceniu pracy wybranemu ekspertowi (firmie audytorskiej, konsultingowej, kancelarii prawnej)
zobowi¹zuj¹c Zarz¹d Spó³ki do zawarcia odpowiedniej umowy.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
110


Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecnoœci
– Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej. Z wa¿nych powodów, za zgod¹ wiêkszoœci cz³onków Rady Nadzorczej
obecnych na posiedzeniu, prowadz¹cy posiedzenie ma obowi¹zek poddaæ pod g³osowanie wniosek o przerwanie
obrad i ustaliæ termin wznowienia obrad Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje postanowienia w formie uchwa³.
Uchwa³y Rady Nadzorczej podejmowane s¹ g³ównie na posiedzeniach. Rada Nadzorcza podejmuje uchwa³y, je¿eli
na posiedzeniu obecna jest co najmniej po³owa jej cz³onków, a wszyscy jej cz³onkowie zostali zaproszeni we w³aœciwy
sposób okreœlony w Regulaminie Rady Nadzorczej. Z zastrze¿eniem bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
w tym Ksh, oraz postanowieñ Statutu Spó³ki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwa³y bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów
obecnych na posiedzeniu, przy czym przez bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ g³osów rozumie siê wiêcej g³osów oddanych „za”
ni¿ „przeciw” i „wstrzymuj¹cych siê”. W sprawach nieobjêtych porz¹dkiem obrad uchwa³ podj¹æ nie mo¿na, chyba ¿e
obecni s¹ wszyscy cz³onkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wyrazi sprzeciwu. Nie dotyczy to uchwa³ w sprawie
usprawiedliwienia nieobecnoœci cz³onka Rady Nadzorczej na posiedzeniu. G³osowanie nad uchwa³ami jest jawne.
Tajneg³osowaniezarz¹dzasiê:
1) na ¿¹danie choæby jednego z cz³onków Rady Nadzorczej,
2) w sprawach osobowych.
Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem Spó³ki, mo¿e podejmowaæ uchwa³y w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
œrodków bezpoœredniego porozumiewania siê na odleg³oœæ. Podjêcie uchwa³y w tym trybie wymaga uprzedniego
powiadomienia wszystkich cz³onków Rady Nadzorczej o treœci projektu uchwa³y. Podejmowanie uchwa³ w tym trybie
nie dotyczy wyboru Przewodnicz¹cego, Wiceprzewodnicz¹cego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powo³ania lub
zawieszenia w czynnoœciach cz³onka Zarz¹du oraz odwo³ania tych osób, jak równie¿ innych spraw, których
rozstrzygniêcie wymaga g³osowania tajnego. G³osuj¹c nad uchwa³¹ podejmowan¹ w powy¿szym trybie, cz³onek Rady
Nadzorczej wskazuje jak g³osowa³, tj. „za”, „przeciw” lub „wstrzyma³ siê”. Uchwa³ê z zaznaczeniem, ¿e zosta³a
podjêta w trybie pisemnym lub w trybie g³osowania przy wykorzystaniu œrodków bezpoœredniego porozumienia siê
na odleg³oœæ, podpisuje Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej. Podjête w tym trybie uchwa³y zostaj¹ przedstawione
na najbli¿szym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku g³osowania.
Dopuszcza siê mo¿liwoœæ uczestnictwa cz³onków Rady Nadzorczej w posiedzeniu oraz g³osowania nad
podejmowanymi uchwa³ami w ramach tego posiedzenia przywykorzystaniu œrodków bezpoœredniego porozumiewania
siê na odleg³oœæ, tj. tele- lub wideokonferencji, z zastrze¿eniem, ¿e w miejscu obrad wskazanym w zawiadomieniu
o posiedzeniu, obecnych jest co najmniej po³owa jej cz³onków i istnieje techniczna mo¿liwoœæ zapewnienia
bezpiecznego po³¹czenia.
Cz³onkowie Rady Nadzorczej uczestnicz¹ w posiedzeniach oraz wykonuj¹ swoje prawa i obowi¹zki osobiœcie,
a przy wykonywaniu swoich obowi¹zków zobowi¹zani s¹ dodok³adania nale¿ytej starannoœci. Cz³onkowie Rady
Nadzorczej obowi¹zani s¹ do zachowania tajemnicy wiadomoœci zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Spó³ki, które powziêli
w zwi¹zku ze sprawowaniem mandatu lub przy innej sposobnoœci. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynnoœci
kolegialnie.
Rada Nadzorcza mo¿e z wa¿nych powodów delegowaæ poszczególnych cz³onków do samodzielnego pe³nienia
okreœlonych czynnoœci nadzorczych na czas oznaczony. Rada Nadzorcza mo¿e delegowaæ swoich cz³onków, na okres
nie d³u¿szy ni¿ trzy miesi¹ce, do czasowego wykonywaniaczynnoœci cz³onków Zarz¹du, którzy zostali odwo³ani,
z³o¿yli rezygnacjê albo z innych przyczyn nie mog¹ sprawowaæ swoich czynnoœci. Delegowanie, o którym mowa
powy¿ej, wymaga uzyskania zgody cz³onka Rady Nadzorczej, który ma byæ delegowany.
Szczegó³owy opis dzia³alnoœci Rady Nadzorczej w minionym roku obrotowym zawiera sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady
Nadzorczej, sk³adane corocznie WZ, a nastêpnie publikowane na stronie internetowej Spó³ki http://www.tauron.pl/
.
Rada Nadzorcza mo¿e powo³ywaæ spoœród swoich cz³onków sta³e lub doraŸne zespo³y robocze, komitety dla
wykonywania okreœlonych czynnoœci. Sta³ymi komitetami Rady Nadzorczej s¹:
1) Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. (Komitet Audytu),
2) Komitet Nominacji i Wynagrodzeñ Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. (Komitet Nominacji
i Wynagrodzeñ),
3) Komitet Strategii Rady Nadzorczej TAURONPolska Energia S.A. (Komitet Strategii).
Sk³ad, zadania oraz zasady funkcjonowania komitetów, o których mowa powy¿ej, okreœlaj¹ ich regulaminy uchwalone
przez Radê Nadzorcz¹.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
111


6.11.3. Komitet Audytu
W zwi¹zku z dokonywanymi w 2017 r. zmianami w sk³adzie Rady Nadzorczej Spó³ki, Rada Nadzorcza dokonywa³a
równie¿ zmian w sk³adzie Komitetu Audytu.
Sk³ad Komitetu Audytu na dzieñ 31 grudnia 2017 r. orazna dzieñ sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania
1. Teresa Famulska – Przewodnicz¹ca Komitetu Audytu,
2. Beata Ch³odziñska – Cz³onek Komitetu Audytu,
3. Rados³aw Domagalski-£abêdzki – Cz³onek Komitetu Audytu,
4. Jan P³udowski – Cz³onek Komitetu Audytu,
5. Jacek Szyke – Cz³onek Komitetu Audytu.
Zmiany w sk³adzie osobowym Komitetu Audytu
Na dzieñ 1 stycznia 2017 r. w sk³ad Komitetu Audytu wchodzili nastêpuj¹cy cz³onkowie: Beata Ch³odziñska
(Przewodnicz¹ca), Jacek Rawecki i Jacek Szyke.
Rada Nadzorcza w dniu 30 stycznia 2017 r. powo³a³a do sk³adu Komitetu Audytu Stanis³awa Bortkiewicza
i Jana P³udowskiego. W tym samym dniu Komitet Audytu dokona³ wyboru Przewodnicz¹cego Komitetu Audytu Rady
Nadzorczej w osobie Stanis³awa Bortkiewicza.
W dniu 25 maja 2017 r. Jacek Rawecki z³o¿y³ oœwiadczenie orezygnacji z dniem 26 maja 2017 r. z pe³nienia funkcji
cz³onka Rady Nadzorczej Spó³ki. Tym samym usta³o jego cz³onkostwo w Komitecie Audytu.
W dniu 29 maja 2017 r., w zwi¹zku z zakoñczeniem IV kadencji Rady Nadzorczej, wygas³y mandaty cz³onków
Rady Nadzorczej, a tym samym usta³o cz³onkostwo w Komitecie Audytu.
W dniu 20 czerwca 2017 r., w zwi¹zku z powo³aniem z dniem 29 maja 2017 r. cz³onków Rady Nadzorczej V wspólnej
kadencji, Rada Nadzorcza powo³a³a Komitet Audytu w nastêpuj¹cym sk³adzie: Beata Ch³odziñska, Rados³aw
Domagalski-£abêdzki, Teresa Famulska, Jan P³udowski i Jacek Szyke. W tym samym dniu Komitet Audytu,
podczas pierwszego posiedzenia w V kadencji, dokona³ wyboru Przewodnicz¹cej Komitetu Audytu w osobie Teresy
Famulskiej.
Do dnia przekazania niniejszego sprawozdania nie mia³y miejsca inne zmiany w sk³adzie Komitetu Audytu.
Informacja o niezale¿noœci cz³onków Komitetu Audytu na dzieñ 31 grudnia 2017 r.
Sk³ad Komitetu Audytu jest zgodny z wymogami okreœlonymi wustawie z dnia 11 maja 2017 r. o bieg³ych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Oceny niezale¿noœci i ustawowych wymogów co do posiadanej
wiedzy i umiejêtnoœci przez poszczególnych cz³onkówKomitetu Audytu dokona³a Rada Nadzorcza na podstawie
stosownych oœwiadczeñ z³o¿onych przez cz³onków Komitetu Audytu. Trzech cz³onków Komitetu Audytu spe³nia
ustawowe wymogi co do niezale¿noœci, w tym Przewodnicz¹ca Komitetu Audytu, która równoczeœnie posiada
wiedzê i umiejêtnoœci w zakresie rachunkowoœci oraz badania sprawozdañ finansowych. Dwóch cz³onków Komitetu
Audytu: Jacek Szyke i Jan P³udowski, posiada wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu energetyki, tj. bran¿y w której dzia³a
Spó³ka.
Wymogi niezale¿noœci stawiane cz³onkom Komitetu Audytu przez powy¿sz¹ ustawê spe³niaj¹ nastêpuj¹cy cz³onkowie
Komitetu Audytu:
1) Teresa Famulska,
2) Jan P³udowski,
3) Jacek Szyke.
Pozostali cz³onkowie Komitetu Audytu nie spe³niaj¹wymogów niezale¿noœci okreœlonych ww. ustaw¹.
Na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania cz³onek Komitetu Audytu Beata Ch³odziñska spe³nia³a wymogi
co do niezale¿noœci, o których mowa w ww. ustawie.
Zadania i kompetencje Komitetu Audytu
Zadania i kompetencje Komitetu Audytu, w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie w dniu 21 czerwca 2017 r.ustawy z dnia 11 maja
2017 r. o bieg³ych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zosta³y zweryfikowane i dostosowane
do aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa oraz przyjête przez Radê Nadzorcz¹ na wniosek Komitetu Audytu
w formie nowegoRegulaminu Komitetu Audytu Rady nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Poni¿sza tabela przedstawia zadania i kompetencje Komitetu Audytu wed³ug stanu na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego
sprawozdania.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
112


Tabela nr 28. Kompetencje Komitetu Audytu
Kompetencje Komitetu Audytu
wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r. oraz na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania
1.
monitorowanie:
1) procesu sprawozdawczoœci finansowej w Spó³ce,
2) skutecznoœci systemów kontroli wewnêtrznej, zarz¹dzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnêtrznego, w tym
w zakresie sprawozdawczoœci finansowej,
3) wykonywania czynnoœci rewizji finansowej, w szczególnoœci przeprowadzania przez firmê audytorsk¹ badania,
z uwzglêdnieniem wszelkich wniosków i ustaleñ Komisji Nadzoru Audytowego wynikaj¹cych z kontroli przeprowadzonej
w firmie audytorskiej,
2.
kontrolowanie i monitorowanie niezale¿noœci bieg³ego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególnoœci w przypadku,
gdy na rzecz Spó³ki œwiadczone s¹ przez firmê audytorsk¹ inne us³ugi ni¿ badanie,
3.
dokonywanie oceny niezale¿noœci bieg³ego rewidenta orazwyra¿anie zgody na œwiadczenie przez niego dozwolonych
us³ug niebêd¹cych badaniem w Spó³ce,
4.
opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
5.
opracowywanie polityki œwiadczenia przez firmê audytorsk¹ przeprowadzaj¹c¹badanie, przez podmioty powi¹zane z t¹
firm¹ audytorsk¹ oraz przez cz³onka sieci firmy audytorskiej dozwolonych us³ug niebêd¹cych badaniem,
6.
okreœlanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spó³kê,
7.
przedstawianie Radzie Nadzorczej na potrzeby wyboru firmy audytorskiej przeprowadzaj¹cej ustawowe badanie lub
przegl¹d sprawozdañ finansowych rekomendacji, o której mowa w art. 130 ust. 2 i 3ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o bieg³ych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznymorazwart.16ust.2rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegó³owych wymogów dotycz¹cych ustawowych badañ
sprawozdañ finansowych jednostek interesu publicznego, uchylaj¹cego decyzjê Komisji 2005/909/WE, zgodnie z politykami,
o których mowa powy¿ej w pkt 4 i 5,
8.
informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania orazwyjaœnianie, w jaki sposób badanie to przyczyni³o siê
do rzetelnoœci sprawozdawczoœci finansowej w Spó³ce, a tak¿e jaka by³a rola Komitetu Audytu w procesie badania,
9.
przedk³adanie zaleceñ maj¹cych na celu zapewnienie rzetelnoœci procesu sprawozdawczoœci finansowej w Spó³ce,
10.
wykonywanie innych czynnoœci przypisanych do obowi¹zków komitetów audytu moc¹ustawyzdnia11maja2017r.
o bieg³ych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegó³owych wymogów dotycz¹cych ustawowych
badañ sprawozdañ finansowych jednostek interesu publicznego, uchylaj¹cym decyzjê Komisji 2005/909/WEiustawy z dnia
29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci.
Szczegó³owy opis dzia³alnoœci Komitetu Audytu w minionym roku obrotowym zawarty jest w sprawozdaniu z dzia³alnoœci
Rady Nadzorczej sk³adanym corocznie WZ, oraz publikowanym na stronie internetowej Spó³ki http://www.tauron.pl/
.
6.11.4. Komitet Nominacji i Wynagrodzeñ
W zwi¹zku z dokonywanymi w 2017 r. zmianami w sk³adzie Rady Nadzorczej Spó³ki, Rada Nadzorcza dokonywa³a
zmian w sk³adzie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeñ.
Sk³ad Komitetu Nominacji i Wynagrodzeñ na dzieñ 31 grudnia 2017 r. oraz na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego
sprawozdania
1. Beata Ch³odziñska – Przewodnicz¹ca Komitetu Nominacji i Wynagrodzeñ,
2. Barbara £asak-Jarszak – Cz³onek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeñ,
3. Agnieszka WoŸniak – Cz³onek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeñ.
Zmiany w sk³adzie osobowym Komitetu Nominacji i Wynagrodzeñ
Na dzieñ 1 stycznia 2017 r. w sk³ad Komitetu Nominacji i Wynagrodzeñ wchodzili nastêpuj¹cy cz³onkowie:
Beata Ch³odziñska (Przewodnicz¹ca), Leszek Koziorowski i Agnieszka WoŸniak.
W dniu 29 maja 2017 r., w zwi¹zku z zakoñczeniem IV kadencji Rady Nadzorczej, wygas³y mandaty cz³onków
Rady Nadzorczej, a tym samym usta³o cz³onkostwo w Komitecie Nominacji i Wynagrodzeñ.
W dniu 20 czerwca 2017 r., w zwi¹zku z powo³aniem z dniem 29 maja 2017 r. cz³onków Rady Nadzorczej V wspólnej
kadencji, Rada Nadzorcza powo³a³a Komitet Nominacji i Wynagrodzeñ w nastêpuj¹cym sk³adzie: Beata Ch³odziñska,
Barbara £asak-Jarszak i Agnieszka WoŸniak. W tym samym dniu Komitet Nominacji i Wynagrodzeñ, podczas
pierwszego posiedzenia w V kadencji, dokona³ wyboru Przewodnicz¹cej Komitetu Nominacji i Wynagrodzeñ w osobie
Beaty Ch³odziñskiej.
Do dnia przekazania niniejszego sprawozdania nie mia³y miejsca inne zmiany w sk³adzie Komitetu Nominacji
i Wynagrodzeñ.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
113


Zadania i kompetencje Komitetu Nominacji i Wynagrodzeñ
Zadania i kompetencje Komitetu Nominacji i Wynagrodzeñ w 2017 r. nie uleg³y zmianie.
Poni¿sza tabela przedstawia zadania i kompetencje Komitetu Nominacji i Wynagrodzeñ wed³ug stanu na dzieñ
31 grudnia 2017 r. oraz na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania.
Tabela nr 29. Kompetencje Komitetu Nominacji i Wynagrodzeñ
Kompetencje Komitetu Nominacji i Wynagrodzeñ
wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r. oraz na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania
1.
rekomendowanie Radzie Nadzorczej procedury przeprowadzania postêpowañ kwalifikacyjnych na stanowiska cz³onków
Zarz¹du Spó³ki,
2.
ocena kandydatur na cz³onków Zarz¹du oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii w tym zakresie,
3.
rekomendowanie Radzie Nadzorczej formy oraz treœci umów zawieranych z cz³onkami Zarz¹du,
4.
rekomendowanie Radzie Nadzorczej systemu wynagradzania i premiowania cz³onków Zarz¹du,
5.
rekomendowanie Radzie Nadzorczej koniecznoœcizawieszenia cz³onka Zarz¹du z wa¿nych powodów,
6.
rekomendowanie Radzie Nadzorczej koniecznoœci delegowania cz³onka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynnoœci cz³onków Zarz¹du, którzy nie mog¹ sprawowaæ swoich czynnoœci wraz z propozycj¹ wynagrodzenia.
Szczegó³owy opis dzia³alnoœci Komitetu Nominacji i Wynagrodzeñ w minionym roku obrotowym zawarty jest
w Sprawozdaniu z dzia³alnoœci Rady Nadzorczej sk³adanym corocznie WZ, oraz publikowanym na stronie internetowej
Spó³ki http://www.tauron.pl/
.
6.11.5. Komitet Strategii
W zwi¹zku z dokonywanymi w 2017 r. zmianami w sk³adzie Rady Nadzorczej Spó³ki, Rada Nadzorcza dokonywa³a
zmian w sk³adzie Komitetu Strategii.
Sk³ad Komitetu Strategii na dzieñ 31 grudnia 2017 r. oraz na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania
1. Jacek Szyke – Przewodnicz¹cy Komitetu Strategii,
2. Beata Ch³odziñska – Cz³onek Komitetu Strategii,
3. Pawe³ Pampuszko – Cz³onek Komitetu Strategii,
4. Jan P³udowski – Cz³onek Komitetu Strategii,
5. Agnieszka WoŸniak – Cz³onek Komitetu Strategii.
Zmiany w sk³adzie osobowym Komitetu Strategii
Na dzieñ 1 stycznia 2017 r. w sk³ad Komitetu Strategii wchodzilinastêpuj¹cy cz³onkowie: Jacek Szyke (Przewodnicz¹cy),
Beata Ch³odziñska, Anna Mañk i Stefan Œwi¹tkowski.
W dniu 15 marca 2017 r. Rada Nadzorcza podjê³a uchwa³ê o powo³aniu do sk³adu Komitetu Strategii: Stanis³awa
Bortkiewicza i Jana P³udowskiego.
W dniu 29 maja 2017 r., w zwi¹zku z zakoñczeniem IV kadencji Rady Nadzorczej, wygas³y mandaty cz³onków Rady
Nadzorczej, a tym samym usta³o cz³onkostwo w Komitecie Strategii.
W dniu 20 czerwca 2017 r., w zwi¹zku z powo³aniem z dniem 29 maja 2017 r. cz³onków Rady Nadzorczej V wspólnej
kadencji, Rada Nadzorcza powo³a³a Komitet Strategii w nastêpuj¹cym sk³adzie: Jacek Szyke, Beata Ch³odziñska,
Pawe³ Pampuszko, Jan P³udowski i Agnieszka WoŸniak. W tym samym dniu Komitet Strategii, podczas pierwszego
posiedzenia w V kadencji, dokona³ wyboru Przewodnicz¹cego Komitetu Strategii w osobie Jacka Szyke.
Do dnia przekazania niniejszego sprawozdania nie mia³y miejsca inne zmiany w sk³adzie Komitetu Strategii.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
114


Zadania i kompetencje Komitetu Strategii
Zadania i kompetencje Komitetu Strategii w 2017 r. nie uleg³y zmianie. Poni¿sza tabela przedstawia zadania
i kompetencje Komitetu Strategii wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r. oraz na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego
sprawozdania.
Tabela nr 30. Kompetencje Komitetu Strategii
Kompetencje Komitetu Strategii
wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r. oraz na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania
1.
ocena Strategii Spó³ki i Grupy Kapita³owej TAURON oraz przedstawianie wyników tej oceny Radzie Nadzorczej,
2.
rekomendowanie Radzie Nadzorczej zakresu i terminów przedk³adania przez Zarz¹d strategicznych planów wieloletnich,
3.
ocena wp³ywu planowanych i podejmowanych inwestycji strategicznych na kszta³t aktywów Spó³ki,
4.
monitorowanie realizacji strategicznych zadañ inwestycyjnych,
5.
ocena dzia³añ dotycz¹cych dysponowania istotnymi aktywami Spó³ki,
6.
opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym przedk³adanych Radzie Nadzorczej przez Zarz¹d.
Szczegó³owy opis dzia³alnoœci Komitetu Strategii w minionym roku obrotowym zawarty jest w sprawozdaniu z dzia³alnoœci
Rady Nadzorczej sk³adanym corocznie WZ oraz publikowanym na stronie internetowej Spó³ki http://www.tauron.pl/
.
6.11.6. Opis dzia³ania Komitetów Rady Nadzorczej
Szczegó³owy opis dzia³ania Komitetów Rady Nadzorczejzawarty jest w regulaminach poszczególnych Komitetów
Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Komitety Rady Nadzorczej s¹ organami doradczymi i opiniotwórczymi dzia³aj¹cymi kolegialnie w ramach struktury Rady
Nadzorczej i pe³ni¹ funkcje pomocnicze oraz doradcze wobec Rady Nadzorczej. Zadania Komitetów Rady Nadzorczej
s¹ realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczejwniosków, rekomendacji, opinii i sprawozdañ dotycz¹cych
zakresu ich zadañ, w formie podjêtych uchwa³. Komitety Rady Nadzorczej s¹ niezale¿ne od Zarz¹du Spó³ki. Zarz¹d
nie mo¿e wydawaæ Komitetom Rady Nadzorczej wi¹¿¹cych poleceñ dotycz¹cych wykonywania ich zadañ.
W sk³ad Komitetu Audytu i Komitetu Nominacji i Wynagrodzeñ wchodzi od trzech do piêciu cz³onków, a w sk³ad
Komitetu Strategii wchodzi od trzech do siedmiu cz³onków. Pracami poszczególnych Komitetów kieruje ich
Przewodnicz¹cy.
Posiedzenia s¹ zwo³ywane przez Przewodnicz¹cego danego Komitetu z w³asnej inicjatywy lub na wniosek cz³onka
Komitetu lub Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej i odbywaj¹ siê w miarê potrzeb. W przypadku Komitetu Audytu
posiedzenia odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³. Doudzia³u w posiedzeniach Przewodnicz¹cy danego Komitetu
mo¿e zaprosiæ cz³onków Rady Nadzorczej niebêd¹cych cz³onkami Komitetu, cz³onków Zarz¹du i pracowników Spó³ki
oraz inne osoby pracuj¹ce b¹dŸ te¿ wspó³pracuj¹ce ze Spó³k¹. Przewodnicz¹cy danego Komitetu lub osoba przez
niego wskazana przedk³ada Radzie Nadzorczej wnioski, rekomendacje i sprawozdania.
Komitety Rady Nadzorczej podejmuj¹ uchwa³y, je¿eli na posiedzeniu obecna jest co najmniej po³owa ich cz³onków,
a wszyscy cz³onkowie zostali w³aœciwie zaproszeni.Uchwa³y Komitetów Rady Nadzorczej s¹ przyjmowane
bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów obecnych na posiedzeniu, przy czym przez bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ g³osów rozumie
siê wiêcej g³osów oddanych „za” ni¿ „przeciw” i „wstrzymuj¹cych siê”. Komitety Rady Nadzorczej mog¹ podejmowaæ
uchwa³y w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu œrodków bezpoœredniego porozumiewania siê na odleg³oœæ.
Cz³onkowie Komitetów Rady Nadzorczej mog¹ równie¿ braæ udzia³ w posiedzeniach Komitetów oraz g³osowaæ
nad podejmowanymi uchwa³ami przy wykorzystaniu œrodków bezpoœredniego porozumiewania siê na odleg³oœæ,
tj. telekonferencji lub wideokonferencji.
O przedk³adanych Radzie Nadzorczej przez dany Komitet rekomendacjach i ocenach informowany jest Zarz¹d Spó³ki.
Komitety Rady Nadzorczej co roku podaj¹ do wiadomoœcipublicznej, za poœrednictwem Spó³ki, informacje
o ich sk³adzie, liczbie odbytych posiedzeñ i uczestnictwiewposiedzeniachwci¹gurokuorazg³ównychdzia³aniach.
Dodatkowo Komitet Audytu dokonuje oceny niezale¿noœci bieg³ego rewidenta oraz wyra¿a zgodê na œwiadczenie przez
niego dozwolonych us³ug niebêd¹cych badaniem w Spó³ce.
Zarz¹d Spó³ki zapewnia poszczególnym Komitetom mo¿liwoœæ korzystania z us³ug doradców zewnêtrznych w zakresie
niezbêdnym do wype³niania obowi¹zków Komitetów.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
115


6.12. Opis polityki ró¿norodnoœci stosowanej do organów Spó³ki
Ró¿norodnoœæ i otwartoœæ s¹ integraln¹ czêœci¹ zarówno dzia³añ biznesowych Grupy Kapita³owej TAURON,
jak i jej polityki zarz¹dzania. Wszystkie spó³ki Grupy Kapita³owej TAURON stosuj¹ politykê równego traktowania
oraz d¹¿¹ do zapewnienia ró¿norodnoœci pod wzglêdem p³ci, kierunku wykszta³cenia, wieku i doœwiadczenia
zawodowego w odniesieniu do wszystkich pracowników i kluczowych mened¿erów.
W odniesieniu do cz³onków organów korporacyjnych TAURON, tj. Zarz¹du i Rady Nadzorczej, wyboru osób pe³ni¹cych
funkcje cz³onków Zarz¹du dokonuje Rada Nadzorcza, natomiast wyboru cz³onków Rady Nadzorczej dokonuje
Minister Energii. W 2017 r. w ramach przys³uguj¹cych statutowych uprawnieñ Skarb Pañstwa wskaza³ 5 cz³onków
Rady Nadzorczej a Zwyczajne WZ TAURON w dniu 29 maja 2017 r. dokona³o wyboru 3 cz³onków Rady Nadzorczej.
Informacje dotycz¹ce kwalifikacji oraz doœwiadczeniazawodowego osób powo³ywanych do sk³adu Zarz¹du i Rady
Nadzorczej s¹ publikowane w stosownych raportach bie¿¹cych oraz na stronie internetowej Spó³ki.
Cz³onkowie Zarz¹du s¹ powo³ywani przez Radê Nadzorcz¹ po przeprowadzeniu postêpowania kwalifikacyjnego,
któremanacelusprawdzenieiocenêichkwalifikacjioraz wy³onienie najlepszego kandydata. Og³oszenie
o postêpowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spó³ki oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Ministerstwa Energii. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ ka¿dy, kto spe³nia wymogi okreœlone w statucie Spó³ki
oraz wymogi formalne zawarte w og³oszeniu. Od kandydatów wymaga siê wykszta³cenia wy¿szego, minimum
piêcioletniego sta¿u pracy i minimum trzyletniego doœwiadczenia mened¿erskiego, jak równie¿ spe³nienia wymogów
okreœlonych w przepisach odrêbnych. Z uwagi na brak szczególnych wymogów dotycz¹cych miêdzy innymi p³ci,
kierunku wykszta³cenia, wieku i doœwiadczenia zawodowego,RadaNadzorczaprzyocenieiwyborzekandydatów
na cz³onków Zarz¹du ma mo¿liwoœæ zapewnienia wszechstronnoœci i ró¿norodnoœci przy doborze cz³onków Zarz¹du.
W 2017 r. zosta³a wdro¿onaPolityka ró¿norodnoœci w Grupie TAURON, której celem jest wzmacnianie œwiadomoœci
i kultury organizacyjnej otwartej na ró¿norodnoœæ. Realizuj¹c Politykê ró¿norodnoœci zapewnia siê pracownikom
œrodowisko pracy, w którym ka¿dy z nich mo¿e w pe³ni realizowaæ swój indywidualny potencja³.
Podejmowane s¹ równie¿ dzia³ania maj¹ce na celu zapobieganie przejawom dyskryminacji poprzez kszta³towanie
w³aœciwej atmosfery w pracy oraz kultury opartej na wartoœciach korporacyjnych PRO Partnerstwo, Rozwój i Odwaga,
czego potwierdzeniem jest stosowanaPolityka przeciwdzia³ania mobbingowi i dyskryminacji w Grupie TAURON.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
116


7. POLITYKA WYNAGRODZEÑ OSÓB ZARZ¥DZAJ¥CYCH I NADZORUJ¥CYCH
7.1. System wynagradzania cz³onków zarz¹du i kluczowych mened¿erów
7.1.1. Ogólna informacja o przyjêtym systemie wynagrodzeñ cz³onków Zarz¹du
W 2017 r. w Spó³ce obowi¹zywa³y zasady wynagradzania cz³onków Zarz¹du Spó³ki okreœlone w Uchwale
Nadzwyczajnego WZ TAURON z dnia 15 grudnia 2016 r.w sprawie zasad kszta³towania wynagrodzeñ cz³onków Zarz¹du
(Zasady kszta³towania wynagrodzeñ) z póŸniejszymi zmianami i uszczegó³owione przez Radê Nadzorcz¹ Spó³ki
Uchwa³¹ z dnia 19 grudnia 2016 r.w sprawie kszta³towania wynagrodzeñ cz³onków Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A.
z póŸniejszymi zmianami. Wy¿ej wymienione zasadykszta³towania wynagrodzeñ s¹ zgodne z przepisamiustawy z dnia
9 czerwca 2016 r. o zasadach kszta³towania wynagrodzeñ osób kieruj¹cych niektórymi spó³kami.
Przyjête zasady kszta³towania wynagrodzeñ okreœlaj¹system wynagradzania cz³onków Zarz¹du w powi¹zaniu
z pozostaj¹cymi do realizacji zadaniami maj¹cymi na celu wdra¿anie przyjêtej Strategii, kierunków rozwoju i planów
finansowych. Nadrzêdnym celem stosowanego systemu wynagrodzeñ jest zapewnienie motywacyjnego charakteru
wynagradzania najwy¿szej kadry zarz¹dzaj¹cej oraz stworzenie podstaw do ich rozwoju.
Nadrzêdnymi celami polityki wynagrodzeñ s¹:
1) zapewnienie spójnego i motywacyjnego systemu wynagradzania Cz³onków Zarz¹du,
2) powi¹zanie zasad wynagradzania z monitorowaniem wdra¿ania przyjêtych planów strategicznych i realizowaniem
planów finansowych,
3) kszta³towanie wysokoœci wynagradzania cz³onków Zarz¹du w powi¹zaniu z realizowaniem postawionych celów
zarz¹dczych,
4) wzrost wartoœci Spó³ki poprzez rozwój najwy¿szej kadry zarz¹dzaj¹cej,
5) doskonalenie systemów wynagradzania przek³adaj¹cych siê na realizowanie Strategii i kierunków rozwoju.
Model wynagradzania zak³ada dwusk³adnikowy system okreœlania wynagrodzenia dla cz³onków Zarz¹du, w którym
wynagrodzenie ca³kowite cz³onka Zarz¹du sk³ada siê z czêœcista³ej, stanowi¹cej wynagrodzenie miesiêczne podstawowe
i czêœci zmiennej, stanowi¹cej wynagrodzenie uzupe³niaj¹ce za rok obrotowy Spó³ki, zale¿ne od spe³nienia okreœlonych
celów zarz¹dczych.
System wynagradzania cz³onków Zarz¹du zak³ada powi¹zanie czêœci zmiennej wynagrodzenia z pozostaj¹cymi
do realizacji celami zarz¹dczymi wynikaj¹cymi z przepisówustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kszta³towania
wynagrodzeñ osób kieruj¹cych niektórymi spó³kamii ustalanymi na podstawie tych przepisów przez WZ i Radê
Nadzorcz¹ Spó³ki. Przyjêcie w systemie wynagradzania zale¿noœci wynagrodzenia w czêœci zmiennej od realizacji
stawianych do wykonania celów zarz¹dczych ma na celu, w szczególnoœci, wdra¿anie przyjêtej Strategii, kierunków
jej rozwoju i planów finansowych, kszta³tuje równie¿ now¹ kulturê organizacyjn¹ Spó³ki.
Uwzglêdniaj¹c obowi¹zuj¹ce regulacje, Rada Nadzorcza ustala wysokoœæ wynagrodzenia dla cz³onków Zarz¹du
w przedziale okreœlonym przez WZ Spó³ki.
Cz³onkowie Zarz¹du Spó³ki nie s¹ objêci programem premiowym opartym na kapitale Spó³ki, jak równie¿ nie
otrzymuj¹ wynagrodzenia ani nagród z tytu³u pe³nienia funkcji we w³adzach spó³ek nale¿¹cych do Grupy Kapita³owej
TAURON.
W 2017 r. Rada Nadzorcza dokona³a aktualizacjiPolityki wynagrodzeñ Cz³onków organów nadzoruj¹cych i zarz¹dzaj¹cych
wraz z opisem zasad jej ustalania w TAURON Polska Energia S.A.,obowi¹zuj¹cej od dnia 24 lutego 2011 r.
7.1.2. Ogólna informacja o przyjêtym systemie wynagrodzeñ kluczowych mened¿erów
Zasady wynagradzania oraz premiowania kluczowych mened¿erów oraz innych pracowników zosta³y okreœlone
wRegulaminie Wynagradzania Pracowników TAURON Polska Energia S.A.,przyjêtym do stosowania przez Zarz¹d
Spó³ki.
W 2017 r. opracowanoZasady wynagradzania w Grupie TAURON, które stanowi¹ wytyczne dla Spó³ek Grupy
Kapita³owej TAURON w zakresie systemów wynagradzania pracowników, ze szczególnym uwzglêdnieniem systemu
premiowania dla kluczowych mened¿erów opartego o spójny dla ca³ej Grupy Kapita³owej TAURON system zarz¹dzania
przez cele bêd¹cy po³¹czeniem procesu planowania, procesu mierzenia efektywnoœci oraz procesu oceny.
Obowi¹zuj¹cy system wynagradzania i premiowania kluczowych mened¿erów przewiduje uzale¿nienie poziomu
wynagrodzenia od sytuacji finansowej Grupy Kapita³owej TARON i Spó³ki w perspektywie rocznej, w powi¹zaniu
z realizacj¹ celów strategicznych.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
117


Nadrzêdnym za³o¿eniem obowi¹zuj¹cego systemu wynagradzania jest zapewnienie optymalnego i motywuj¹cego
poziomu wynagrodzenia, uzale¿nionego od wartoœci i rodzaju pracy na danym stanowisku oraz jakoœci pracy i efektów
osi¹ganych przez pracowników.
Struktura wynagrodzenia sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów:
1) czêœci sta³ej – któr¹ stanowi wynagrodzenie zasadnicze, ustalone zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ w Spó³ce tabel¹
kategorii zaszeregowania i miesiêcznych stawek osobistego zaszeregowania. Przyznany poziom wynagrodzenia
zasadniczego odzwierciedla wartoœæ i rodzaj pracy oraz jakoœæ pracy pracownika, okreœlon¹ przez ocenê poziomu
kompetencji pracownika,
2) czêœci zmiennej – która jest uzale¿niona od wyników pracy, okreœlonych przez poziom realizacji celów i zadañ
w ramach systemu premiowania MBO,
3) œwiadczeñ – które s¹ okreœlone w regulacjach wewnêtrznych Spó³ki.
System premiowania MBO oparty o rynkowe mechanizmy premiowania zapewnia integracjê dzia³añ kluczowych
mened¿erów wokó³ osi¹gniêcia celów zmierzaj¹cych do realizacji Strategii, jak równie¿ celów strategicznych
i kierunków rozwoju poszczególnych spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON. System ten pozwala na kaskadowanie celów
ustalonych przez Zarz¹d Spó³ki na poziomie Grupy Kapita³owej TAURON oraz na poziomie Spó³ki, na konkretne,
sparametryzowane zadania dla pracowników zatrudnionych na ni¿szych szczeblach organizacji. Dodatkowo, system
premiowania MBO zosta³ powi¹zany z wdro¿onym w Grupie Kapita³owej TAURON zarz¹dzaniem procesowym, miêdzy
innymi poprzez powi¹zanie celów ze zdefiniowanymi w Grupie Kapita³owej TAURON Megaprocesami. Dziêki temu
wprowadzona kultura zarz¹dzania przez cele odzwierciedla specyfikê poszczególnych funkcji realizowanych w Spó³ce
i umo¿liwia zastosowanie mechanizmów dialogu prze³o¿onego z podw³adnym podczas procesu wyznaczania i oceny
realizacji celów, które przek³adaj¹ siê na efektywnoœæ ca³ej organizacji.
Jednoczeœnie narzêdzie to umo¿liwia precyzyjne skorelowanie celów (KPI) ustalonych dla cz³onków Zarz¹du z celami,
które wyznaczane s¹ na dany rok kluczowym mened¿eromSpó³ki. Wstêpna ocena realizacji celów nastêpuje
po zakoñczeniu pierwszego pó³rocza, natomiast po zakoñczeniu roku cz³onkowie Zarz¹du dokonuj¹ koñcowej oceny
realizacji celów kluczowych mened¿erów.
Ponadto w marcu 2017 r. zosta³ wdro¿ony system premiowy dlaobszaru handlowego, którego celem jest motywowanie
do osi¹gania wy¿szych przychodów dla Grupy Kapita³owejTAURON. Premi¹ handlowa objêto kluczowych mened¿erów
z obszaru handlu, przy czym mechanizm premiowy wyznaczaim dodatkow¹ premiê tylko po przekroczeniu rocznych
planów handlowych.
Pracownicy Spó³ki nie otrzymuj¹ wynagrodzenia ani nagródz tytu³u pe³nienia funkcji we w³adzach spó³ek nale¿¹cych
do Grupy Kapita³owej TAURON.
Poni¿szy wykres przedstawia strukturê wynagrodzeñ na stanowisku kluczowych mened¿erów.
Rysunek nr 49. Struktura wynagrodzeñ na stanowisku kluczowych mened¿erów
7.1.3. Zasady, warunki i wysokoœæ wynagrodzenia cz³onków Zarz¹du
£¹czna kwota wynagrodzeñ, rozumiana jako wartoœæ wynagrodzeñ, nagród i korzyœci otrzymanych w pieni¹dzu,
w naturze lub jakiejkolwiek innej formie, nale¿nych lub wyp³aconych przez Spó³kê cz³onkom Zarz¹du w 2017 r.,
wynios³a 4 534 tys. z³ brutto.
Poni¿sza tabela przedstawia wynagrodzenie cz³onków Zarz¹du Spó³ki za 2017 r. w podziale na sk³adniki.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
118


Tabela nr 31. Wynagrodzenie cz³onków Zarz¹du Spó³ki za 2017 r. w podziale na sk³adniki
Lp. Imiê i nazwiskoOkres pe³nienia funkcji
w 2017 r.Wynagrodzenie 1
(tys. z³)Wynagrodzenie
premiowe 1
(tys. z³)Pozosta³e
korzyœci
1
(tys. z³)Razem
(tys. z³)
1.
Filip Grzegorczyk
2 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
793 – 24 817
2.
Jaros³aw Broda
3 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
803 226 79 1 108
3.
Kamil Kamiñski
3 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
792 181 77 1 050
4.
Marek Wadowski
3 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
863 181 36 1 080
5.
Piotr Zawistowski01.01.2017 r. – 15.03.2017 r.
186 226 69 481
Razem 3 437 812 285 4 534
1Bez narzutów.2Wynagrodzenie zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ umow¹ o œwiadczenie us³ug zarz¹dzania.3W okresie od dnia 01.01.2017 r. do 15.03.2017 r. wynagrodzenie zgodnie z umow¹ o pracê, natomiast od dnia 16.03.2017 r. do 31.12.2017 r. wynagrodzenie
zgodnie z umow¹ o œwiadczenie us³ug zarz¹dzania.
Cz³onkowie Zarz¹du w 2017 r. nie otrzymywali wynagrodzenia ani nagród z tytu³u pe³nienia funkcji we w³adzach
spó³ek wchodz¹cych w sk³ad Grupy Kapita³owej TAURON.
W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do 15 marca 2017 r. cz³onkowie Zarz¹du otrzymywali wynagrodzenie zgodnie
z umow¹ o pracê (za wyj¹tkiem Prezesa Zarz¹du, który otrzymywa³ wynagrodzenie zgodnie z umow¹ o œwiadczenie
us³ug zarz¹dzania). Od dnia 16 marca 2017 r. wszyscy cz³onkowie Zarz¹du powo³ani na V kadencjê otrzymywali
wynagrodzenie zgodnie z umow¹ o œwiadczenie us³ug zarz¹dzania, opracowan¹ zgodnie zustaw¹ z dnia 9 czerwca
2016 r. o zasadach kszta³towania wynagrodzeñ osób kieruj¹cych niektórymi spó³kami.
Model wynagradzania cz³onków Zarz¹du okreœlony w zawartych umowach o œwiadczenie us³ug zarz¹dzania obejmuje
dwusk³adnikowy system okreœlania wynagrodzenia, sk³adaj¹cy siê z wynagrodzenia sta³ego (miesiêcznego
wynagrodzenia podstawowego) oraz z wynagrodzenia zmiennego (wynagrodzenia uzupe³niaj¹cego za rok obrotowy
Spó³ki), uzale¿nionego od spe³nienia okreœlonych kryteriów wynikowych tj. realizacji celów zarz¹dczych.
System wynagradzania cz³onków Zarz¹du zak³ada powi¹zanie czêœci zmiennej wynagrodzenia z pozostaj¹cymi
do realizacji celami zarz¹dczymi wynikaj¹cymi z przepisówustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kszta³towania
wynagrodzeñ osób kieruj¹cych niektórymi spó³kamii ustalanymi na podstawie tych przepisów przez Walne
Zgromadzenie i Radê Nadzorcz¹ Spó³ki. Przyjêcie w systemie wynagradzania zale¿noœci wynagrodzenia w czêœci
zmiennej od realizacji stawianych do wykonania celów zarz¹dczych ma na celu – w szczególnoœci – wdra¿anie
przyjêtej Strategii Spó³ki, kierunków jej rozwoju i planów finansowych, kszta³tuje równie¿ now¹ kulturê organizacyjn¹
Spó³ki.
Wynagrodzenie zmienne stanowi do 60% wynagrodzenia sta³ego za rok obrotowy, przy za³o¿eniu realizacji celów
zarz¹dczych, ustalanych przez Radê Nadzorcz¹ na dany rok obrotowy.
Rada Nadzorcza okreœla procentow¹ wysokoœæ wynagrodzenia zmiennego dla ka¿dego z nastêpuj¹cych celów
zarz¹dczych:
1) osi¹gniêcie wskaŸnika EBITDA na poziomie zatwierdzonym w planie rzeczowo-finansowym na dany rok
obrotowy,
2) osi¹gniêcie wskaŸnika D³ug Netto/EBITDA na poziomiezatwierdzonym w planie rzeczowo-finansowym na dany
rok obrotowy,
3) realizacja Programu „Poprawy efektywnoœci w latach 2016–2018” i uzyskanie ³¹cznego efektu na poziomie
zatwierdzonym w planie rzeczowo-finansowym na dany rok obrotowy,
4) realizacja niefinansowych celów zarz¹dczych.
Wynagrodzenie zmienne za realizacjê celów zarz¹dczycho charakterze finansowym przyznawane jest w oparciu
o dane pochodz¹ce z zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spó³ki za dany rok obrotowy.
Wynagrodzenie zmienne za realizacjê celów zarz¹dczych o charakterze niefinansowym przys³uguje w zwi¹zku
z osi¹gniêciem okreœlonych celów w danym roku obrotowymna podstawie oceny ich wykonania dokonanej przez Radê
Nadzorcz¹.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
119


7.1.4. Umowy zawarte z osobami zarz¹dzaj¹cymi przewiduj¹ce rekompensatê w przypadku ich rezygnacji
lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez wa¿nej przyczyny lub gdy ich odwo³anie lub zwolnienie
nastêpuje z powodu po³¹czenia Spó³ki przez przejêcie
Umowy o œwiadczenie us³ug zarz¹dzania zawarte z cz³onkami Zarz¹du w dniu 15 marca 2017 r. przewiduj¹ w razie
rozwi¹zania albo wypowiedzenia przez Spó³kê z innych przyczyn ni¿ okreœlone w tej umowie, wyp³acenie odprawy
w wysokoœci trzykrotnoœci czêœci sta³ej wynagrodzenia,pod warunkiem pe³nienia przez nich funkcji przez okres
co najmniej 12 miesiêcy przed rozwi¹zaniem umowy.
Ponadto, w zwi¹zku z dostêpem cz³onków Zarz¹du do informacji poufnych, których ujawnienie mog³oby naraziæ Spó³kê
oraz spó³ki Grupy Kapita³owej TAURON na straty, umowy o œwiadczenie us³ug zarz¹dzania zawieraj¹ postanowienia
o zakazie konkurencji obowi¹zuj¹ce po ustaniu pe³nienia funkcji. Na podstawie powy¿szych umów cz³onkowie Zarz¹du
zobowi¹zali powstrzymywaæ siê od prowadzenia dzia³alnoœci konkurencyjnej w oznaczonym okresie za co przys³uguje
im odszkodowanie.
Cz³onkowie Zarz¹du Spó³ki nie zajmowali stanowiskcz³onków Zarz¹dów spó³ek wchodz¹cych w sk³ad Grupy
Kapita³owej TAURON przed ich powo³aniem w sk³ad Zarz¹du Spó³ki.
7.1.5. Pozafinansowe sk³adniki wynagrodzenia przys³uguj¹ce cz³onkom Zarz¹du i kluczowym mened¿erom
Pozafinansowe sk³adniki wynagrodzenia cz³onków Zarz¹du
Cz³onkowie Zarz¹du zgodnie z zawartymi umowami oœwiadczenie us³ug zarz¹dzania uprawnieni s¹ do:
1) refinansowania przez Spó³kê kosztów szkolenia do wysokoœci netto 15 000 z³ w roku kalendarzowym,
2) korzystania z pojazdu s³u¿bowego,
3) wykorzystywania urz¹dzeñ technicznych niezbêdnych do wykonywania obowi¹zków wynikaj¹cych z zawartej
umowy.
Pozafinansowe sk³adniki wynagrodzenia kluczowych mened¿erów
Pracownicy zatrudnieni na kluczowych stanowiskach wSpó³ce uprawnieni s¹ do korzystania z nastêpuj¹cych
œwiadczeñ i pozafinansowych sk³adników wynagrodzenia oferowanych przez Spó³kê:
1) uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym prowadzonym przez pracodawcê (warunek
pozostawania w stanie zatrudnienia w Spó³ce lub w jednej ze spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON przez okres
co najmniej 1 roku),
2) korzystania z pakietu medycznego finansowanego ze œrodków Spó³ki,
3) korzystania z przydzielonego do wy³¹cznej dyspozycji samochodu s³u¿bowego,
4) korzystania z mieszkania s³u¿bowego w przypadku, gdy dyspozycyjnoœæ pracownika jest konieczna z uwagi
na charakter pracy i zakres obowi¹zków.
7.1.6. Informacja o zmianach w polityce wynagrodzeñ w ci¹gu ostatniego roku obrotowego
W dniu 29 maja 2017 r. Zwyczajne WZ dokona³o zmiany uchwa³y nr 5 Nadzwyczajnego WZ TAURON z dnia 15 grudnia
2016 r.w sprawie zasad kszta³towania wynagrodzeñ cz³onków Zarz¹du,poprzez dodanie dodatkowego celu
zarz¹dczego do wykonania przez cz³onków Zarz¹du Spó³kiw terminie do 31 grudnia 2017 r., warunkuj¹cego mo¿liwoœæ
otrzymania czêœci zmiennej wynagrodzenia, obejmuj¹cego realizacjê obowi¹zków o których mowa w art. 17–20,
art. 22 i art. 23ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarz¹dzania mieniem pañstwowym.
Maj¹c na celu wdro¿enie zasad kszta³towania wynagrodzeñ uchwalonych przez WZ w grudniu 2016 r., w dniu 15 marca
2017 r. zosta³y zawarte z cz³onkami Zarz¹du powo³anymi naokres wspólnej V kadencji umowy o œwiadczenie us³ug
zarz¹dzania. Wczeœniej umowa o œwiadczenie us³ug zarz¹dzania by³a zawarta z Prezesem Zarz¹du, natomiast
z pozosta³ymi cz³onkami Zarz¹du by³y zawarte umowy o pracê.
7.1.7. Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeñ z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególnoœci
d³ugoterminowego wzrostu wartoœci dla akcjonariuszyi stabilnoœci funkcjonowania przedsiêbiorstwa
Stosowany system wynagradzania cz³onków Zarz¹du jest zgodny zustaw¹ z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach
kszta³towania wynagrodzeñ osób kieruj¹cych niektórymi spó³kami. Zapewniony jest motywacyjny i spójny system,
powi¹zany z monitorowaniem rocznych planów finansowych oraz przyjêtej Strategii i kierunków rozwoju.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
120


Forma, struktura i poziom wynagrodzeñ odpowiadaj¹ warunkom rynkowym i s¹ ukierunkowane na umo¿liwienie
rekrutacji i utrzymanie osób spe³niaj¹cych kryteria wymagane do zarz¹dzania Spó³k¹ w sposób uwzglêdniaj¹cy interes
akcjonariuszy (budowanie wartoœci Spó³ki dla akcjonariuszy), jak równie¿ zapobiegaj¹ powstawaniu konfliktów
interesów cz³onków Zarz¹du i akcjonariuszy. Równoczeœnie s¹ one skonstruowane w sposób przejrzysty dla
inwestorów tak, aby budowaæ ich zaufanie do Spó³ki oraz umo¿liwiæ im wyra¿enie opinii we w³aœciwym trybie.
Polityka informacyjna w sprawie formy, struktury i poziomu wynagrodzeñ cz³onków Zarz¹du i Rady Nadzorczej Spó³ki
jest prowadzona przez Spó³kê w porozumieniu z Rad¹ Nadzorcz¹ w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami
i najlepszymi praktykami rynkowymi.
Wyp³ata zmiennych sk³adników wynagrodzenia jest powi¹zana z okreœlonymi z góry, wymiernymi celami zarz¹dczymi.
Wyznaczone cele zarz¹dcze powinny sprzyjaæ d³ugoterminowej stabilnoœci Spó³ki.
Kryteria, od spe³nienia których zale¿y uzyskanie oraz wysokoœæ zmiennych sk³adników wynagrodzenia, s¹ okreœlone
zgodnie z zasad¹ SMART, a wiêc wykazuj¹ takie cechy jak: precyzyjnoœæ, mierzalnoœæ, mo¿liwoœæ osi¹gniêcia,
istotnoœæ i okreœlenie w czasie.
Obowi¹zuj¹cy w TAURON system wynagradzania i premiowania zarówno cz³onków Zarz¹du Spó³ki, jak i kluczowych
mened¿erów, wspiera realizacjê celów strategicznych oraz uwzglêdnia uzale¿nienie poziomu wynagrodzenia
od sytuacji finansowej Spó³ki i Grupy Kapita³owej TAURON w perspektywie rocznej.
7.2. System wynagradzania cz³onków Rady Nadzorczej
W 2017 r. obowi¹zywa³ system wynagradzania cz³onków Rady Nadzorczej okreœlony w uchwale Nadzwyczajnego
WZ TAURON z dnia 15 grudnia 2016 r.w sprawie ustalenia zasad kszta³towania wynagrodzeñ cz³onków Rady
Nadzorczej, podjêtej w wykonaniu przepisówustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kszta³towania wynagrodzeñ
osób kieruj¹cych niektórymi spó³kami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202).
Zgodnie z ww. uchwa³¹ Nadzwyczajnego WZ miesiêczne wynagrodzenie cz³onków Rady Nadzorczej, ustalone
zosta³o jako iloczyn przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku
w IV kwartale roku poprzedniego, og³oszone przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego oraz mno¿nika:
1) dla przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej – 1,7
2) dla pozosta³ych cz³onków Rady Nadzorczej – 1,5
Cz³onkom Rady Nadzorczej przys³uguje wynagrodzenie bez wzglêdu na czêstotliwoœæ formalnie zwo³anych
posiedzeñ.
Wynagrodzenie nie przys³uguje za ten miesi¹c, w którym cz³onek Rady Nadzorczej nie by³ obecny na ¿adnym
z formalnie zwo³anych posiedzeñ z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu
nieobecnoœci cz³onka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwa³y.
Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do iloœci dnipe³nienia funkcji w przypadku, gdy powo³anie lub odwo³anie
nast¹pi³o w czasie trwania miesi¹ca kalendarzowego.
Spó³ka pokrywa koszty poniesione w zwi¹zku z wykonywaniem przez cz³onków Rady Nadzorczej powierzonych
im funkcji, a w szczególnoœci: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady
Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczeji z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty
zakwaterowania i wy¿ywienia.
Wynagrodzenie osób nadzoruj¹cych
Poni¿sza tabela przedstawia wynagrodzenie cz³onków Rady Nadzorczej Spó³ki za 2017 r.
Tabela nr 32. Wynagrodzenie cz³onków Rady Nadzorczej Spó³ki za 2017 r.
Lp. Imiê i nazwisko Okres pe³nienia funkcji w 2017 r.Wynagrodzenia
(tys. z³)
1.
Beata Ch³odziñska01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
89
2.
Teresa Famulska29.05.2017 r. – 31.12.2017 r.
47
3.
Jacek Szyke01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
79
4.
Rados³aw Domagalski-£abêdzki29.05.2017 r. – 31.12.2017 r.
47
5.
Barbara £asak-Jarszak29.05.2017 r. – 31.12.2017 r.
47
6.
Pawe³ Pampuszko29.05.2017 r. – 31.12.2017 r.
47
7.
Jan P³udowski01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
79
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
121


Lp. Imiê i nazwisko Okres pe³nienia funkcji w 2017 r.Wynagrodzenia
(tys. z³)
8.
Agnieszka WoŸniak01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
79
9.
Jacek Rawecki01.01.2017 r. – 26.05.2017 r.
32
10.
Leszek Koziorowski01.01.2017 r. – 29.05.2017 r.
33
11.
Stefan Œwi¹tkowski01.01.2017 r. – 29.05.2017 r.
33
12.
Anna Mañk01.01.2017 r. – 29.05.2017 r.
33
13.
Stanis³aw Bortkiewicz01.01.2017 r. – 29.05.2017 r.
33
Suma677
7.3. Zobowi¹zania wynikaj¹ce z emerytur i œwiadczeñ podobnych dla by³ych cz³onków Zarz¹du
i Rady Nadzorczej
W Spó³ce nie wystêpuj¹ zobowi¹zania wobec by³ych cz³onków Zarz¹du i Rady Nadzorczej wynikaj¹ce z emerytur
i œwiadczeñ o podobnym charakterze.
Równoczeœnie wskazuje siê, i¿ z tytu³u zobowi¹zañ Spó³ki w stosunku do by³ych cz³onków Zarz¹du TAURON,
w 2017 r. wyp³acono ³¹czn¹ kwotê w wysokoœci 2 258 tys. z³ z tytu³u wyp³aty m.in. premii za realizacjê KPI w 2016 r.
oraz odszkodowañ za powstrzymywanie siê od prowadzenia dzia³alnoœci konkurencyjnej.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
122


8. OŒWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
8.1. Model Biznesowy i Operacyjny Grupy TAURON
Grupê Kapita³ow¹ TAURON tworz¹ wybrane spó³ki, które zarz¹dzane s¹ ³¹cznie jako jednolity organizm gospodarczy
z³o¿ony z autonomicznych spó³ek prawa handlowego, na czele którego stoi TAURON jako jednostka dominuj¹ca.
W 2017 r. obowi¹zywa³Model Biznesowy Grupy TAURONprzyjêty przez Zarz¹d Spó³ki w dniu 4 maja 2016 r. Celem
skutecznej realizacji zadañ przez Grupê Kapita³ow¹ TAURON powy¿szy dokument zosta³ przez Zarz¹d TAURON
zaktualizowany. Przyjêty w dniu 23 stycznia 2018 r. dokument o tytuleModel Biznesowy i Operacyjny Grupy TAURON
(Model Biznesowy) okreœla model zarz¹dzania Grup¹ Kapita³ow¹ TAURON, definiuje wysokopoziomow¹ architekturê
procesów oraz zawiera wytyczne odnoœnie wskaŸników efektywnoœci jednostek tworz¹cych Grupê Kapita³ow¹
TAURON.
8.1.1. Za³o¿enia Modelu Biznesowego
Kluczowe za³o¿enia Modelu Biznesowego to budowa wartoœciGrupy Kapita³owej TAURON, koncentracja na klientach,
czytelny podzia³ obowi¹zków i odpowiedzialnoœci, efektywna wymiana informacji, wykorzystanie wiedzy pracowników,
zmiennoœæ Modelu Biznesowego oraz spójnoœæ organizacyjna Grupy Kapita³owej TAURON.
8.1.2. Zasady zarz¹dzania Spó³k¹
Zgodnie z postanowieniamiRegulaminu Zarz¹du TAURON Polska Energia Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Katowicach,
Zarz¹d prowadzi sprawy Spó³ki i reprezentuje j¹ we wszystkich czynnoœciach s¹dowych i pozas¹dowych. Wszelkie
sprawy zwi¹zane z prowadzeniem Spó³ki, niezastrze¿one przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spó³ki
dla WZ lub Rady Nadzorczej, nale¿¹ do kompetencji Zarz¹du Spó³ki. Do sk³adania oœwiadczeñ w imieniu Spó³ki
wymagane jest wspó³dzia³anie dwóch cz³onków Zarz¹dualbo jednego cz³onka Zarz¹du ³¹cznie z prokurentem.
Sprawy nale¿¹ce do kompetencji Zarz¹du, jako organu kolegialnego zosta³y opisane szczegó³owo w pkt 6.8.1.
niniejszego sprawozdania.
Zgodnie zRegulaminem Organizacyjnym TAURON Polska Energia S.A.(Regulamin Organizacyjny) Spó³k¹ kieruje
Zarz¹d Spó³ki bezpoœrednio oraz poprzez prokurentów, Dyrektorów Wykonawczych, Dyrektorów Zarz¹dzaj¹cych
lub pe³nomocników.
Spó³ka realizuje swoje zadania poprzez:
1) wydzielone jednostki organizacyjne:
–Piony, obejmuj¹ce samodzielne stanowiska pracy orazjednostki organizacyjne podlegaj¹ce poszczególnym
cz³onkom Zarz¹du i przez nich nadzorowane,

Zespo³y, bêd¹ce jednostkami organizacyjnymi podlegaj¹cymi Dyrektorom Wykonawczym lub Dyrektorom
Zarz¹dzaj¹cym. Pracami zespo³u kieruje Kierownik Zespo³u,
2) samodzielne stanowiska pracy:

Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy zarz¹dza i kieruje prac¹ podleg³ych Dyrektorów Wykonawczych i Zespo³ów,

Dyrektor Wykonawczy zarz¹dza i kieruje prac¹ podleg³ych Zespo³ów,

Inne samodzielne stanowiska pracy, które mog¹ zostaæ powierzone Pe³nomocnikom, Koordynatorom,
Konsultantom lub Specjalistom,
3) tymczasowe organizacje – Zespo³y Projektowe, powo³ywane w celu realizacji zadañ i projektów Spó³ki.
8.1.3. Zasady zarz¹dzania Grup¹ Kapita³ow¹ TAURON
Podstawowym aktem normatywnym Grupy Kapita³owej TAURON jest przyjêty przez Zarz¹d Spó³kiKodeks Grupy
TAURON, który reguluje jej funkcjonowanie, zapewniaj¹c realizacjê celów, poprzez specjalnie zaprojektowane
rozwi¹zania w zakresie zarz¹dzania podmiotami Grupy Kapita³owej TAURON, w tym w szczególnoœci okreœlania
celów dzia³alnoœci spó³ek, umo¿liwiaj¹cych osi¹gniêcie efektów zak³adanych w nowej Strategii.
Regulacje wdro¿one w 2016 r. wraz z Modelem Biznesowym wprowadzi³y w Grupie Kapita³owej TAURON zarz¹dzanie
procesowe, które polega na ustanowieniu podleg³oœci procesowej biegn¹cej horyzontalnie we wszystkich spó³kach
Grupy Kapita³owej TAURON. Cz³onkowie Zarz¹du zarz¹dzaj¹ przypisanym im strumieniom procesowym, które
nastêpnie dziel¹ siê na megaprocesy. W³aœcicielami megaprocesów s¹ wskazani dyrektorzy zarz¹dzaj¹cy
i wykonawczy w TAURON. Dokumentacja procesowa (mapy, diagramy i karty procesu) wyznacza i opisuje kompetencje
decyzyjne oraz czynnoœci podejmowane przez poszczególne jednostki organizacyjne w ró¿nych spó³kach
Grupy Kapita³owej TAURON. W³aœciciele megaprocesówdekomponuj¹ je na procesy ni¿szego rzêdu wyznaczaj¹c
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
123


im w³aœcicieli. Ka¿dy proces ma swojego w³aœciciela i mierniki procesowe wyznaczone przez w³aœciciela procesu
wy¿szego rzêdu. Dokumentacja procesowa okreœla przebiegi i kompetencje decyzyjne dla dzia³añ powtarzalnych.
Celem wdra¿anego zarz¹dzania procesowego jest uzyskaniesynergiidzia³añrealizowanychwró¿nychspó³kachGrupy
Kapita³owej TAURON, dzielenie siê i wykorzystanie najlepszych praktyk, standaryzacjai automatyzacja procesów,
a tak¿e zapewnienie spójnoœci dzia³añ w spó³kach Grupy Kapita³owej TAURON w celu wsparcia realizacji Strategii.
Istot¹ zarz¹dzania procesowego jest ci¹g³e poszukiwanie i wdra¿anie usprawnieñ i jasny oraz transparentny podzia³
kompetencji i odpowiedzialnoœci. Procesy podlegaj¹ odpowiednim modyfikacjom w celu poprawy ich efektywnoœci.
Dokumentacja procesowa publikowana jest w intranecie i dostêpna dla wszystkich pracowników.
Kompetencje i zale¿noœci procesowe opisane w dokumentacji procesowej s¹ uzupe³nieniem kompetencji wynikaj¹cych
ze struktury organizacyjnej poszczególnych spó³ek i wspieraj¹ dzia³anie spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON jako
jednolitego organizmu.
W ramach Grupy Kapita³owej TAURON funkcjonuj¹ sta³e Komitety Grupy Kapita³owej TAURON, w tym:
1) Komitet Inwestycyjny,
2) Komitet Ryzyka.
Powy¿sze Komitety zosta³y powo³ane w celu umo¿liwienia prowadzenia dzia³alnoœci wed³ug za³o¿eñ jednolitoœci
operacyjnej, zgodnie z prawem i interesem Grupy Kapita³owej TAURON oraz jej interesariuszy.
Poni¿szy rysunek przedstawia strumienie procesowe przebiegaj¹ce przez Obszary Biznesowe w Grupie Kapita³owej
TAURON.
Rysunek nr 50. Strumienie procesowe
Model Biznesowy zidentyfikowa³ 23 megaprocesy przebiegaj¹ce przez wszystkie jednostki Grupy Kapita³owej TAURON.
Poni¿szy rysunek przedstawia strukturê procesów w Grupie Kapita³owej TAURON (megaprocesy).
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
124


Rysunek nr 51. Struktura procesów w Grupie Kapita³owej TAURON (megaprocesy)
8.1.4. Obszary Biznesowe Grupy Kapita³owej TAURON
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym Modelem Biznesowym prowadzone s¹ dzia³ania w celu pe³nego wdro¿enia podzia³u ról
i odpowiedzialnoœci opartego na przypisaniu kompetencji procesowych, pomiêdzy:
Centrum Korporacyjne nadrzêdn¹ jednostkê organizacyjn¹ odpowiedzialn¹ za zarz¹dzanie dzia³alnoœci¹ Grupy
Kapita³owej TAURON i podejmowanie najwa¿niejszych decyzji maj¹cych wp³yw na Grupê
Kapita³ow¹ TAURON, Obszary Biznesowe, Centra Us³ug Wspólnych i spó³ki nale¿¹ce
do Grupy Kapita³owej TAURON.
Obszary Biznesowe siedem obszarów podstawowej dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej TAURON, zdefiniowanych
zgodnie z ogniwami ³añcucha wartoœci produkcji energii elektrycznej i ciep³a, tj.: Handel,
Wydobycie, Wytwarzanie, Odnawialne ród³a Energii (OZE), Ciep³o, Dystrybucja
i Sprzeda¿.
Centrum Us³ug Wspólnych jednostki odpowiedzialne za œwiadczenie okreœlonych us³ug wsparcia (np. rachunkowoœæ,
IT, kadry i p³ace, ubezpieczenia, obs³uga klienta) na rzecz pozosta³ych jednostek Grupy
Kapita³owej TAURON.
Dzia³alnoœæ operacyjna Grupy Kapita³owej TAURON realizowana jest w oparciu o siedem Obszarów Biznesowych
zdefiniowanych zgodnie z ogniwami ³añcucha wartoœci produkcji energii elektrycznej i ciep³a: Wydobycie, Wytwarzanie,
Ciep³o, Odnawialne ród³a Energii (OZE), Handel, Dystrybucja i Sprzeda¿.
Poni¿szy rysunek przedstawia strukturê Obszarów Biznesowych Grupy Kapita³owej TAURON.
Rysunek nr 52. Struktura Obszarów Biznesowych Grupy Kapita³owej TAURON
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
125


Centra Us³ug Wspólnych (CUW) Grupy Kapita³owej TAURON
Centralizacja us³ug wsparcia ma na celu odci¹¿enie Centrum Korporacyjnego oraz Obszarów Biznesowych od realizacji
procesów niezwi¹zanych bezpoœrednio z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ operacyjn¹ (tzw. procesy wsparcia), a tak¿e
obni¿enie kosztów realizacji tych procesów dziêki korzyœciom skali i wzrostowi efektywnoœci operacyjnej. W formalnej
strukturze Grupy Kapita³owej TAURON CUW ulokowane zosta³y w spó³kach TAURON Obs³uga Klienta, TAURON
Ubezpieczenia oraz Wsparcie Grupa TAURON.
8.1.5. Zmiany w zasadach zarz¹dzania Spó³k¹ i Grup¹ Kapita³ow¹ TAURON
Zmiany w zasadach zarz¹dzania Spó³k¹
W 2017 r. maj¹c na celu optymalizacjê procesów zarz¹dczych w TAURON trzykrotnie wprowadzano zmiany
do Regulaminu Organizacyjnego, w tym:
1. Z dniem 14 kwietnia 2017 r. wprowadzono do Regulaminu Organizacyjnego nastêpuj¹ce kluczowe zmiany:
a) Wiceprezesowi Zarz¹du ds. Finansów powierzono sprawowanie nadzoru nad rozwojem modeli i narzêdzi
prognostycznych niezbêdnych do realizacji analiz dla rynku hurtowego i detalicznego poprzez
podporz¹dkowanie obszaru Dyrektora Wykonawczego ds. Analiz Biznesowych,
b) Dokonano zmiany dotychczasowych stanowisk: Wiceprezesa Zarz¹du ds. Zarz¹dzania Korporacyjnego
na Wiceprezesa Zarz¹du ds. Klienta i Wsparcia Korporacyjnego oraz Wiceprezesa Zarz¹du ds. Klienta
i Handlu na Wiceprezesa Zarz¹du ds. Handlu,
c) Wiceprezesowi Zarz¹du ds. Klienta i Wsparcia Korporacyjnego powierzono sprawowanie nadzoru nad
reprezentowaniem interesów klientów wewn¹trz i na zewn¹trz organizacji poprzez podporz¹dkowanie
obszaru Dyrektora Wykonawczego ds. Klienta,
d) W Pionie Wiceprezesa Zarz¹du ds. Zarz¹dzania Maj¹tkiem i Rozwoju przyporz¹dkowano obszar analiz
i oceny projektów do obszaru Dyrektora Wykonawczego ds. Projektów Inwestycyjnych,
2. Z dniem 17 lipca 2017 r. wprowadzono do Regulaminu Organizacyjnego nastêpuj¹ce kluczowe zmiany:
a) W Pionie Prezesa Zarz¹du po³¹czono obszar dotychczasowego Dyrektora Wykonawczego ds. Relacji
z Otoczeniem z obszarem Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii i Regulacji tworz¹c jeden obszar Dyrektora
Wykonawczego ds. Zarz¹dzania Strategicznego. Po³¹czenie przedmiotowych obszarów sta³o siê zasadne
z uwagi na wystêpuj¹c¹ synergiê operacyjn¹ na kilku p³aszczyznach, w szczególnoœci na korelacjê
pomiêdzy komunikacj¹ z otoczeniem a budowaniem relacji, w tym z administracj¹ publiczn¹
i miêdzynarodow¹ oraz organizacjami bran¿owymi,
b) W Pionie Prezesa Zarz¹du przyporz¹dkowano Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Prawnych obszar relacji
inwestorskich przynale¿ny dotychczas Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Relacji z Otoczeniem. Przeniesienie
relacji inwestorskich mia³o na celu skupienie w obszarze prawnym zadañ zwi¹zanych z zapewnieniem
stosowania przez Spó³kê zasad ³adu korporacyjnego i obowi¹zków informacyjnych jako emitenta papierów
wartoœciowych.
3. Z dniem 25 paŸdziernika 2017 r. wprowadzono do Regulaminu Organizacyjnego nastêpuj¹ce kluczowe zmiany:
1) Prezesowi Zarz¹du powierzono:
a) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zarz¹dzania ryzykiem w Grupie TAURON,
poprzez podporz¹dkowanie obszaru Dyrektora Wykonawczego ds. Ryzyka, który wczeœniej
pozostawa³ w nadzorze Wiceprezesa Zarz¹du ds. Finansów,
b) kreowanie i sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zgodnoœci dzia³ania Spó³ki i Grupy
Kapita³owej TAURON z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa (compliance), poprzez podporz¹dkowanie
obszaru Pe³nomocnika ds. Zgodnoœci Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Bezpieczeñstwa i Zgodnoœci,
c) koordynacjê i sprawowanie nadzoru nad dzia³aniami w zakresie bezpieczeñstwa, w tym
bezpieczeñstwa IT, ochrony infrastruktury technicznej, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony
fizycznej poprzez podporz¹dkowanie obszaru Dyrektora Wykonawczego ds. Bezpieczeñstwa
i Zgodnoœci, który wczeœniej pozostawa³ w nadzorze Wiceprezesa Zarz¹du ds. Klienta i Wsparcia
Korporacyjnego.
2) Wiceprezesowi Zarz¹du ds. Klienta i Wsparcia Korporacyjnego powierzono:
a) sprawowanie nadzoru nad kszta³towaniem modelu funkcjonowania i zarz¹dzaniem obszarem IT
poprzez podporz¹dkowanie obszaru Dyrektora Wykonawczego ds. IT, który wczeœniej pozostawa³
w nadzorze Wiceprezesa Zarz¹du ds. Finansów,
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
126


b) sprawowanie nadzoru nad kreowaniem strategii oraz standardów i wytycznych w zakresie ochrony
danych osobowych w Spó³ce i Grupie Kapita³owej TAURON, które przyporz¹dkowano do obszaru
Dyrektora Wykonawczego ds. IT.
Równoczeœnie z uwagi na wakat na stanowisku Wiceprezesa Zarz¹du ds. Handlu z dniem 14 kwietnia 2017 r. czasowo
powierzono Wiceprezesowi Zarz¹du ds. Zarz¹dzania Maj¹tkiem i Rozwoju sprawowanie nadzoru nad tym obszarem,
a od 25 paŸdziernika 2017 r. obszar ten powierzono czasowo Wiceprezesowi Zarz¹du ds. Finansów.
Poni¿szy rysunek przedstawia schemat podzia³u odpowiedzialnoœci cz³onków Zarz¹du.
Rysunek nr 53. Schemat odpowiedzialnoœci cz³onków Zarz¹du
Wprowadzaj¹c powy¿sze zmiany w Regulaminie Organizacyjnym dokonano niezbêdnych modyfikacji zakresów funkcji
poszczególnych jednostek organizacyjnych w strukturze Spó³ki.
W czêœci ogólnej Regulaminu Organizacyjnego zmodyfikowano zapisy dotycz¹ce ustanawiania dodatkowych
linii raportowania oraz zasad postêpowania w przypadku wyst¹pienia konfliktu poleceñ. Ponadto, uprawnienie
do wydawania wewn¹trzkorporacyjnych aktów normatywnych przyznano tak¿e Wiceprezesom Zarz¹du umocowanym
przez Zarz¹d.
Zmiany w strukturze organizacyjnej Spó³ki, mia³y na celu optymalizacjê funkcjonowaniaSpó³ki i Grupy Kapita³owej
TAURON. Zweryfikowano obszary przyporz¹dkowane do poszczególnych pionów cz³onków Zarz¹du Spó³ki.
Poni¿szy schemat przedstawia strukturê pionów przyporz¹dkowanych poszczególnym cz³onkom Zarz¹du Spó³ki,
do poziomu jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy podlegaj¹cych bezpoœrednio cz³onkom
Zarz¹du, wed³ug stanu na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
127


Rysunek nr 54. Schemat organizacyjny TAURON na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania
Zmiany w zasadach zarz¹dzania Grup¹ Kapita³ow¹ TAURON
W ramach prac nad wdro¿eniem zarz¹dzania procesowego zaktualizowano Model Biznesowy. Zakresy kompetencji
i czynnoœci przypisane poszczególnym megaprocesomzosta³y dopracowane i uzupe³nione tak, aby w pe³ni
odzwierciedliæ w dokumentacji realizowane dzia³alnoœci oraz zapewniæ mo¿liwie wysok¹ ich efektywnoœæ.
Do najwa¿niejszych zmian nale¿y przypisanie dzia³alnoœci z zakresu BHP i ochrony œrodowiska do megaprocesu
zarz¹dzania maj¹tkiem, przeniesienie dzia³añ z zakresu prognozowania rynku z megaprocesu handel do megaprocesu
controling oraz uzupe³nienie procesu controling o dzia³ania zwi¹zane z pomoc¹ publiczn¹. Poza wymienionymi
wprowadzono zmiany o charakterze uzupe³niaj¹cym i doprecyzowuj¹cym zapisy Modelu Biznesowego.
W ramach prac nad wdro¿eniem Modelu Biznesowego w I pó³roczu 2017 r. ustalono w³aœcicieli megaprocesów,
a tak¿e zdekomponowano megaprocesy do poziomów procesów ni¿szego rzêdu, które realizowane s¹ w ca³oœci
w spó³kach Grupy Kapita³owej TAURON. Opracowano i wydano pe³n¹ dokumentacjê procesow¹ dla procesów
przebiegaj¹cych w TAURON.
W II pó³roczu 2017 r. opracowano, wdro¿ono i wydano dokumentacjê procesow¹ (mapy, diagramy i karty)
w kluczowych spó³kach Grupy Kapita³owej TAURON, tj. TAURON Wydobycie S.A., TAURON Wytwarzanie S.A.,
TAURON EKOENERGIA sp. z o.o., TAURON Ciep³o sp. z o.o., TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Sprzeda¿ sp. z o.o.
oraz TAURON Obs³uga Klienta sp. z o.o.
W ramach prac nad projektowaniem procesów zidentyfikowano i wyeliminowano wiele nieefektywnoœci i produktów
procesów nieprzynosz¹cych wartoœci dodanej, a tak¿e uzupe³niono o dzia³ania potrzebne i konieczne dla skutecznej
realizacji celów i za³o¿eñ wynikaj¹cych ze Strategii. Dzia³ania te wspierane by³y warsztatami i szkoleniami pracowników
uczestnicz¹cych w modelowaniu procesów i tworzeniu dokumentacji procesowej.
W 2017 r. wprowadzono nowe treœci statutów i umów spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON, które wdro¿y³y zasady
zarz¹dzania okreœloneustaw¹ z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarz¹dzania mieniem pañstwowym.Zzapisów
dotycz¹cych kompetencji organów spó³ek usuniêto kompetencje opisane w dokumentacji procesowej. Dzia³anie
to mia³o na celu unikniêcie dublowania i wyd³u¿ania procesów decyzyjnych w zakresie, który zosta³ przypisany
w dokumentacji procesowej innym jednostkom organizacyjnym i osobom.
W wyniku wdro¿enia Modelu Biznesowego wszystkie powtarzalne procesy zosta³y na nowo zdefiniowane,
zaprojektowane i opisane w wydanej i wdro¿onej dokumentacji procesowej. Wdro¿ona dokumentacja i narzêdzia
procesowe oraz pozyskane w Grupie Kapita³owej TAURON kompetencje w zakresie zarz¹dzania procesowego
i optymalizacji procesów w spó³kach Grupy Kapita³owej TAURON stwarzaj¹ warunki do dalszego poszukiwania
usprawnieñ i podnoszenia efektywnoœci dzia³añ.
W 2018 r. bêd¹ kontynuowane dzia³ania w kierunku zaprojektowania i wdro¿enia kluczowych procesów w pozosta³ych
spó³kach Grupy Kapita³owej TAURON prowadz¹cych dzia³alnoœæ operacyjn¹.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
128


8.2. Kluczowe niefinansowe wskaŸniki efektywnoœci zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Grupy Kapita³owej
TAURON
Nale¿¹c do grona najwiêkszych holdingów energetycznych w Europie Œrodkowo-Wschodniej, którego dzia³alnoœæ
obejmuje wszystkie ogniwa energetycznego ³añcucha wartoœci, Grupa Kapita³owa TAURON ma œwiadomoœæ wp³ywu
jaki wywiera na szeroko pojête otoczenie – œrodowisko naturalne, interesariuszy (pracowników, klientów, akcjonariuszy,
spo³ecznoœci lokalne, dostawców, przedstawicieli w³adz oraz instytucji), sytuacjê mikro i makroekonomiczn¹
oraz bran¿ê w której dzia³a. Badaj¹c skalê wp³ywu spo³ecznego oraz sposób oddzia³ywania na gospodarkê, ¿ycie
pracowników, klientów, œrodowisko naturalne i spo³ecznoœci, Grupa Kapita³owej TAURON nieustannie monitoruje
kluczowe niefinansowe wskaŸniki swojej dzia³alnoœci, a wyniki tych badañ prezentuje corocznie w raporcie
zintegrowanym.
Zintegrowana formu³a pozwala w czytelny sposób pokazaæ relacje i zale¿noœci pomiêdzy finansowymi oraz
pozafinansowymi aspektami dzia³alnoœci wszystkich spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON. Dziêki temu stanowi
kompleksowy i przejrzysty dokument, prezentuj¹cy dzia³alnoœæ firmy, jej model biznesowy, strategiê, najistotniejsze
zmiany, szanse i ryzyka, a tak¿e wyniki z perspektywy wszystkich grup interesariuszy. £¹czenie danych finansowych
z pozafinansowymi aspektami Grupy Kapita³owej TAURON ma równie¿ na celu ukazanie potencja³u osi¹ganego
dziêki synergii dzia³alnoœci podstawowej z dzia³alnoœci¹ w obszarze pozabiznesowym, którego fundamentem jest
Strategia.
W ramach 5 kierunków wyznaczonych przez Strategiê przyjêto 18 zobowi¹zañ, a z uwagi na koniecznoœæ monitoringu
stopnia ich realizacji, ka¿demu zobowi¹zaniu przypisano mierniki oraz inicjatywy.
Do kluczowych niefinansowych mierników efektywnoœci Grupy Kapita³owej TAURON przyjêto, za Strategi¹
zrównowa¿onego rozwoju, wskaŸniki czêstoœci przerw w dostawach energii (SAIDI), liczbê inicjatyw badawczo-
-rozwojowo-innowacyjnych zg³oszonych w ramach konkursów pracowniczych, poziom oraz monitoring wskaŸnika
satysfakcji klienta (Customer Satisfaction Index, CSI) oraz reklamacyjnego, jak równie¿ wskaŸnik dopasowania oferty.
D¹¿¹c do tego, aby relacje z klientem nie ogranicza³y siê wy³¹cznie do œwiadczenia produktów i us³ug, a tak¿e maj¹c
œwiadomoœæ wielu zagro¿eñ, jakie mo¿e napotkaæ klientw ró¿nych aspektach korzystania czy nabywania energii
elektrycznej, TAURON prowadzi akcje edukacyjne skierowane do u¿ytkownikówenergii, a wskaŸnikiem efektywnoœci
tych dzia³añ jest np. liczba przeprowadzonych akcji pn. „Energia dla Seniora”.
WskaŸniki niefinansowe dotycz¹ równie¿ oddzia³ywania Grupy Kapita³owej TAURON na œrodowisko naturalne. Maj¹c
na wzglêdzie zasady zrównowa¿onego rozwoju, spó³kiGrupy Kapita³owej TAURON optymalizuj¹ procesy
gospodarowania posiadanymi zasobami (wod¹, surowcami i materia³ami), a tak¿e prowadz¹ aktywn¹ politykê
gospodarowania odpadami (zarówno procesowych, jak i komunalnych). Wa¿n¹ rolê w obszarze ochrony œrodowiska
pe³ni tak¿e edukacja proekologiczna prowadzona przez poszczególne spó³ki Grupy Kapita³owej TAURON, skierowana
zarównododzieci,jakidoros³ych.
Wœród niefinansowych mierników efektywnoœci zwi¹zanychze œrodowiskow¹ dzia³alnoœci¹ spó³ek Grupy Kapita³owej
TAURON jest równie¿ liczba i zasiêg programów informacyjno-edukacyjnych na temat ochrony œrodowiska,
skierowanych zarówno do klientów, pracowników, jak i spo³ecznoœci lokalnych.
Niefinansowymi miernikami efektywnoœci dzia³ania Grupy Kapita³owej TAURON w zakresie kwestii pracowniczych
s¹ np. wskaŸnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecnoœci w pracy, a tak¿e liczba wypadków
œmiertelnych zwi¹zanych z prac¹ wed³ug regionów i p³ci, orazœrednia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadaj¹ca
na pracownika w podziale na p³eæ i kategoriê zatrudnienia.
Wœród zamieszczonych w raporcie zintegrowanym niefinansowych wskaŸników efektywnoœci Grupy Kapita³owej
TAURON prezentowano równie¿ wskaŸniki podwójnych korzyœci (wskaŸniki dualne), czyli takie wskaŸniki niefinansowe,
które s¹ jasno powi¹zane ze wskaŸnikami finansowymi. Przyk³adem takiego miernika jest dynamika zu¿ycia
energii elektrycznej. Redukcja zu¿ycia energii elektrycznejjest dobra dla œrodowiska (pierwsza korzyœæ) i jednoczeœnie
zmniejsza koszty i poprawia wyniki podmiotu.
Stosowanie niefinansowych wskaŸników efektywnoœci umo¿liwia Grupie Kapita³owej TAURON pe³niejsze
odwzorowanie przedsiêbiorstwa w sporz¹dzanych corocznie raportach zintegrowanych, przedstawienie procesów
i zjawisk w nim zachodz¹cych, a tak¿e w³¹czenie do analizy czynników maj¹cych wp³yw na jego sukces w d³u¿szym
okresie czasowym.
WskaŸniki niefinansowe prezentowane w raporcie rocznym Grupy Kapita³owej TAURON kompleksowo prezentuj¹
oddzia³ywanie spo³eczne, charakteryzuj¹ sposób, w jaki TAURON zamierza naprawiæ negatywne oddzia³ywanie
na œrodowisko naturalne i spo³eczne oraz sposób, w jaki przyczyni³ siê do jego poprawy.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
129


8.3. Opis polityk stosowanych przez TAURON
W celu implementacji do krajowego porz¹dku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE
z dnia 22 paŸdziernika 2014 r. zmieniaj¹cej dyrektywê 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji
niefinansowych i informacji dotycz¹cych ró¿norodnoœci (Dyrektywa ws. ujawniania informacji niefinansowych), zosta³a
znowelizowana Ustawa z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Ustawa o rachunkowoœci).
Zgodnie z art. 49 b ust. 2 i 3 Ustawy o rachunkowoœci, zakres informacji zawartych w sprawozdaniu niefinansowym
uleg³ rozszerzeniu o opis polityk stosowanych w odniesieniu do zagadnieñ spo³ecznych, pracowniczych, œrodowiska
naturalnego, poszanowania praw cz³owieka oraz przeciwdzia³ania korupcji, a tak¿e opis procedur nale¿ytej starannoœci
stosowanych w ramach tych¿e polityk oraz ich rezultatów.
W celu zapewnienia zgodnoœci dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej TAURON z nowymi wymogami regulacyjnymi Zarz¹d
TAURON przyj¹³ w 2017 r. do stosowania w Grupie TAURON nastêpuj¹ce regulacje:
1) PRO Kliencka Polityka Spo³eczna Grupy TAURON (PRO Kliencka Polityka Spo³eczna),
2) Polityka Ró¿norodnoœci w GrupieTAURON (Polityka Ró¿norodnoœci),
3) Polityka Œrodowiskowa Grupy TAURON (Polityka Œrodowiskowa),
4) Polityka Poszanowania Praw Cz³owieka w Grupie TAURON wraz z Kodeksem Postêpowania dla Kontrahentów
Spó³ek Grupy TAURON (Polityka Poszanowania Praw Cz³owieka lub Kodeksem Postêpowania dla Kontrahentów),
5) Polityka BHP Grupy TAURON (Polityka BHP),
6) Polityka Antykorupcyjna Grupy TAURON (Polityka Antykorupcyjna).
Ka¿dy z powy¿szych dokumentów kompleksowo przedstawia temat wraz z wyczerpuj¹cym opisem dzia³añ, które
podejmuj¹ spó³ki Grupy Kapita³owej TAURON,by osi¹gn¹æ zamierzone cele w danym obszarze
8.3.1. Zagadnienia spo³eczne
Odpowiedzialnoœci, do jakich poczuwa siê Grupa Kapita³owa TAURON w aspekcie zagadnieñ spo³ecznych, reguluje
przyjêta do stosowania PRO Kliencka Polityka Spo³eczna, której celem jest kszta³towanie odpowiednich warunków
organizacyjnych i biznesowych potrzebnych do realizacji strategicznych celówGrupy Kapita³owej TAURON w zakresie
relacji z klientami i otoczeniem rynkowym. PRO Kliencka Polityka Spo³eczna definiuje dzia³ania podejmowane przez
TAURON w ramach dialogu z klientami, podkreœla wagê budowania trwa³ych relacji zarówno z nimi, jak i otoczeniem
rynkowym.
8.3.2. Zagadnienia pracownicze
Ró¿norodnoœæ i otwartoœæ stanowi¹ integraln¹ czêœæ zarówno dzia³añ biznesowych Grupy Kapita³owej TAURON,
jak i jejPolityki Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi w Grupie TAURON. Spó³ki Grupy Kapita³owej TAURON stosuj¹
politykê równego traktowania oraz d¹¿¹ do zapewnienia ró¿norodnoœci w zakresie p³ci, kierunku wykszta³cenia,
wieku i doœwiadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich pracowników, a w szczególnoœci organów Spó³ki
i jej kluczowych menad¿erów.
Usystematyzowaniu powy¿szych dzia³añ s³u¿y wdro¿ona wGrupie Kapita³owej TAURON Polityka ró¿norodnoœci,
której g³ównym celem jest wzmacnianie œwiadomoœci i kultury organizacyjnej otwartej na ró¿norodnoœæ.
W ramach zagadnieñ pracowniczych, Grupa Kapita³owa TAURONpodejmujerównie¿dzia³anianarzeczzapobiegania
dyskryminacji poprzez kszta³towanie w³aœciwej atmosfery w pracy oraz kultury opartej na wartoœciach korporacyjnych
(Partnerstwo, Rozwój i Odwaga), czego potwierdzeniem jest wdro¿eniePolityki przeciwdzia³ania mobbingowi
i dyskryminacji w Grupie TAURON.
8.3.3. Œrodowisko naturalne
Grupa Kapita³owa TAURON bierze odpowiedzialnoœæ za dbanie o œrodowisko naturalne i konsekwencje korzystania
z jego zasobów. Uznaj¹c to za wa¿ny spo³eczny obowi¹zek, TAURON od lat podejmuje szereg inicjatyw maj¹cych
na celu minimalizacjê negatywnego wp³ywu swojej dzia³alnoœci na œrodowisko naturalne.
Wszystkie spó³ki Grupy Kapita³owej TAURON przyjê³y do stosowania Politykê œrodowiskow¹, która okreœla podejœcie
do zarz¹dzania œrodowiskiem, w tym ogólny kierunek dzia³añ œrodowiskowych organizacji oraz zasady, jakimi siê
kieruje w kwestiach dotycz¹cych œrodowiska. Polityka œrodowiskowa jest punktem odniesienia, wzglêdem którego
oceniane s¹ wszystkie dzia³ania spó³ek w obszarze ochrony œrodowiska i zarz¹dzania œrodowiskowego,
udokumentowane zosta³y w niej równie¿ wartoœci i wizja, jakimi kieruje siê Grupa Kapita³owa TAURON w zakresie
oddzia³ywania na œrodowisko naturalne.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
130


8.3.4. Poszanowanie praw cz³owieka
Zasady, którymi kieruje siê Grupa Kapita³owa TAURON w kontekœcie poszanowania praw cz³owieka oraz dzia³ania
podejmowane w kierunku zapobiegania ich ³amaniu, a tak¿e wspierania atmosfery godnoœci i wzajemnego
poszanowania, zosta³y przedstawione w Polityce Poszanowania Praw Cz³owieka. Dokument ten okreœla zasady dzia³añ
i zachowañ zwi¹zanych z prawami cz³owieka, które dedykowane s¹ wszystkim interesariuszom Grupy Kapita³owej
TAURON, w szczególnoœci pracownikom, kontrahentom oraz partnerom biznesowym, w tym m.in.: zakaz mobbingu
i dyskryminacji, przestrzeganie warunków zatrudniania i wynagradzania, bezpieczeñstwo i higiena pracy.
Z uwagi na charakter dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej TAURON, w obszarze poszanowania praw cz³owieka niezwykle
wa¿ne miejsce zajmuj¹ aspekty zwi¹zane z zapewnieniem bezpieczeñstwa w miejscu pracy. Z tego wzglêdu, utworzono
oddzielny dokument okreœlaj¹cy wartoœci, zasady dzia³ania oraz regu³y postêpowania w zakresie BHP. Zadaniem
Polityki BHP jest realizacja czterechpodstawowych celów w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy, takich jak:
1) Zapewnienie optymalnych warunków pracy wszystkimzatrudnionym i pracuj¹cym na rzecz Grupy Kapita³owej
TAURON.
2) Podnoszenie kwalifikacji pracowników Grupy Kapita³owej TAURON maj¹ce na celu budowanie wiedzy, zaanga¿owania
i kompetencji wszystkich pracowników w zakresie poprawy swojego bezpieczeñstwa oraz bezpieczeñstwa
wspó³pracowników oraz osób, które znajduj¹ siê na terenie wykonywania przez nich pracy.
3) Wdro¿enie i doskonalenie skutecznego systemu zarz¹dzania BHP, œciœle powi¹zanego z bie¿¹cymi dzia³aniami
Grupy Kapita³owej TAURON.
4) Eliminacja wypadków przy pracy wszystkich zatrudnionych i pracuj¹cychna rzecz Grupy Kapita³owej TAURON
oraz innych osób znajduj¹cych na terenie prowadzeniadzia³alnoœci przez spó³ki Grupy Kapita³owej TAURON.
Zapisy zawarte w Polityce BHP dotycz¹ wszystkich pracowników Grupy Kapita³owej TAURON oraz wszystkich
wykonawców i dostawców produktów oraz us³ug, a tak¿e innych osób znajduj¹cych siê na terenie obiektów Grupy
Kapita³owej TAURON. Procedury raportowania w zakresie BHP w Grupie Kapita³owej TAURON s¹ zgodne z przepisami
prawa pracy normuj¹cymi kwestie prowadzenia rejestru wypadków przy pracy oraz informowania organów
zewnêtrznych o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych.
Bez biznesu opartego na poszanowaniu praw cz³owieka nie ma równie¿ mo¿liwoœci wspó³pracy z rynkiem
na najwy¿szym poziomie. Grupa Kapita³owa TAURON oczekuje równie¿ od kontrahentów, aby w odniesieniu do swoich
pracowników przestrzegali zasad i praw cz³owieka, a tak¿e unikali wszelkich form ich naruszania. Konsekwencj¹
wspierania odpowiedzialnego oraz etycznego postêpowania w biznesie, a tak¿e opracowania Polityki Poszanowania
Praw Cz³owieka, by³o wdro¿enie Kodeksu Postêpowania dla Kontrahentów.
8.3.5. Przeciwdzia³anie korupcji
Celem obowi¹zuj¹cej Polityki Antykorupcyjnej jest okreœlenie jednolitych zasad i standardów postêpowania, które
pozwalaj¹ na zidentyfikowanie, przeciwdzia³anie oraz mitygowanie ryzyka wyst¹pienia dzia³añ korupcyjnych oraz
innych nadu¿yæ w spó³kach Grupy Kapita³owej TAURON. TAURON stosuje politykê zerowej tolerancji wobec dzia³añ
korupcyjnych oraz innych nadu¿yæ w odniesieniu do wszystkich aspektów dzia³alnoœci biznesowej i pozabiznesowej
Grupy Kapita³owej TAURON.
Polityka Antykorupcyjna definiuje dzia³ania korupcyjne oraz inne zachowania niezgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa, regulacjami wewnêtrznymi lub wewn¹trzkorporacyjnymi Grupy Kapita³owej TAURON albo etyk¹. Dokument
okreœla obowi¹zki dotycz¹ce przeciwdzia³ania korupcji, potencjalne obszary jej wyst¹pienia a tak¿e sygna³y
ostrzegawcze, na które powinni zwracaæ uwagê pracownicy w toku realizacji codziennych obowi¹zków. Zgodnie
z postanowieniami Polityki Antykorupcyjnej Grupa Kapita³owa TAURON zapewnia odpowiednie kana³y komunikacji
pozwalaj¹ce pracownikom na niezw³oczne oraz bezpieczne (w tym anonimowe) zg³aszanie potencjalnych przypadków
jej naruszeñ.
8.4. Opis rezultatów stosowania polityk przez TAURON
Podstawowym za³o¿eniem PRO Klienckiej Polityki Spo³ecznej jest nieustanne badanie ogólnej satysfakcji klientów.
W Grupie Kapita³owej TAURON jednym z kluczowych narzêdzi oceny ich satysfakcji jest poziom indeksu satysfakcji
klienta (CSI). Badanie jest realizowane co roku na prze³omie II i III kwarta³u, przez niezale¿n¹ agencjê badawcz¹.
Bierze w nim udzia³ losowo wybrana grupa klientów TAURON oraz grupa klientów innych firm energetycznych,
takich jak: ENEA, ENERGA i PGE.
Efektem stosowania PRO Klienckiej Polityki Spo³ecznej s¹ równie¿ dzia³ania edukacyjne skierowane do grup
defaworyzowanych, przede wszystkim klientów wra¿liwych energetycznie oraz osób w wieku senioralnym.
Zakres tematyczny tych dzia³añ obejmuje zagro¿enia handlowe na rynku energetycznym, prawa konsumenta,
sposoby rozwi¹zywania trudnoœci w sp³acie rachunków za energiê elektryczn¹, pomoc w zrozumieniu faktury itp.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
131


Dziêki temu TAURON pomaga grupom defaworyzowanymw œwiadomym i bezpiecznym poruszaniu siê po rynku
energii. Realizacja dzia³añ edukacyjnych polega na:
1) prowadzeniu kampanii informacyjnych (np. Nie znasz? Nie otwieraj!, czyliTAURONniechodzipodomach
aby sprzedawaæ pr¹d lub gaz),
2) organizacji spotkañ edukacyjnych skierowanych do osób starszych „Energia dla Seniora” (w 2017 r. odby³o siê
piêæ spotkañ – w Limanowej, Nowym Targu, Cieszynie, Wa³brzychu i Bytomiu),
3) organizacji warsztatów edukacyjnych skierowanych dopracowników pomocy spo³ecznej „Klient na horyzoncie”
(w 2017 r. odby³y siê cztery spotkania – w Siemianowicach Œl¹skich, Wa³brzychu, Krakowie i Wroc³awiu).
Do rezultatów realizacji za³o¿eñ PRO Klienckiej Polityki Spo³ecznej zaliczyæ mo¿na równie¿ uproszczenie komunikacji
marketingowej dotycz¹cej produktów i us³ug oraz udostêpnienie klientom mo¿liwoœci regulowania nale¿noœci za us³ugi
dystrybucyjne i op³aty przy³¹czeniowe poprzez e-p³atnoœci. Ponadto partnerzy, z którymi wspó³pracuje TAURON,
w ramach oferty (dostawcy urz¹dzeñ specjalistycznych)oraz w ramach rozszerzenia kana³ów sprzeda¿y (aktualnie
sprzeda¿ w placówkach agencji nieruchomoœci – ³¹cznie 10 partnerów) s¹ wybierani w ramach obowi¹zuj¹cych
procedur nawi¹zywania wspó³pracy.
Obecnie w Grupie Kapita³owej TAURON prowadzone s¹ dzia³ania zwi¹zane z operacjonalizacj¹ zasad wdro¿onych
polityk z zakresu zagadnieñ pracowniczych. Podejmowane dzia³ania ukierunkowane s¹ na kreowanie kultury opartej
na wartoœciach korporacyjnych Partnerstwo, Rozwój i Odwaga, które wspieraj¹ dialog, otwartoœæ, wzajemn¹ tolerancjê
oraz pracê zespo³ow¹.
Ponadto w 2017 r. zosta³o uruchomione szkolenie e-learningowe z zakresu przeciwdzia³ania mobbingowi
i dyskryminacji w Grupie Kapita³owej TAURON, które wspiera w okreœleniu procedury zg³aszania zdarzeñ mog¹cych
nosiæ znamiona mobbingu lub dyskryminacji.
Rezultatem stosowania Polityki Œrodowiskowej przez Grupê Kapita³ow¹ TAURON jest sukcesywne ograniczanie zarówno
bezpoœredniego, jak i poœredniego oddzia³ywania na œrodowisko oraz prowadzenie odpowiedzialnej komunikacji
zapewniaj¹cej zrozumienie dzia³añ Grupy Kapita³owej TAURON, mog¹cych wywieraæ wp³yw na œrodowisko.
Grupa Kapita³owa TAURON przestrzega wszelkich miêdzynarodowo uznanych praw cz³owieka, a tak¿e wspiera
ich ochronê, zapobiegaj¹c jednoczeœnie sytuacjom, w których prawa te by³yby bezpoœrednio lub poœrednio naruszane.
Polityka Poszanowania Praw Cz³owieka obowi¹zuje wszystkich pracowników, a za spraw¹ Kodeksu Postêpowania
dla Kontrahentów, równie¿ partnerów TAURONA. Obecnietrwa proces operacjonalizacji dokumentu. Z uwagi na
powy¿sze, kompleksowe ukazanie rezultatów stosowania powy¿szej polityki, obecnie nie jest mo¿liwe.
Polityka BHP systematyzuje zasady w obszarze BHP, którymi Grupa Kapita³owa TAURON kierowa³a siê na d³ugo
przed opracowaniem tego dokumentu. Oczekiwanym rezultatem operacjonalizacji Polityki BHP jest sta³e podnoszenie
standardów w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy, którego nastêpstwem ma byæ m.in.: eliminacja wypadków
przy pracy oraz minimalizacja wystêpowania chorób zawodowych i liczby zdarzeñ potencjalnie wypadkowych.
Ka¿dy pracownik Grupy Kapita³owej TAURON jest zobowi¹zanydo zapoznania siê z treœci¹ Polityki Antykorupcyjnej,
bezwzglêdnego stosowania oraz podpisania oœwiadczenia ozapoznaniu siê z jej treœci¹. Wprowadzenie Polityki
Antykorupcyjnej w Grupie Kapita³owej TAURON przyczynia siê do nieustannego podnoszenia œwiadomoœci w zakresie
identyfikowania przypadków dzia³añ korupcyjnych orazpromowania uczciwoœci i przejrzystego postêpowania.
8.5. Opis procedur nale¿ytej starannoœci funkcjonuj¹cych w ramach polityk stosowanych przez
TAURON
Jednym z podstawowych mierników nale¿ytej starannoœci stosowanych w ramach PRO Klienckiej Polityki Spo³ecznej
s¹ cyklicznie ustalane wspó³czynniki efektywnoœci (KPI) dotycz¹ce np. liczby wp³ywaj¹cych do Grupy Kapita³owej
TAURON reklamacji. W ramach swojej dzia³alnoœci TAURON zwraca szczególn¹ uwagê na procedury maj¹ce na celu
wzrost œwiadomoœci klientów, dlatego te¿ podejmowanei wdra¿ane s¹ dzia³ania prewencyjne po windykacyjnym
wznawianiu dostaw energii elektrycznej, tzn. klienci informowani s¹ o koniecznoœci nale¿ytego przygotowania lokalu
do wznowienia dostarczania energii elektrycznej, aby zapobiec ewentualnemu powstaniu zagro¿enia dla osób
lub mienia.
TAURON planuje dalsz¹ realizacjê dzia³añ informacyjnych, szkoleñ oraz innych inicjatyw u³atwiaj¹cych zrozumienie
PRO Klienckiej Polityki Spo³ecznej przez pracowników oraz rozwijaj¹cych postawy PROklienckie poprzez:
1) e-learning dotycz¹cy oferowanych produktów i us³ug, zwiêkszaj¹cy poziom wiedzy o kliencie, skierowany do
wszystkich pracowników Grupy Kapita³owej TAURON,
2) program edukacyjny buduj¹cy œwiadomoœæ pro klienck¹dla wszystkich pracowników Grupy Kapita³owej TAURON,
3) stworzenie bazy wiedzy dostêpnej dla wszystkich pracowników Grupy Kapita³owej TAURON (w bazie wiedzy
pracownicy znajd¹ informacje o aktualnych dzia³aniach pro klienckich oraz treœci pog³êbiaj¹ce wiedzê
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
132


i œwiadomoœæ pracowników w obszarze zorientowaniana klienta, prawa konsumenckiego, dobrych praktyk
w relacjach z klientami oraz budowania pozytywnych doœwiadczeñ klientów w kontakcie z mark¹ TAURON).
W ramach zagadnieñ pracowniczych z zakresu polityk stosowanych w Grupie Kapita³owej TAURON obowi¹zuj¹
regulacje z zakresu wynagradzania i prawa pracy, wystandaryzowanaPolityka Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi
wGrupie TAURONorazZasady wynagradzania w Grupie TAURON.
Ponadto, w zwi¹zku z poszanowaniem prawa wolnoœci do zrzeszania siê w Grupie Kapita³owej TAURON funkcjonuje
Rada Spo³eczna oraz kilkadziesi¹t Organizacji Zwi¹zkowych.
Ogólny kierunek dzia³añ œrodowiskowych Grupy Kapita³owej TAURON obejmuje minimalizacjê negatywnych
oddzia³ywañ na œrodowisko przy uwzglêdnieniu specyfiki sektora, rozwoju techniki oraz dostêpu do technologii
przyjaznych œrodowisku, co jest realizowane poprzez:
1) zapewnienie zgodnoœci funkcjonowania wszystkich spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON z przepisami dotycz¹cymi
ochrony œrodowiska, przy uwzglêdnianiu uwarunkowañlokalnych i specyfiki prowadzonej dzia³alnoœci,
2) wspó³pracowanie ze wszystkimi stronami i uczestnikami procesów,
3) monitorowanie i wymiana „bran¿owych dobrych praktyk œrodowiskowych”,
4) bie¿¹ce monitorowanie g³ównych aspektów bezpoœredniego i poœredniego wp³ywu na œrodowisko w dzia³alnoœci
operacyjnej.
Grupa Kapita³owa TAURON d¹¿y do poszanowania praw cz³owieka oraz zrozumienia wartoœci spo³ecznoœci lokalnych
w drodze otwartego dialogu z tymi, na których wp³ywa poprzez swoj¹ dzia³alnoœæ. Przy podejmowaniu decyzji
biznesowych TAURON analizuje stopieñ ich potencjalnego oddzia³ywania na spo³ecznoœci zamieszkuj¹ce dany region
oraz stara siê równowa¿yæ swój wp³yw na otoczenie, co ma swoje odzwierciedlenie wPolityce Poszanowania Praw
Cz³owieka, której postanowienia okreœlaj¹ równie¿ œcie¿kê zg³aszanie naruszeñ jej zasad.
W ramach procedur nale¿ytej starannoœci funkcjonuj¹cych wramach polityk z obszaru poszanowania praw cz³owieka,
wprowadzono zmiany we wzorach SWZ oraz SIWZ, stanowi¹cych za³¹czniki doRegulaminu Udzielania Zamówieñ
wGrupieTAURON, w wyniku których ka¿dy kontrahent spó³ekGrupy Kapita³owej TAURON zobowi¹zany jest
do z³o¿enia oœwiadczenia o zapoznaniu siê z Kodeksem Postêpowania dla Kontrahentów.
W ramach procedur nale¿ytej starannoœci, w celu poprawy standardów w obszarze BHP, Grupa Kapita³owa TAURON
mierzy i porównuje wyniki swojej dzia³alnoœci zwi¹zanejz BHP zarówno w wymiarze wewnêtrznym, jak i zewnêtrznym
oraz stosuje najlepsze zidentyfikowane praktyki. Ponadto d¹¿y do wypracowania w³asnych najlepszych praktyk
w zakresie BHP oraz przeprowadza wewnêtrzne i zewnêtrzneaudytyzudzia³emkadrykierowniczej,pracowników
i ich przedstawicieli, s³u¿b BHP oraz wykonawców. TAURON podejmuje równie¿ inicjatywy na rzecz podnoszenia
œwiadomoœci pracowników w zakresie BHP, obejmuj¹ce m.in. dzia³ania informacyjne, szkoleniowe oraz akcje
ukierunkowane na zwiêkszanie zaanga¿owania pracowników w kszta³towanie systemu bezpieczeñstwa i higieny pracy
w Grupie Kapita³owej TAURON.
Grupa Kapita³owa TAURON zachêca pracowników oraz podmioty zewnêtrzne do przekazywania informacji w zakresie
naruszeñ Polityki Antykorupcyjnej a tak¿e innych nieprawid³owoœci za poœrednictwem dedykowanych kana³ów
komunikacji. Pracownicy oraz podmioty zewnêtrzne mog¹ zg³aszaæ swoje w¹tpliwoœci lub zwróciæ siê z proœb¹
o pomoc do Pe³nomocnika ds. Zgodnoœci w przypadku w¹tpliwoœci, czy w danym stanie faktycznym zachodzi
uzasadnione podejrzenie naruszenia postanowieñ Polityki Antykorupcyjnej albo innych przepisów prawa, regulacji
wewnêtrznych lub wewn¹trzkorporacyjnych Grupy Kapita³owej TAURON b¹dŸ standardów etycznych. Wszelkie
zg³oszenia traktowane s¹ w sposób poufnyoraz badane z nale¿yt¹ starannoœci¹.
TAURON podejmuje dzia³ania na rzecz podnoszenia wœród pracowników wiedzy i œwiadomoœci w zakresie
przeciwdzia³ania korupcji. W 2017 r. TAURON zorganizowa³ warsztaty dla cz³onków kadry zarz¹dzaj¹cej poœwiêcone
tematyce korupcji. Analogiczne szkolenia dedykowane w sposób szczególny pracownikom obszaru zakupów
i inwestycji odby³y siê równie¿ w pozosta³ych spó³kachGrupy Kapita³owej TAURON. W 2018 r. TAURON planuje
realizacjê dzia³añ informacyjnych, szkoleñ oraz innychinicjatyw u³atwiaj¹cych w³aœciwe zrozumienie Polityki
Antykorupcyjnej przez pracowników oraz wykorzystanie jej zasad w codziennej pracy.
8.6. Opis istotnych ryzyk zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ TAURON mog¹cych wywieraæ niekorzystny
wp³yw na polityki stosowane przez TAURON, a tak¿e opis zarz¹dzania tymi ryzykami
W ramach realizowanego w Grupie Kapita³owej TAURON procesu zarz¹dzania ryzykiem, zidentyfikowano ryzyka
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ spó³ek, mog¹ce wywieraæ niekorzystny wp³yw na zagadnienia: spo³eczne, pracownicze,
œrodowisko naturalne, poszanowanie praw cz³owieka, przeciwdzia³anie korupcji oraz na polityki stosowane przez
TAURON.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
133


Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi regulacjami dla zidentyfikowanych ryzyk wyznaczany jest W³aœciciel ryzyka odpowiedzialny
za zarz¹dzanie tym ryzykiem, sporz¹dzane s¹ karty ryzyka zawieraj¹ce opisy prowadzonych dzia³añ mityguj¹cych,
okreœlane s¹ parametry mierz¹ce ryzyko i wskaŸniki wczesnego ostrzegania, a w szczególnych przypadkach tworzone
s¹ odrêbne plany reakcji na ryzyko i plany rezerwowe. Ryzyka te ujête s¹ w modelu ryzyka okreœlaj¹cym kategorie
ryzyk wystêpuj¹cych w dzia³alnoœci TAURON.
Do najistotniejszych nale¿¹: spo³eczne, zarz¹dzania kapita³em ludzkim, BHP, komunikacji wewnêtrznej, œrodowiskowe,
procesu zakupowego, prawne i compliance.
Poni¿a tabela przedstawia charakterystykê ryzyk zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ TAURON mog¹cych wywieraæ niekorzystny
wp³yw na polityki stosowane przez TAURON.
Tabela nr 33. Ryzyka zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ TAURONmog¹ce wywieraæ niekorzystny wp³yw na polityki
stosowane przez TAURON
Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Reakcja na ryzyko
1.Ryzyko
spo³eczneRyzyko obejmuje ryzyko
niewywi¹zywania siê ze standardów
obs³ugi klienta, realizacji umów
sprzeda¿y, komunikacji zewnêtrznej
i dzia³añ marketingowych oraz
ryzyko zwi¹zane z ochron¹ danych
osobowych. Skutkiem materializacji
ryzyka jest utrata reputacji i zaufania
klientów, spory z klientami,
brak realizacji celów, w tym celów
sprzeda¿owych oraz mo¿liwe kary
za nieprzestrzeganie wymogów
prawa w zakresie ochrony danych
osobowych.•Przyjêcie i realizacja PRO Klienckiej Polityki Spo³ecznej.
•Prowadzenie dialogu z klientami, w tym badanie zadowolenia
klientów, dopasowanie oferty produktowej do ich potrzeb, dbanie
o wysoki poziom obs³ugi klientów.
•Budowanie relacji z klientami i otoczeniem rynkowym.
•Odpowiedzialnoœæ za produkt, w tym za jakoœæ i bezpieczeñstwo
dostaw, dopasowanie oferty produktowej do oczekiwañ klientów.
•Ochrona prywatnoœci i bezpieczeñstwa danych osobowych
klientów.
•Wdra¿anie narzêdzi wspieraj¹cychrealizacjê klienckiej polityki
spo³ecznej.
•Standaryzacja wzorów umów z klientami i ich dostosowywanie
do zmian w przepisach prawa oraz optymalizacja procesów
sprzeda¿owych i obs³ugowych.
•Realizacja dzia³añ promocyjnych zgodnie z przyjêt¹Strategi¹
marki TAURONiStrategi¹ sponsoringow¹ Grupy TAURON na lata
2018–2025, uwzglêdniaj¹ce poszanowanie praw cz³owieka
i prowadzenie odpowiedzialnego marketingu.
2.Ryzyko
zarz¹dzania
kapita³em
ludzkimRyzyko zwi¹zane z zagadnieniami
pracowniczymi, w tym równie¿
z kwesti¹ ró¿norodnoœci, partycypacji,
warunkami zatrudnienia i pracy,
stosunkami ze zwi¹zkami zawodowymi
oraz poszanowaniem prawa wolnoœci
do zrzeszania siê, zarz¹dzania
kapita³em ludzkim, zarz¹dzania
œcie¿kami kariery i rekrutacj¹,
systemami szkoleñ, zdrowiem
i bezpieczeñstwem w pracy.
Skutkiem materializacji ryzyka
s¹ skargi pracownicze, spory
zbiorowe,strajki,utrata
wyspecjalizowanej kadry i trudnoœci
w jej odtworzeniu.•Przyjêcie i realizacja PolitykiRekrutacji, Selekcji i Adaptacji
Pracowników.

Przyjêcie i realizacja Polityki Przeciwdzia³ania Mobbingowi
i Dyskryminacji.

Dba³oœæ o rozwój kompetencji pracowników, w tym poprzez
udzia³ w szkoleniach.

Prowadzenie konsultacji z organizacjami spo³ecznymi w Grupie
Kapita³owej TAURON.

Realizacja polityki kadrowej w oparciu o Model Kompetencyjny,
Regulamin Wynagradzania i Regulamin Pracy.

Przyjêcie i wdro¿enie Polityki Ró¿norodnoœci.

Przyjêcie i wdro¿enie Polityki Poszanowania Praw Cz³owieka.
3. Ryzyko BHPRyzyko zwi¹zane z zapewnieniem
zdrowia i bezpieczeñstwa w pracy.
Skutkiem materializacji ryzyka jest
uraz pracownika, utrata zdrowia
lub nadmierna ekspozycja pracownika
na czynniki szkodliwe dla zdrowia.•
Priorytetyzacja bezpieczeñstwa pracowników, klientów,
wykonawców i interesariuszy w podejmowanych dzia³aniach
biznesowych.

Przyjêcie i realizacjaPolityki BHP Grupy TAURON.

Zapewnianie optymalnych warunków pracy.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie poprawy
bezpieczeñstwa pracy.

Prowadzenie szkoleñ, wdra¿anie i doskonalenie systemu
zarz¹dzania BHP.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
134


Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Reakcja na ryzyko
4.Ryzyko
komunikacji
wewnêtrznejRyzyko zwi¹zane z zapewnieniem
optymalnej i efektywnej komunikacji
wewn¹trz Grupy TAURON
oraz przekazywaniem rzetelnej
informacji do pracowników Grupy
Kapita³owej TAURON z zachowaniem
poufnoœci informacji wra¿liwych.
Skutkiem materializacji ryzyka jest
utrata zaufania wobec pracodawcy,
wzrost niepokojów spo³ecznych,
utrata reputacji i negatywny wp³yw
na markê TAURON.•Budowanie relacji ze stron¹ spo³eczn¹ w Grupie Kapita³owej
TAURON i œcis³a wspó³praca z Rzecznikiem Dialogu Spo³ecznego.
•Wykorzystywanie i rozwój dostêpnych narzêdzi komunikacji
w celu przekazywania istotnych informacji do pracowników
Grupy Kapita³owej TAURON.
•Przy przekazywaniu istotnych informacji – organizacja spotkañ
bezpoœrednich kadry zarz¹dzaj¹cej z pracownikami.
•Bie¿¹ce monitorowanie sytuacji i zdarzeñ w spó³kach Grupy
Kapita³owej TAURON mog¹cych wywo³aæ niepokój spo³eczny.
•Cykliczne spotkania z przedstawicielami spó³ek zajmuj¹cymi siê
komunikacj¹ wewnêtrzn¹ w celu wymiany informacji.
•Opracowanie Strategii komunikacyjnej dla Grupy TAURON.
5.Ryzyko
œrodowiskoweRyzyko zwi¹zane z wp³ywem
prowadzonej dzia³alnoœci biznesowej
na œrodowisko naturalne
i korzystaniem z jego zasobów,
kontrol¹ i zapobieganiem
zanieczyszczeniom, ochron¹ Ÿróde³
wody i zarz¹dzania odpadami.
Skutkiem materializacji ryzyka
jest degradacja œrodowiska
naturalnego oraz kary
za niedotrzymanie wymagañ
œrodowiskowych, koniecznoœæ
ich usuniêcia, ograniczenie produkcji,
mo¿liwoœci korzystania z programów
pomocowych i utrata wizerunku
Grupy Kapita³owej TAURON.•Przyjêcie i wdro¿eniePolityki Œrodowiskowej Grupy TAURON.
•Prowadzenie dzia³alnoœci biznesowej oddzia³ywuj¹cej na
œrodowisko zgodnie z zasadami zrównowa¿onego rozwoju.
•Identyfikacja obszarów wp³ywu na œrodowisko i zapewnienie
funkcjonowania Grupy Kapita³owej TAURON zgodnie z przepisami
dotycz¹cymi ochrony œrodowiska.
•Ci¹g³y rozwój wiedzy i kultury odpowiedzialnoœci œrodowiskowej
wœród pracowników, klientów i kontrahentów Grupy Kapita³owej
TAURON.
•Poszukiwanie rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do wdro¿enia zasad
gospodarki obiegu zamkniêtego w Grupie Kapita³owej TAURON oraz
aktywne poszukiwanie rozwi¹zañtechnicznych i organizacyjnych
minimalizuj¹cych negatywny wp³yw dzia³alnoœci na œrodowisko.
•Poprawa efektywnoœci energetycznej i efektywnego gospodarowania
wod¹.
•Oferowanie produktów / us³ug uwzglêdniaj¹cych aspekt
ograniczania negatywnego wp³ywu na œrodowisko naturalne.
•Promowanie ochrony przyrody, wspó³praca z samorz¹dami
i jednostkami administracji pañstwowej w tym zakresie.
6.Ryzyko procesu
zakupowegoRyzyko zwi¹zane z prowadzonymi
postêpowaniami zakupowymi,
uwzglêdniaj¹ce metody zapobiegania
³amaniu praw cz³owieka przez
partnerów biznesowych,
przeciwdzia³aniu korupcji i nadu¿yæ
w procesie zakupowym oraz
przestrzegania standardów
etyczno-moralnych w trakcie jego
realizacji. Skutkiem materializacji
ryzyka s¹ niekorzystne umowy
zakupowe, koniecznoœæ uniewa¿nienia
postêpowañ przetargowych,
utrata wizerunku Grupy Kapita³owej
TAURON i wiarygodnoœci wobec
interesariuszy.•Przyjêcie i wdro¿enie Kodeksu Postêpowania dla Kontrahentów
Grupy TAURON.
•Przyjêcie i realizacjaPolityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON.
•Przyjêcie i realizacjaPolityki Poszanowania Praw Cz³owieka.

Standaryzacja zasad prowadzenia postêpowañ w procesie
zakupowym i jego transparentnoϾ.

Budowanie trwa³ych relacji z kontrahentami opartych na zaufaniu
i wzajemnym szacunku.

Oczekiwanie od kontrahentów przestrzegania przepisów prawa,
standardów etycznych i dobrych praktyk handlowych, w tym
bezpieczeñstwa i higieny pracy, zasad dyskryminacji i nierównego
traktowania, poszanowania praw cz³owieka i godnoœci
pracowników, przejrzystej politykipersonalnej, ochrony œrodowiska,
uczciwej konkurencji, zapobiegania i zwalczania nadu¿yæ oraz
bezpieczeñstwa i ochrony informacji.

Stosowanie wzorców umów i klauzul standardowych do umów
w zakresie przestrzegania praw cz³owieka przez partnerów
biznesowych Grupy Kapita³owej TAURON.
7. Ryzyko prawneRyzyko zwi¹zane z nieprzestrzeganiem
przepisów prawa, b³êdn¹ interpretacj¹
nowych przepisów i regulacji,
wymogami nak³adanymi przez
regulatora i organy nadzoruj¹ce.•
Sta³y monitoring otoczenia prawnego i zmian przepisów prawa,
w tym z zakresu zagadnieñ spo³ecznych, poszanowania praw
cz³owieka, przeciwdzia³ania korupcji, ochrony œrodowiska i zagadnieñ
pracowniczych.

Wdra¿anie wymaganych zmian do regulacji wewnêtrznych.

Powo³ywanie grup roboczych maj¹cych na celu przygotowanie
i wdro¿enie wymaganych zmian wynikaj¹cych z otoczenia
prawnego.

Sta³a wspó³praca z organami nadzoruj¹cymi rynek energii i rynek
kapita³owy.

Szkolenia pracowników ze znajomoœci przepisów prawa
i regulacji wewnêtrznych.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
135


Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Reakcja na ryzyko
8.Ryzyko
complianceRyzyko compliance obejmuje ryzyko
nadu¿yæ wewnêtrznych, nadu¿yæ
zewnêtrznych oraz ryzyko zachowañ
nieetycznych.
Ryzyko zwi¹zane z przyw³aszczeniem
lub wykorzystywaniem maj¹tku Spó³ki,
jego dewastacj¹, wykorzystywaniem
pozycji s³u¿bowej do uzyskiwania
korzyœci osobistych, dzia³aniem osób
trzecich maj¹cym na celu kradzie¿,
w³amanie, fa³szerstwo oraz zwi¹zane
z wystêpowaniem zachowañ
niezgodnych z ogólnie przyjêtymi
w spo³eczeñstwie zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego, normami
moralnymi i mobbingiem.•Przyjêcie i wdro¿enieKodeksu Postêpowania dla Kontrahentów
Grupy TAURON.
•Przyjêcie i realizacjaPolityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON.
•Przyjêcie i realizacjaPolityki Poszanowania Praw Cz³owieka.
•Przyjêcie i realizacjaPolityki Przeciwdzia³ania Mobbingowi
i Dyskryminacji.
•Przyjêcie i wdro¿eniePolityki Ró¿norodnoœci.
•Stosowanie procedur wewnêtrznych maj¹cych na celu
zabezpieczenie przed nadu¿yciami (procedury bezpieczeñstwa,
przegl¹dy uprawnieñ), ich testowanie i doskonalenie.
•Propagowanie najlepszych praktyk, doskonalenie procedur,
prowadzenie szkoleñ oraz stosowanie Kodeksu Etyki
Biznesowej Grupy TAURON i funkcjonowanie systemu
zg³aszania nadu¿yæ.
•Budowa kultury organizacyjnej opartej na wartoœciach i zasadach
Grupy TAURON.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
136


9. POZOSTA£E ISTOTNE INFORMACJE I ZDARZENIA
9.1. Postêpowania tocz¹ce siê przed s¹dem, organem w³aœciwym dla postêpowania arbitra¿owego
lub organem administracji publicznej
W okresie sprawozdawczym nie toczy³y siê wobec Spó³ki postêpowania przed s¹dem, organem w³aœciwym
dla postêpowania arbitra¿owego lub organem administracji publicznej, których pojedyncza lub ³¹czna wartoœæ
stanowi³aby co najmniej 10% kapita³ów w³asnych TAURON.
Ponadto, w okresie sprawozdawczym nie toczy³y siê wobec ¿adnej ze spó³ek Grupy TAURON postêpowania
przed s¹dem, organem w³aœciwym dla postêpowania arbitra¿owego lub organem administracji publicznej, których
pojedyncza lub ³¹czna wartoœæ stanowi conajmniej 10% kapita³ów w³asnych TAURON.
9.2. Informacja o umowach zawartych przez spó³ki Grupy Kapita³owej TAURON
9.2.1. Umowy znacz¹ce dla dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej TAURON
W roku obrotowym 2017 oraz do dnia sporz¹dzenia niniejszego sprawozdania spó³ki Grupy Kapita³owej TAURON
zawar³y nastêpuj¹ce umowy znacz¹ce dla dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej TAURON:
Zawarcie aneksu do umowy z konsorcjum RAFAKO S.A. – MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. na budowê bloku
energetycznego w Elektrowni Jaworzno III
W dniu 1 marca 2017 r. zarz¹d spó³ki zale¿nej od TAURON – TAURON Wytwarzanie (Zamawiaj¹cy) podpisa³
z konsorcjum RAFAKO S.A. – MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. (Wykonawca) aneks do umowy na budowê bloku
energetycznego o mocy 910 MWe na parametry nadkrytycznew Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II, aktualnie
realizowan¹ w ramach wyodrêbnionego oddzia³u Zamawiaj¹cego – Oddzia³u Jaworzno 910 MW w Jaworznie,
w zakresie: kocio³ parowy, turbozespó³, budynek g³ówny, czêœæ elektryczna i aparatura kontrolno-pomiarowa
i automatyka bloku.
Na mocy aneksu cena umowy netto zosta³a zwiêkszona o kwotê 71,05 mln z³, tj. do kwoty 4 470 mln z³, a termin
na wykonanie przedmiotu umowy zosta³ wyd³u¿ony o 8 miesiêcy, tj. najpóŸniej do 67. miesi¹ca od daty zawarcia
umowy, co oznacza, ¿e nowy zak³adany termin przejêcia bloku do eksploatacji to listopad 2019 r.
Decyzja o podpisaniu przez TAURON Wytwarzanie ww. aneksu zosta³a podjêta w dniu 28 lutego 2017 r. W tym samym
dniu równie¿ Zarz¹d TAURON pozytywnie zaopiniowa³ zawarcie aneksu na warunkach wskazanych powy¿ej.
Wprowadzenie zmian do umowy wyniknê³o z koniecznoœci zmiany sposobu posadowienia obiektów bloku
na poœrednie, a tak¿e z uzgodnienia przez strony umowy dodatkowych prac korzystnych dla Zamawiaj¹cego
ze wzglêdów technicznych i ekonomicznych (wykonanie fundamentu pod pi¹t¹ strefê elektrofiltra (EF) i rozbudowê
budynku rozdzielni EF). Dodatkowe prace pozwol¹ Zamawiaj¹cemu osi¹gn¹æ oszczêdnoœci w czasie przewidywanego
postoju bloku w 2021 r. dla przystosowania w czêœci bloku do spe³nienia przysz³ych wymagañ konkluzji BAT.
Zamawiaj¹cy czêœciowo uzna³ roszczenia Wykonawcy zwi¹zane z powy¿szymi okolicznoœciami i protoko³ami
koniecznoœci zmiany za zasadne. Roszczenia wynikaj¹ce ze zmiany norm projektowych – EUROKODY, nie zosta³y
uznane za zasadne przez Zamawiaj¹cego.
W zwi¹zku z powy¿szym wyd³u¿one zosta³y gwarancje udzielone przez Wykonawcê:
1) o 6 miesiêcy w odniesieniu do dyspozycyjnoœci Bloku dla bezpoœrednich dostaw realizowanych przez
RAFAKO S.A., wydajnoœci maksymalnej trwa³ej kot³a,minimum technicznego bloku i zawartoœci wolnej wody
w spalinach za IOS, poziomu drgañ dla budowli,
2) o 12 miesiêcy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bloku.
Wykonawca zapewni równie¿ odpowiednie wyd³u¿enie zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy.
Podpisanie aneksu zmieni³o warunki umowy z Wykonawc¹, nie mia³o jednak wp³ywu na zmianê bud¿etu ca³ej
inwestycji.
O zmianie ww. umowy Spó³ka informowa³a w raportach bie¿¹cych: nr 5/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. oraz nr 7/2017
z dnia 1 marca 2017 r.
Wejœcie w ¿ycie porozumienia i aneksów dotycz¹cych warunków dalszej realizacji projektu „Budowa bloku
gazowo-parowego w Stalowej Woli”
W dniu 31 marca 2017 r., w nawi¹zaniu do wczeœniej zawartych porozumieñ i aneksów dotycz¹cych warunków dalszej
realizacji projektu „Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli” (Projekt), o czym informowano w raporcie
bie¿¹cym nr 36/2016 z 27 paŸdziernika 2016 r., ECSW poleci³a dokonanie zap³aty na rzecz instytucji finansuj¹cych
dotychczas ECSW, tj. Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
137


Polska Kasa Opieki S.A. (Instytucje Finansuj¹ce) kwoty 581,4 mln z³ tytu³em sp³aty wszystkich zobowi¹zañ ECSW
wzglêdem Instytucji Finansuj¹cych. Z chwil¹ uznania rachunków bankowych Instytucji Finansuj¹cych zosta³y spe³nione
warunki zawieszaj¹ce i jednoczeœnie wesz³y w ¿ycie dokumenty, o których mowa w ww. raporcie, tj.:
1) porozumienie w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji Projektu pomiêdzy
TAURON, PGNiG i ECSW,
2) aneks do Umowy sprzeda¿y energii elektrycznej z dnia 11 marca 2011 r. (Umowa Sprzeda¿y Energii) pomiêdzy
TAURON, PGNiG i ECSW,
3) aneks do Umowy na dostawy paliwa gazowego z dnia 11 marca 2011 r. (Umowa Gazowa) pomiêdzy PGNiG
iECSW.
Porozumienie reguluje przede wszystkim warunki rozliczania kar umownych, urynkowienie stosowanych dotychczas
formu³ cenowych oraz kwestie restrukturyzacji finansowej Projektu i stanowi odzwierciedlenie woli sponsorów
Projektu tj.: TAURON i PGNiG (Sponsorzy) co do kontynuacji budowy bloku gazowo-parowego, wprowadzenia zmian
w Umowie Gazowej i Umowie Sprzeda¿y Energii oraz zmiany formu³y finansowania Projektu z project finance
na corporate finance.
Zmiany do Umowy Gazowej i Umowy Sprzeda¿y Energii przewiduj¹ w szczególnoœci urynkowienie stosowanych
w tych umowach formu³ cenowych. Ponadto, w zwi¹zku z opóŸnieniem realizacji Projektu, aneks do Umowy Gazowej
przewiduje zmianê w zakresie wysokoœci, terminów i metodologii naliczania kar umownych.
Œrodki na sp³atê kredytów bankowych ECSW uzyska³a na podstawie umów po¿yczek, zgodnie z którymi ka¿dy
ze Sponsorów udzieli³ ECSW po¿yczki w kwocie 290,7 mln z³.
W zwi¹zku z realizacj¹ zapisów umowy standstill, o której mowa w raporcie bie¿¹cym nr 36/2016, Instytucje Finansuj¹ce
by³y zobowi¹zane do zwrotu, otrzymanych od Sponsorów,gwarancji bankowych w ³¹cznej kwocie ok. 629 mln z³,
z czego ca³kowita kwota gwarancji bankowych dostarczonych przez TAURON wynosi³a 314,5 mln z³.
Niezale¿nie od powy¿szego Sponsorzy wraz z ECSW kontynuowali wspólne prace zwi¹zane z pozyskaniem
nowego finansowania projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, którego warunki i struktura by³yby
korzystniejsze od dotychczas obowi¹zuj¹cych umów.
O powy¿szym zdarzeniu Spó³ka informowa³a w raporcie bie¿¹cym nr 11/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
Gwarancje bankowe w kwocie 314,5 mln z³ wystawione na zlecenie TAURON w celu zabezpieczenia wierzytelnoœci
banków wynikaj¹cych z udzielonych ECSW kredytów, o których mowa w powy¿szym raporcie bie¿¹cym, wygas³y
w miesi¹cu kwietniu 2017 r.
Podpisanie porozumienia w sprawie potencjalnej wspó³pracy przy realizacji projektu budowy bloku
energetycznego 910 MW w Elektrowni Jaworzno III oraz rozwi¹zanie umowy inwestycyjnej dotycz¹cej bloku
gazowo-parowego w Elektrowni £agisza
W nawi¹zaniu do Strategii, która zak³ada realizacjê projektu budowy bloku 910 MW w Jaworznie (Projekt) w nowej
formule finansowania, przewiduj¹cej wydzielenie zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa obejmuj¹cej ww. inwestycjê
do nowej spó³ki celowej, a nastêpnie przyst¹pienie partnerów zewnêtrznych do tej spó³ki, w dniu 1 czerwca 2017 r.
TAURON podpisa³ Porozumienie w sprawie wstêpnych warunków potencjalnej wspó³pracy w ramach Projektu
z Funduszem Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapita³owym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniêtym Aktywów
Niepublicznych i Funduszem Inwestycji Infrastrukturalnych – D³u¿nym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniêtym
Aktywów Niepublicznych (Fundusze), zarz¹dzanymi przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A.
Czêœci¹ portfela inwestycyjnego wymienionych Funduszy zarz¹dza Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Na podstawie Porozumienia Fundusze wyrazi³y wstêpne zainteresowanie zainwestowaniem w Projekt ³¹cznie kwoty
880 mln z³, w drodze obejmowania przez Fundusze nowych udzia³ów w spó³ce celowej Nowe Jaworzno GT, bêd¹cej
obecnie jednoosobow¹ spó³k¹ TAURON, która realizujeProjekt. Udzia³ Funduszy w kapitale zak³adowym Nowe
Jaworzno GT nie bêdzie móg³ przekroczyæ 50% minus jeden udzia³. Pozosta³a czêœæ udzia³ów Nowe Jaworzno GT
bêdzie w posiadaniu Spó³ki lub Spó³ki i dodatkowego Inwestora (Inwestorów), przy czym Spó³ka bêdzie posiada³a
co najmniej 50% plus jeden udzia³ Nowe Jaworzno GT. Porozumienie wyra¿a wolê stron prowadzenia w dobrej
wierze negocjacji w celu okreœlenia zasad potencjalnej wspó³pracy przy realizacji Projektu. Przyst¹pienie Funduszy
do Projektu bêdzie uzale¿nione od wyników szczegó³owejanalizy Projektu przez Fundusze, uzgodnienia przez
strony i spe³nienia warunków okreœlonych w dokumentacjitransakcji oraz uzyskania przez Fundusze wymaganych
zgód inwestycyjnych na uczestnictwo w Projekcie. Porozumienie obowi¹zywa³o do dnia 31 grudnia 2017 r.
Jednoczeœnie w dniu 1 czerwca 2017 r. pomiêdzy TAURON Wytwarzanie a Polskim Funduszem Rozwoju S.A. zosta³o
zawarte porozumienie, na mocy którego rozwi¹zano umowê inwestycyjn¹ zawart¹ pomiêdzy wy¿ej wskazanymi
podmiotami, której celem by³a wspólna realizacja projektu „Budowa Bloku Gazowo-Parowego klasy 413 MWe
w TAURON Wytwarzanie Spó³ka Akcyjna Oddzia³ Elektrownia£agisza w Bêdzinie”. O zawarciu umowy inwestycyjnej
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
138


Spó³ka informowa³a w raporcie bie¿¹cym nr 17/2015 z 13 lipca 2015 r. Rozwi¹zanie umowy inwestycyjnej wpisuje siê
w za³o¿enia Strategii, zak³adaj¹cej wstrzymanie inwestycji w blok gazowo-parowy w Elektrowni £agisza, co przek³ada
siê na redukcjê nak³adów inwestycyjnych z tego tytu³u w wysokoœci oko³o 1,5 mld z³.
W nawi¹zaniu do terminu obowi¹zywania powy¿szego Porozumienia, w dniu 29 grudnia 2017 r. TAURON zawar³ aneks
na mocy którego przed³u¿ono do dnia 28 lutego 2018 r. okres obowi¹zywania Porozumienia w sprawie wstêpnych
warunków potencjalnej wspó³pracy w ramach projektu budowy bloku 910 MW w Jaworznie.
Pozosta³e zapisy ww. Porozumienia nie uleg³y zmianie.
W dniu 28 lutego 2018 r. TAURON poinformowa³ o wyra¿onej przez strony Porozumienia woli kontynuacji
czynnoœci zmierzaj¹cych do podpisania umów, które bêd¹ okreœlaæ warunki inwestycji kapita³owej Funduszy w spó³kê
celow¹.
Zamiarem stron jest przyst¹pienie Funduszy do Spó³kiCelowej oraz uczestniczenie przez nie w kolejnych
dokapitalizowaniach Spó³ki Celowej, poprzez obejmowanie nowo tworzonych udzia³ów w zamian za wk³ady pieniê¿ne
do ³¹cznej maksymalnej kwoty 880 mln z³.
Udzia³ Funduszy w kapitale zak³adowym Spó³ki Celowej wed³ug stanu na dzieñ oddania bloku do eksploatacji powinien
wynosiæ ok. 14%, a udzia³ TAURON co najmniej 50% + 1 udzia³. Przyst¹pienie Funduszy do Spó³ki Celowej bêdzie
uzale¿nione od spe³nienia warunków, które zostan¹ okreœlone w umowach.
O powy¿szych zdarzeniach Spó³ka informowa³a w raportach bie¿¹cych: nr 25/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r., nr 43/2017
z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz 4/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
Prolongata programu emisji obligacji
W dniu 20 czerwca 2017 r. podpisane zosta³y aneksy do umówdotycz¹cych programu emisji obligacji (Program)
tj. umowy agencyjnej i depozytowej oraz umowy gwarancyjnej, o których zawarciu Spó³ka informowa³a w raporcie
bie¿¹cym nr 49/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. Na podstawie powy¿szych aneksów dokonano nastêpuj¹cej prolongaty
Programu:
a) o jeden rok tj. do dnia 31 grudnia 2021 r. („I Okres Prolongaty”). Kwota Programu w I Okresie Prolongaty bêdzie
wynosiæ maksymalnie 5,32 mld z³, a do prolongaty przyst¹pi³y nastêpuj¹ce banki: MUFG Bank (Europe) N.V.,
MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddzia³ w Polsce, Bank Zachodni WBK S.A., CaixaBank S.A. (Spó³ka Akcyjna)
Oddzia³ w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddzia³ w Polsce, ING Bank Œl¹ski S.A.,
Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski S.A. oraz mBank S.A.,
b) o dwa lata, tj. do dnia 31 grudnia 2022 r. („II Okres Prolongaty”). Kwota Programu w II Okresie Prolongaty
bêdzie wynosiæ maksymalnie 2,45 mld z³, a do prolongaty przyst¹pi³y banki: MUFG Bank (Europe) N.V.,
MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddzia³ w Polsce orazPowszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski S.A.
Do dnia 31 grudnia 2020 r. kwota Programu nie ulegnie zmianie i wynosiæ bêdzie maksymalnie 6,27 mld z³. W zwi¹zku
z dokonan¹ prolongat¹ nie uleg³ zmianie poziom mar¿y finansowania w ramach Programu.
Z kolei w dniu 9 marca 2018 r. zosta³y podpisane aneksy do umowy agencyjnej i depozytowej oraz umowy gwarancyjnej,
których skutkiem jest wyd³u¿enie przez czêœæ banków okresu dostêpnoœci œrodków w ramach Programu.
Oznacza to, ¿e maksymalna wartoœæ Programu:
a) do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi 6,27 mld z³ (kwota ta nie uleg³a zmianie w wyniku podpisania aneksów),
b) do dnia 31 grudnia 2021 r. wynosi 6,07 mld z³ (przed podpisaniem aneksów wynosi³a 5,32 mld z³),
c) do dnia 31 grudnia 2022 r. wynosi 5,82 mld z³ (przed podpisaniem aneksów wynosi³a 2,45 mld z³).
Aneksy zosta³y zawarte z nastêpuj¹cymi bankami bior¹cym udzia³ w Programie: Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
Bank BG¯ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A., CaixaBank S.A. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce, Industrial
and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddzia³ wPolsce, ING Bank Œl¹ski S.A., mBank S.A., MUFG Bank
(Europe) N.V., MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddzia³ w Polsce oraz Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski S.A.
W zwi¹zku z podpisaniem przedmiotowych aneksów nie uleg³zmianie poziom mar¿y finansowania w ramach Programu.
O powy¿szych zdarzeniach Spó³ka informowa³a w raportach bie¿¹cych nr 29/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. oraz
nr 6/2018 z dnia 9 marca 2018 r.
Zawarcie umowy zakupu wêgla z Polsk¹ Grup¹ Górnicz¹ S.A.
W dniu 18 stycznia 2018 r. zosta³a zawarta umowa zakupu wêgla pomiêdzy TAURON a Polsk¹ Grup¹ Górnicz¹ S.A.,
której przedmiotem jest zakup wêgla energetycznego na potrzeby produkcyjne jednostek wytwórczych nale¿¹cych
do Grupy Kapita³owej TAURON. Szacowana wartoœæ dostaw zosta³a okreœlona na lata 2018–2021, przy za³o¿eniu
ceny wêgla ustalonej na 2018 r. i wyniesie oko³o 2,15 mld z³ netto. Cena wêgla zosta³a okreœlona dla pierwszego
rocznego okresu obowi¹zywania umowy, natomiast w latach kolejnych bêdzie ona indeksowana w oparciu o formu³ê
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
139


zawart¹ w umowie, uwzglêdniaj¹c¹ zmiany warunków rynkowych. Powy¿sza umowa zosta³a zawarta na czas
nieoznaczony i przewiduje kary umowne w wysokoœci 10%wartoœci niezrealizowanych dostaw w danym okresie
rocznym.
O powy¿szym zdarzeniu Spó³ka informowa³a w raporcie bie¿¹cym nr 1/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
Finansowanie spó³ki EC Stalowa Wola
W dniu 8 marca 2018 r., w nawi¹zaniu do raportu bie¿¹cego nr 11/2017 z dnia 31 marca 2017 r. dotycz¹cego informacji
o dzia³aniach zwi¹zanych z pozyskaniem nowego finansowania projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej
Woli, EC Stalowa Wola (Po¿yczkobiorca), tj. podmiot, w którym TAURON posiada poœrednio, poprzez spó³kê zale¿n¹
TAURON Wytwarzanie 50% udzia³u w kapitale zak³adowym, podpisa³a umowê po¿yczki z BGK oraz PGNiG.
Na mocy wy¿ej wymienionej umowy BGK oraz PGNiG udziel¹ Po¿yczkobiorcy po¿yczki w kwocie po 450 mln z³ ka¿dy,
z przeznaczeniem na refinansowanie d³ugu Po¿yczkobiorcy wobec TAURON i PGNiG (600 mln z³) oraz na pokrycie
nowych wydatków inwestycyjnych na dokoñczenie projektu Po¿yczkobiorcy (300 mln z³). Data ostatecznej sp³aty
po¿yczki przypada na 14 czerwca 2030 r.
Na dzieñ 8 marca 2018 r. zobowi¹zania po¿yczkowe Po¿yczkobiorcy wobec TAURON wynosi³y oko³o 610 mln z³.
Umowa po¿yczki przewiduje wyp³atê œrodków na rzecz Po¿yczkobiorcy po spe³nieniu warunków zawieszaj¹cych,
z których jednym jest przedstawienie BGK gwarancji bankowej wystawionej na zlecenie TAURON i zabezpieczaj¹cej d³ug
Po¿yczkobiorcy w stosunku do BGK. Gwarancja bankowa bêdzie odnawiana corocznie, a jej wysokoœæ nie przekroczy
517,5 mln z³.
O powy¿szym zdarzeniu Spó³ka informowa³a w raporcie bie¿¹cym nr 5/2018 z dnia 8 marca 2018 r.
9.2.2. Transakcje z podmiotami powi¹zanymi na warunkach innych ni¿ rynkowe
Wszystkie transakcje z podmiotami powi¹zanymi s¹ zawierane na warunkach rynkowych.
Szczegó³owe informacje na temat transakcji z podmiotami powi¹zanymi zosta³y przedstawione w nocie 48
sprawozdania finansowego za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2017 r.
9.2.3. Zaci¹gniête i wypowiedzianeumowy dotycz¹ce kredytów i po¿yczek
Kredyty o charakterze obrotowym i po¿yczki krótkoterminowe
Zgodnie z przyjêtym w Grupie Kapita³owej TAURON modelem finansowania, stron¹ kredytów i po¿yczek
krótkoterminowych zaci¹ganych u instytucji zewnêtrznych mo¿e byæ wy³¹cznie TAURON.
W Grupie Kapita³owej TAURON funkcjonuje struktura cash poolingu rzeczywistego, realizowana na podstawie zawartej
z PKO BP umowy o zarz¹dzanie œrodkami pieniê¿nymi (termin obowi¹zywania dotychczasowej umowy up³yn¹³
w dniu 17 grudnia 2017 r., natomiast od dnia 18 grudnia 2017 r. obowi¹zuje nowa umowa z terminem obowi¹zywania
do dnia 17 grudnia 2020 r.). Struktura cash poolingu oparta jest o limity dzienne udzielane poszczególnym uczestnikom
przez zarz¹dzaj¹cego us³ug¹ agenta, którego funkcjê pe³ni TAURON. W wyniku realizacji mechanizmu cash poolingu
dokonywane s¹ transfery œrodków pieniê¿nych pomiêdzy rachunkami uczestników us³ugi a rachunkiem agenta.
W powi¹zaniu ze struktur¹ cash poolingu TAURON korzysta w banku PKO BP z:
1) limitu over draft w kwocie 300 000 tys. z³ w oparciu o zawart¹ z bankiem w paŸdzierniku 2017 r. umowê kredytu
w rachunku bie¿¹cym, z terminem sp³aty przypadaj¹cym na dzieñ 29 grudnia 2020 r. (dotychczas obowi¹zuj¹ca
umowa limitu over draft z grudnia 2014 r.wygas³a w dniu 29 grudnia 2017 r.), oraz
2) limitu intraday w kwocie 500 000 tys. z³ z terminem obowi¹zywania do dnia 17 grudnia 2020 r. (okres
obowi¹zywania zosta³ przed³u¿ony na podstawie zawartego w paŸdzierniku 2017 r. aneksu do umowy rachunku
bankowego). Limit intraday jest limitem dziennym, który musi byæ w ca³oœci sp³acony do koñca ka¿dego dnia,
w którym by³ wykorzystywany.
W ramach finansowania bie¿¹cej dzia³alnoœci w 2017 r. obowi¹zywa³y równie¿:
1) umowa o kredyt w rachunku bie¿¹cym do kwoty 45 000 tys. EUR zawarta z BGK z terminem sp³aty do dnia
31 grudnia 2018 r. Kwota kredytu przeznaczona jest na finansowanie transakcji zakupu/sprzeda¿y/wymiany
uprawnieñ do emisji CO
2, obrotu energi¹ elektryczn¹ oraz gazem dokonywanych na europejskich gie³dach,
(odpowiednio na podstawie zawartych w maju i grudniu 2017 r. aneksów nr 1 i nr 2 do umowy kredytu podwy¿szono
jego kwotê z 25 000 tys. EUR do 45 000 tys. EUR i przed³u¿ono okres kredytowania do 31 grudnia 2018 r.).
2) zawarta z mBankiem umowa o kredyt w rachunku bie¿¹cym w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej 2 000 tys. USD,
z przeznaczeniem na finansowanie bie¿¹cej dzia³alnoœci, w szczególnoœci na finansowanie depozytu
zabezpieczaj¹cego oraz transakcji realizowanych na produktach commodities. Termin sp³aty kredytu na podstawie
aneksu z dnia 12 stycznia 2017 r. przypada na dzieñ 30 marca 2018 r.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
140


Wykorzystanie kredytów walutowych opisanych powy¿ej ma na celu mitygacjê ryzyka kursowego zwi¹zanego
z zawieranymi transakcjami handlowymi.
W 2017 r. wygas³a zawarta z TAURON Sweden Energy umowa po¿yczki na kwotê 6 600 tys. EUR o okresie
obowi¹zywania do dnia 30 lipca 2017 r. Po¿yczka zosta³asp³acona w ca³oœci w terminie wynikaj¹cym z umowy.
Poni¿sza tabela przedstawia szczegó³owe zestawienie umów po¿yczek i kredytów o charakterze obrotowym na dzieñ
31 grudnia 2017 r.
Tabela nr 34. Zestawienie umów kredytów o charakterze obrotowym obowi¹zuj¹cych w TAURON na dzieñ
31 grudnia 2017 r.
Lp. Rodzaj umowy OprocentowanieKwota
kredytu/po¿yczki
(tys.)Okres finansowaniaSaldo na dzieñ
31 grudnia 2017 r.
(tys.)
1.
Kredyt w rachunkuLIBOR 1M
+sta³amar¿a2 000 USD 16.04.2015 r. – 30.03.2018 r. 417 USD
2.
Kredyt w rachunkuEURIBOR 1M
+sta³amar¿a45 000 EUR 09.05.2017 r. – 31.12.2018 r. 22 060 EUR
3.
Kredyt w rachunkuWIBOR O/N
+sta³amar¿a300 000 PLN 30.12.2017 r. – 29.12.2020 r. 0 PLN
4.
Limit intradayBrak 500 000 PLN 18.12.2017 r. – 17.12.2020 r. 0 PLN
Kredyty oraz po¿yczki o charakterze inwestycyjnym
W 2017 r. Spó³ka nie zaci¹gnê³a nowych oraz nie wypowiedzia³a ¿adnych dotychczasowych umów kredytów i po¿yczek
o charakterze inwestycyjnym.
Poni¿sza tabela przedstawia szczegó³owe zestawienie umów kredytowych oraz po¿yczek o charakterze inwestycyjnym
na dzieñ 31 grudnia 2017 r.
Tabela nr 35. Zestawienie umów kredytowych oraz po¿yczek o charakterze inwestycyjnym na dzieñ 31 grudnia
2017 r.
Lp. Rodzaj umowyRodzaj i wysokoϾ
stopy procentowejKwota
kredytu/po¿yczki
(tys.)Okres finansowaniaSaldo na dzieñ
31 grudnia 2017 r.
(tys.)
1.
Kredyt EBIsta³a mar¿a
210 000 PLN30.01.2012 – 15.12.2021
84 000 PLN
2.
Kredyt EBIsta³a mar¿a
300 000 PLN20.02.2012 – 15.12.2021
120 000 PLN
3.
Kredyt EBIsta³a mar¿a
450 000 PLN16.07.2012 – 15.06.2024
265 909 PLN
4.
Kredyt EBIsta³a mar¿a
200 000 PLN25.01.2013 – 15.09.2024
127 273 PLN
5.
Kredyt EBIsta³a mar¿a
250 000 PLN22.02.2013 – 15.09.2024
159 091 PLN
6.
Kredyt EBIsta³a mar¿a
295 000 PLN17.07.2015 – 15.03.2027
280 250 PLN
7.Po¿yczka od TAURON
Sweden Energysta³a mar¿a 166 572 EUR 03.12.2014 – 29.11.2029 166 572 EUR
9.2.4. Udzielone po¿yczki i porêczenia oraz otrzymane porêczenia i gwarancje
Udzielone po¿yczki
W 2017 r. TAURON udzieli³ finansowania spó³ce wspó³zale¿nej EC Stalowa Wola w postaci po¿yczek, które zosta³y
przeznaczone na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ EC Stalowa Wola oraz sp³atê zad³u¿enia kredytowego tej spó³ki wobec
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, EuropejskiegoBanku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Pekao S.A. Ponadto
w 2017 r. zawarte zosta³y porozumienia konsoliduj¹ce zad³u¿enie ECSW wynikaj¹ce z udzielonych wczeœniej spó³ce
po¿yczek.
W 2017 r. nadal obowi¹zywa³a zawarta z TAURON EKOENERGIA umowa po¿yczki na kwotê 1 120 000 tys. z³.
Na podstawie zawartego w dniu 22 lutego 2017 r. aneksu nr 2 do niniejszej umowy termin sp³aty zosta³ wyd³u¿ony
do dnia 27 lutego 2018 r. Jednoczeœnie w listopadzie 2017 r.nast¹pi³a czêœciowa wczeœniejsza sp³ata po¿yczki
w kwocie 1 000 000 tys. z³.
W dniu 8 listopada 2017 r. Spó³ka zawar³a z PGE EJ 1 umowê po¿yczki w kwocie 2 940 tys. z³ na okres 3 lat od daty
zawarcia umowy, tj. do dnia 6 listopada 2020 r.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
141


Poni¿sza tabela przedstawia zestawienie po¿yczek udzielonych przez TAURON i obowi¹zuj¹cych na dzieñ 31 grudnia
2017 r.
Tabela nr 36. Zestawienie po¿yczek udzielonych przezTAURON i obowi¹zuj¹cych na dzieñ 31 grudnia 2017 r.
Lp. Rodzaj umowyRodzaj i wysokoϾ
stopy procentowejKwota
kredytu/po¿yczki
wynikaj¹ca z umowy
(tys.)Termin
obowi¹zywania umowySaldo na dzieñ
31 grudnia 2017 r.
(tys.)
1.
Po¿yczka EC Stalowa WolaWIBOR 3M
+sta³amar¿a177 000 PLN 20.06.2012 – 31.12.2032 177 000 PLN
2.
Po¿yczka EC Stalowa WolaWIBOR 3M
+sta³amar¿a15 850 PLN 14.12.2015 – 31.12.2027 15 850 PLN
3.
Po¿yczka EC Stalowa WolaWIBOR 6M
+sta³amar¿a15 300 PLN 15.12.2016 – 31.12.2027 11 000 PLN
4.
Po¿yczka EC Stalowa WolaWIBOR 6M
+sta³amar¿a150 000 PLN 30.06.2017 – 28.02.2018 150 000 PLN
5.
Po¿yczka EC Stalowa WolaWIBOR 6M
+sta³amar¿a175 157 PLN 01.11.2017 – 28.02 2018 175 157 PLN
6.
TAURON EKOENERGIAoprocentowanie
sta³e1 120 000 PLN 27.02.2015 – 27.02.2018 120 000 PLN
7.
PGE EJ 1oprocentowanie
sta³e2 940 PLN 08.11.2017 – 06.11.2020 2 940 PLN
Udzielone porêczenia i gwarancje
Zasady udzielania zabezpieczeñ w Grupie Kapita³owej TAURON wynikaj¹ z obowi¹zuj¹cej w Grupie Kapita³owej
TAURON regulacji.
Poni¿sza tabela przedstawia wyszczególnienie zabezpieczeñ udzielonych przez TAURON obowi¹zuj¹cych wed³ug
stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r.
Tabela nr 37. Zestawienie zabezpieczeñ udzielonych przez TAURON i obowi¹zuj¹cych na dzieñ 31 grudnia 2017 r.
Lp. BeneficjentUmowa /
zabezpieczeniePodmiot, którego
zobowi¹zania stanowi¹
przedmiot
zabezpieczeniaKwota
w walucie
(tys.)Data
obowi¹zywania
1.
WFOŒiGWWeksle wraz
z deklaracj¹ wekslow¹TAURON Wytwarzanie40 000 PLN 15.12.2022 r.
2.
WFOŒiGWWeksle wraz
z deklaracj¹ wekslow¹TAURON Ciep³o30 000 PLN 15.12.2022 r.
3.
WFOŒiGW Umowa porêczenia KW Czatkowice 914 PLN 15.06.2021 r.
4.
PSG Umowa porêczenia TAURON Sprzeda¿ 15 000 PLN 31.03.2018 r.
5.
PSE Umowa porêczenia TAURON Wytwarzanie 5 000 PLN 04.08.2019 r.
6.
GAZ-SYSTEM Umowa porêczenia EC Stalowa Wola 1 667 PLN 30.07.2020 r.
7.
Doradcy Funduszu Umowa porêczenia Nowe Jaworzno GT 2 350 PLN 28.09.2025 r.
8.Przedsiêbiorcy oraz odbiorcy,
którzy zawarli umowê
z TAURON EKOENERGIA
na podstawie koncesji na obrót
energi¹ elektryczn¹ udzielonej
przez Prezesa UREGwarancja
korporacyjnaTAURON EKOENERGIA16 400 PLN 31.12.2030 r.
9.
NCBiRWeksle wraz
z deklaracj¹ wekslow¹TAURON1 869 PLN 31.03.2026 r.
10.
NCBiRWeksle wraz
z deklaracj¹ wekslow¹TAURON2 375 PLN 31.07.2024 r.
11.
ObligatariuszeGwarancja
korporacyjnaTAURON Sweden Energy168 000 EUR 03.12.2029 r.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
142


W 2017 r. nadal obowi¹zywa³y umowy ramowe w ramach których wystawiane by³y gwarancje bankowe:
1) Umowa ramowa z dnia 8 czerwca 2015 r. o limit na gwarancje bankowe zawarta z BZ WBK z terminem
obowi¹zywania do dnia 7 czerwca 2018 r. i opcj¹ przed³u¿enia o kolejne 12 miesiêcy. Kwota limitu w wysokoœci
150 000 tys. z³ do wykorzystania przez TAURON oraz spó³ki zale¿ne na rzecz beneficjenta – Izby Rozliczeniowej
Gie³d Towarowych S.A. (IRGIT).
2) Umowa o limit na gwarancje bankowe z dnia 12 lipca 2016 r. zawarta z CaixaBank S.A. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³
w Polsce (CaixaBank), na podstawie której zosta³ udzielony limit na okres 36 miesiêcy, tj. do dnia 11 lipca 2019 r.
Maksymalny okres obowi¹zywania gwarancji bankowychwystawionych w ramach limitu nie mo¿e przekraczaæ
daty 11 lipca 2020 r. Limit do wykorzystania przez TAURON oraz spó³ki zale¿ne w zwi¹zku z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹.
W ramach limitu na gwarancje bankowe zawartego z BZ WBKw trakcie 2017 r. TAURON zleca³ wystawienie gwarancji
bankowych na rzecz IRGIT na zabezpieczenie transakcji przeprowadzanych na TGE, z terminem obowi¹zywania poni¿ej
jednego roku.
Poni¿sza tabela przedstawia zestawienie gwarancji bankowych udzielonych w ramach umów obowi¹zuj¹cych wed³ug
stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r.
Tabela nr 38. Zestawienie gwarancji bankowych udzielonych w ramach umów obowi¹zuj¹cych na dzieñ
31 grudnia 2017 r.
Lp. Bank Spó³ka Beneficjent Rodzaj gwarancjiKwota
(tys.)Data
uruchomieniaData
obowi¹zywania
1. BZ WBK TAURON IRGITzap³aty
30 000 PLN11.08.2016 r. 31.03.2018 r.
2. BZ WBK TAURON IRGITzap³aty
20 000 PLN14.12.2016 r. 31.03.2018 r.
3. CaixaBank TAURON PSEdobrego wykonania
4 041 PLN01.01.2017 r. 11.02.2018 r.
4. CaixaBank TAURON GAZ-SYSTEMdobrego wykonania
2 661 PLN01.12.2017 r. 30.11.2018 r.
5. CaixaBank KW Czatkowice PGEdobrego wykonania
147 PLN09.09.2016 r. 31.01.2018 r.
6.CaixaBankTAURON
Dystrybucja SerwisStrabag
Infrastruktura
Po³udniedobrego wykonania 116 PLN 09.09.2016 r. 15.06.2019 r.
7.CaixaBankTAURON
WydobyciePolskie Koleje
Pañstwowedobrego wykonania 103 PLN 01.01.2017 r. 31.12.2018 r.
8.CaixaBank TAURON Ciep³o Elektrobudowazap³aty
12 300 PLN02.01.2017 r. 31.12.2018 r.
9.CaixaBank KW CzatkowicePGE Paliwa
(dawniej
EDF Paliwa)dobrego wykonania 187 PLN 12.01.2017 r. 30.01.2018 r.
10.CaixaBank KW CzatkowicePGE Paliwa
(dawniej
EDF Paliwa)dobrego wykonania 412 PLN 01.07.2017 r. 30.01.2018 r.
1
11.CaixaBankTAURON
DystrybucjaGmina
Sosnowiecdobrego wykonania 53 PLN 06.10.2017 r. 06.10.2018 r.
12.CaixaBank KW CzatkowicePGE Górnictwo
iEnergetyka
Konwencjonalnadobrego wykonania 515 PLN 24.10.2017 r. 30.01.2020 r.
1Od 1 stycznia 2018 r. aneksem nr 1 do gwarancji zwiêkszono wartoœæ gwarancji do 761 tys. z³ i wyd³u¿ono termin obowi¹zywania do 31 stycznia 2019 r.
Otrzymane porêczenia i gwarancje
Poni¿sza tabela przedstawia wyszczególnienie zabezpieczeñ otrzymanych przez TAURON i obowi¹zuj¹cych wed³ug
stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
143


Tabela nr 39. Zestawienie zabezpieczeñ otrzymanych przez TAURON i obowi¹zuj¹cych na dzieñ 31 grudnia 2017 r.
Lp.Podmiot, którego
zobowi¹zania
stanowi¹ przedmiot
zabezpieczeniaPodmiot wystawiaj¹cy
zabezpieczenieRodzaj zabezpieczeniaKwota
w walucie
(tys.)Data
obowi¹zywania
1. Polenergia Obrót S.A. PKO BP Gwarancja bankowa 750 EUR28.02.2019 r.
2. Ezpada s.r.o. Ezpada A.G. Gwarancja korporacyjna 1 000 EUR28.02.2018 r.
3. Interenergia S.A. NDI S.A. Gwarancja korporacyjna 10 000 PLN06.11.2019 r.
9.3. Informacja o innych umowach i zdarzeniach
Zawarcie umowy z TAURON Wydobycie na sprzeda¿ wêgla
W dniu 1 lutego 2017 r. pomiêdzy TAURON a TAURON Wydobycie zosta³a zawarta umowa wieloletnia sprzeda¿y
wêgla do celów energetycznych, której przedmiotem jest zakup wêgla przez Spó³kê na potrzeby jednostek wytwórczych
TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciep³o. Umowa zosta³a zawarta na okres do 31 grudnia 2019 r.
Podpisanie z BGK umów finansowania hybrydowego
W dniu 6 wrzeœnia 2017 r. pomiêdzy Spó³k¹ a BGK zosta³a podpisana dokumentacja programu emisji obligacji
podporz¹dkowanych, stanowi¹ca podstawê do przeprowadzenia emisji obligacji hybrydowych do kwoty 400 000 tys. z³.
Emisjê obligacji hybrydowych Spó³ka mo¿e przeprowadziæ wkilku seriach, a okres dostêpnoœci œrodków wyznaczono
do dnia 30 czerwca 2019 r. Okres finansowania wynosi 12 lat od daty emisji, przy czym zgodnie z charakterystyk¹
finansowania hybrydowego zdefiniowano na 7 lat pierwszy okres finansowania (tzw.non-call period), w którym
nie bêdzie mo¿liwy wczeœniejszy wykup obligacji hybrydowych przez TAURON oraz nie bêdzie mo¿liwa wczeœniejsza
ich sprzeda¿ przez BGK na rzecz osób trzecich (w obu przypadkach z zastrze¿eniem wyj¹tków okreœlonych
w dokumentacji). Umowa przewiduje równie¿ mo¿liwoœæ odroczenia p³atnoœci odsetek od obligacji hybrydowych,
maksymalnie do dnia wykupu obligacji hybrydowych. Podporz¹dkowany charakter obligacji hybrydowych sprawia,
i¿ w przypadku upad³oœci lub likwidacji TAURON, zobowi¹zania z nich wynikaj¹ce bêd¹ mia³y pierwszeñstwo
zaspokojenia jedynie przed wierzytelnoœciami akcjonariuszy TAURON. Ewentualna emisja obligacji hybrydowych
bêdzie mia³a pozytywny wp³yw na stabilnoœæ finansow¹ TAURON, poniewa¿ s¹ one wy³¹czone z kalkulacji wskaŸnika
zad³u¿enia, stanowi¹cego kowenant niektórych programów finansowania TAURON. Ponadto 50% kwoty obligacji
hybrydowych bêdzie zaliczone przez agencjê ratingow¹ Fitch jako kapita³ w modelu ratingowym, co przyniesie
korzystny wp³yw na ocenê ratingow¹ TAURON. Obligacjehybrydowe uzyska³y rating agencji ratingowej Fitch
na poziomie BB+. W 2017 r. Spó³ka nie dokona³a emisji obligacji w ramach niniejszego programu.
Podatkowa Grupa Kapita³owa (PGK)
W zwi¹zku z up³ywaj¹cym w dniu 31 grudnia 2017 r. trzyletnim okresem funkcjonowania PGK, w dniu 26 wrzeœnia
2017 r. wybrane spó³ki Grupy Kapita³owej TAURON zawar³y w formie aktu notarialnego umowê PGK. W dniu
30 paŸdziernika 2017 r. Naczelnik Pierwszego Œl¹skiego Urzêdu Skarbowego w Sosnowcu wyda³ decyzjê o rejestracji
PGK na okres kolejnych 3 lat podatkowych tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. W sk³ad
nowej PGK wesz³y nastêpuj¹ce spó³ki: TAURON, TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzeda¿,
TAURON Sprzeda¿ GZE, TAURON Ciep³o, TAURON Wydobycie, TAURON EKOENERGIA, TAURON Obs³uga Klienta,
TAURON Serwis, KW Czatkowice, Biomasa GT, TAURON Dystrybucja Serwis, Marselwind, Magenta GT, TAURON
Ubezpieczenia sp. z o.o., En-Energia I sp. z o.o., En-EnergiaII sp. z o.o., En-Energia III sp. z o.o., oraz En-Energia IV
sp. z o.o. Utworzenie nowej PGK pozwoli na wykorzystanie efektu synergii rozliczeñ podatkowych tj. rozliczenie straty
podatkowej spó³ek wchodz¹cych w sk³ad PGK z dochodamipodatkowymi pozosta³ych spó³ek. Jednoczeœnie pozwoli
na kontynuacjê ujednoliconego systemu rozliczeñ oraz zapewnienie spójnoœci interpretacji przepisów podatkowych
na poziomie PGK.
Wycofanie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranic¹
Z dniem 30 wrzeœnia 2017 r. na wniosek TAURON Prezes URE decyzj¹ nr DRG.DRG-1.4112.38.2017.KL cofn¹³
Spó³ce koncesjê na obrót gazem ziemnym z zagranic¹.
Cofniêcie koncesji wi¹¿e siê z uzyskaniem zwolnienia z koniecznoœci utrzymywania obowi¹zkowych zapasów gazu
ziemnego pocz¹wszy od dnia 1 paŸdziernika 2017 r., w zwi¹zku z wejœciem ¿ycie nowelizacjiustawy z 16 lutego 2007 r.
o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu zmiennego.
Jednoczeœnie, maj¹c na uwadze charakter wykonywanejdzia³alnoœci zwi¹zanej z zaopatrywaniem w gaz spó³ek
zGrupyKapita³owejTAURONorazaktywneuczestnictwo w obszarze handlu hurtowego, TAURON ma mo¿liwoœæ
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
144


dokonywania zakupów gazu na rynku krajowym w ramach posiadanej koncesji na obrót paliwami gazowymi.
Kontraktacja gazu prowadzona jest bezpoœrednio na TGE, zarówno w transakcjach na rynku terminowym,
jak i w transakcjach na rynku SPOT. Ponadto Spó³ka dokonuje kontraktacji w zakresie zakupu i sprzeda¿y gazu na rynku
OTC, w oparciu o zawarte umowy handlowe. W zwi¹zku z tymnale¿y wskazaæ, ¿e zakup paliwa gazowego na potrzeby
handlu hurtowego oraz bezpieczeñstwo dostaw i zabezpieczenie potrzeb gazowych spó³ek z Grupy Kapita³owej
TAURON nie s¹ zagro¿one.
Zdarzenia po 31 grudnia 2017 r.
Wniesienie dop³at do kapita³u spó³ki PEPKH
W wykonaniu uchwa³y Nadzwyczajnego ZW spó³ki PEPKH z dnia 1 marca 2018 r., dotycz¹cej na³o¿enia na TAURON
jako jedynego wspólnika obowi¹zku wniesienia dop³at, w dniu 7 marca 2018 r. TAURON wniós³ dop³aty do kapita³u
zak³adowego ww. spó³ki w ³¹cznej wysokoœci 6 000 tys.z³. Uchwa³a Nadzwyczajnego ZW zosta³a podjêta w celu
zapewnienia finansowania dzia³alnoœci spó³ki PEPKH.
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
145


Zarz¹d Spó³ki
Katowice, dnia 12 marca 2018 r.
Filip Grzegorczyk – Prezes Zarz¹du ………………………………………………………………
Jaros³aw Broda – Wiceprezes Zarz¹du ………………………………………………………………
Kamil Kamiñski – Wiceprezes Zarz¹du ………………………………………………………………
Marek Wadowski – Wiceprezes Zarz¹du ………………………………………………………………
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
146


Za³¹cznik A: S£OWNIK POJÊÆ I WYKAZ SKRÓTÓW
Poni¿ej zamieszczono s³ownik pojêæ bran¿owych i wykaz skrótównajczêœciej u¿ywanych w treœci niniejszego sprawozdania.
Tabela nr 40. Objaœnienie skrótów i pojêæ bran¿owych zastosowanych w treœci sprawozdania
Lp. Skrót i pojêcie bran¿owePe³na nazwa/wyjaœnienie
1.
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzib¹ w Warszawie
2.
Biomasa GT Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzib¹ w Stalowej Woli
3.
BZ WBK Bank Zachodni WBK S.A. z siedzib¹ we Wroc³awiu
4.
B2B B2B (ang. business-to-business) skrót oznaczaj¹cy transakcje pomiêdzy dwoma lub wiêcej
podmiotami gospodarczymi
5.
CC Centralna ciep³ownia Olkusz lub Zawiercie
6.
Cash pooling Cash pooling funkcjonuj¹cy w Spó³ce– konsolidacja sald rachunków bankowych poprzez
fizyczne przeksiêgowanie œrodków pieniê¿nych z rachunków spó³ek Grupy Kapita³owej
TAURON w banku w którym funkcjonuje cash pooling na rachunek pool leadera, którego
funkcjê pe³ni Spó³ka. Na koniec ka¿dego dnia roboczego z rachunków bankowych spó³ek
Grupy Kapita³owej TAURON, które wykazuj¹ saldo dodatnie przeksiêgowywane s¹ œrodki
pieniê¿ne na rachunek bankowy pool leadera. Na pocz¹tku ka¿dego dnia roboczego
rachunki bankowe spó³ek Grupy Kapita³owej TAURON zasilane s¹ z rachunku bankowego
pool leadera kwot¹ zapotrzebowania, niezbêdn¹ do utrzymania p³ynnoœci finansowej spó³ki
Grupy Kapita³owej TAURON w danym dniu roboczym
7.
Certyfikaty kolorowe Prawa maj¹tkowe wynikaj¹ce ze œwiadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej
w sposób podlegaj¹cy wsparciu, tzw. kolorowe certyfikaty:
1)zielone– œwiadectwa pochodzenia energii elektrycznej z OZE,
2)fioletowe– œwiadectwa pochodzenia energii wytworzonej w kogeneracji opalanej
metanem uwalnianym i ujmowanym przy do³owych robotach górniczych w czynnych,
likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach wêgla kamiennego lub gazem
uzyskiwanym z przetwarzania biomasy,
3)czerwone– œwiadectwa pochodzenia energii z kogeneracji (œwiadectwa CHP – ang.
Combined Heat and Power),
4)¿ó³te– œwiadectwa pochodzenia energii wytworzonej w kogeneracji ze Ÿróde³
opalanych paliwami gazowymi lub o ³¹cznej mocy zainstalowanej poni¿ej 1MW,
5)b³êkitne– œwiadectwa pochodzenia energii wytworzonej z biogazu rolniczego.
Bia³e– œwiadectwa efektywnoœci energetycznej (mechanizm stymuluj¹cy i wymuszaj¹cy
zachowania prooszczêdnoœciowe).
8.
CIRS Transakcja polegaj¹ca na wymianie miêdzy kontrahentami p³atnoœci odsetkowych
naliczanych od kwot nominowanych w ró¿nych walutach i okreœlanych wed³ug ró¿nych
stóp procentowych
9.
CSI (ang. Customer Satisfaction Index) – wskaŸnik wykorzystywany w marketingu do okreœlenia
poziomu satysfakcji klienta z produktów lub us³ug oferowanych przez firmê
10.
CSR (ang. Corporate Social Responsibility) spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu
11.
CUW Centrum Us³ug Wspólnych, np. CUW R – us³ugi w obszarze rachunkowoœci
12.
DM Dom Maklerski
13.
Dobre Praktyki 2016 Dobre Praktyki Spó³ek Notowanych na GPW 2016, obowi¹zuj¹ce od dnia 1 stycznia 2016 r.
14.
EBI Europejski Bank Inwestycyjny z siedzib¹ w Luksemburgu
15.
EBIT (z ang. Earnings Before Interest and Taxes) wynik na dzia³alnoœci operacyjnej przed
opodatkowaniem
16.
EBITDA (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) wynik na dzia³alnoœci
operacyjnej przed opodatkowaniem powiêkszony o amortyzacjê
17.
EC Stalowa Wola/ECSW Elektrociep³ownia Stalowa Wola S.A. z siedzib¹ w Stalowej Woli
18.
ENEA ENEA S.A. z siedzib¹ w Poznaniu
19.
ENERGA ENERGA S.A. z siedzib¹ w Gdañsku
20.
ERM System zarz¹dzania ryzykiem korporacyjnym
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
147


Lp. Skrót i pojêcie bran¿owePe³na nazwa/wyjaœnienie
21.
EU ETS (ang. European Union Emission Trading System) Europejski System Handlu
UprawnieniamidoEmisjiCO
2
22.
EUA (ang. European Union Allowances) – uprawnienie do wprowadzania do powietrza
ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarz¹dzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dwutlenku wêgla (CO
2), które s³u¿y
do rozliczenia wielkoœci emisji w ramach systemu i którym mo¿na rozporz¹dzaæ na
zasadach okreœlonych wUstawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695)
23.
EUR Euro – wspólna waluta europejska wprowadzona w niektórych krajach UE
24.
GAZ-SYSTEM Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzib¹ w Warszawie
25.
GPW Gie³da Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. z siedzib¹ w Warszawie
26.
GrupaKapita³owaTAURON GrupaKapita³owaTAURONPolskaEnergiaS.A.
27.
GZE Górnoœl¹ski Zak³ad Elektroenergetyczny
28.
IRGIT Izba Rozliczeniowa Gie³d Towarowych S.A. z siedzib¹ w Warszawie
29.
IRS (z ang. Interest Rate Swap) kontrakt wymiany p³atnoœci odsetkowych, jeden z podstawowych
instrumentów pochodnych, bêd¹cy przedmiotem obrotu na rynku miêdzybankowym
30.
KGHM KGHM Polska MiedŸ S.A. z siedzib¹ w Lubinie
31.
KIC InnoEnergy Wspólnota Wiedzy i Innowacji KIC InnoEnergy z siedzib¹ w Krakowie
32.
Komitet Audytu Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
33.
Komitet Nominacji
iWynagrodzeñKomitet Nominacji i Wynagrodzeñ Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
34.
Komitet Strategii Komitet Strategii Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
35.
KPI (ang. Key Performance Indicators) kluczowe wskaŸniki efektywnoœci, finansowe
i niefinansowe wskaŸniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji
celów organizacji
36.
KSE Krajowy System Elektroenergetyczny
37.
Ksh Kodeks spó³ek handlowych
38.
KW Czatkowice Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. z siedzib¹ w Krzeszowicach
39.
Model Biznesowy Dokument o tytuleModel Biznesowy i Operacyjny Grupy TAURON(bêd¹cy aktualizacj¹
Modelu Biznesowego Grupy TAURONprzyjêtego przez Zarz¹d 4 maja 2016 r.)
40.
mBank mBank S.A. z siedzib¹ w Warszawie
41.
Marselwind Marselwind sp. z o.o. z siedzib¹ w Katowicach
42.
Mg Megagram – milion gramów (1 000 000 g) tj. tona
43.
MSR (ang. Market Stability Reserve) rezerwa stabilizacyjna na rynku uprawnieñ do emisji CO
2
44.
MSSF Miêdzynarodowe Standardy Sprawozdawczoœci Finansowej
45.
Nowe Jaworzno GT Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzib¹ w Jaworznie
46.
Obszar Biznesowy Wyodrêbnionych przez Spó³kê siedem obszarów podstawowej dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej
TAURON: Handel, Wydobycie, Wytwarzanie, OZE, Ciep³o, Dystrybucja i Sprzeda¿.
47.
OPEC (ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries) Organizacja Krajów Eksportuj¹cych
Ropê Naftow¹ z siedzib¹ w Wiedniu
48.
ORM Operacyjna Rezerwa Mocy
49.
OSD Operator Systemu Dystrybucyjnego
50.
OSP Operator Systemu Przesy³owego
51.
OTC (rynek OTC) (ang. Over The Counter Market) europejski rynek pozagie³dowy
52.
OZE Odnawialne ród³a Energii
53.
OZEX_A Indeks cenowy zielonych certyfikatów
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
148


Lp. Skrót i pojêcie bran¿owePe³na nazwa/wyjaœnienie
54.
Program Poprawy
EfektywnoœciProgram Poprawy Efektywnoœci w Grupie TAURON na lata 2016–2018
55.
PEPKH Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie
56.
PGE PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzib¹ w Warszawie
57.
PGE EJ 1 PGE EJ 1 sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie
58.
PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzib¹ w Warszawie
59.
PKB Produkt Krajowy Brutto
60.
PKO BP Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski S.A. z siedzib¹ w Warszawie
61.
PLN Symbol walutowy z³otego – z³
62.
PMEC Prawa maj¹tkowe do œwiadectw pochodzenia bêd¹cych potwierdzeniem wytworzenia
energii elektrycznej w pozosta³ych Ÿród³ach kogeneracyjnych
63.
PMEF Prawa maj¹tkowe wynikaj¹ce ze œwiadectw efektywnoœci energetycznej
64.
PMGM Prawa maj¹tkowe do œwiadectw pochodzenia bêd¹cych potwierdzeniem wytworzenia
energii elektrycznej w kogeneracji ze Ÿróde³ opalanych paliwami gazowymi lub o ³¹cznej
mocy zainstalowanej poni¿ej 1 MW
65.
PMMET Prawa maj¹tkowe do œwiadectw pochodzenia bêd¹cych potwierdzeniem wytworzenia
energii elektrycznej w kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy
do³owych robotach górniczychw czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach
wêgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy
66.
PMOZE_A Prawa maj¹tkowe do œwiadectw pochodzenia bêd¹cych potwierdzeniem wytworzenia
energii elektrycznej w OZE w okresie po 1 marca 2009 r.
67.
PMOZE-BIO Prawa maj¹tkowe, które wynikaj¹ ze œwiadectw pochodzenia dla energii elektrycznej
wytworzonej z biogazu rolniczego od 1 lipca 2016 r.
68.
PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzib¹ w Konstancinie-Jeziorna
69.
PSG Polska Spó³ka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie
70.
RB Rynek Bilansuj¹cy
71.
RDN Rynek Dnia Nastêpnego
72.
RESPECT Index Indeks gie³dowy, w którym notowanes¹ spó³ki gie³dowe dzia³aj¹ce zgodnie z zasadami
zrównowa¿onego rozwoju
73.
RTT Rynku Terminowym Towarowym
74.
Segment,
Segmenty dzia³alnoœciSegmenty dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej TAURON wykorzystywane w procesie
raportowania statutowego. Wyniki dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej TAURON
przyporz¹dkowano do nastêpuj¹cych piêciu Segmentów (nazwanych równie¿ w niniejszym
sprawozdaniu Obszarami): Wydobycie, Wytwarzanie, Dystrybucja, Sprzeda¿ i Pozosta³a
dzia³alnoœæ.
75.
SPOT (rynek SPOT) W odniesieniu do energii elektrycznej jest to miejsce zawierania transakcji handlowych
dla energii elektrycznej, dla których okres dostawy przypada nie póŸniej ni¿ 3 dni od daty
zawarcia transakcji (najczêœciej jest to jeden dzieñ przed dat¹ dostawy). Funkcjonowanie
rynku SPOT dla energii elektrycznej jest silnie powi¹zane z funkcjonowaniem RB
prowadzonego przez OSP
76.
Spó³ka/TAURON TAURON Polska Energia S.A. z siedzib¹ w Katowicach
77.
Strategia Dokument o tytuleStrategia Grupy TAURON na lata 2016–2025przyjêty przez Zarz¹d
2 wrzeœnia 2016 r.
78.
Strategia zrównowa¿onego
rozwojuDokument o tytuleStrategia zrównowa¿onego rozwoju Grupy TAURON na lata 2017–2025
przyjêty przez Zarz¹d 1 sierpnia 2017 r., bêd¹cy aktualizacj¹ dokumentu o tytuleStrategia
zrównowa¿onego rozwoju Grupy TAURON na lata 2016–2018 z perspektyw¹ do 2020 r.
79.
TAMEH Czech TAMEH Czech s.r.o. z siedzib¹ w Ostrawie, Republika Czeska
80.
TAMEH HOLDING TAMEH HOLDING sp. z o.o. z siedzib¹ w D¹browie Górniczej
81.
TAMEH POLSKA TAMEH POLSKA sp. z o.o. z siedzib¹ w D¹browie Górniczej
82.
TAURON/Spó³ka TAURON Polska Energia S.A. z siedzib¹ w Katowicach
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
149


Lp. Skrót i pojêcie bran¿owePe³na nazwa/wyjaœnienie
83.
TAURON Ciep³o TAURON Ciep³o sp. z o.o. z siedzib¹ w Katowicach
84.
TAURON Czech Energy TAURON Czech Energy s.r.o. z siedzib¹ w Ostrawie, Republika Czeska
85.
TAURON Dystrybucja TAURON Dystrybucja S.A. z siedzib¹ Krakowie
86.
TAURON Dystrybucja
PomiaryTAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. z siedzib¹ w Tarnowie
87.
TAURON Dystrybucja
SerwisTAURON Dystrybucja Serwis S.A. z siedzib¹ we Wroc³awiu
88.
TAURON EKOENERGIA TAURON EKOENERGIA sp. z o.o. z siedzib¹ w Jeleniej Górze
89.
TAURON Obs³uga Klienta TAURON Obs³uga Klienta sp. z o.o. z siedzib¹ we Wroc³awiu
90.
TAURON Serwis TAURON Serwis sp. z o.o. z siedzib¹ w Katowicach
91.
TAURON Sprzeda¿ TAURON Sprzeda¿ sp. z o.o. z siedzib¹ Krakowie
92.
TAURON Sprzeda¿ GZE TAURON Sprzeda¿ GZE sp. z o.o. z siedzib¹ w Gliwicach
93.
TAURON Sweden Energy TAURON Sweden Energy AB (publ) z siedzib¹ w Sztokholmie, Szwecja
94.
TAURON Ubezpieczenia TAURON Ubezpieczenia sp. z o.o. z siedzib¹ w Katowicach
95.
TAURON Wydobycie TAURON Wydobycie S.A. z siedzib¹ w Jaworznie
96.
TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzib¹ w Jaworznie
97.
TAURON Wytwarzanie
SerwisTAURON Wytwarzanie Serwis sp. z o.o. z siedzib¹ w Jaworznie
98.
TGE Towarowa Gie³da Energii S.A. z siedzib¹ w Warszawie
99.
UE Unia Europejska
100.
UOKiK Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów
101.
USD (ang. United States Dolar) – miêdzynarodowy skrót dolara amerykañskiego
102.
URE Urz¹d Regulacji Energetyki
103.
WFOŒiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach lub w Krakowie
104.
Wsparcie Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzib¹ w Tarnowie (dawniej KOMFORT-ZET sp. z o.o.)
105.
WZ/ZW Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników
106.
ZG Zak³ad Górniczy (Sobieski, Janina lub Brzeszcze)
107.
ZW Zak³ady Wytwarzania w Bielsku-Bia³ej, Kamiennej Górze, Katowicach lub Tychach
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
150


Za³¹cznik B: SPIS TABEL I RYSUNKÓW
Poni¿ej zamieszczono spis tabel i rysunków wystêpuj¹cych w niniejszym sprawozdaniu.
Spis tabel
Tabelanr1. InformacjeogólneoTAURON………………………………..5
Tabela nr 2. Wykaz istotnych spó³ek zale¿nych objêtych konsolidacj¹ na dzieñ 31 grudnia 2017 r………6
Tabela nr 3. Wykaz istotnych spó³ek wspó³zale¿nych na dzieñ 31 grudnia 2017 r………………7
Tabelanr4. Szanseizagro¿eniadladzia³alnoœciGrupyKapita³owejTAURON………………15
Tabela nr 5. Sprawozdanie z ca³kowitych dochodów za rok obrotowy 2017 w podziale na segmenty
dzia³alnoœciSpó³ki …………………………………….38
Tabela nr 6. Iloœæ zakupionego wêgla w 2017 r………………………………41
Tabela nr 7. Roczne wielkoœci emisji NO
X,SO 2,py³ówiCO 2za 2017 r. z energetycznego spalania paliw….60
Tabela nr 8. Wysokoœæ op³at z tytu³u gospodarczego korzystania ze œrodowiska nale¿nych za 2017 r……61
Tabela nr 9. Najistotniejsze ryzyka zidentyfikowane dla Grupy Kapita³owej TAURON……………72
Tabela nr 10. Roczne jednostkowe sprawozdanie z ca³kowitych dochodów w latach 2017–2015………76
Tabelanr11. Przychodyzesprzeda¿ySpó³ki ………………………………77
Tabela nr 12. Wielkoœæ i struktura kosztów………………………………..78
Tabela nr 13. Roczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (istotne pozycje)………….79
Tabela nr 14. Sprawozdanie z przep³ywów pieniê¿nych (istotne pozycje)…………………80
Tabelanr15. PodstawowewskaŸnikifinansoweTAURON…………………………81
Tabela nr 16. Zestawienie wyemitowanych i niewykupionych obligacji na dzieñ 31 grudnia 2017 r………83
Tabela nr 17. Informacja o transakcjach terminowych i pochodnych wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2017 r. . 83
Tabelanr18. Wysokoœæwynagrodzeniabieg³ychrewidentówzaus³ugiœwiadczonenarzeczTAURON …..85
Tabela nr 19. Wysokoœæ dywidendy wyp³aconej w latach 2010–2014……………………86
Tabela nr 20. Kluczowe dane dotycz¹ce akcji TAURON w latach 2011–2017………………..88
Tabela nr 21. Rekomendacje wydane w 2017 r………………………………89
Tabela nr 22. Kalendarium wydarzeñ oraz dzia³añ realizowanych w ramach relacji inwestorskich w 2017 r. . . . 91
Tabelanr23. Akcjonariuszeposiadaj¹cybezpoœredniolubpoœrednioznacznepakietyakcji ………..96
Tabelanr24. KompetencjeZarz¹du …………………………………..98
Tabelanr25. KompetencjeRadyNadzorczej………………………………100
Tabelanr26. KompetencjeWalnegoZgromadzenia …………………………..102
Tabelanr27. Opisprawakcjonariuszyzwi¹zanychzWalnymZgromadzeniem………………103
Tabelanr28. KompetencjeKomitetuAudytu ………………………………113
Tabelanr29. KompetencjeKomitetuNominacjiiWynagrodzeñ……………………..114
Tabelanr30. KompetencjeKomitetuStrategii ……………………………..115
Tabela nr 31. Wynagrodzenie cz³onków Zarz¹du Spó³ki za 2017 r. w podziale na sk³adniki………..119
Tabela nr 32. Wynagrodzenie cz³onków Rady Nadzorczej Spó³ki za 2017 r………………..121
Tabela nr 33. Ryzyka zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ TAURON mog¹ce wywieraæ niekorzystny wp³yw na polityki
stosowaneprzezTAURON ………………………………..134
Tabela nr 34. Zestawienie umów kredytów o charakterze obrotowym obowi¹zuj¹cych w TAURON
na dzieñ 31 grudnia 2017 r…………………………………141
Tabela nr 35. Zestawienie umów kredytowych oraz po¿yczek o charakterze inwestycyjnym
na dzieñ 31 grudnia 2017 r…………………………………141
Tabela nr 36. Zestawienie po¿yczek udzielonych przez TAURON i obowi¹zuj¹cych na dzieñ 31 grudnia 2017 r. . . 142
Tabela nr 37. Zestawienie zabezpieczeñ udzielonych przez TAURON i obowi¹zuj¹cych na dzieñ
31 grudnia 2017 r……………………………………..142
Tabela nr 38. Zestawienie gwarancji bankowych udzielonych w ramach umów obowi¹zuj¹cych
na dzieñ 31 grudnia 2017 r…………………………………143
Tabela nr 39. Zestawienie zabezpieczeñ otrzymanych przez TAURON i obowi¹zuj¹cych na dzieñ
31 grudnia 2017 r……………………………………..144
Tabela nr 40. Objaœnienie skrótów i pojêæ bran¿owych zastosowanych w treœci sprawozdania………147
Spis rysunków
Rysunek nr 1. Kapita³ zak³adowy TAURON (wp³acony) na 31 grudnia 2017 r. w podziale na iloœæ akcji…….5
Rysunek nr 2. Struktura Grupy Kapita³owej TAURON, uwzglêdniaj¹ca spó³ki objête konsolidacj¹ na dzieñ
31 grudnia 2017 r………………………………………6
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
151


Rysunek nr 3. Wizja Grupy Kapita³owej TAURON w 2025 r…………………………10
Rysuneknr4. PerspektywysegmentówGrupyKapita³owejTAURON ……………………11
Rysuneknr5. RealizacjapriorytetówwoparciuofilaryStrategiiGrupyKapita³owejTAURON ………..12
Rysunek nr 6. Nak³ady inwestycyjne wed³ug segmentów w latach 2016–2020……………….13
Rysuneknr7. KluczowewyzwaniadlaGrupyKapita³owejTAURON…………………….14
Rysunek nr 8. Program poprawy efektywnoœci w latach 2016–2018…………………….17
Rysunek nr 9. Inicjatywy Strategiczne i racjonalizacja inwestycji w latach 2017–2020…………….17
Rysunek nr 10. Perspektywa kierunków inwestycji po 2020 r…………………………18
Rysunek nr 11. Perspektywy EBITDA 2025 po uwzglêdnieniu ryzyk i realizacji Strategii oraz efekty realizacji
Strategii ………………………………………….19
Rysuneknr12. Priorytetowekierunkidzia³alnoœciinnowacyjnejibadawczo-rozwojowej …………..21
Rysuneknr13. ŒredniemiesiêcznecenyenergiinarynkachSPOTiRBorazœrednietemperatury ………24
Rysuneknr14. ObrótkontraktamiBASEY-18 ……………………………….25
Rysunek nr 15. Œrednie miesiêczne ceny SPOT oraz kontraktu Y-18 w 2017 r. na TGE……………27
Rysunek nr 16. Wp³yw prac legislacyjnych i otoczenia na notowania produktu EUA SPOT w 2017 r………28
Rysuneknr17. Indeksyprawmaj¹tkowych…………………………………29
Rysuneknr18. Kalendarium………………………………………..41
Rysuneknr19. Nagrodyiwyró¿nienia …………………………………..48
Rysuneknr20. Za³o¿eniaPolitykiZarz¹dzaniaZasobamiLudzkimiwGrupieTAURON ……………49
Rysuneknr21. Formyaktywnoœcirozwojowychpracownikówspó³ekGrupyKapita³owejTAURON………49
Rysunek nr 22. Kluczowe statystyki szkoleniowe w Grupie Kapita³owej TAURON w 2017 r…………..50
Rysunek nr 23. Œrednia liczba godzin szkoleniowych na jednego pracownika w podziale na grupy stanowiskowe . . . 50
Rysunek nr 24. Przeciêtne zatrudnienie w TAURON w 2016 r. i 2017 r. (etaty)………………..53
Rysunek nr 25. Struktura zatrudnienia w TAURON na 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2017 r. (wykszta³cenie) . . . 54
Rysunek nr 26. Struktura zatrudnienia w TAURON na 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2017 r. (wiek)……..54
Rysunek nr 27. Struktura zatrudnienia w TAURON na 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2017 r. (p³eæ)……..54
Rysunek nr 28. Wyniki badañ obejmuj¹cych gospodarstwa domowe w latach 2011–2017………….58
Rysunek nr 29. Wyniki badañ TAURON w porównaniu z innymi Grupami Energetycznymi w 2017 r………58
Rysuneknr30. Strukturaprawmaj¹tkowychdoœwiadectwpochodzenia(MWh)……………….61
Rysuneknr31. Strukturazagospodarowaniaodpadówenergetycznych …………………..62
Rysuneknr32. Strukturazagospodarowaniaodpadówwydobywczych …………………..62
Rysuneknr33. Modeltrzechliniiobrony ………………………………….64
Rysuneknr34. Zarz¹dzanieryzykiemjakofunkcjadrugiejliniiobrony ……………………65
Rysuneknr35. Proceszarz¹dzaniaryzykiem………………………………..65
Rysuneknr36. Schematzarz¹dczejkomunikacjiryzyka…………………………..66
Rysuneknr37. SystemERM………………………………………..66
Rysuneknr38. ArchitekturasystemuERM …………………………………67
Rysuneknr39. Strukturaorganizacyjnaidokumentacjaprocesuzarz¹dzaniaryzykiem……………67
Rysuneknr40. Liczbamonitorowanychryzykwpodzialenakategorie……………………68
Rysuneknr41. Podzia³dzia³alnoœcihandlowejGrupyKapita³owejTAURON…………………69
Rysuneknr42. Sk³adoweekspozycjikredytowej………………………………70
Rysuneknr43. Narzêdziasystemuzarz¹dzaniaryzykiem ………………………….71
Rysuneknr44. Modelzarz¹dzaniaryzykiemwprojektach………………………….72
Rysunek nr 45. Struktura akcjonariatu na dzieñ 31 grudnia 2017 r. oraz na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego
sprawozdania ……………………………………….86
Rysunek nr 46. Wykres kursu akcji TAURON oraz wartoœci obrotów w 2017 r…………………88
Rysunek nr 47. Wykres kursu akcji TAURON oraz wartoœci obrotów od debiutu gie³dowego do 31 grudnia 2017 r. . . 89
Rysunek nr 48. Kurs akcji TAURON na tle indeksu WIG20 i WIG-Energia od debiutu gie³dowego do 31 grudnia 2017 r. . 89
Rysuneknr49. Strukturawynagrodzeñnastanowiskukluczowychmened¿erów………………118
Rysuneknr50. Strumienieprocesowe…………………………………..124
Rysuneknr51. StrukturaprocesówwGrupieKapita³owejTAURON(megaprocesy) …………….125
Rysuneknr52. StrukturaObszarówBiznesowychGrupyKapita³owejTAURON……………….125
Rysuneknr53. Schematodpowiedzialnoœcicz³onkówZarz¹du ………………………127
Rysuneknr54. SchematorganizacyjnyTAURONnadzieñsporz¹dzenianiniejszegosprawozdania …….128
Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017
152


OŒWIADCZENIA ZARZ¥DU
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.


OŒWIADCZENIE
Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A.
w sprawie zgodnoœci rocznego sprawozdania finansowego
TAURON Polska Energia S.A.
oraz sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci
TAURON Polska Energia S.A.
Ja ni¿ej podpisany oœwiadczam, ¿e wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe TAURON Polska
Energia S.A. i dane porównywalne sporz¹dzone zosta³y zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami rachunkowoœci oraz,
¿e odzwierciedlaj¹ w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacjê maj¹tkow¹ i finansow¹ oraz wynik finansowy TAURON
Polska Energia S.A.
Oœwiadczam ponadto, i¿ roczne sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci TAURON Polska Energia S.A. zawiera prawdziwy
obraz rozwoju i osi¹gniêæ oraz sytuacji TAURON Polska Energia S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagro¿eñ.
Cz³onkowie Zarz¹du:
Filip Grzegorczyk – Prezes Zarz¹du ………………………………………………………………
Jaros³aw Broda – Wiceprezes Zarz¹du ………………………………………………………………
Kamil Kamiñski – Wiceprezes Zarz¹du ………………………………………………………………
Marek Wadowski – Wiceprezes Zarz¹du ………………………………………………………………
12 marca 2018 r.
data


OŒWIADCZENIE
Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdañ finansowych
(roczne sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A.)
Ja ni¿ej podpisany oœwiadczam, ¿e podmiot uprawniony do badania sprawozdañ finansowych, dokonuj¹cy badania
rocznego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., zosta³ wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz
informujê, ¿e podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonuj¹cy badania tego sprawozdania spe³niali warunki do wyra¿enia
bezstronnej i niezale¿nej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
i standardami zawodowymi.
Cz³onkowie Zarz¹du:
Filip Grzegorczyk – Prezes Zarz¹du ………………………………………………………………
Jaros³aw Broda – Wiceprezes Zarz¹du ………………………………………………………………
Kamil Kamiñski – Wiceprezes Zarz¹du ………………………………………………………………
Marek Wadowski – Wiceprezes Zarz¹du ………………………………………………………………
12 marca 2018 r.
data


Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.